Львів
C
» » Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу

Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу

Всім відомо, що однією з найбільш гостро стоять перед людством проблем сьогодення є забруднення навколишнього нас середовища. Ця тема знаходить резонанс у наукових колах, обговорюють її і багато ЗМІ. На сьогоднішній день створені і працюють різні організації, діяльність яких спрямована на боротьбу з погіршенням природними умовами. Вчені б'ють на сполох, попереджаючи людство про неминучість страшних екологічних катастроф.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
І сьогодні тема забруднення навколишнього середовища є однією з найбільш обговорюваних. Їй присвячена велика кількість книг і наукових праць. Однак, незважаючи на всі витрачені зусилля, питання забруднення природи залишається актуальним і важливим. Відкладати її в довгий ящик не варто. Наслідки екологічних катастроф непередбачувані і можуть стати великою трагедією для нашої планети.


Історія забруднень

Проблема збереження природи, яка хвилює людство сьогодні, не нова. Ще в епоху первісного суспільства люди по-варварськи знищували ліси, винищували тварин, змінювали ландшафт території з метою одержання цінних ресурсів і створення орних земель. Вже в ті далекі часи подібна діяльність призводила не тільки до зміни клімату, але і до появи інших екологічних проблем. По мірі збільшення кількості жителів нашої планети і прогресу цивілізації люди стали посилено добувати корисні копалини і осушувати водойми. Вплив людини на природу посилила технічна революція. Вона не тільки ознаменувала собою нову еру суспільного устрою, але і принесла нову хвилю природних забруднень.


По мірі розвитку техніки і науки чоловік отримав у свої руки різний інструмент, використовуючи який, можна зробити пробний і точний аналіз екологічного стану нашої планети. І актуальність даного питання підтверджують тривожні метеозведення, дані контролю хімічного складу ґрунту, води і повітря, а також знімки з супутника. Негативний вплив на навколишнє середовище чинять димлячі труби заводів і нафтові плями, що утворюються на поверхні води. З розширенням техносфери проблема збереження екології стрімко погіршується. Недарма головною екологічною катастрофою нашої планети називають сама поява людини.

Джерела забруднення

Для забезпечення своєї життєдіяльності людина змушена працювати. Він видобуває воду для того, щоб вживати її в їжу і використовувати у виробництві. Необхідні для життя людини і продукти харчування. Їх також потрібно виростити, добути і обробити. Мета всіх інших видів діяльності людей полягає у вирішенні їх побутових потреб в одязі, і в житло. Для цього проводиться видобуток і переробка корисних копалин і природних ресурсів, здійснюється їх транспортування і перевезення, виробляється енергія. Людина постійно веде боротьбу не тільки за життя, але й за покращення її якості. Він розширює свій простір, ведучи спустошливі війни, освоює космос, займається наукою і т. д. Всі перераховані вище види діяльності людини – це не що інше, як основні джерела забруднення нашої планети. Адже їх результатом є поява побутових і промислових відходів. Джерела забруднення природи класифікують за відповідним виробничим сфер. Найнебезпечнішою для нашої планети є видобуток газу і нафти, хімічна промисловість та металургія, енергетика, сільське господарство і транспорт. Причому утворення відходів відбувається не тільки по закінченні виробничого циклу. Речовини, що забруднюють нашу планету, виробляються і під час технологічного процесу.
Деколи відходи і самі по собі стають небезпечні для природи. При їх неправильному зберіганні, утилізації, і при відсутності обробки вони стають джерелом викидів шкідливих речовин.

