» » Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

Правовий інститут – це одна з найважливіших категорій юриспруденції. Дане поняття тісно переплетено практично з кожною категорією права, взаємопов'язані з нормами і нерозривно з теорією держав і права.
Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

Вивчення терміна

Інститут права – це група діючих юридичних норм, які за певними ознаками відособлені і взаємопов'язані між собою. Вони можуть регулювати однорідні суспільні відносини, можуть об'єднуватися завдяки предмета, а можуть підрозділятися на кілька внутрішніх підкатегорій. При цьому важливо зрозуміти, що інститут – це відокремлена тільки група норм, що він нерозривно пов'язаний з іншими елементами права.


Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

Основні напрямки розуміння

У сфері юриспруденції на даний момент складаються основні напрямки розуміння:
 • Інститут права – це об'єднання декількох норм в одну групу. Яскравим прикладом тому можуть послужити статті Трудового кодексу РФ, що регулюють порядок укладення договору, його сутність та зміст.
 • Інститут права – це сукупність юридичних норм, об'єднаних за ознакою регулювання однакових суспільних відносин.
 • Як відомо, поділ права на галузі обумовлено різного роду відносинами. В той же час, інститут є лише певним видом взаємодії між людьми. В порівнянні, інститут – це менше за обсягом, але не за значущістю правовий напрямок. У названої нами галузі можна виділити незліченна кількість інститутів. І при цьому вони якісно відрізняються один від одного. Так, наприклад, в кримінальному праві виділяється інститут злочину, інститут покарання, інститут кримінальної відповідальності або звільнення від покарання.


  Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

  Ознаки та основні риси

  Правовий інститут – це одна з численних юридичних категорій, яку можна ідентифікувати за такими ознаками:
 • Єдине фактичний зміст.
 • Юридична однорідність.
 • Повнота відносин, що підлягають регулюванню. Тут важливо зазначити, що недотримання цієї ознаки породжує прогалини у праві.
 • Законодавча відособленість. Часто інститути об'єднуються у глави і розділи.
 • Інститут – це, на додаток до сказаного, подільна категорія. Прикладом тому є цивільне і трудове право, де поряд з цивільним судочинством як окремих інститутів виділяються позивач і відповідач. Нарівні з ними існують позовна давність, представництво, досудовий порядок врегулювання спорів і так далі.
  Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

  Про класифікацію

  Інститути суспільства – це категорія, яка складається з упорядкованої сукупності правових норм, якісно однорідних, але при цьому володіють деякими відмінностями. По-перше, інститути права можуть підрозділятися в залежності від галузі регулювання суспільних відносин. Так, науці та практиці знайомі цивільні норми, кримінальні, конституційні, адміністративні, бюджетні, кримінально-виконавчі галузі і так далі. Залежно від предмета регулювання вони можуть підрозділятися на матеріальні і процесуальні. Матеріальні – це ті положення, які встановлюють можливість походження юридичного факту. Процесуальними нормами називаються ті положення, які регулюють порядок здійснення певних дій.
  Крім усього іншого інститути можуть підрозділятися на галузеві, які орієнтовані строго на однорідні суспільні відносини, та комплексні, що поєднують в собі статті з різних галузей права.
  Інститут - це правова категорія, про яку повинен знати кожен юрист!

  Прості і складні інститути, як одна з підстав класифікації

  Останнім часом, все частіше в державі та юридичній науці стали формуватися порівняно нові галузі права. Система інститутів – це багатогранне поняття, тому поділ на прості й складні (комплексні) галузі – одне з найголовніших підстав класифікації. Так, простий інститут орієнтований строго на норми, які регулюють схожі суспільні відносини. Яскравими прикладами цього є інститут припинення шлюбу, який яскраво відображений в сімейному законодавстві, інститут застави в цивільних правовідносинах, інститут азартних ігор. Складний інститут носить також назву комплексного. Він являє собою сукупність норм, які пов'язані з якісно різними суспільними відносинами, але при цьому вони з тих чи інших підстав пов'язані між собою. Одним з найяскравіших прикладів є інститут власності, який, як можна переконатися, відображає в своїй сутності не тільки норми цивільного, але й сімейного, адміністративного та інших галузей права. Незважаючи на різнорідність перерахованих статей, комплексний інститут права володіє єдиним предметом.

  Підгалузі права

  Всі інститути права складаються з різних підгалузей. Система останніх являє собою проміжну ланку між галуззю та інститутом:
 • винахідницька право, авторське належать цивільного законодавства;
 • податки – підгалузь фінансів;
 • а муніципальне належить до адміністративних правовідносин.
 • Підгалузь – це сукупність найбільш великих інститутів, які регулюють кілька областей однорідних суспільних відносин. У складі Конституції можна виділити парламентське право, виборче, президентське і так далі. Слід зазначити, що на відміну від інституту, дане поняття не є обов'язковим, наприклад, в земельному праві подинститути відсутні. Значення правових інститутів, галузей, підгалузей зводиться до того, що саме ці компоненти визначають сутність кожної норми, а також межі її дії.