Львів
C
» » Структура господарства Росії

Структура господарства Росії

Потенційно Російська Федерація – це економічно сильну державу. Перше місце в світі за займаною території, багатющі запаси природних ресурсів, населення хай і не найбільша, але за можливостями (освіта, професійний рівень) – ласий шматок для будь-якої розвиненої країни.
Структура господарства Росії
Однак бурхливі події двадцятого століття, складна політична й економічна обстановка та інше різко знижували сприятливі варіанти розвитку структури господарства. Після чергового катаклізму на початку 1990-х наша країна опинилася в складній ситуації, коли потенційно позитивні можливості були перекреслені загальною кризою.


Загальна характеристика економіки РФ

Сучасна структура господарства постійно змінюється. Росія другого десятиліття двадцять першого століття – держава з економікою індустріально-аграрного типу, в якому передові галузі і високорозвинені регіони сусідять зі слаборозвиненими підприємствами і відсталими провінціями.
Структура господарства Росії
Сьогодні Росія – це багаторівневий економічний механізм, утворений на базі історичного розвитку, міжрегіонального територіального економічного поділу праці та інтеграційних результатів. Загальний господарський комплекс держави складається з галузевих і територіальних систем.

Галузі

У виробничому відношенні економіка Росії головним чином поділена на галузі. Що таке галузева структура господарства? У сучасній економіці галузь – це спільність виробників одного виду (напрямку). Традиційно галузі відносяться до промисловості та сільського господарства, в рамках яких поділяються на ще більш вузькі групи.


У галузевій структурі господарства Росії поки залишаються диспропорції минулих років: збільшене значення мають видобувні галузі економіки; пріоритетними будуть паливні галузі, тоді як транспортні і сільськогосподарські комплекси до недавнього часу відчувають великі труднощі; різка концентрація і велика монополізація виробництва. Наприклад, вітчизняна промисловість позначається великими масштабами спеціалізації. Виникло безліч галузей, підгалузей і видів виробництв, що створюють у своїй спільності галузеву систему промисловості. В існуючій систематизації промисловості утворені 11 великих комплексних галузей і 134 підгалузі. Для господарства країни останніх десятиліть характерною ознакою виділяється існування не тільки галузевих підприємств, але і міжгалузевих комплексів. Все більшою мірою відбувається хід зміцнення виробничих зв'язків, об'єднання різних рівнів виробництва. Міжгалузеві виробництва (комплекси) з'являється і формуються як всередині певних галузей, так і між різними галузями, що мають близькі технологічні відносини. Зараз існують комплекси у видобувній, сировинної промисловості і в сільському господарстві. Один приклад - хіміко-лісовий. Існують і інші особливості, характерні ознаки російської економіки нашого часу.

Територіальна структура господарства Росії

Вона передбачає об'єднання системи господарства за територіальною ознакою – регіонам, економічним районам, індустріальним центрам та іншого. Така структура видозмінюється набагато повільніше, ніж галузева, оскільки її провідні елементи жорсткіше прикріплені до певної території. Освоєння нових площ з багатющими природними ресурсами трансформує рівень конкретних регіонів і сприяє формуванню чергових територіальних економічних комплексів.
Структура господарства Росії
Серйозним недоліком Росії стала асиметрична система її простору, отримана внаслідок розвитку в попередні епохи. У територіальній економічній системі відчутно переважає Центральний регіон (Московський) на чолі зі столицею, вже наступного місто Росії — Санкт-Петербург — за різними розмірами серйозно поступається Москві. А всі інші регіони в противагу столичному мегаполісу економічно значно слабкіше.