Оцінка екологічної обстановки

Сьогодні людство прагне використовувати досягнення науково-технічного прогресу при розв'язанні природоохоронних завдань. В першу чергу це пов'язано з оптимізацією і удосконаленням ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів, створенням безвідходних виробництв і широким застосуванням водооборотних систем. Особливу значимість при цьому набуває оцінка стану природного середовища. Вона стає можливою на підставі даних, отриманих системами контролю над викидами небезпечних для людини елементів в навколишнє середовище і станом природних об'єктів. Основна мета такої оцінки полягає в можливості ранньої діагностики негативних змін.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
Інформаційна система постійного спостереження та аналізу рівнів забруднення і викликаються даними процесами ефектів у біосфері називається моніторингом. Така процедура складається з трьох елементів: - спостереження;
- оцінки стану;
- прогнозу можливих змін. Для здійснення моніторингу навколишнього природного середовища проводять регулярні спостереження природних ресурсів і середовищ, тваринного і рослинного світу. При цьому отримані дані дозволяють визначити їх стан, а також ті процеси, які відбуваються тому, що здійснюється вплив людини на природу. В результаті проведеного екологічного моніторингу дослідниками дається постійна оцінка умов того середовища, в якому живе людина і різні біологічні об'єкти (тварини, рослини, мікроорганізми тощо). Визначається при такому аналізі та функціональна цінність екосистем. Крім того, якщо існує будь-яка проблема забруднення навколишнього середовища, то екологами визначаються ті коригувальні дії, які необхідно виконати для поліпшення стану природи.
І все ж основний складовою моніторингу є оцінка стану природного середовища. Для її визначення вибираються характеристики і показники об'єктів природи, а також виявляється їх безпосереднє редагування. Сукупність отриманих даних дозволяє відповісти на питання «Яким є стан навколишнього середовища?».

Види природоохоронних заходів

Які існують способи вирішення екологічних проблем? Насамперед, вони укладені в проведенні різного роду природоохоронних заходів. У це поняття, яке скорочено іменують ПОМ, входять всі види різноманітної господарської діяльності людини, які спрямовані на ліквідацію та зниження негативного впливу виробництв на навколишнє середовище. Під такими заходами розуміють також і збереження, раціональне використання і поліпшення ресурсно-сировинної бази країни. При цьому види природоохоронних технологій бувають наступними: - будівництво та експлуатація і знешкоджувальних очисних споруд;
- розвиток безвідходних і маловідходних виробництв і технологічних процесів;
- розміщення транспортних потоків і підприємств з урахуванням виникли екологічних вимог;
- боротьба з ерозією ґрунтового покриву;
- рекультивація земель;
- раціональне використання мінеральних ресурсів і охорона надр і багато іншого.

Мета природоохоронних заходів

Як поєднати такі різні поняття, як «виробництво» і «навколишнє середовище»? Природоохоронні технології – ось основний ключ до вирішення виникаючих на нашій планеті екологічних проблем.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
Їх використання покликане забезпечити: - дотримання розроблених нормативних вимог до стану навколишнього середовища, які відповідають інтересам здоров'я людини і враховують перспективні зміни, зумовлені демографічними зрушеннями і розвитком виробничої сфери;
- одержання найбільшого народногосподарського ефекту від більш повного застосування та заощадження мінеральних ресурсів.

Охорона атмосфери

Розглянемо основні способи вирішення екологічних проблем, які укладені у використанні природозберігаючих технологій. Промислові підприємства, розробляючи заходи щодо охорони атмосфери, перш за все, визначають: - джерела викиду шкідливих речовин;
- кількість і склад викидів;
- рівні забруднення повітря в зонах розсіювання небезпечних елементів;
- ПДВ викидів шкідливих речовин в атмосферу. При цьому повинно бути прийнято те чи інше технологічне рішення по зниженню шкідливого впливу на атмосферу з визначенням необхідної кількості газоочисного і пиловловлюючого обладнання.

Очищення стічної води

Застосування природоохоронних технологій зачіпає і цю сферу промислових виробництв. Стічні води підприємств повинні бути оброблені спеціальними речовинами. Тільки в такому випадку відбувається руйнування або видалення з них небезпечних елементів, які не повинні потрапити у водойми згідно з діючим законодавчим нормам.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
Існує два методи такої очищення – деструктивний і регенераційний. При першому з них небезпечні речовини, що містяться в минулому технологічний цикл воді, руйнуються різними хімічними або фізико-хімічними методами (відновленням, окисленням і т. д.). В результаті виходять продукти розпаду, які видаляються як опади або гази. При регенераційної методикою рідкі відходи повертаються в технологічний цикл, використовуються в іншому виробництві або позбавляються перебувають у них цінних компонентів. Подібні природоохоронні технології виділяють в якості своїх об'єктів забруднену воду, відпрацьоване паливо або масла, а також різні багатокомпонентні суміші.

Утилізація відходів

Проблема забруднення навколишнього середовища не може бути вирішена без використання природоохоронних технологій, що стосуються збору, знищення та захоронення різного роду непотрібних елементів. При цьому розглядаються відходи не тільки промислових виробництв, але і тверді побутові. Особливо гостро ця проблема стоїть в містах і промислових центрах.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
Які існують природоохоронні технології, що дозволяють усунути цю базову проблему? До них можна віднести: - скорочення обсягу відходів;
- повторне використання ресурсів, утилізованих в складі ТПВ;
- спалювання безпечних відходів;
- розміщення ТПВ на спеціальних полігонах, де буде здійснюватися їх тривале зберігання (у разі наявності в їх складі небезпечних речовин).

