Львів
C
» » Функції та основні види педагогічної діагностики

Функції та основні види педагогічної діагностики

Всі види педагогічної діяльності пов'язані з проведенням діагностики. К. Д. Ушинський вважав її складовою частиною діяльності вчителів. Використовуючи різні види педагогічної діагностики, педагог аналізує результативність виховання і навчання. З допомогою різних схем, карт, анкет, вчитель виявляє основні причини низької успішності, шукає способи їх усунення.
Функції та основні види педагогічної діагностики

Важливість діагностики

Педагогічна діагностика відноситься до видів педагогічної діяльності, насамперед вона передбачає взаємозв'язок учня і вчителя. Проявляється вона у вигляді контрольних і самостійних робіт, складанні характеристик. Крім внутрішніх діагностик, можливі зовнішні експертизи, спрямовані на оцінку якості умінь і навичок школярів, професійної діяльності педагогів.


Функції та основні види педагогічної діагностики

Особливості терміна

Для того щоб проаналізувати види педагогічної діагностики, основні критерії результативності, розглянемо особливості даного терміна. Педагогічна діагностика передбачає проведення досліджень, орієнтованих на поліпшення методів виховання і навчання, розвитку особистості школяра. Завдяки результатам, отриманим в ході дослідження, можна отримати повноцінну інформацію про професіоналізм самого шкільного вчителя. Методи, що застосовуються в процесі діагностики, відповідають віковим особливостям школярів.
Функції та основні види педагогічної діагностики

Інструменти

Педагогічна діагностика ґрунтується на спеціальних алгоритмах, які розробляються медиками, психологами, вчителями. В даний час в російському освіті спостерігається поступовий перехід від класичної системи навчання до формування гармонійно розвиненої особистості дитини.


Ці перетворення вітчизняної педагогіки припускають застосування нових інструментів для аналізу навчальних, позаурочних результатів, зіставлення отриманих фактів, пошуку способів вирішення виявлених проблем.
Функції та основні види педагогічної діагностики

Основні функції

Педагогічна діагностика проводиться для виявлення зворотного зв'язку в виховному та освітньому процесі. Діагностичні дані про рівень навченості й вихованості школярів, отримані на різних етапах їх розвитку, виступають в якості основного виду інформації для вибудовування подальшого педагогічного процесу. В даний час створена спеціальна система оцінки виховної та навчальної роботи школи, з якої складається рейтинг кращих освітніх установ. Основні види педагогічної діагностики виконують певні функції: оцінку, зворотній зв'язок, управління процесом.
Функції та основні види педагогічної діагностики

Зворотній зв'язок

Суть даної функції полягає у використанні діагностичних даних про рівень освіченості і вихованості школярів для подальшої педагогічної діяльності. Психологи, класні керівники, проводячи діагностичні тести, порівнюють реальні досягнення кожної дитини з його здібностями, роблять висновок про повноту роботи, шукають способи зміни ситуації. Найважливішим завданням сучасної педагогічної діагностики є створення умов для отримання учителем і школярем інформації про результати виховного і навчального процесу, щоб своєчасно проводити їх коригування.
Функції та основні види педагогічної діагностики

Оціночна функція

Всі види педагогічної діагностики пов'язані з оціночною діяльністю. Комплексна і всебічна оцінка володіє кількома аспектами:
 • регулятивно-корегувальним;
 • ціннісно-орієнтованим;
 • вимірювальним;
 • стимулюючим.
 • Завдяки ціннісно-орієнтованого аналізу збагачуються уявлення школяра про себе, інших людей. В учня з'являється можливість порівнювати власні трудові, моральні, естетичні якості з тими вимогами, які висуваються сучасним суспільством. Завдяки педагогічній оцінці з'являється можливість порівняння своїх вчинків з нормами, вироблення власної лінії поведінки, встановлення взаємин з іншими людьми. Після усвідомлення вихованцем об'єктивності оцінки відбувається розвиток позитивних якостей, учень намагається позбуватися своїх недоліків. Саме вимірювальний параметр педагогічної оцінки є для учня стимулом до самоосвіти. При проведенні порівняння своїх успіхів і досягнень з іншими хлопцями школяр формує власний соціальний статус.