Територіальний поділ Росії

Типи територіальної структури господарства і конкретних виробництв розвиваються під впливом цілого ряду взаимозависящих факторів: наявність сировини, види палива, різні матеріали, кадри трудящих. В ході розподілу індустріального виробництва утворилися різні види її територіальних об'єднань. Великі економічні зони є великими просторовими утвореннями зі специфічними природними і господарськими умовами формування економіки. Зараз наша країна поділяється на дві великі економічні зони:
 • Західну (європейську частину Росії спільно з Уралом), для якої характерний брак сировини, ресурсів, наявність великої кількості індустріального виробництва.
 • Східну (Сибір і Далекий Схід). Характеризується наявністю значних запасів ресурсів, недостатнім розвитком економіки.
 • Промислові райони – це великі території з порівняно однаковими природними економічними умовами, із властивою їм націленістю розвитку господарства, з належною ситуації, виробничою і кадровою базою та ін. У російському державі існує приблизно 30 тільки індустріальних районів, більшість з них знаходяться в західній зоні.
  Структура господарства Росії
  Крім того, існують і інші економічні об'єднання, які утворюються завдяки об'єктивної економічної необхідності: транспортної, сировинний, виробничий і т. д.

  Загальна характеристика промисловості

  Промисловість – істотна складова частина економічного комплексу нашої країни. Переважаюча роль промисловості обумовлюється тим, що вона забезпечує всі галузі вітчизняної економіки виробничими потужностями і сировинними матеріалами, грає найбільш ініціативним факторами НТП і збільшеного відтворення в цілому. До теперішнього часу в країні є майже 500 тис. промислових підприємств, де працює приблизно 15 млн чол., що виробляють різної продукції на 20 трлн руб. Це ж визначає структуру господарства Росії.
  Серед окремих видів важкої промисловості і примикають до неї галузі займають понад 30%, паливна - майже 20%, електроенергетика – 8%. У той же час стан легкої промисловості знаходиться в обтяжуючому стані -15%, харчова – 15% і т. д.

  Структура промисловості

  Які зміни відбуваються в структурі господарства Росії? З початку двадцять першого століття російська статистика приходить до іншої систематизації промисловості:
 • обробні індустріальні виробництва (67%);
 • видобуток корисних копалин (понад 20%);
 • виробництво і розподіл електроенергії, природного газу та води (10%).
 • технічний прогрес.
 • Сучасна промисловість нашої країни визначається:
 • домінуванням галузей по видобутку і звичайної переробці палива і сировини;
 • невеликою часткою передових, найбільш складних в технічному відношенні виробництв;
 • невеликою часткою легкої промисловості та інших галузей, націлених на прямі потреби населення;
 • великою питомою вагою підприємств військово-промислового комплексу.
 • Подібну структуру господарства індустрії не можна вважати ефективною. В останні роки намічається тенденція перебудови економіки, але процес тільки починається і буде довгим і важким.

  Енергетика і паливо

  У структурі господарства Росії паливно-енергетичний комплекс - один з найбільш істотних типів зведених економічних об'єднань, який є сукупністю жорстко з'єднаних і взаємодіючих підприємств енергетики, вироблення палива, що постачають вітчизняну економіку і населення країни важливими ресурсами і були одним з важливих видів товарів на зовнішньому ринку. Питома вага ПЕК в новітній історії країни складає в сукупному обсязі експорту Росії близько 60%.
  Структура господарства Росії

  Паливна промисловість

  Добувається в індустріальних масштабах паливо є головним джерелом одержуваної енергії в існуючому господарстві. За паливним багатств структура господарства Росії має провідне місце в світі. Провідними видами ресурсів є галузі індустрії, що займаються отриманням газоподібного, рідкого і твердого виду палива. У кожного з видів існують свої переваги. Газ (в Росії знаходиться приблизно 30% розвіданих загальних резервів природного газу) дешевий, легко переноситься без втрати якості. Велике число газопроводів йдуть зі Східної Росії до Європи, в останні роки збільшується протяжність газопроводів в Азії.

  Нафтова промисловість

  Росія має досить великі розвідані резерви нафти. Нафта використовується не тільки як паливо, але і як пальне для внутрішніх двигунів і сировина для нафтохімії.

