Львів
C
» » Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах

Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах

Інноваційна діяльність педагога є невід'ємною частиною процесу його професійного вдосконалення. Того, хто працює в традиційній системі, достатньо оволодіння технікою, що представляє собою комплекс навчальних умінь. Вже це дозволить проводити навчально-виховну роботу в повному обсязі і досягти при цьому тих чи інших успіхів. Однак для здійснення інноваційної діяльності педагога однієї його професійної підготовки виявляється недостатньо. Важлива при цьому і готовність самого вчителя до становлення на шлях вдосконалення.


Визначення поняття

Що ми розуміємо під інноваційною діяльністю педагога? Це що-небудь нове, якщо порівнювати його з попереднім, спрямоване на підвищення якісного рівня освіти. В цілому термін «інновація» в сучасному його розумінні означає прояв нових елементів або форм. Синонімом цього слова є «нововведення». Інноваційна діяльність сучасного педагога розглядається дещо глибше, маючи при цьому більш широке смислове позначення. Під нею розуміють цілеспрямовану роботу вчителя, засновану на осмисленні власного професійного досвіду шляхом вивчення та порівняння навчально-виховного процесу для його зміни та отримання при цьому більш якісної освіти.
Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
Можна сказати, що інноваційна діяльність педагога є феноменом, в якому знаходить відображення творчий потенціал вчителя. Якщо розглядати даний термін з точки зору його застосування до загальноосвітнього процесу, то можна говорити про його відносної молодості. І цим пояснюється існування різних підходів до роз'яснення цього поняття.


З одного боку, під педагогічними інноваціями розуміють різні нововведення, спрямовані на зміну технології виховання і навчання для підвищення їх ефективності. Але деколи в це поняття вкладається й інший сенс. До інновацій зараховують не лише створення і поширення нововведень, але й зміни і перетворення в стилі мислення і в образі діяльності, які пов'язані з цими нововведеннями. У будь-якому випадку, це щось прогресивне, корисне, передове, сучасне і позитивне. В даний час в Росії відбуваються процеси стандартизації всіх без винятку ступенів освіти. Це і призвело до створення ФГОС. Метою даної роботи є певна уніфікація і доступність для широкого практичного використання науково забезпеченої експериментальної роботи у вихованні і навчанні. Інноваційна діяльність педагога в умовах реалізації ФГОС покликана здійснювати позитивні зміни в наявній на сьогоднішній день системи освіти. Це необхідно для входження Росії у міжнародний ринок, який пропонує подібні послуги, і приведення навчальних планів шкіл та ДНЗ у відповідність з тими, які вважаються загальноприйнятими у всьому світі.

Ознаки інноваційної діяльності

Процес впровадження в процес освіти різних нововведень багато в чому залежить від потенціалу самого вчителя. Як визначити готовність педагога до інноваційної діяльності? Потенціал особистості в даному випадку пов'язаний з такими параметрами, як:
Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
- наявність творчої здатності до генерування і продукування нових уявлень та ідей, а також проектування та моделювання їх на практиці; - готовність до відмінного від наявних уявлень, новому, основою чого стає панорамність і гнучкість мислення, а також толерантність характеру; - освіченість і розвиненість у культурно-естетичному плані; - бажання вдосконалення своєї діяльності, а також присутність внутрішніх методів і засобів, які будуть її забезпечувати. Під готовністю педагога до інноваційної діяльності розуміють також наявність у нього великий працездатності, вміння стримувати сильні подразники, високого емоційного статусу і бажання підходити до своєї роботи творчо. Але крім особистісних вчитель повинен володіти і деякими спеціальними якостями. До них можна віднести знання нових технологій, здатність розробки проектів, оволодіння новітніми методиками навчання, а також вміння проведення аналізу та виявлення причин наявних недоліків.

Специфіка новаторства

Участь педагогів до інноваційної діяльності має свої особливості. Воно передбачає наявність необхідної ступеня свободи у відповідних суб'єктів. Адже в силу своєї специфіки інноваційна діяльність педагога в ДНЗ та школах найчастіше здійснюється як би навпомацки. Справа в тому, що подібні рішення знаходяться за межами наявного досвіду. Варто відзначити також і те, що на сьогоднішній день інноваційна діяльність педагога в реалізації ФГОС регулюється і контролюється лише частково. У зв'язку з цим доводиться довіряти новатору, досліднику, припускаючи, що все, що він робить у процесі пошуку нових рішень та істини, не завдасть шкоди інтересам суспільства.
Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
Такий підхід приводить до усвідомлення того, що свобода творчості повинна йти поруч з високою особистою відповідальністю педагога, що займається інноваційною діяльністю.

