Львів
C
» » Оцінка відповідності - це що таке?

Оцінка відповідності - це що таке?

У сучасному світі з його розвиненими ринками і зростаючою конкуренцією виробники різних товарів і виконавці послуг прагнуть всіма силами довести споживачеві, що їх продукт - найкращий, надійний, комфортний і безпечний. На допомогу їм приходить такий процес, як оцінка відповідності.

Основні поняття та визначення

Оцінка відповідності – це доказ виконання вимог, встановлених нормативними документами (стандарти, технічні регламенти та умови) або заявлених замовником до об'єкта оцінки. Основні норми оцінки відповідності викладені у законі «Про технічному регулювання» та інших правових актах РФ.


Оцінка відповідності - це що таке?
Підсумком здійснення оціночної діяльності стає підтверджуючий документ, який посвідчує відповідність об'єкта оцінки нормативним вимогам Дсту і технічних регламентів або зазначених у договорах умов. Система оцінки відповідності – це сукупність менеджменту, правил і процедур, що використовуються при здійсненні оціночної діяльності. Існують різні рівні систем оцінки – міжнародний, регіональний, національний, поднациональный.

Що може бути об'єктом оцінки?

Згідно ДСТУ ISO/IEC 17000-2012 об'єкт оцінки відповідності – це матеріал, що продукція, система, процес, установка, орган або особа, до яких можливо застосувати оціночну діяльність. Під терміном «продукція» тут розглядаються такі категорії:
 • послуги (транспортування);
 • програмні засоби (комп'ютерний софт);
 • технічні засоби (механічні деталі, двигуни тощо);
 • перероблювані матеріали (мастильні рідини).
 • Якщо кінцевий продукт, що є об'єктом оцінки, складається з елементів, що належать до різних видів продукції, його відносять до категорії переважаючою складової частини.


  Цілі проведення оціночної діяльності

  Оцінка відповідності - це що таке?
  Метою оцінки відповідності продукції або діяльності є висновок, чи відповідає об'єкт встановленим вимогам, для чого проводиться вимірювання фактичних значень регламентованих параметрів якості та порівняння їх з нормативними. Підтвердження відповідності в першу чергу служить для засвідчення того факту, що оцінюваний об'єкт відповідає нормативним або обумовленим вимогам. Крім того, наявність підтверджуючого документа покликане сприяти покупцям в поінформованого вибору певної продукції, робіт чи послуг. Слід зазначити, що отримання результатів оцінки відповідності діяльності (продукції) дозволяє підвищити конкурентоспроможність оцінюваного об'єкта на внутрішньому та міжнародному ринках. Нарешті, підтвердження відповідності сприяє створенню умов для забезпечення єдиного внутрішньодержавного торгового простору, а також для просування міжнародного співробітництва у науково-технічній та економічній сферах.

  Завдання оцінки і підтвердження відповідності

  Оцінка відповідності - це що таке?
  Досягнення поставлених цілей неможливе без вирішення наступних завдань:
 • вибір ряду показників якості, що використовуються для виконання робіт з оцінки та підтвердження відповідності;
 • встановлення лімітних значень або балів відповідності (при оцінці за бальною шкалою) зазначених параметрів і закріплення їх у нормативно-правових документах;
 • визначення методів і засобів, необхідних для здійснення оціночної і підтверджує діяльності;
 • встановлення порядку здійснення діяльності з оцінки та підтвердження відповідності.
 • Принципи оцінки та підтвердження відповідності

  Принципи оцінки відповідності – це норми, на яких базується оціночна і підтверджує діяльність. До них відносяться:
 • вільний доступ зацікавлених осіб до інформації, що стосується порядку здійснення оціночних робіт;
 • недозволеність вимоги про обов'язкове підтвердження відповідності об'єктів, для яких вимоги технічних регламентів не встановлені;
 • встановлення в технічних регламентах на відповідні види продукції переліку форм і схем, що застосовуються для обов'язкового підтвердження відповідності;
 • необхідність скорочення термінів твори діяльності по обов'язковому підтвердженню і витрат замовника оцінки;
 • недопустимість примусу до добровільної сертифікації;
 • захист інтересів заявників, у тому числі дотримання комерційної таємниці щодо даних, отриманих при здійсненні оціночної діяльності;
 • недозволеність заміни обов'язкової сертифікації на добровільну.
 • Форми і методи підтвердження відповідності створюються і застосовуються до продукції, процесів будівництва, виробництва, проектування або експлуатації незалежно від країни їх виготовлення або здійснення, а також видів або особливостей угод або виробників, виконавців, продавців і покупців. Таким чином, принципи, цілі та завдання оціночної і підтверджує діяльності не залежать від форми, в якій проводиться оцінка або підтвердження.

