Львів
C
» » Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Заснований на формах і законах мислення, логічний метод включає в себе способи і засоби вивчення і пояснення. Може застосовуватися і застосовується до вивчення різних дисциплін. Логічний метод в діалектиці збігається з матеріалістичним в теорії пізнання, а формальний, наприклад, є спеціальним методом в освоєнні правової дійсності та багатьох інших областей знання.
Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Право

Завдяки своїм спеціальним особливостям і можливостям, правова грунт є найбільш сприятливою для застосування та використання логіки. Оскільки тут спостерігається формально визначена, послідовна і строго фіксована система, що включає безліч визначень законодавчого плану, що відповідають правилам встановлення понять через найближчий рід, видову відмінність, генетичне визначення, через опис вказівок і так далі), логічний метод в області права себе повністю проявляє. Кожен закон логіки - протиріччя і тотожності, достатньої підстави, виключеного третього - відображає головні особливості цього методу. Основні процеси і процедури (насамперед правозастосовний і правотворчий процеси) шикуються строго відповідно формами мислення - правилами оперування висновками, думками, поняттями.


Логічний метод застосовується вже на етапі головних визначень: юридична норма - судження, яке відповідає всім вимогам судження взагалі, а застосування права до ситуації або конкретній людині - силогізм, тобто дедуктивний умовивід, де правова норма - головна посилка, даний до розгляду випадок - менша посилка, а рішенням по цій справі є висновок. З найдавніших часів знаходяться в арсеналі юриспруденції аналогії, прийоми докази і логічні операції. Використовувати логічний метод дослідження при вивченні і поясненні права просто необхідно. Тільки таким способом можна уникнути суперечностей у законодавчому вибудовування ефективної системи права, де позитивне (існуюче) право погоджено з усіма вимогами природного, а також отримати можливість грамотно застосовувати юридичні норми.


Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Загальні логічні методи: аналіз

Серед логічних методів пізнання процесів, явищ, предметів об'єктивного світу існують синтез, аналіз, ідеалізація, абстрагування, дедукція, узагальнення, аналогія, індукція, моделювання, екстраполяція і гіпотеза. Починається логічний метод дослідження (пізнання) з аналізу, тобто розклад, розбір, розчленування досліджуваного об'єкта. Цей прийом укладено в уявному або практичному розборі складу елементів - ознак, властивостей, структурних частин, після чого кожен елемент підлягає окремому дослідженню як частина цілого. Аналіз має різноманітні види, залежать від специфіки об'єкта, який піддається дослідженню. Сучасна наука бере на озброєння системний аналіз - підхід до досліджуваного об'єкта, як до організованої системи, де елементи нерозривно і органічно взаємопов'язані і впливають один на одного. Методи логічного аналізу включають в себе методологічний підхід до плодів пізнавальної діяльності, тобто дослідження знань людей, всі його форми та види, причому знання виражається в природних та штучних засобах мови, ґрунтуючись на законах логіки. Наприклад, вивчаючи суспільство як цілісну систему, системний аналіз расчленяет на аспекти політичний, економічний, моральний, правовий і тому подібні, де кожен аспект суспільного буття і свідомості досліджується окремо. Логічний метод пізнання шляхом аналізу виявляє структурні елементи - види, типи, рівні знання, оформлені певним текстом. Далі встановлюється їх співвідношення, хибність чи істинність висловлень, уточнюється понятійний апарат, який реалізує знання, встановлюється обґрунтованість, несуперечність і доведеність цього знання.
Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Синтез

Синтез - невід'ємна частина дослідження, без якої неможливий структурно-логічний метод. За допомогою синтезу все наявне знання об'єднується в щось ціле. У юристів це закономірності і закони, сформульовані на основі особистих досліджень, всі постулати загальної теорії держави і права, а також спеціальні міжгалузеві та галузеві теорії права. Реально мисляча людина завжди використовує логічні методи, аналіз і синтез завжди взаємопов'язані. Тут можна відзначити аналітичний і одночасно синтетичний характер мислення хорошого юриста - прокурора, адвоката, судді, слідчого. Професійна діяльність, наприклад, судді неодмінно передбачає аналіз всіх матеріалів, які передані в суд, а потім на підставі досліджень того, що прочитано і вислухано, ним складається уявна цілісна картина даної справи. Таким чином взаємозалежність аналізу і синтезу допомагає точному і неупередженого ведення судових розглядів.
Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Абстракція