Важливість новаторства

Настільки необхідна організація інноваційної діяльності педагога? Важливість цього напряму зумовлена тим, що в сучасних умовах розвиток освіти, культури і суспільства неможливе без:
- соціально-економічних змін, які передбачають необхідність оновлення всієї системи навчання, а також технологій і методик організації пізнавального процесу в ОУ різного типу; - посилення гуманітаризації змісту навчальних програм, що виражається в безперервному зміну обсягу і складу дисциплін, введення нових предметів, які передбачають постійний пошук удосконалених технологій навчання і організаційних форм; - зміни ставлення самого педагога до застосування та освоєння нововведень; - входження освітніх установ в систему ринкових відносин, що дозволить сформувати їх реальну ступінь конкурентоспроможності. Чому ж, у кінцевому підсумку, викликана необхідність розвитку інноваційної діяльності педагога? Головною причиною даного напрямку є та гостра конкуренція, з якою кожен колектив, пропонує послуги в сфері освіти, стикається практично повсюдно.
Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
На сьогоднішній день всі освітні установи повинні самостійно підвищувати свій рівень роботи, відстежувати і вміти прогнозувати ситуацію, що склалася на відповідному ринку, і бути трохи попереду всіх, використовуючи новітні наукові і технологічні досягнення.

Ознаки новаторства

Що може говорити про участь педагогів до інноваційної діяльності? Це питання є одночасно складним і простим. З одного боку, можна легко визначити новітні підходи та методики, які застосовує вчитель. Адже вони мають відмінності від тих, які застосовувалися до їх впровадження. З іншого - описати і обґрунтувати інноваційну діяльність дуже складно. Адже новаторство є не просто фіксацією якого-небудь певного факту. Кожна з форм інноваційної діяльності педагога являє собою цілу систему.
Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
В її описі обов'язково повинні бути присутнім мету і зміст, терміни реалізації, наявні проблеми та їх рішення. Тобто все те, на що спрямована інновація. Мають бути також роз'яснені і способи аналізу отриманих результатів. Необхідно дати вказівку і на форми інноваційної діяльності педагога.

Класифікація новаторства

За своїм призначенням всі новітні впровадження в систему навчання умовно ділять на:
 • Загальні . Це глобальні концепції, наявні в сучасній освіті. Вони знаходять свій прояв в оптимізації УВП, розвитку гуманістичних положень, практичних та інформаційних технологій, а також в організації та управлінні педагогічними процесами.
 • Приватні . Вони мають місце в тих випадках, коли інноваційна експериментальна діяльність педагогів носить форму авторських нововведень, які розробляються у відповідності з сучасними напрямками освітнього процесу і впроваджується в окремо взятому ОУ.
 • По приналежності до навчально-виховного процесу інноваційну діяльність пов'язують:
 • З впровадженням в систему освіти комплексного підходу. Адже традиційна система отримання знань орієнтується на вже давно досягнутий рівень технологій і наук і не здатна відповідати вимогам суспільства, що перебуває у своєму динамічному розвитку.
 • З організацією всього навчального процесу і впровадженням новітніх педагогічних технологій, які і є основним чинником у розвитку новаторських методів і засобів отримання знань.
 • Зі спеціалізацією і профілізацією загальної освіти. Такі напрямки передбачають формування необхідних умов інноваційної діяльності педагога з переходом її в систему гнучкого і відкритого безперервного індивідуалізованого навчання особистості протягом усього її життя.
 • З професіоналізацією наявної управлінської діяльності. Це є однією з умов ефективності й успішності новаторських напрямів у ОУ.
 • Виходячи з концепції оновлення і змісту освітніх процесів інноваційну діяльність педагога ділять на методико-орієнтовану, а також проблемно-орієнтовану. Розглянемо їх докладніше.

  Методико-орієнтована діяльність

  При її застосуванні передбачається реалізація тієї чи іншої технології освіти. Це може бути: - використання новітніх інформаційних технологій; - застосування до змісту освіти принципу інтеграції. Крім цього, виходячи з досвіду інноваційної діяльності педагога в рамках методико-орієнтованої роботи, їм може бути використано навчання: - розвиваюче; - диференційоване; - проектне; - проблемне; - программированное; - модульне. В рамках застосування подібних технологій обов'язковою умовою є підготовленість і компетентність вчителя, який здатний використовувати такі підходи, як:
 • Особистісно-орієнтований. Він може бути досягнутий при впровадженні стратегії підтримки та поваги, розуміння, допомоги та співпраці адміністрації ДНЗ в області вибору засобів і методів роботи вчителя.
 • Сутнісний. Він знаходить своє відображення при взаємодії педагогів з учнями для розвитку їх здібностей з метою формування сутнісних системних знань і встановлення міжпредметних зв'язків.
 • Операційно-діяльнісний. Даний підхід ґрунтується на позиціях ФГОС. Вміння діяти учні формують протягом навчального процесу, засвоюючи знання завдяки їх практичного застосування.
 • Професійно-орієнтований. Це компетентнісний підхід. Він дозволяє виробляти в учнів професійні установки.
 • Акмеологічний. Даний підхід тісно пов'язаний із сутнісним. Він застосовується при організації новаторського освіти з розробкою нових, а також оновленням вже існуючих методів і засобів навчання. Подібний підхід дозволяє сформувати в учнів творче мислення і сприяє його саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти та самоконтролю.
 • Креативно-розвивальний. Даний підхід покликаний сформувати продуктивне мислення. Він розвиває в учнів творче ставлення до своєї діяльності, а також здібності і якості творчої особистості, навички та вміння науково-творчого характеру.
 • Контекстний. Даний підхід дозволяє привести у відповідність зміст предметів навчальної програми до розробленого в країні державного стандарту освіти.
 • Проблемно-орієнтована діяльність

