Львів
C
» » Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості

Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості

Держава, соціум, людина завжди знаходяться під явним або прихованим впливом зовнішніх, сторонніх сил. Люди можуть погоджуватися з тим, що підносять їм політики, економісти чи соціум і піддаватися їх впливу, але можуть і відкидати це. Все залежить від того, наскільки пропоновані зовнішнім оточенням нові ідеї і перспективи збігаються з їхніми власними інтересами і цілями.

Що таке зона впливу?

Вплив — процес зміни стану, поведінки, якості об'єкта з допомогою відкритого або прихованого на нього впливу. Суб'єкт впливу (той, хто його організовує та здійснює), як правило, робить це у своїх інтересах, але іноді - в інтересах об'єкта, на якого спрямовані його дії. Тобто вони можуть бути корисливими або безкорисливими.


Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
Зона, або сфера впливу, — це та область, де людина може самостійно проводити перетворення. Наприклад, він не може втручатися у справи чужої сім'ї, але цілком здатний щось змінити у власній. Сфера впливу людини (як і соціуму, держави) має властивість розширюватися або звужуватися. Це залежить як від власних можливостей і бажань суб'єкта, так і від того, наскільки прийнятними, корисними, вигідними виявляються вони для іншої сторони, тобто об'єкта впливу. Агресивне нав'язування ідей і рішень, як правило, не сприяє зростанню їх авторитету автора і, як наслідок, звужує сферу його впливу на об'єкт.

Види впливу в психології і педагогіці

У психології сфера впливу — це внутрішній світ людини: емоції, моральні установки і інтелектуальні можливості. Педагогіка надає вплив на його поведінку і розробляє методи формування, розвитку його внутрішніх якостей.


Здійснюючи функції впливу на людину і соціум, психолого-педагогічні науки використовують такі його види:
 • Функціонально-рольове. Зміст спілкування диктується не особистісними якостями і відносинами учасників, а їх рольовими позиціями: педагог — вихованець, психолог — клієнт.
 • Індивідуальне, специфічне виховання. Розвиток у об'єкта впливу тих якостей, які у нього ще не сформовані, наприклад, працьовитості, відкритості.
 • Соціальне. Залучення до впливу на об'єкт виховання інших осіб, груп, громадських утворень з метою зміни його поведінки, стану, уявлень.
 • Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
  В цілому ж, враховуючи, що ці науки готують людини завтрашнього дня — творця, мислителя, перетворювача, наставника наступних поколінь, — без перебільшення можна сказати, що їх сфери впливу — це ще і сьогоднішній день суспільства, і його майбутнє.

  Ще про вплив

  Воно буває прямим і непрямим, спрямованим і ненаправленим. Ці види широко використовуються в роботі з людьми, що потребують психолого-педагогічної допомоги і підтримки.
 • Прямий вплив. Спеціаліст, працюючи з клієнтом, пропонує йому в якості зразка для дій чи наслідування власний приклад або досвід.
 • Непрямий вплив. Вплив на оточуючих вихованця людей, середовище її проживання. Іноді доводиться працювати з членами родини дитини, однолітками, надають негативний вплив на його поведінку і особистість. Для цього за потреби залучаються фахівці інших служб правоохоронних, соціальних.
 • Спрямоване. Вплив на конкретну людину чи групу людей, на певні якості особистості з метою їх формування або корекції.
 • Ненаправленное. Взаємний вплив людей один на одного через наслідування, переконання, навіювання, в результаті чого змінюються їх установки і поведінку.
 • Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
  Організація впливу на об'єкт досить складна, вимагає доброго знання всіх тонкощів його внутрішнього стану, умов існування, видів і причин неблагополуччя, виховних можливостей середовища.

  Вплив середовища на розвиток особистості

  Людина як член суспільства не може не відчувати на собі його впливу. Вся сума підприємств, організацій, установ, від змісту і якості діяльності яких залежить якість життя людей, — це сфери соціального впливу. Держава, суспільство, церква, політичні партії, різноманітні громадські об'єднання впливають на особистість за допомогою певних вимог, норм, контролюють її розвиток і поведінку, забезпечують матеріальні та інші умови життя і розвитку. Їх називають інститутами соціалізації. Найближча до людини і дуже важлива в становленні його особистості сфера впливу — це сім'я.
  Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
  Саме вона забезпечує не тільки фізичне виживання, але і, у співпраці із середовищними інститутами, моральне, духовне, культурне, соціальне становлення. Цілеспрямоване виховання людини, що відповідає вимогам середовища, не виключає розвитку його індивідуальності. Відчуваючи вплив сфер суспільства, дотримуючись суспільним правилам (професійних, етнічних тощо), він прагне до особистої свободи і незалежності. Діє за правилом: «Все можна, що не загрожує життю і здоров'ю інших людей». Він займає власну позицію у багатьох суспільних сферах, роблячи істотний вплив на зміст і характер їх діяльності.