Безвідходні технології

Сьогодні все більш швидкі темпи набуває процес вдосконалення техніки. Промисловість випускає величезну кількість дуже складних механізмів і машин, що складаються з самих різних матеріалів. В їх перелік входять кольорові і чорні метали, дерево і пластмаси, скловолокно, гума та композити. При цьому термін служби такої техніки визначається зовсім не її фізичним зносом. Вона дуже швидко морально застаріває. Саме тому все більше технічно справних виробів і матеріалів опиняється на звалищі. Однак це сировина цілком згодиться при створенні нових механізмів. І тут знаходять місце такі природоохоронні технології, як створення циклічності матеріальних потоків. Перспективним напрямком при цьому є розширення виробництв, що використовують безвідходну технологію. При даному способі випуску продукції знаходять своє застосування природоохоронні та енергозберігаючі технології. Це дозволяє зберегти нормальне функціонування навколишнього середовища в зв'язку з мінімальним впливом на неї. Велика кількість сучасних виробництв викидає частину своїх відходів у повітря та воду. Однак у тому, що потрапляє в атмосферу, є і цінні для господарювання речовини. Застосовуючи природоохоронні технології, можна виділити потрібні елементи. Найбільш перспективний проект, який дозволив би вирішити дану задачу, – використання відходів виробництва одного в якості сировини іншого. Це дозволить значно знизити обсяг рідких, твердих і газоподібних викидів і скидів.

Екологія і паливно-енергетичний комплекс

Важливою умовою збереження нашої планети є природоохоронні технології в теплоенергетиці. Це викликано тим, що підприємства даного комплексу є одним з основних джерел негативних впливів на навколишнє середовище. Стадії роботи паливно-енергетичного комплексу укладені в: - видобутку, переробці і транспортуванні палива;
- виробництві енергії у формі електрики і тепла;
- транспортування і переробки відходів та їх видалення. У всіх з перерахованих вище стадій знаходиться ціла технологічна ланцюжок взаємопов'язаних процесів. І кожне з цих ланок справляє свій вплив на природу. Так, значні викиди в повітря виробляються з великих вугільних розрізів. При цьому в атмосферу потрапляє вуглекислий газ і пил, оксиди азоту і токсини. Всі ці речовини є результатом вибухових робіт і пересування кар'єрного автотранспорту.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
Негативний вплив на навколишнє середовище і діяльність ТЕС. Для вироблення тепла на них спалюють газ і мазут, торф і вугілля, а також відходи деревообробки. При цьому в атмосферу викидаються токсичні речовини, небезпечні хімічні елементи. Які природоохоронні технології використовуються в цьому комплексі? Шкідливий вплив на навколишнє середовище знижується завдяки: - встановленим систем очищення;
- оптимізації технологічних процесів на всіх етапах вироблення електроенергії і тепла;
- вибору органічного палива;
- очищення відхідних газів;
- емісії небезпечних елементів в атмосферу і водойми. Підвищити енергозбереження та екологічну безпеку комплексу можна тільки при прийнятті заходів, здійснюваних на всіх трьох стадіях його роботи.

Висновок

В історії біосфери було безліч потрясінь. Протягом чотирьох мільярдів років вона гасила ті негативні наслідки, які мали місце при виверженні потужних вулканів, падіння великих метеоритів і т. д. Біосфера примудрялася змінювати рівні стійкості при безледной і оледеневшей Землі, розпад і об'єднання материків і т. д. При цьому завжди відбувалася стабілізація навколишнього середовища, яка утримувалася в межах прийнятності для життя.
Природоохоронні технології. Проблема забруднення навколишнього середовища. Вплив людини на природу
Цілком імовірно, що в минулі часи шкодили природі певні руйнівники, яких вона просто відсікала. При цьому зниклі види ніколи не з'являлися знову. Сьогодні ці закони природи можуть торкнутися людини. Якщо він і далі буде вважати, що грає на планеті чільну роль, то посилить наближення екологічної катастрофи, і може зникнути як вид-руйнівник. Проте цього можна уникнути, якщо збалансувати діяльність людського суспільства згідно концепції біосферного розвитку, що спирається на відомі закони хімії, фізики та біології.