Львів
C
» » Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Поряд з математичним і статистичним картографічний метод вивчає вихідну інформацію і володіє різними способами її обробки. Так проводяться дослідження з допомогою побудови географічних карт з особливими образно-знаковими просторовими моделями. Картографічний метод незамінний в системі методів вивчення народонаселення, наприклад.
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Модель Землі

На географічних картах – зменшених узагальнених зображення на площині земної поверхні – добре простежуються зв'язки, поєднання, розміщення об'єктів і явищ, які відбираються і характеризуються відповідно до призначення даної карти. Картографічний метод використовується в географії, етнографії та цілому ряді інших наук, а також у практичній діяльності, оскільки він високо інформативний, наочний і метричен, тобто доступний для різного роду вимірювань.


Наприклад, відомості про демографії і розселенні народів теж містяться в так званих топографічних картах (загальногеографічних). Такі карти набули поширення ще в середині XIX століття. На них видно щільність, чисельність, навіть потенціал розселення, типи поселень, складу і відтворення людей, їх міграція і багато іншого.

Які бувають карти

Для вивчення населення планети є карти антропологічні та етнографічні, де можна спостерігати розселення народів, поширення національних культур, побуту, антропометричні характеристики. Дуже велике значення картографічного методу у вивченні соціальних і економічних характеристик, на картах відображено і соціальне становище та рівень життя в регіонах, і трудові ресурси, і їх використання і багато чого ще.


В картографії використовується особлива знакова система, особливі способи зображення – картографічні, зі значками, діаграмами, картограммами, застосовується точковий спосіб, ареали, ізолінії, різне якість фону, знаки руху – істотні або просторові, відображають властивості об'єктів. Карта з географії може бути фізичної, політичної, геологічної, ландшафтної і так далі. Видів досить багато.
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Класифікація

Класифікують карту з географії допомогою її призначення або за територіальною ознакою, за масштабом, за змістом. Останнє – найбільш важливо. Саме зміст відносить ту або іншу карту до тематичного увазі або общегеографическому. Насамперед треба дивитися на територіальне охоплення: зображений на ній окремий регіон, країна, материк або це карта світу. Далі – способи картографічного зображення, в тому числі і масштаб. Розрізняють дрібномасштабні карти, середньомасштабні і великомасштабні. Зрозуміло, що точність і детальність у них будуть розрізнятися. Важливо знати і призначення карти, тобто для чого вона призначена. Якщо існує застосування географічних карт для наукового аналізу – це науково-довідкові карти. Призначені для популяризації ідей або окремих знань – культурно-освітні. Є безліч видів навчальних карт, які відіграють роль наочних посібників, за якими вивчаються такі науки, як історія, географія, геологія і багато інших дисциплін. Серед них особливе місце займають контурні карти.
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Зміст

Якщо в процесі вирішення будь-яких технічних завдань потрібно відобразити певні умови і об'єкти, використовуються технічні карти. Широко поширені туристичні карти, де зображені всі населені пункти з орієнтирами, пам'ятками, маршрутами пересування, місцями відпочинку, ночівель і так далі по видах туризму. Способи картографічного зображення тут дуже схожі на навігаційні карти, дорожні. Фізичні загальногеографічні карти відображають все, що стосується географічних явищ – весь рельєф і вся гідрографія, характеристики рослинного грунтового покриву, всі населені пункти, господарські об'єкти, всі межі і комунікації. Державна служба картографії займається і реєстрацією об'єктів, і кадастром. Це Росреестр. Великомасштабні фізичні карти з усіма об'єктами місцевості називають топографічними, а такі ж середньомасштабні топографічно-оглядовими. Дрібномасштабні фізичні карти завжди тільки оглядові.

Тематика

Тематично карти значно відрізняються один від одного. Вони можуть показувати все – від розташування об'єктів до динаміки і взаємозв'язків природних явищ, соціальної сфери й економіки до приросту і втрат населення. Можна розділити картки за тематичним ознакою на дві групи: ті, що досліджують природні явища, і ті, що присвячені громадським явищам. Картографія – наука досить давня, можна починати її вивчення буквально з наскальних малюнків. Але по-справжньому свій розвиток вона отримала не так давно. Особливо цей процес прискорився з початком освоєння повітряного простору і космосу. Так були складені докладні карти природних явищ, які охоплюють абсолютно всю природне середовище у всіх її комбінаціях. Це карти геологічні та геофізичні, з подробицями поверхні землі і океанського дна, кліматичні й метеорологічні, ботанічні та океанографічні, ґрунтові та гідрологічні, карти географічних та фізичних ландшафтів і корисних копалин і так далі. Суспільно-політичним картками тут вже було приділено увагу, проте повний список їх теж видати досить складно.
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Методи використання картографії

Крім карт, де розповідається все про населення, є історичні, політичні, економічні і соціально-географічні карти, і кожен із цих підвидів теж має структурний поділ, дуже розгалужене. Приклад картографічного методу в географії – економічні карти. Там є і промисловість – загальна і галузева, і сільське господарство, і рибна промисловість, транспорт і зв'язок, і багато чого ще, що вивчається подетально. Завжди використовується особлива знакова система, що є основою картографічного методу дослідження в практично будь-якій науці, а матеріал для виконання картографічних робіт завжди надає статистика. З методів використання карт в науковому аналізі застосовуються дуже багато, серед яких найбільш актуальні графічні прийоми, візуальний аналіз, картометрические роботи (вимірювання координат, відстаней, розрахунок густоти населення і рівномірності залягання корисних копалин тощо), математичний і статистичний аналіз, математичне моделювання, побудова похідних карт після переробки картографічних зображень і так далі. У будь-якому випадку основа картографічного методу дослідження – опора на точність і достовірність статистики.
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Застосування