  Подібні інноваційні процеси передбачають вирішення певного виду завдань, які пов'язані з формуванням у людини високого ступеня конкурентоспроможності.
  Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
  Діяльність педагога при цьому спрямована на формування в учнів: - усвідомлення своєї особистої і соціальної значущості; - вміння постановки мети самоусложнения проблем і завдань, а також самоактуалізації, що є обов'язковою умовою творчого розвитку конкурентоспроможної особистості; - адекватного відчуття свободи і виправданого ризику, що сприяє формуванню відповідальності у прийнятих рішеннях; - максимальної концентрації своїх здібностей з метою їх реалізації в самий відповідний момент, що носить назву «відстрочена перемога». Одна з найбільш актуальних проблем, які намагається вирішити сучасна система освіти, полягає у вихованні соціально конкурентоспроможного людини. У подібне поняття включається професійна стійкість, соціальна мобільність особистості та її здатність здійснювати процес підвищення кваліфікації. При цьому учні повинні бути навчені сприйнятливості до інновацій. Це дозволить їм у майбутньому легше змінити сферу діяльності, професійне середовище, і бути завжди готовими до переходу в нову область праці, є престижнішою. Сформувати конкурентноздатну особистість на даному етапі розвитку суспільства можна тільки завдяки впровадженню та включенню в процес навчання методико - і проблемно-орієнтованих інновацій.

  Додаткова класифікація

  Також у системі освіти виділяють наступні види інновацій:
 • За масштабністю - федеральні і регіональні, національно-регіональні і на рівні ОУ.
 • Педагогічної спрямованості - відокремлені (локальні, приватні, одиничні, тобто не пов'язані один з одним), модульні (ланцюжок приватних інновацій, пов'язаних між собою), системні.
 • За походженням - вдосконалені (модифіковані), об'єднані (приєднані до раніше відомому компоненту), принципово нові.
 • Проблеми впровадження інновацій

  Нерідко ведення інноваційної діяльності викликає утруднення у педагогів. Саме це і позначається на необхідність науково-методичного супроводу їх роботи. Формальний характер проведеної новаторської роботи, який часто можна спостерігати в ОУ, викликаний: - низьким рівнем базової підготовки вчителів; - формуванням середовища діяльності в класичному, традиційному режимі; - невисокою ступенем готовності до інноваційної діяльності; - відсутністю мотивації через перевантаженість; - нездатністю визначити для себе найбільш пріоритетний напрям, що викликає розпилення діяльності і не дає відчутного результату.
  Інноваційна діяльність педагога в сучасних умовах
  Разом з тим уявити собі роботу сучасного ОУ без інноваційних методик неможливо. Але для здійснення намічених цілей педагоги потребують тих чи інших видах супроводу. Для одних важлива психологічна підтримка, для інших – індивідуальна консультація методиста чи вчителя-практика. Одним з обов'язкових умов новаторської роботи є наявність достатньої кількості спеціальної навчально-методичної літератури, а також новітньої матеріально-технічної бази. Інноваційна діяльність педагогів у сучасній системі освіти повинна стати особистісної категорією, якимось творчим процесом і результатом творчої діяльності. Вона також передбачає присутність деякої міри свободи в діях відповідних суб'єктів. Основна цінність проводиться педагогом інноваційної діяльності полягає в тому, що вона дозволяє сформувати особистість, здатну на самовираження і застосування своїх здібностей одночасно з творчістю. Ті труднощі, які виникають у процесі такої роботи, на думку багатьох практиків можуть бути дозволені своїми силами. Основним результатом при цьому з'явиться: - створення інноваційної інфраструктури, яка забезпечить вивчення, сталий розвиток та подальше впровадження передового досвіду; - заняття лідерської позиції ОУ у сфері освітніх послуг; - створення позитивного іміджу колективу навчального закладу.