Львів
C
» » Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь

Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь

Економічний аналіз є необхідним елементом при побудові конкурентоспроможного підприємства або компанії. Він дозволяє шукати слабкі місця і вади, прогнозувати і моделювати майбутню ситуацію і здійснювати безліч інших подібних моментів.

Загальна інформація

Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
Економічний аналіз являє собою наукову систему знань, що базуються на законах функціонування і розвитку. Він використовується для формування методології діагностики, оцінки та прогнозування фінансово-господарської активності. Кожна наука обов'язково має своїм предметом. І тут можна сформувати головне питання всієї статті. Що є предметом економічного аналізу в рамках розглянутої системи? Під ним визнаються господарські процеси, що протікають на підприємствах, їх економіко-соціальна ефективність і кінцеві результати діяльності, які складаються під впливом суб'єктивних і об'єктивних чинників, що виражається у фінансових показниках одержуваної інформації. Слід зазначити, що предмет (об'єкт) економічного аналізу ставить перед дослідниками ряд завдань. Серед основних слід виділити наступні:


 • Перевірка оптимальності прийнятих управлінських рішень.
 • Виявлення і вплив на внутрішні резерви, існуючі в рамках певного виробничого процесу.
 • Визначення рівня ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів.
 • Об'єктивний розгляд процесу виконання планів і встановлених нормативів.
 • Оптимізація науково-економічного чинника обґрунтованості.
 • Отже, ми вже з'ясували, що предметом економічного аналізу є господарсько-фінансові аспекти діяльності підприємств або ж секторів країни. Але це загальні слова! Тому розглянемо питання більш детально.


  Роль і доцільність

  Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
  Економічний аналіз – це необхідний елемент для тривалого успішного управління. Тому, залежно від стоять перед людиною потреб виділяють кілька видів. Слід зазначити, що класифікація є досить умовною, адже на практиці необхідність застосовувати що-то в чистому вигляді зустрічається рідко. Розглянемо невеликий приклад. У нас є ринкова економіка. Вона характеризується динамічністю внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. В такому випадку важливу роль відіграє оперативний аналіз. Адже що важливо? В даному випадку предметом економічного аналізу є комплексність і оперативність обробки інформаційних масивів і використання отриманих даних на рівні окремих функціональних служб.

  Класифікація видів

  Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
  У даному випадку велику роль відіграють ознаки. Так, у випадку з рівнем інформаційного забезпечення проводять аналізи:
 • Внутрішній управлінський.
 • Зовнішній фінансовий.
 • Залежно від змісту процесу управління виділяють:
 • Попередній (перспективний).
 • Наступний (ретроспективний).
 • Оперативний.
 • Заключний (підсумковий).
 • За характером об'єктів управління виділяють аналіз:
 • Складових елементів виробництва та існуючих на ньому відносин.
 • Стадій розширеного відтворення.
 • Відомств і підприємств.
 • Галузевий.
 • Залежно від суб'єкта аналіз за дорученням:
 • Економічних служб і керівництва.
 • Органів управління і власників.
 • Контрагентів (це фінансові та кредитні органи, покупці, постачальники).
 • Залежно від періодичності аналіз буває:
 • Щоденний.
 • Декадний.
 • Місячний.
 • Квартальний.
 • Річний.
 • В залежності від повноти досліджуваних питань і їх змісту:
 • Тематичний.
 • Локальний.
 • Повний.
 • В залежності від застосовуваних для вивчення об'єктів аналіз методів буває:
 • Системний.
 • Порівняльний.
 • Комплектний.
 • Суцільний.
 • Вибірковий.
 • Залежно від рівня автоматизації виділяють:
 • Аналіз з використанням програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин.
 • Без використання вищенаведеного.
 • Як бачите, різноманітність значне.

  Використовувана методологія

  Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
  Звичайно, можна сконцентруватися на основній темі. Але щоб її краще зрозуміти, необхідно разом розглянути предмет і метод економічного аналізу. Саме виходячи з цього доцільно буде зробити невеликий відступ. Отже, методи – це способи реалізації підходів до вивчення господарських процесів під час їх плавного розвитку. У них є такі характерні особливості, як:
 • Визначення базової системи показників, з допомогою якої можна буде дати оцінку діяльності організації.
 • Виявлення взаємозв'язків між різними чинниками.
 • Установлення співпідпорядкованості показників з сукупним результатом факторів.
 • Вибір способів і прийомів, що будуть вивчати взаємозв'язки.
 • Кількісне зміна сили впливу фактора на сукупний показник.
 • Все разом це входить в методику економічного аналізу. В ній перетинаються три області знань. Це економіка, статистика і математика. У першому випадку це порівняння, групування, графічний та балансовий методи. Статистичні методи використовуються в такому руслі: відносні та середні величини, регресивний і кореляційний аналіз, індексний метод та інші подібні моменти. Математичні методи представлені матричними, теорія виробничих функцій, міжгалузевого балансу, графів, ігор, масового обслуговування, нелінійне і динамічне програмування.

