Львів
C
» » Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

Інформація, яку отримує людина з навколишнього світу, дозволяє йому формувати уявлення не тільки про зовнішньому, але і про внутрішньому аспекті предмета. Він може уявляти об'єкт, припускати його зміну в часі. Все це дозволяє робити людське мислення. Поняття, процеси , які його складають, вивчаються в рамках такої дисципліни, як психологія.
Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

Термінологія

Поняття мислення володіє рядом специфічних рис. В першу чергу воно являє собою пізнавальну діяльність людини, яка характеризується опосередкованим і узагальненим відображенням дійсності. Явища і предмети реального світу мають такі властивості та взаємозв'язки, які індивід може вивчити безпосередньо. Поняття мислення тісно пов'язане зі здібностями людини сприймати реальність, відчувати її. Пізнання здійснюється за допомогою вивчення кольору, форми, звуків, особливостей переміщення і розміщення об'єктів у просторі.


Ознаки

Розкриваючи поняття мислення, необхідно в першу чергу пояснити його опосередкований характер. Все, що людині не вдається пізнати прямо, вивчається побічно. Недоступні для безпосереднього дослідження аналізуються властивості через інші характеристики – доступні. Опосередкованість – один з ключових ознак, включених в поняття про мислення. Операції мислення завжди базуються на чуттєвому досвіді: відчуття, представлення, сприйняття. Крім цього, базу складають набуті теоретичні знання. Розглядаючи поняття мислення, аналітики вказують на ще один важливий ознака – узагальненість. Пізнання загального в реальних об'єктах здійснюється тому, що всі їх характеристики мають зв'язок один з одним.
Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та видиХарактеристика

Вираз узагальнень проводиться за допомогою мови. При цьому словесне позначення може ставитися не тільки до одного окремо взятого предмету, але і цілій групі об'єктів. Узагальненість характерна для образів, виражених в уявленнях. Однак в них вона обмежується наочністю. Слово ж дозволяє узагальнювати безмежно все, що пізнає людина, використовуючи мислення. Формування понять являє собою відображення суттєвих властивостей об'єкта. Людина сприймає явища, аналізує та узагальнює ознаки в певні категорії.

Мислення: поняття, судження, умовивід

Уявлення про предмет є вищим продуктом діяльності мозку. Судженням є така форма мислення, яка відображає реальні об'єкти в їх відносинах і зв'язках. Простіше кажучи, воно являє собою ідею, думку. Поняття "логічне мислення" передбачає створення певних послідовностей, що складаються з висновків. Такі ланцюжки необхідні для вирішення якої-небудь задачі, пошуку відповіді на питання. Такі послідовності називаються міркуванням. Воно володіє практичним значенням тільки в тому випадку, коли призводить до якогось конкретного висновку – умовиводу. Воно, у свою чергу, і буде відповіддю на питання. У поняття "логічне мислення" висновок входить як складовий й обов'язкового елемента. Він дає знання про явищах і предметах, що мають місце в об'єктивному світі. Висновки можуть бути дедуктивні, індуктивні та за аналогією.
Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

Чуттєві компоненти

Розглядаючи основні поняття мислення не можна не сказати про його основі. Вона створюється уявленнями, сприйняттям, відчуттями. Інформація в мозок надходить з допомогою органів почуттів. Вони виступають в якості єдиних каналів зв'язку людини з навколишнім світом. Зміст інформації переробляється в мозку. До найбільш складною формою обробки інформації відносять мислення. Вирішуючи в мозку завдання, людина вибудовує ланцюжок ідей, приходить до якогось висновку. Так він пізнає суть речей і явищ, формулює закони і їх зв'язку. На підставі всього цього людина змінює світ навколо себе. Мислення формується на основі сприймань і відчуттів. Перехід від чуттєвого до ідейного передбачає певні дії. Робота мозку полягає у виділенні і відособленні об'єкта або його ознаки, відверненні від конкретного, встановлення загального для багатьох предметів.

Комунікативна складова

Незважаючи на те що поняття мислення, свідомості формуються на базі чуттєвого пізнання, найбільше значення для людини має взаємозв'язок з мовою. Він дозволяє сформулювати і передати свої висновки. Сучасні психологи не вважають, що внутрішня мова володіє такими ж функціями і структурою, як зовнішня. Під першою розуміється перехідна ланка між задумом і словом. Механізм, за допомогою якого стає можливою перекодування загального сенсу висловлювання, є підготовчою стадією.
Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

Нюанс

Розглядаючи поняття про мислення, мовлення, необхідно відзначити один важливий момент. Вище було встановлено, що між ними є тісний зв'язок. Проте її наявність не означає, що мислення завжди зводиться виключно до мови. Ці елементи відносяться до різних категорій і мають відмітні ознаки. Мислити – це не означає говорити про себе. Підтвердженням цього може послужити можливість висловити одну й ту ж ідею різними словами. Більше того, людина далеко не завжди може підібрати потрібні терміни, щоб висловити свої висновки.

