Львів
C
» » Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття

Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття

Кожній людині забезпечена свобода вибору, тому числі і щодо самовизначення та ідентифікації. Особистість формується в біологічній оболонці під впливом соціуму і проблем суспільства. Від того, наскільки кожен оцінює свій вплив на життя народу і держави, залежить стійкість суспільного ладу держави. Формування громадянської ідентичності є досить проблематичним моментом стадії підліткового розвитку. Молоді люди не можуть повною мірою оцінити свою роль і свою думку в життя країни. Багато в чому це обумовлено банальним браком інформації або способів її подачі. У цьому матеріалі розповідається про те, що являє собою національна громадянська ідентичність.


Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття

Загальні відомості про поняття цивільної ідентичності

Формування громадянської ідентичності є невід'ємною частиною організації управління державою, забезпечення національної безпеки і оборони. Якщо народ може ідентифікувати себе, то така країна по праву може вважатися демократичною. Історично так склалося, що введення в обіг поняття «громадянство» і розуміння його мешканцями є об'єднуючим фактором. Вважається, що це допомагає усунути розкол у суспільстві, об'єднує різні стани, верстви і групи населення. Це викликає єднання всіх людей, що, звичайно, привносить свій внесок у стабілізацію. Незалежно від того, хто ким є і скільки має грошей, всі стають рівними. Це дозволяє виробити єдину нормативно-правову базу та апарат щодо захисту інтересів громадян. Уряд тієї країни, де закладені основи громадянської ідентичності, може формувати політичний лад.


Громадянська освіта школярів різних вікових груп

Громадянська ідентичність молодших школярів та їх старших товаришів зараз стає темою обговорення в педагогічних, психологічних і наукових колах. Адже усвідомлювати себе особистістю людина повинна з юного віку. Громадянське виховання передбачає наступні моменти:
 • вплив на психіку дитини;
 • подача знань певного роду;
 • прищеплення почуття любові і поваги до Батьківщини;
 • пробудження інтересу до історії країни і своїх предків;
 • закладання основ правознавства;
 • формування поняття відповідальності за скоєне, за прийняті рішення, долю держави;
 • формування активної громадянської позиції.
 • Закладені знання

  В кінцевому підсумку мається на увазі, що формування громадянської ідентичності школяра повинно закласти в ньому певні засади. Він повинен володіти інформацією про свої права та обов'язки, державний устрій та можливості вибору.
  Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття
  Дитина, яка піддається впливу з боку батьків, дитячого садка і школи, повинен мати уявлення про цінності, поважати права і вибір інших людей, бути толерантним. В процесі розвитку у дітей має формуватися критичне мислення, здатність адекватного сприйняття політичної ситуації. У людини має бути бажання висловлювати свою думку чи обурення, він повинен хотіти брати участь у суспільно-політичному житті. Виховання громадянської ідентичності полягає у вихованні покоління, живе у відповідності з демократичними цінностями.

  Визначення поняття громадянської ідентичності

  Існує безліч тлумачень поняття громадянської ідентичності. І дійсно, воно може характеризувати зовсім не схожі речі і носить різний зміст. Але в першу чергу громадянська ідентичність – це самовизначення людиною своєї приналежності до тієї чи іншої групи. Він повинен чітко усвідомлювати факт вибору.
  Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття
  У кожній державі цьому поняттю надається різне значення. Громадянська ідентичність – це відчуття особистістю себе як складової частини, елементу організованої сили. І саме вона повинна захистити його від будь-яких негативних проявів соціуму.

  Двоїстість визначення терміна

  Поняття цивільної ідентичності може характеризуватися з двох позицій. Перша свідчить, що дане визначення виражає належність людини до певного народу тієї чи іншої держави. Друга позиція, на противагу попередній, стверджує, що прилучення йде не до конкретного суспільства, а до сукупності людей в цілому. Ця теорія підтверджує те, що цивілізована людина вважає себе колективним суб'єктом. Дійсно, перша позиція ототожнює два визначення і говорить про те, що громадянська ідентичність – це і є громадянство. Але мало бути частиною країни за паспортом, важливо саме ставлення до держави і відчуття себе його частиною. Базою комплексного думки має бути розуміння можливості вільного вибору і самоідентифікації. У народу, в якому є основи громадянської культури особистості, за допомогою сфери освіти закладаються певні якості, такі як патріотизм, моральність і толерантність.
  Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття

  Фактори формування громадянської ідентичності

  Існування певних аспектів впливає на формування суспільної свідомості. Для того, щоб кожен житель країни міг ідентифікувати свою громадянську позицію, повинен бути присутнім ряд факторів:
 • єдина історія;
 • загальні культурні цінності;
 • відсутність мовних бар'єрів;
 • об'єднують емоційні стани;
 • подача інформації інститутами соціалізації;
 • Історія виникнення теорії виховання громадянина