  Управлінська функція

  Розглядаючи основні функції та види педагогічної діагностики, відзначимо і управлінський фактор. Дана функція пов'язана з аналізом розвитку особистості дитини, становленням шкільного колективу. Виділяють три варіанти діагностики: початкову, поточну, підсумкову. Початкова діагностика пов'язана з плануванням, управлінням колективом класу. До того як вчитель визначить виховні завдання, що будуть реалізовуватися у чверті або півріччя, їм проводиться оцінка рівня вихованості підопічних.
  Функції та основні види педагогічної діагностики

  Діагностики вивчення класного колективу

  Основні види соціально-педагогічної діагностики, пов'язані з вивченням колективу, можуть бути трьох видів. Перший варіант досліджень підходить для нового класного колективу, який незнайомий вчителю. Друга діагностика підходить для класу, в якому педагог тільки починає свою виховну діяльність. Третій варіант розроблений для аналізу класу, добре знайомого педагогу.
  При першому знайомстві учнів з класним керівником за допомогою початкової діагностики відбувається всебічне вивчення школярів. Далі аналізується вчителем не окремий учень, а сформованість класного колективу. На третій стадії аналізу педагог проводить вибіркову діагностику, аналізує індивідуальні досягнення школярів, ефективність розвитку класного колективу.

  Результати педагогічних досліджень

  Об'єктивність і повнота інформації, отриманої на першому і другому етапі, дає вчителю можливість планувати виховну діяльність, максимально відповідну розвитку школярів. Існують різні види педагогічної діагностики. Критерії результативності досліджень залежать від особливостей класного колективу, індивідуальності школярів. Корегуюча (поточна) діагностика здійснюється в процесі формування діяльності класних колективів. Вона дає педагогу можливість орієнтуватися на зміни, які виявляються в класі, відбуваються з членами колективу. Одночасно оцінюється правильність виховних завдань, поставлених класним керівником на попередніх етапах. Такі види психолого-педагогічної діагностики допомагають учителеві в мінімальні терміни проводити коректування своєї діяльності, вносити зміни в методику виховної діяльності. За допомогою коректуючої діагностики педагог заохочує самостійність, творчість, індивідуальність своїх вихованців. Поточна діагностика виступає в якості експрес-тесту, вона дає вчителеві можливість приймати рішення щодо подальшої педагогічної діяльності.

  Принципи діагностичного дослідження

  Різні види педагогічної діагностики базуються на певних принципах. Цілісне вивчення педагогічного явища передбачає застосування системного підходу, встановлення взаємозв'язків між якостями особистості й особливостями колективу. Всі види педагогічної діагностики в ДНЗ базуються на врахуванні зовнішніх факторів на розвиток особистості дошкільників, усунення впливів, що негативно позначаються на виховному процесі. Вихователь проводить багаторазову перевірку одного і того ж педагогічного факту, використовуючи різні методи дослідження, щоб отримати достовірні результати. Комплексний підхід до проведення діагностичних досліджень, на думку професіоналів, є основним методом, що застосовується в сучасній вітчизняній педагогіці. Тільки при такому підході можна вести мову про отримання об'єктивних результатів, правильної та достовірної оцінки професіоналізму педагога. Особливе місце в педагогіці посідає принцип об'єктивності. У кожного школяра є певні індивідуальні особливості, які повинні бути враховані вчителем при виборі виховної програми.

  Висновок

  Часто стосунки між школярами та класним керівником шикуються на суб'єктивних факторах. Учитель створює для себе думку про кожного вихованця, грунтуючись на інформації, отриманої від колег, інших хлопців. Для того щоб у наставника сформувалося об'єктивне уявлення про своїх підопічних, необхідно проведення різних видів педагогічної діагностики. Тільки у такому випадку буде використовуватися принцип об'єктивності, який допоможе вчителеві вибрати виховні завдання, скорегувати свою професійну діяльність так, щоб домогтися максимального розвитку індивідуальності кожної дитини, отримати позитивну динаміку становлення колективу класу. Принцип об'єктивності передбачає перевірку кожного окремого факту різними методиками вивчення дитини (класу), а також зіставлення результатів досліджень з фактами, отриманими іншими педагогами, аналіз даних. Дослідник, в ролі якого виступає класний керівник, не має вибудовувати свою роботу на власному суб'єктивному думці, саме в цьому полягає професіоналізм сучасного педагога. Оскільки діагностика, яка проводиться в освітніх установах, має освітньо-виховну функцію, необхідно органічно вписувати її в структуру педагогічної діяльності. У процесі розробки методики проведення діагностичного дослідження учитель повинен перетворювати ці методи у форму виховання і навчання. Особливості особистості дітей можна побачити в процесі діяльності, тому основним завданням будь-якого класного керівника є активне залучення вихованців у позаурочну діяльність. Серед тих поширених помилок, які відбуваються молодими педагогами, переважає аналіз індивідуальності дитини поза класного колективу. Для того щоб педагогічна діагностика була достовірною і повноцінною, вона повинна оцінювати не тільки індивідуальні особливості учня, але і його взаємини з іншими представниками класного колективу.