Загальнонаукові логічні методи можна доповнити абстрагированием (абстракцією), що це процес уявного відволікання від певних загальних або окремих властивостей, відносин, ознак предмета, що вивчається, оскільки в даний момент зокрема не представляють інтересу. Аристотель - родоначальник цього поняття -трактував абстракцію як процес відділення усього випадкового і другорядного від загального і головного. Тепер цей термін вживають значно ширше. Це науково-логічний метод як у повсякденному, так і в науковому пізнанні, що є і алгоритмом, та наказом до процедури відвертання за правилами абстрагування, це споруда абстрактних об'єктів у науковому пізнанні. Сутність даного методу не так проста, як здається. Насамперед необхідно, знову-таки, докладне вивчення реального предмета, явища або процесу, вичленення в ньому різноманітних якостей, ознак, властивостей, після чого відмітається все другорядне.
Цей процес пізнання є і результатом. Тобто процес дослідження - вивчення явищ і предметів, а метою є виявлення специфічних характеристик. Результат же - отримане знання в категоріях, поняттях, ідеях, думках, теоріях, законах. Наприклад, логіка може абстрагуватися від не таких важливих індивідуальних особливостей, якщо вивчає спосіб мислення конкретної людини, а загальне, що притаманне всім суб'єктам, бере під увагу. У юриста, наприклад, мислення регламентоване правовими нормами, тому він абстрагирован від всіляких проявів відносин з боку суспільства, а вивчає, насамперед, правовідношення, тобто тільки те, що санкціонується і регулюється правом.
Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Ідеалізація

Цей вид абстрагування допомагає створювати ідеальні об'єкти. Поняття ідеалізованого об'єкта відрізняється від інших концепцій тим, що поряд з реальними ознаками предмета тут відображаються і ті, які далекі від реальних властивостей, а в чистому вигляді в досліджуваних предметах не присутні взагалі. Методом ідеалізації в сучасних науках створюються теоретичні об'єкти, які допомагають вибудувати міркування і зробити висновки, що відносяться до реально існуючих предметів. Термін цей вживається в двох значеннях - як процес і як результат, що теж дуже схоже на метод аналізу. Перше значення ідеалізації розуміється як подумки створюваний ідеалізований об'єкт при формуванні ідеалізованих допущень, тобто умов, за яких може бути описаний і пояснений реально існуючий об'єкт. В результаті цього процесу з'являються ідеалізовані поняття і закони, які називаються логічними конструктами. Як приклад ідеалізованого об'єкта можна навести поняття правової держави. Поняття є, але правової держави у тому вигляді, в якому його прийнято розуміти, поки що не існує. Однак юристи можуть з допомогою цього поняття вибудовувати міркування і робити висновки щодо діяльності тих чи інших реально існуючих утворень, наприклад держав за ознаками, які саме правовій державі притаманні: основні права людини закріплені конституційно і законодавчо, закони панують у державному і громадському житті, особистість юридично захищена і так далі.

Узагальнення, індукція і дедукція

Саме в процесі узагальнення формуються відповідні гіпотези, теорії й концепції. Цей метод у правовому пізнанні може існувати у формі узагальнення на основі аналізу професійного досвіду конкретних справ, у формі створення теорії права шляхом теоретичного узагальнення практичного будівництва та реалізації правової діяльності, у формі узагальнення галузевих емпіричних теорій права. Індукція і дедукція є логічними методами пізнання, що використовуються в пошуку висновків з вихідних даних. Обидва методу природно взаємопов'язані: дедукція допомагає зробити висновки з теоретичних ідей, законів, принципів, оскільки пов'язана з вибудовуванням ідеалізованого об'єкта, а індукція узагальнює емпіричні закономірності. Знання, які добуваються з допомогою індукції, є лише передумовою для появи нового знання - демонстративного, яке вже стає обгрунтуванням для часткових теоретичних істин.
Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Аналогія, екстраполяція