  Вугілля

  Найбільш великі обсяги палива людства зосереджені в Росії. Вугільна галузь є однією з найбільших за кількістю працівників та вартості основних промислових фондів.

  Електроенергетика

  Електрична енергія – головний локомотив економіки. По виробництву цього виду енергії структура господарства нашої країни знаходиться на одному з провідних місць у світі. Провідні виробники електроенергії є тепловими ЕС, гідро ЕС і атомними ЕС. ТЕС виробляє майже 70% російської електроенергії. Створюються вони порівняно швидко і з мінімальними витратами. В якості палива використовується вугілля, мазут і торф. ГЕС приносять 15% від сукупної вироблення електроенергії. Створюються вони на великих річках. У Росії найбільші у світі гідроелектростанції. АЕС дають до 14% електроенергії. Створюються вони у районах виробництва, де необхідні великі запаси енергії.

  Металургійний комплекс

  У комплексі знаходиться чорна і кольорова галузі. Говорячи про чорної металургії, треба сказати, що підприємства чорної металургії містять повний металургійний цикл, є також передільна розробка (без чавуну). Росія займає провідне місце в світі з виробництва чорних металів.
  Структура господарства Росії
  Фактори, які впливають на розподіл підприємств:
 • присутність великого обсягу сировини;
 • дешеве паливо;
 • багато води;
 • недорога електроенергія.
 • Завдяки цьому підприємства знаходяться або в районах отримання сировини, або у районах отримання палива.

  Основні напрямки аграрного сектора

  Структура сільського господарства знаходиться в залежності від клімату і природних ресурсів. Великі масштаби нашої країни сприяли формуванню економічних районів. В цьому секторі завжди існували два напрями – це рослинництво і тваринництво, які колись визначали стану цілих народів, а зараз серйозно впливають на економічний розвиток. Обидва вони, відповідно, поділяються на десятки галузей. Серйозною специфікою аграрної діяльності буде постійна залежність від природних чинників, зокрема від агрокліматичних змін. Ці обставини визначають не одну фізичну географію, але і провідну спеціалізацію напрямків. Галузі аграрної сфери існують всякі, від звичайних до екзотичних у вигляді ананасових посівів і креветочних продуктових ферм. Але їх все з'єднує один момент. Створюваний продукт буде завжди потрібен споживачеві.

  Рослинництво

  Людина стала займатися хліборобством, щоб мати значний урожай для прожитку, вже давно. У нашій країні – кілька тисяч років тому. Зараз в Росії землі оброблені переважно в лісостепових і степових зонах. Вітчизняне сільське господарство володіє яскравою зональністю, типи структури господарства постійно змінюються. Це і зрозуміло всім: отримувати буряк чи картоплю у вічній мерзлоті неможливо. До того ж, потрібен збут. Тому біля великих міст сільське господарство також розвивається особливо швидко. Сформувався приміський тип сільськогосподарського господарства. А на північних територіях біля міст отримує розвиток рослинництво на закритому ґрунті.
  Структура господарства Росії
  Європейська частина – це найбільш сприятливий аграрний регіон в нашій країні. Землеробські ділянки коштують суцільною смугою. В інших регіонах становище набагато гірше і вибірково. Звідси велика різниця між обсягом продукції, номенклатури культур та ін. Взагалі, аграрний сектор у Росії – це, головним чином, золоті ниви, на яких знаходяться майбутні хліба. Вирощуються тверді і м'які сорти. За ними йдуть і інші культури.

  Тваринництво

  Тваринництво завжди давало багато продукції. Одне м'ясо чого вартий. Не будь цього продукту, не було б людини. Не можна пізнати людську цивілізацію без молока. І ще ряд інших товарів. Але і об'єм робіт і відповідальність великі. У Росії в основному вирощують велику рогату худобу, їм харчуються в більшості регіонів. Багато отримують і м'яса свиней. Всі регіони є в тій чи іншій мірі експортерами м'яса та інших продуктів харчування. На Півночі отримують оленину. У гірських районах багато кіз і овець.