Львів
C
» » Що таке культурологічний підхід

Що таке культурологічний підхід

Конкретна методологія будь-якої науки розкривається через певні принципи. В педагогіці це антропологічний, цілісний, особистісний, діяльнісний і культурологічний підходи . Розглянемо їх особливості.
Що таке культурологічний підхід

Коротка характеристика

Принцип цілісності виник на противагу функціональному підходу, за допомогою якого здійснюється дослідження певного аспекту освітнього процесу незалежно від змін, що відбуваються в цьому процесі в цілому і в особистості, в ньому бере участь. Сутність функціонального підходу полягає в тому, що здійснюється вивчення педагогіки як системи з цілком певною структурою. В ній кожна ланка реалізує свої функції при вирішенні поставленого завдання. При цьому рух кожного такого елемента підпорядковується закономірностям руху всієї системи в цілому.


З цілісного підходу випливає особистісний. За допомогою його затверджується уявлення про творчої, діяльної, соціальної сутності індивіда. Для оволодіння досягненнями культури, на думку А. Н. Леонтьєва, кожне наступне покоління має здійснювати діяльність подібну, але не тотожну тій, яка здійснювалась раніше.

Формаційний, цивілізаційний, культурологічний підходи

Для фіксації етапів розвитку суспільства використовується поняття "цивілізація". Цей термін досить часто застосовується в публіцистиці і науці сьогодні. Вивчення історії на основі даного поняття називається цивілізаційним підходом. В його рамках виділяють дві ключові теорії: загальнолюдської і локальних цивілізацій.


Аналіз суспільства з позиції першої теорії дуже близький до формаційному підходу. Формацією називають тип суспільства, що виник на основі конкретного способу виробництва матеріальних благ. Ключова роль у формації належить базису. Їм називають комплекс економічних відносин, які складаються між індивідами в процесі створення, розподілу, споживання і обміну благ. Другим ключовим елементом формації є надбудова. Вона являє собою сукупність правових, релігійних, політичних, інших поглядів, установ, відносин.
Що таке культурологічний підхід
Від інформаційного підходу культурологічний принцип вивчення розвитку людства відрізняється наявністю трьох взаємопов'язаних аспекти: аксіологічного (ціннісного), особистісно-творчого, технологічного. Він представлений у вигляді сукупності методологічних прийомів, за допомогою яких здійснюється аналіз всіх сфер психічної і соціального життя індивіда через призму специфічних системоутворюючих понять.

Аксіологічний аспект

В рамках культурологічного підходу для кожної діяльності визначаються свої критерії, підстави, оцінки (стандарти, норми тощо), а також способи оцінювання. Аксіологічний аспект передбачає організацію педагогічного процесу таким чином, щоб відбувалося вивчення і формування ціннісних орієнтацій кожної особистості. Під орієнтацією розуміють утворення моральної свідомості, його основні ідеї, блага, скоординовані певним чином виражають сутність морального сенсу буття, а також в опосередкованому плані найбільш загальні культурно-історичні перспективи та умови.

Технологічний аспект

Він пов'язаний з розумінням культури як способу здійснення діяльності. Поняття "діяльність" і "культура" є взаємообумовленими. Для визначення адекватності розвитку культури досить простежити розвиток, еволюцію діяльності людини, її інтеграцію, диференціацію. Культуру, в свою чергу, можна вважати універсальним властивістю діяльності. Вона формує соціально-гуманістичну програму, зумовлює напрям конкретного виду діяльності, її результатів і особливостей.

Особистісно-творчий аспект

Він обумовлюється наявністю об'єктивної зв'язку між культурою і конкретним індивідом. Чоловік є носієм культури. Розвиток індивіда відбувається не лише на підставі його объективированной сутності. Людина вносить завжди в культуру щось нове, стаючи, таким чином, суб'єктом історичного творення. У цьому зв'язку В рамках особистісно-творчого аспекту освоєння культури необхідно розглядати як процес зміни самого індивіда, його розвитку як творчої особистості.

Культурологічний підхід в освіті

Загальновизнаним вважається твердження про те, що культурологічний принцип передбачає дослідження світу людини в рамках його культурного існування. Аналіз дозволяє визначити сенс, якими наповнений світ для конкретного індивіда.
Що таке культурологічний підхід
Культурологічний підхід в освіті передбачає дослідження феномена культури як стрижневого елемента в поясненні і розумінні самої людини, її життєдіяльності і свідомості. Виходячи з цього, різні аспекти сутності індивіда розуміються у їхньому ієрархічному сполученні". Йдеться, зокрема, про самосвідомості, моральності, духовності, творчості. У рамках досліджень культурологічний підхід орієнтує на бачення людини через призму самого поняття культури. В результаті людина розглядається як активна, вільна індивідуальність, здатна до самостійного детермінації при спілкуванні з іншими особистостями і культурами.
Для вивчення застосування змістовної частини культурологічного підходу до освітнього процесу особливе значення має положення про те, що культура розглядається здебільшого як антропологічне явище. По своїй суті вона виступає як самореалізація людини, розгорнута в часі. Підставою культури виступає "неукорененность" людей у природі. У людини виникає потреба реалізовувати спонукання, які не є інстинктивними. Культура виступає в якості продукту відкритої природи людини, остаточно не зафіксована.