  Невелике пояснення

  Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
  До чого це все? Адже ми знаємо, що предметом економічного аналізу господарської діяльності підприємства є процеси. До чого тут математика? А відповідь тут проста: вона необхідна для підрахунків. Давайте розглянемо невеликий приклад. Предметом економічного аналізу є прибуток, який отримало підприємство за 2016 рік. Щоб розуміти, добре справи йдуть чи ні, можна використовувати прийом порівняння. Він припускає зіставлення досліджуваних фактів і даних господарського життя. Тобто, щоб дізнатися, чи поліпшилося становище підприємства в 2016-му, його прибуток необхідно порівняти з ситуацією 2015 року. Але чи можна сказати, що тільки одного цього вистачить? Немає. Адже необхідно ще враховувати вплив інфляції, обчислювати величину прибутку і безліч інших параметрів.

  Що використовується для вивчення предмета?

  Який інструментарій використовується людьми, які здійснюють економічний аналіз? Припустимо, що у нас вже є точні та достовірні дані. Що ж ми з ними зможемо зробити? Ось невеликий список основних прийомів:
 • Розглянуте раніше порівняння.
 • Середні величини. Вони вираховуються на основі наявного масиву даних. Інструмент використовується для визначення загальних закономірностей.
 • Угруповання. Застосовуються для відображення залежностей у складних явищах.
 • Балансовий метод. Використовується для порівняння двох комплексів показників, прагнуть до певного рівноваги.
 • Ускладнюємо застосовується інструментарій

  Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
  Погодьтеся, раніше були розглянуті досить прості моменти. Давайте трохи їх ускладнимо:
 • Графічний спосіб. Використовується для відтворення масштабних зображень показників, а також виявлення їх залежностей.
 • Індексний метод. Базується на відносних показниках, що виражають відношення явища до бази порівняння.
 • Метод регресійного (стохастичного) і кореляційного аналізу. Використовується для забезпечення тісного зв'язку між показниками, між якими не встановлено функціональна залежність.
 • Матрична модель. Є схематичним відображенням економічних явищ або процесів, для чого використовується наукова абстракція.
 • Математичне програмування. Це основний засіб для вирішення наявних завдань оптимізації операцій господарської діяльності.
 • Метод дослідження операцій. Він передбачає вивчення економічних систем для визначення такої структури взаємопов'язаних елементів, що дозволить досягти найкращих економічних показників з усіх можливих.
 • Теорія ігор. Вона займається математичним моделюванням в умовах конфлікту декількох сторін, які володіють своїми інтересами, або ж при невизначеності.
 • Приклад

  Давайте розглянемо ситуацію з медициною на прикладі лікувально-профілактичного закладу. Предметом економічного аналізу ЛПЗ є взаємовідношення фахівців з клієнтами (лікарів та молодшого персоналу, з одного боку, і хворих - з іншого). Коли хтось захворіє, то він йде в профільну установу. Там проводять обстеження людини, йому виписують таблетки, за потребою призначаються процедури. А далі слід оплата. Тут перед економічним аналізом стоять задачі оптимізації процесів, наприклад, забезпечення ситуації, коли людиною все купується в аптеці медичного закладу.

  Підводячи підсумок

  Що є предметом економічного аналізу? Вичерпну відповідь
  Отже, ми вже знаємо, що предметом економічного аналізу є внутрішня взаємодія на підприємстві. Слід зазначити важливий аспект: практичне використання знань цієї дисципліни дозволяє здійснити поступовий перехід від вихідної до кінцевої факторної системи. Але і це не все. Залежно від характеру взаємозв'язків розрізняють детермінований і стохастичний факторний аналіз.

  Висновок

  Ось нами був розглянутий предмет економічного аналізу підприємства і секторів економіки. Всі явища і процеси, які мають місце бути, знаходяться в певної взаємозумовленості і взаємозв'язку. Економічний аналіз дозволяє виявити найбільш важливі моменти і сконцентрувати на них свою увагу. Завдяки йому можна забезпечити більш високий рівень ефективності діяльності підприємства або навіть цілого сектора народного господарства країни. Але мало зробити правильні висновки, необхідно ще реалізувати їх на практиці. Адже чого вартий навіть самий досконалий економічний аналіз і отримані дані, якщо вони не беруться до уваги управлінськими кадрами, для яких вони готуються?