Львів
C
» » Основні ознаки капіталізму

Основні ознаки капіталізму

Велике значення для розуміння того чи іншого явища суспільного життя мають його ознаки. Капіталізм – це система економічних відносин, заснована на пануванні приватної власної, свободу підприємництва і орієнтована на отримання прибутку. Відразу слід обмовитися, що дане поняття є найменуванням лише ідеальної моделі, так як ні в одній державі світу не існує такого укладу в чистому вигляді.

Виникнення поняття

Проаналізувати особливості економічного розвитку країн в історичній перспективі допомагають його ознаки. Капіталізм – це термін, який став активно використовуватися з другої половини 19 століття. Вперше його почали використовувати у Франції, потім німецькі і англійські автори ввели його в науковий обіг.


Цікавий той факт, що спочатку він мав негативне значення. Вчені, письменники вкладали в це слово негативне ставлення до засилля фінансів, яке спостерігалося в розвинених європейських країнах середини зазначеного століття. Особливо активно використовували це поняття представники соціалізму (Маркс, Ленін та інші).
Основні ознаки капіталізму

Теорія ринку і конфлікт класів

Охарактеризувати особливості розвитку господарства і торгівлі допомагають їх ознаки. Капіталізм – це система, заснована на вільному функціонуванні ринку, який служить ареною протистояння робочого класу і власників. Перші прагнуть якнайдорожче продати свою силу, другу – дешевше купити. Крім того, саме ринок є головною умовою торгівлі, без якої неможливо уявити собі існування капіталістичного укладу. Другий важливий ознака системи – це концентрація засобів виробництва в руках вищих класів і збереження робочої сили за пролетаріатом.


Основні ознаки капіталізму
Між цими угрупуваннями йде постійна боротьба за працю і плату. Це призводить до класової боротьби, що в цілому ряді держав призвело до революцій. Однак практика показує, що капіталістичний уклад найбільш прийнятний для нормального функціонування держав, і тому він з початку свого виникнення досить швидко поширився по світу, захопивши майже всі сфери життя суспільства, включаючи політику та культуру. Перераховані вище риси системи виділяв відомий вчений Маркс, який присвятив цьому питанню одну зі своїх найбільш фундаментальних монографій.

Концепція протестантської етики

Розібратися в причинах виникнення цього нового для західноєвропейської історії укладу допомагають його ознаки. Капіталізм – це не тільки особлива форма організації виробництва, але і специфічний спосіб організації суспільства. Саме так розглядав даний етап економічної історії відомий німецький вчений і соціолог Вебер. На відміну від Маркса, він вважав, що ця система притаманна лише західноєвропейським країнам. На його думку, вона виникла в тих державах, де утвердився протестантизм, який розвинув в суспільстві культ трудової дисципліни, високий ступінь соціальної організованості, а також прагнення до одержання прибутку і доходу. Він виділяв такі ознаки розвитку капіталізму: конкуренція виробників, наявність динамічного ринку, активне використання капіталу у підприємницькій діяльності, прагнення до отримання максимального прибутку. І якщо Маркс вважав, що даний уклад не тільки впливає, але і визначає політику країн, то Вебер протиставляв ці дві суспільні сфери, хоча і визнавав, що вони тісно пов'язані між собою.
Основні ознаки капіталізму

Про інновації

Основні ознаки капіталізму стали об'єктом дослідження відомого політолога і соціолога Шумпетера. Він виділив такі риси цього ладу: динамічний ринок, підприємництво і панування приватної власності. Однак, на відміну від вказаних авторів, економіст виділив таку важливу складову капіталістичного виробництва, як впровадження інновацій. На його думку, саме введення нововведень стимулює бурхливий розвиток економіки країн. При цьому Шумпетер велике значення відводив кредитування, яке надає підприємцям можливість впроваджувати сучасні технології і тим самим підвищувати ефективність виробництва. Вчений вважав, що цей уклад забезпечив матеріальний добробут суспільства і особисту свободу громадян, проте майбутнє системи бачив у песимістичному світі, вважаючи, що з часом вона вичерпає себе.