  Громадянська ідентичність – це те, що хвилювало людей ще в глибоку давнину. Як напрям у сфері освіти воно сформувалося досить давно, так що проблематика вивчалась не тільки сучасними мислителями. Проаналізувавши думки істориків і філософів, можна зробити висновок, що основи самовизначення в цьому відношенні закладалися ще в стародавній цивілізації. На протязі того, як розвивалася сприйняття даного поняття в соціумі, так і саме воно ставало більш освіченим і обізнаним у цьому плані. Це дає право стверджувати, що характер суспільних відносин визначається ступенем впровадження філософії громадянської освіти.
  Формування громадянської ідентичності навчаються було важливим ланкою освіти в Древній Греції. Саме вихідці з цих земель залишили після себе найбільші праці і багатющу спадщину філософської думки щодо науки і педагогіки. Наприклад, Платон своїми працями виражає важливість для суспільства та громадянського самовизначення освіти. Про це свідчать назви його численних праць, присвячених вихованню.
  Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття
  Послідовник Платона Аристотель вважав невід'ємною частиною успішного управління країною вирощування гідного покоління з правильними думками та ідеями. На його думку, виховання молодих людей є запорукою збереження державного ладу. Він говорив про те, що впливати на свідомість дітей потрібно починати у віці семи років. Аристотель стверджував, що рівень розвитку та обізнаності повинен досягати такого ступеня, щоб чоловік був здатний керувати над власною державою.

  Філософія Середніх віків

  Серед просвітителів xviii століття вважалося, що формування національної громадянської ідентичності неможливе без достатнього рівня освіченості. Для стабільності в суспільстві необхідним був певний відсоток таких людей. Такої думки дотримували видатні уми свого часу – Руссо, Дідро, Песталоцці, Гельвецій. В особі російського наукового співтовариства до такої ідеї схилявся К. Д. Ушинський. Всі ці люди стверджували, що соціум може повною мірою відчути свою силу і розвинути навички лише в тому випадку, якщо кожен буде користуватися правом на освіту. Можливість отримати освіту і має надати держава, адже це знаходиться в полі інтересів країни.

  Досягнення дев'ятнадцятого століття

  Нове розуміння громадянської ідентичності внесли мислителі дев'ятнадцятого століття. На їхню думку, несправедливість поділу суспільства на класи і стани заважає єднанню народу і стійкого розуміння прав особистості. Так стверджували і на Заході у своїх утопічних системах Оуен, Фур'є, Маркс і Енгельс. Російські демократи, представниками яких були Чернишевський, Бєлінський і Добролюбов, лише підтримували цю думку. Єдиною лінією пронизані всі їхні теоретичні розробки. Згідно з ним, неважливими є майновий стан, знання і почесті в процесі суспільного виробництва. Всі люди в цьому сенсі рівні між собою.

  Ідея американського філософа Дьюї

  Ідея цього американського філософа кілька освіжила поняття громадянської ідентифікації. Вона є новітнім напрямком у сфері даного утворення. За його робіт можна зробити висновок про те, що основна думка полягає у формуванні демократичного суспільства. Людині не повинно бути нав'язане думку зі сторони.
  Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття
  Дьюї пропагував ідею розвитку особистості. Він стверджував, що надання можливості самовираження є набагато більш дієвим методом, ніж тиск ззовні. Тобто рости над собою потрібно, спираючись не на висловлювання і тексти хоч і мудрих, але чужих людей, а лише на свій досвід. Таким чином, визначити свою позицію можна лише шляхом проб і помилок. Дьюї говорив про те, що у дітей треба розвивати не окремі здібності та навички, а дозволяти їм досягати нехай і маленьких, але важливих для них цілей. Школа повинна підготувати дитину до дорослого життя не тільки розумово, але і морально. Він повинен бути загартованим, сформованим і самостійним. Тобто навчати юних громадян необхідно не за статичного матеріалу, написано в підручниках, а намагатися модернізувати його під поточний період часу і йти в ногу з постійно розвиваються.

  Радянська ідеологія

  Сучасна російська громадянська ідентичність в чому обумовлена саме періодом СРСР. Цьому питанню приділяли особливу увагу еталони педагогічної науки, такі як Сухомлинський, Макаренко, Блонський, Шацький та Пінкевич. Всі їх праці описують методи виховання, організації колективної діяльності. Але цих людей, як і їх роботи, об'єднує загальний заклик до формування в дітей почуття любові й поваги до Батьківщини, сім'ї, історії предків і всім людям.
  Громадянська ідентичність - це що таке? Визначення і поняття
  Через різні види мистецтва до дитини повинні бути розкриті основи людяності і громадянськості. Морально-моральні цінності, на думку цих знаменитих педагогів, прищеплюються людям в досить юному віці. Вся життя людини і його відношення до світу і оточуючих залежать від того, наскільки в дитинстві він засвоїв такі поняття, як добро і зло.

  Сучасне бачення

  На даний момент проблематика питання громадянської ідентичності є предметом робіт багатьох філософів, психологів і педагогів, таких як Соколов і Ямбург. Велика частина фахівців дотримується думки про те, що система виховання цього поняття в сучасних дітях нікуди не годиться. Дитина не повинна бути порожньою посудиною", який наповнюють свій розсуд дорослі. Він повинен сам брати активну участь у навчальному процесі. Таким чином у нього виробляється своє бачення і розуміння того, що відбувається. Взаємовідносини між учнем і вчителем повинні бути гуманними, вони повинні відчувати себе на рівних правах. Тільки коли дитина сама буде повністю захоплений і зацікавлений у власному розвитку і самопізнанні, в освіті з'явиться сенс. Якщо діти керують вченням зі своїх позицій, то це стане основою моральному становленню. Одним з аспектів сучасного виховання є плекання відповідального громадянина з юних років.