Науковий аналіз сьогодні неможливо уявити без допомоги картографічного методу. Всі вивчення Землі будується на ньому: геологія, географія, геохімія, геофізика, океанологія і вся планетология результати досліджень поміщають на карти, потім узагальнюють і аналізують їх. Так формуються і формулюються нові гіпотези, так складаються і перевіряються прогнози. Практично всі галузі знань в різній мірі, але спираються на картографування. Наприклад, геоморфологія всю структуру складає підставі відомостей про рельєф, які отримані з топографічних карт. А для медичної географії складаються карти з ареалами виникнення епідемій і хвороб соціально-економічним і природним картками. Найяскравіший приклад – планетология. Закономірності поверхневого будови нашої планети і будь-яких інших небесних тіл складаються на основі карт і знімків. Так ми пізнаємо океанське дно, де так само, як і далекому космосі, ніколи не побувала людина. Метод картографії дає всім наукам єдиний мову, з допомогою якого пізнається світ. Не можуть обійтися без картографії ні електроніка, ні фізика, ні техніка, так само, як без математики.

Зв'язку з науками

З картографією пов'язані найтіснішим чином майже всі соціально-економічні, філософські, природні, технічні науки і майже всі наукові дисципліни, оскільки взаємодія відбувається з усіма галузями знань. Найбільш тісно пов'язаний картографічний метод пізнання з науками про планетах – географічні, екологічні, геологічні та багато інших. Картограф озброює знаннями, які необхідні для правильного відображення типових рис, особливостей, характеристик тих чи інших явищ, які входять у зміст конкретних карт. Соціологія, економіка, демографія, історія, археологія та інші науки соціально-економічного напряму також дають тематичного картографування певний зміст. Так з'явилися і нові картографічні методи – мережеве планування, математичне моделювання, наприклад. У філософії тепер основу цього методу складають теорія відображення, теорія моделювання, логіка, системний аналіз. Розроблені концепції картографії, знакова система, методи моделювання, системне картографування.
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Допомога інших наук

Геодезія, топографія, гравіметрія, астрономія повідомляють науці картографії все більш точні дані про розміри і форми Землі і чужих планет, що й дає основу при складанні тематичних і фізичних (загальногеографічних) карт. Математичний аналіз, тригонометрія, геометрія, статистичні дані теорії ймовірностей і теорії множин, математична логіка та інші науки виключно широко використовуються для побудови картографічних проекцій, створення алгоритмів, математико-картографічного моделювання, використання карт в програмах, у розробці інформаційних систем. Приладобудування, поліграфія, хімічна технологія, електроніка, лазерна техніка та напівпровідникова, а також багато інші галузі присутні при створенні картографічних систем. Нові науки – дистанційне зондування: космічна, підводний і аерозйомка, дешифрування зображень, фотометрія, фотограмметрія, моніторинг допомагають складати та оновлювати карти, створюють бази цифрової інформації і беруть участь у багатьох інших картографічних процесах. Найбільш тісно взаємодіє з картографією геоінформатика. Атласи та карти – ось головне джерело тимчасової і просторової інформації для моделювання.

Способи і прийоми

Картографічний метод завжди використовується для дослідження закономірностей: як просторово розміщені явища, як вони взаємопов'язані, наскільки залежать один від одного, яким чином розвиваються і так далі. Прийомів застосування для аналізу і обробки географічних карт безліч, тому тут будуть розглянуті тільки самі основні. Візуальний аналіз – це коли візуально досліджується за картками просторове розміщення, поєднання, зв'язку, динаміка кожного явища. Графічний аналіз – коли по картах будуються профілі і розрізи, що дають наочність вертикалі структурним явищ; будуються блок-діаграми, де поєднуються зображення місцевості в перспективі і вертикальні розрізи; різні графіки та діаграми.

Картометрические роботи

По картах визначаються координати, довжини, висоти, відстані, площі, обсяги, кути тощо, тобто кількісні характеристики об'єктів, які зображені на карті. Далі застосовується математичний і статистичний аналіз для дослідження однорідності явищ (температура, щільність населення, врожайність і будь-які інші параметри) для визначення їх розміщення і змін у часі, які визначаються багатьма факторами, а функціональна залежність їх невідома. Далі черга математичного моделювання, яке створює просторову математичну модель, опис з допомогою математики процесів або явищ, заснованих на знятих з карт вихідних даних. Потім модель досліджується, явища інтерпретуються і пояснюються, карти переробляються, перетворюються в похідні, зручні і призначені для того або іншого конкретного дослідження (наприклад, крутизна схилів при дослідженні процесів ерозії ґрунту і прогнозування їх).
Картографічний метод дослідження. Застосування географічних карт для наукового аналізу

Аналіз

Коли аналізуються карти різного змісту, висновки про взаємозв'язки і межі досліджень взагалі значно розширюються. Це метод комплексного картографування. Так зіставляються топографічні карти і тематичні галузеві - грунтові, геологічні, геоботанічні та тому подібні. Наприклад, при дослідженні природних взаємозв'язків з ґрунтової та топографічної картками окремого регіону можна встановити, що грунтові контури найчастіше приурочені до окремих елементів рельєфу. Солончаки до приозерним зниженнях, також чорноземи до дна долин і балок, аллювиальность до річкових заплавах. Далі визначається і закономірність в малюнку контурів ґрунтів: солонці і солончаки округлі, в межах староозерних улоговин, лугові чорноземні ґрунти горизонтальні, далі можна продовжувати і продовжувати. Іноді достатньо навіть візуального аналізу для встановлення перших взаємозв'язків. Подальші картометрические роботи підкріплюють, уточнюють і деталізують початкові висновки якісними і кількісними характеристиками.