  Економіка — це важливо

  Існування сучасної цивілізації неможливо без економіки. Вона забезпечує засоби та послуги, необхідні для життєдіяльності людства.
  Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
  Економічні сфери впливу — це:
 • Соціальна, громадська життя людини і держави в цілому. Економічний підйом в господарстві країни стимулює розвиток промислового та сільськогосподарського виробництва, зростання продуктивності праці, збільшення споживчої спроможності населення.
 • Політична життя суспільства. У чому її зміст і напрямок залежать від того, в руках якої партії знаходяться основні види виробництва. Маючи на увазі свої цілі, вона намагається впливати на управлінський апарат, на громадську думку.
 • Культурна, духовна область. Економіка створює матеріальне, технічне, кадрове забезпечення науки, культури, освіти.
 • Взаємне проникнення і вплив сфер суспільства неминуче. Економіка — обов'язковий компонент їх існування, але одночасно сама стимулюється їх соціальними, політичними, духовними запитами і замовленнями.

  Особливості впливу духовної сфери

  У системі особистісних мотивів є дві найважливіші складові: потреба в пізнанні і потреба бути корисним для інших. Громадська духовна сфера покликана стимулювати і розвивати ці людські прагнення.
  Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
  Її компоненти (кожен окремо і в поєднанні з іншими), відображають моральну суть соціуму, в якому він існує.
 • Освіта і наука дають можливість усвідомити переваги і недоліки цього суспільства і побачити перспективи його розвитку.
 • Культура і мистецтво в усій множині своїх проявів, в основі мають праця людини. Вони надають людині ідеальні зразки духовного вдосконалення, поведінки, служіння суспільству (література, живопис, архітектура, музика, фольклор тощо).
 • Релігія — віра в божественний промисел. Формує у віруючих моральні поняття, що не суперечать світським уявленням, тому є однією з найважливіших частин духовної сфери суспільства.
 • Ідеологія — система світоглядних ідей, поглядів на дійсність. Формулює уявлення, цілі та інтереси своїх послідовників.
 • Суспільна практика показує, що вплив духовної сфери людини може бути деструктивним, якщо у її складі є, наприклад, такі утворення, як секти, екстремістські угруповання.

  Політична сфера

  Усіма справами в країні управляє, насамперед, держава в тісному співробітництво з різними партійними і непартійними організаціями. Вони становлять політичну сферу суспільства.
  Методи правління суспільством характеризують політичний режим: тоталітарний чи демократичний. При тоталітарному здійснюється жорсткий контроль за всіма сферами суспільного і особистого життя, переслідується інакомислення і всякі спроби перетворень, що не відповідають інтересам політичної верхівки. Проголошені права громадян не дотримуються, свободи придушуються, якщо це вигідно влада має. Залякування, переслідування за політичними мотивами викликають у населення протестні настрої і наміри. Демократичний політичний стиль правління: влада обирається народом на основі вільного волевиявлення, конституційні права і свободи гарантуються і охороняються законом, його дотримання є обов'язковим для всіх громадян, незалежно від їх суспільного становища, національності, віросповідання.
  Сфера впливу - це Визначення та класифікація, особливості
  Вплив політичної сфери на всі інші величезна. Цілі, форми, методи правління можуть розширювати і, навпаки, обмежувати горизонти особистого і громадського росту.

  Підводячи підсумки

  Держава зацікавлена в тому, щоб особистісні якості, цілі, поведінка його громадян не суперечили суспільним інтересам, а сприяли його розвитку і процвітанню. Тому вплив на нього всіх сфер впливу здійснюється через виховання добровільного і свідомого прийняття соціальних установок, норм і правил. Суб'єкти впливу — окремі особи (батьки, педагоги, друзі), освітні, культурні, релігійні, політичні, громадські організації — здійснюють виховні заходи ненасильницького характеру. Навчання, переконання, приклад, залучення до громадської діяльності — методи профілактики асоціального стилю життя. Гармонійний розвиток всіх сфер соціуму гарантує людині захист його прав та інтересів, допомога з боку суспільних інститутів, задоволення різноманітних потреб.