Виникнення мануфактур

Однією з головних передумов переходу від феодального способу виробництва до капіталістичного став відхід від старої цехової системи і перехід до розподілу праці. Саме у зазначеній важливою зміни слід шукати відповідь на питання про те, чому виникнення мануфактур вважається ознакою народження капіталізму.
Основні ознаки капіталізму
Адже головною умовою існування і нормального функціонування ринку є широке застосування найманої робочої сили. В 14 столітті в багатьох містах Європи виробники відмовилися від традиційного набору підмайстрів і стали залучати до свої майстерні людей, які спеціалізувалися на тому чи іншому ремеслі. Так виник ринок робочої сили, що, за визначенням Маркса, є головною ознакою капіталістичного укладу.

Види підприємств

У західноєвропейських країнах існували різні типи мануфактур, що говорить про швидкому розвитку і впровадженні нового способу виробництва. Аналіз розглянутої проблеми (чому виникнення мануфактур вважається ознакою народження капіталізму) дозволяє зрозуміти шляхи розвитку економіки. Власники розсіяних підприємств роздавали сировину працівникам на будинок, потім, вже оброблене, воно надходило професійного реміснику, який, зробивши пряжу, віддавав матеріал наступного мануфактуристу. Так робота виконувалася цілим рядом працівників, які по ланцюжку передавали вироблений товар. У централізованій мануфактурі люди працювали в одному приміщенні, використовуючи при цьому технології. Ці різні види підприємств доводять високі темпи розвитку капіталістичного виробництва на материку.

Наукові революції

Ознаки зародження капіталізму пов'язані з особливостями європейської економіки, де дуже рано почався перехід до торгівлі завдяки розвитку міст та формування ринків. Новим поштовхом до розвитку капіталістичного способу виробництва стало впровадження нових технологій. Це вивело економіку на принципово новий рівень. Застосування машин на фабриках дозволило підприємцям збільшити обсяг збуту продукції. Досягнення в сфері науки призвели до того, що створення валового продукту стало дешевшим, так як замість робочих тепер на підприємствах використовувалися машини.
Основні ознаки капіталізму
Велике значення мало винайдення парового двигуна, електрики, а також будівництво залізниць. Відкриття та освоєння нових родовищ корисних копалин призвело до бурхливого розвитку важкої індустрії та металургії. Зазначені зміни абсолютно змінили міської вигляд західноєвропейських країн, а також Росії, де після скасування кріпацтва почався бурхливий розвиток промисловості. Отже, ознаки капіталізму в 19 столітті визначалися впровадженням досягнень науки у виробництво.

Виникнення монополій

В період першого етапу розвитку капіталізму виробничі організації були одиничними і середніми за розміром. Масштаб їх виробництва не був широким, і тому підприємці могли одноосібно вести власну справу. У 19 столітті система вступила в нову фазу розвитку. Обсяг продукції різко збільшився, фабрики розширилися, що призвело до необхідності об'єднання зусиль підприємців. На підставі вищесказаного можна виділити ознаки монополістичного капіталізму: концентрація виробництва, скорочення числа заводів, виникнення великих, капіталомістких підприємств.
Основні ознаки капіталізму
На рубежі століть головну роль грала важка промисловість: машинобудування, металообробка, нафтовидобуток і інші. Як правило, укрупнення відбувалося в рамках якої-небудь однієї галузі, в якій виникали такі об'єднання, як картелі і синдикати. Під першим поняттям слід розуміти договір кількох самостійних підприємств, які узгоджують між собою ціну товарів, ринки збуту і квоти. Другий термін означає більш високу ступінь монополізації, при якій фірми, зберігаючи юридичну і економічну самостійність, організовують єдину контору по збуту своєї продукції.

Великі форми підприємств

Ознаки монополістичного капіталізму дозволяють зрозуміти, у чому полягали особливості нової стадії розвитку даної системи. Вищою формою об'єднання заводів, фабрик і фірм вважаються трести і концерни. Перші організації спільно здійснюють не тільки збут, але і виробництво, а також підпорядковуються єдиному управлінню, однак при цьому зберігають фінансову самостійність. Трести створюються в якій-небудь одній галузі і відразу займають лідируюче положення. Найбільш розвиненою формою об'єднання вважаються концерни. Вони формуються в суміжних галузях виробництва і мають єдині фінанси.
Основні ознаки капіталізму
Злиття капіталів забезпечує більш швидку та ефективну інтеграцію, на відміну від вищевказаних форм. Ознаки капіталізму в 20 столітті свідчать про розвиненість цієї системи за рахунок вступу її в нову, більш високу фазу свого розвитку, що дало вченим можливість говорити про настання фази імперіалізму, для якого характерне злиття банків і виробництва.