Цінності

При використанні культурологічного підходу до вивчення історії людства цінності розглядаються як чинники, що визначають культуру зсередини, з глибини соціального та особистого життя. Вони виступають в якості ядра культури суспільства в цілому і людини зокрема. Культура, являючи собою антропологічне явище, визначається через виникли ціннісні відносини. Вона виражається і в комплексі накопичених результатів діяльності, і у відношенні людини до самого собі, суспільству, природі. На думку ряду авторів, культурологічний підхід забезпечує розгляд цінності як вираження людського виміру культури. Вона реалізує ставлення до різних форм буття. Такої думки, зокрема, дотримується Гуревич.

Проблема співвідношення цінностей

На особистісному рівні абстрактне зміст аксіологічного елемента культурологічного підходу проявляється у здатності індивіда оцінювати та вибирати, в надії на реалізацію очікувань, наявних у людини в системі ціннісних орієнтацій і уявлень. При цьому виникає проблема співвідношення між благами, які виступають реальною рушійною силою і декларованими благами.
Що таке культурологічний підхід
Будь-яка загальнозначуща цінність набуває дійсне значення виключно в індивідуальному контексті.

Особливості сприйняття

Згідно культурологічного підходу, в історії людства засвоєння цінностей відбувається через внутрішні переживання кожного індивіда. Вироблені моральні норми можуть бути сприйняті, якщо вони пережиті і прийняті особистістю на емоційному рівні, а не тільки зрозумілі раціонально. Індивід оволодіває цінностями самостійно. Він не засвоює їх у готовій формі. Прилучення до культурних цінностей – суть освітнього процесу як антропогенного культурної практики.

Культура як засіб діяльності

Здатність виступати в якості способу здійснення діяльності вважається фундаментальною рисою культури. Це властивість концентровано відображає її суть, інтегрує інші характеристики. Визнавши наявність тісного взаємозв'язку між культурою та діяльністю, обґрунтувавши необхідність розкривати останню через її динамічні компоненти, представники діяльнісно-культурологічного підходу проводять її аналіз за двома ключовими напрямами. До прихильників першої концепції відносять Буеву, Жданова, Давидович, Полікарпова, Ханову та ін В якості предмета дослідження вони визначають питання, що стосуються загальної характеристики культури як особливого універсального властивості соціального життя людей. При цьому вона виступає як:
 • Специфічний спосіб здійснення діяльності.
 • Комплекс духовних і матеріальних предметів, а також видів діяльності.
 • Сукупність способів і плодів життєдіяльності колективного суб'єкта – суспільства.
 • Спосіб діяльності окремо взятого соціального суб'єкта.
 • Представники другого напряму роблять акцент на особистісно-творчої природи культури. У їх числі Коган, Баллер, Злобін, Межуєв та ін.
  Що таке культурологічний підхід
  Особистісно-творча складова розглядається в рамках культурологічного підходу через призму духовного виробництва, розвитку, функціонування особистості. Особливість цієї теорії в тому, що культура розглядається як комплекс якостей і властивостей, які характеризують людину в першу чергу як універсального суб'єкта соціально-історичного процесу творення.

  Технологічно-діяльнісна концепція

  Прихильники технологічної складової культурологічного підходу усвідомлюють положення про те, що технологія діяльність сама по собі володіє соціальним характером. Це положення підтверджується різними висновками, в тому числі про те, що культура являє собою "спосіб способу". Такий "нетехнологічний" сенс виражає більш високий рівень спільності духовної і предметно-перетворюючої діяльності людини. Між тим характеристика технологічно-діяльнісного аспекту буде незавершеною, якщо не будуть виявлені його пізнавальні можливості. У рамках будь-якої концепції предмет можна розглянути під конкретним кутом, що не дасть повного про нього уявлення. Пізнавальні можливості і межі діяльнісної концепції визначаються головним чином функціональним розуміння поняття "культура".

  Здатність до творення

  У 70-х рр. минулого століття утвердилася особистісно-творча концепція. Суть її в тому, що в основу розуміння феномену культури закладається історично активна творча діяльність людини. Відповідно, у процесі творчості відбувається розвиток індивіда як суб'єкта діяльності. З них, у свою чергу, збігається і розвиток культури.
  Що таке культурологічний підхід
  Л. Н. Коган особливо підкреслював здатність культури реалізувати сутнісні сили особистості. При цьому автор відносив до культурної сфери ту діяльність, в рамках якої індивід розкриває себе, "опредмечивает" свої сили у продуктах цієї діяльності. Прихильники особистісно-творчого аспекту визначають культуру як дії людини, вчинені в минулому і здійснюються в сьогоденні. Вона грунтується на освоєнні результатів творення. В рамках цієї концепції при аналізі діяльності людини оцінюється рівень відповідності її цілям розвитку, самореалізації, самовдосконалення людини. Акцент, таким чином, робиться на особистісно-розвиваючої, гуманістичної сутності культури.

  На закінчення

  При використанні культурологічного підходу засвоєння культури можна трактувати як процес індивідуального відкриття, творчості, творення світу в людині, участь в культурному обміні. Всі ці процеси зумовлюють індивідуально-особистісну актуалізацію смислів, закладених в культурі. Культурологічний підхід забезпечує формування гуманістичної позиції, в рамках якої людина визнається ключовою фігурою розвитку. Увага зосереджується на індивіді як суб'єкта культури, що володіє здатністю вміщати в себе всі колишні її смисли і одночасно створювати нові.
  Що таке культурологічний підхід
  При цьому формується три взаємообумовлених поля:
 • Особистого зростання.
 • Підвищення рівня культури.
 • Розвитку і зростання культурного рівня в педагогічній сфері в цілому.
 • Культурологічний підхід можна застосовувати в контексті педагогічної, філософської, психологічної, культурної антропології в залежності від цілей дослідження.