Аналогія - один з ефективних методів пізнавального процесу. З його допомогою були зроблені великі відкриття у науці. Суть його в тому, що певні властивості і ознаки переносяться з одного предмета дослідження на інший, таким же чином переносяться відносини і зв'язки між однією й іншою сукупностями предметів. Екстраполяція - різновид індукції, узагальнення й аналогії, цей метод дуже широко використовується практично у всіх науках. Якісні характеристики поширюються з однієї області предмета в іншу, з минулого в майбутнє, з теперішнього в майбутнє, кількісні характеристики переносяться таким же чином, зрівнюються одні галузі знань з іншими, як метод математичної індукції наприклад. Найчастіше метод екстраполяції знаходить застосування в цілях прогнозу, обґрунтування перенесення знання в інші предметні області. У юристів це аналогія права та аналогія закону.

Моделювання, гіпотеза

Моделювання в сучасній науці застосовується дуже активно для пошуку шляхів отримання новітніх наукових результатів. Сутність цього методу полягає в побудові тієї або іншої моделі, що досліджує соціальні або природні об'єкти. Під моделлю прийнято розуміти багато, це можуть бути: аналог, метод, тип, система, теорія, картина світу, інтерпретація, алгоритм і багато чого ще. Якщо неможливо дослідження безпосередньо об'єкта, то модель виступає замість нього імітацією оригіналу. Наприклад, слідчий експеримент. А гіпотеза (припущення) як метод вживається у значенні проблематичного знання або ідеї, що дозволяє об'єднати сукупність знань у їх систему. Правова діяльність, використовує гіпотезу у всіх її значеннях: вибудовується припущення щодо фактичних даних певного предмета, явища або процесу, щодо причин виникнення проблем та прогнозування майбутнього. Одні і ті ж дані можуть стати матеріалом для декількох гіпотез, так званих версій. Використовується цей метод і для криміналістичного розслідування.

Формально-логічний метод

Знання про закони виведення з перевірених істин допомагає отримати формальна логіка. Раніше встановлені істини, які є основою висновку, не вимагають звернення до досвіду в кожному конкретному випадку, оскільки знання отримані з застосуванням правил і законів мислення. Логічні методи наукового дослідження включають в себе традиційну логіку і математичну. Перша для одержання нових висновків використовує аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, абстрагування, конкретизацію, аналогії і порівняння. А математична, ще звана символічною, логіка застосовує до проблем формальної логіки більш суворі методи, використовувані в математиці. Спеціальний мову формул може логічно і адекватно описати структуру доказів і вибудувати чітку і точну теорію, застосовуючи опис суджень у їх розширенні - описі умовиводів.
Логічний метод дослідження: покрокова інструкція

Історичний метод

Зовсім інші прийоми досліджень застосовуються для побудови теоретичних знань розвиваються і складних об'єктах, які не можуть відтворитись допомогою досвіду. Наприклад, Всесвіт. Як побачити її становлення, походження видів і виникнення людини? Тут допоможуть історичні і логічні методи пізнання. Історичний думкою здатний проникати в реальну історію з різноманіттям її конкретики, виявляти історичні факти і подумки відтворювати історичний процес, розкриваючи логічну закономірність розвитку. Логічний ж виявляє закономірності іншим способом. Йому не потрібно безпосередньо розглядати хід реальній історії, він розкриває об'єктивну реальність вивченням історичного процесу на вищих стадіях розвитку, де він у стислому вигляді відтворює структуру і функціонування історичної еволюції в основних рисах. Такий метод хороший в біології, де філогенез повторюється в онтогенезі. Та історичні і логічні методи існують як прийоми вибудовування чисто теоретичних знань.