Додатково

В якості об'єктивної форми мислення виступає мова. Ідея виражається через письмове або усне слово. У цій формі вона може сприйматися не тільки автором, але й іншими людьми. Мова забезпечує збереження думок. З його допомогою ідеї систематизуються, передаються майбутнім поколінням. Разом з тим існують і додаткові засоби. Їх опис часто використовується авторами, дослідниками поняття "нове мислення ". В сучасних умовах людині доводиться придумувати нові способи передачі даних для прискорення їх пізнання і отримання висновків. До найбільш поширених засобів відносять умовні знаки, електричні імпульси, звукові і світлові сигнали.
Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

Класифікація

Види мислення визначаються в залежності від місця, яке займає слово, дія, образ, їх співвідношення. За цією ознакою виділяють три категорії пізнання:
 • Конкретно-дієве (практичне).
 • Абстрактне.
 • Конкретно-образне.
 • Зазначені види класифікуються також і за специфікою поставлених завдань.

  Конкретно-дієве пізнання

  Воно орієнтоване на вирішення певних завдань у рамках конструктивної, виробничої, організаторської або іншої практичної діяльності людини. Таке мислення полягає в розумінні технічних аспектів предметів і явищ. До ключових його ознак слід віднести:
 • яскраво виражену спостережливість;
 • увага до елементів;
 • вміння використовувати деталі в конкретних ситуаціях;
 • навички роботи з просторовими образами і моделями;
 • здатність швидко переходити від роздумів до дій і назад.
 • Наочно-образне пізнання

  Як видно з назви, таке мислення ґрунтується на уявленнях людини про предмети і явища. Цей вид пізнання називається ще художнім. Для нього характерна абстрагованість думки і узагальненість. Людина використовує свої вистави для створення наочних образів.
  Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

  Абстракція

  Словесно-логічне мислення орієнтоване переважно на пошук спільних природних або соціальних закономірностей. Абстрактне (теоретичне) пізнання дозволяє відобразити властиві явищ і предметів відносини і зв'язки. У ньому використовуються широкі категорії і поняття. Образи та уявлення виконують допоміжні функції.

  Емпіричний метод

  Він дає первинну інформацію. Пізнання здійснюється з допомогою дослідів. Узагальнення формулюються на нижчому рівні абстракції. На думку психолога Теплова, багато автори в якості єдиного зразка розглядають роботу теоретика (вченого). Однак не менших інтелектуальних сил вимагає практична (дослідна) діяльність. Розумова робота теоретика сконцентрована головним чином на початковому етапі пізнання. Він передбачає відступ від практики. Інтелектуальна робота дослідника зосереджується здебільшого на перехід від абстракції до досвіду. У практичному мисленні істотне значення має оптимальне співвідношення волі і розуму людини, її енергетичних, регуляційних, пізнавальних можливостей. Ця форма пізнання пов'язана з оперативним формулюванням пріоритетних завдань, розробкою гнучких програм і планів. В напружених умовах діяльності практик повинен володіти великим самовладанням.
  Поняття мислення як процесу. Мислення, його форми та види

  Теоретичне пізнання

  Воно сприяє виявленню загальних відносин. Теоретичне мислення пов'язане з дослідженням об'єкта в системі відносин. В результаті шикуються концептуальні моделі, створюються теорії, узагальнюється досвід, розкриваються закономірності розвитку явищ, інформація про яких забезпечує перетворювальну роботу людини. Теоретичне пізнання має нерозривний зв'язок з практичним. Однак при цьому перше відрізняється відносною самостійністю результатів. Теоретичне мислення базується на попередніх знаннях і служить основою для отримання нової інформації.

  Інші типи пізнання

  Залежно від нестандартність чи стандартності поставлених завдань і виконуваних процедур виділяють творче мислення, евристичне, дискурсивне, алгоритмічне. Останнє спрямоване на наперед визначені правила, загальновизнану послідовність конкретних дій, які необхідно здійснити для досягнення мети. Дискурсивне мислення базується на системі умовиводів, які мають взаємозв'язок. Евристичне пізнання орієнтоване на вирішення нестандартних завдань. Творчим називають мислення, яке призводить до отримання принципово нових результатів. Крім цього, виділяють також продуктивне і репродуктивне пізнання. Останнє передбачає відтворення результатів, які були отримані раніше. В такому випадку відбувається з'єднання мислення з пам'яттю. Продуктивний метод прямо протилежний йому. Таке мислення призводить до отримання абсолютно нових пізнавальних результатів.