Львів
C
» » Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя

Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя

Природознавство є не тільки однією з перших, вивчених людиною, фундаментальних галузей науки, але й найважливішим елементом розвитку нашої цивілізації. Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя. Головні з них: розмноження та онтогенез, спадковість і мінливість, історичний розвиток рослинних і тваринних видів, а також природний відбір. У даній статті ми розглянемо їх більш докладно.

Роль природознавчих дисциплін у розвитку суспільства

Прикладні біологічні науки займаються практичним вивченням вищеназваних явищ живої природи, використовують отримані результати для розвитку сучасних галузей загальної біології - клітинної і генної інженерії, біотехнології, популяційної генетики. Стрімкий розвиток промислових технологій і процеси глобалізації у світовій економіці змушують вчених займатися серйозними дослідженнями в питаннях екологічної безпеки природних комплексів.


Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя
Як природнича наука, загальна біологія вивчає найбільш складні структури організації життя: популяційно-видовий, а також різні рівні екологічних систем і біосфери.

Історія розвитку біологічного знання

Наука, що вивчає природу у всьому її різноманітті, зародилася в надрах людського знання за допомогою філософів Стародавньої Греції та Риму, але стала називатися біологією лише в XIX столітті, завдяки працям Ж. Ламарка і Р. Тревирануса. Одними з найстаріших її дисциплін вважаються систематика, заснована К. Ліннеєм, і морфологія, бере початок в трактатах Гіппократа, Галена і Асклепія.


Предметом вивчення загальної біології є встановлення єдності живих організмів спочатку на молекулярному, а далі – на клітинному рівні. Поява наукової теорії, створеної російським еволюціоністом П. Ф. Горяниновим і німецькими вченими М. Шлейденом і Т. Шванном, довело, що основна форма життя на Землі - це клітка. Запропонований же Р. Вірхова принцип: "живе від живого" поставив крапку в дискусії вчених про можливість самозародження організмів з неживої матерії. Цитологія з допомогою таких методів як центрифугування, електронна мікроскопія, метод мічених атомів, що вивчає будову прокаріотів і ядерних клітин і є базою для розвитку практичних розділів природознавства: гістології, генетики, селекції.
Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя

Принципи обміну речовин у живих системах

Загальна біологія вивчає не тільки хімічний склад і будову організмів, але і процеси, що лежать в основі їх метаболізму. Біохімія встановлює закономірності протікання реакцій анаболізму, наприклад, фотосинтезу у рослин. Вона також вивчає біосинтез білка (процеси транскрипції і трансляції), визначає умови, необхідні для здійснення реакцій дисиміляції, що забезпечують клітини необхідним запасом енергії у вигляді молекул НАДФ і АТФ. Так як предметом вивчення загальної біології є молекулярний рівень життя, серйозно розглядаються реакції катаболізму. В аеробних умовах тваринна клітина синтезує 36 моль АТФ з кожної молекули глюкози в реакціях циклу Кребса.
Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя
Рослини і гриби в реакціях енергетичного обміну в анаеробних умовах також розщеплюють З 3 Н 4 Про 3 до етилового спирту, а тварини – до молочної кислоти. Але у всіх випадках синтезуються молекули енергетичного речовини – аденозинтрифосфорної кислоти. Як бачимо, предметом вивчення загальної біології є механізм обміну речовин. У представників живої природи він протікає з участю ферментів за подібним біохімічними шляхами. Це служить доказом єдності походження життя від загальних предкових клітинних форм. Досить детально дане питання висвітлюється у такому розділі природознавства як еволюційне вчення.

Основи загальної біології

Таку назву має шкільна природнича дисципліна, запроваджена в навчальні програми, починаючи з 9 класу. Завдяки дидактичним принципам науковості і наступності, учні старших класів пізнають живу природу, спираючись на знання з курсу ботаніки, зоології, анатомії. Сформувати у дітей цілісну картину природи – головна освітня завдання.
Предметом вивчення загальної біології є сукупність процесів, що лежать в основі феномена життя
Основи цитології, онтогенез, закономірності спадковості – ось що вивчає загальна біологія. Теми ж, присвячені історичного розвитку органічного світу і основам екології, призводять до серйозного прориву у свідомості школярів і сприяють всебічному розвитку їх особистостей.