  Форми виконання оціночних робіт

  Оцінка відповідності - це що таке?
  Існують наступні форми оцінки відповідності:
 • державний контроль (нагляд);
 • декларування відповідності (підтвердження виробником);
 • акредитація – визнання компетенції органу або лабораторії, що проводять оцінку відповідності;
 • державна реєстрація – підтвердження безпеки нової продукції, зокрема продуктів харчування, біологічно активних добавок і т. д.;
 • випробування;
 • ліцензування;
 • введення об'єкта в експлуатацію.
 • Види підтвердження відповідності

  Оцінка відповідності - це що таке?

  Підтвердження відповідності може бути як добровільним (добровільна сертифікація), так і обов'язковим (прийняття виробником декларації про відповідність або обов'язкова сертифікація). Згідно з російським законодавством, замовник має право обирати будь-яку форму обов'язкового підтвердження, тобто обов'язкову сертифікацію продукції можна замінити декларуванням. Зазначимо, що обов'язковій сертифікації підлягають тільки процеси. Роботи і послуги можуть зазнавати тільки добровільної сертифікації. До способів підтвердження відповідності належать:
 • оригінал сертифіката відповідності;
 • оригінал декларації про відповідність;
 • копія сертифіката, засвідчена нотаріусом або сертифікуючим органом, що видав документ, а також власником оригіналу;
 • товарно-супровідні документи, оформлені виробником або постачальником на кожен вид товару на підставі сертифікатів або декларацій про відповідність із зазначенням їхніх вихідних даних. Ці відомості завіряються підписом та печаткою виробника (постачальника, продавця) з зазначенням його контактних даних.
 • Добровільна сертифікація

  Оцінка відповідності - це що таке?
  Цей метод підтвердження відповідності застосовується з ініціативи виробника на умовах, обговорених з сертифікуючим органом. Добровільна сертифікація використовується для констатації відповідності продукції або послуги державним стандартам, систем добровільної сертифікації, стандартів підприємств, а також умовам договору.

  Обов'язкова сертифікація

  Діяльність по обов'язковій сертифікації виконується виключно для тих об'єктів, на які розроблені технічні регламенти і тільки на його відповідність вимогам регламенту. Обов'язкова сертифікація - це вид державного нагляду за безпекою продукції. Вона проводиться сертифікуючим органом на підставі договору з замовником. Орган, що здійснює діяльність з обов'язкової сертифікації, повинен бути акредитований в законодавчо встановленому порядку. Отриманий сертифікат і знак відповідності є дійсними на всій території РФ. Обов'язкова сертифікація служить тільки для підтвердження виконання заявником при виробництві продукції або наданні послуги вимог безпеки, які є критично важливими для здоров'я і життя споживача, а також майнової та екологічної безпеки.

  Декларування відповідності

  Подача декларації про відповідність виконується на підставі доказів, поданих заявником, у доповнення до яких можна додавати докази, отримані за участю третьої сторони. Заявниками можуть бути як фізичні особи, так і організації. Схеми декларування, а також склад матеріалів для аргументації визначаються технічними регламентами.

  Характеристика видів сертифікації

  Порівняльний аналіз основних характеристик видів сертифікації зручно представити у вигляді таблиці.

  Характеристичні показники  Сертифікація  обов'язкова  добровільна  Мета  забезпечення екологічності продукції та послуг, їх безпеки для споживача  підвищення конкурентоспроможності, просування продукції та послуг на ринку  Підстава  законодавство РФ  заява юридичної або фізичної особи (на умовах, узгоджених між замовником і сертифікуючим органом)  Об'єкт  продукція та послуги з обов'язкового переліку  будь-яка продукція та послуги  Суб'єкт, який здійснює підтвердження  обов'язкова сертифікація - третя сторона (Центр стандартизації, метрології та сертифікації); декларування - перша сторона (виробник)  третя сторона (сертифікуючий орган)  Сутність оцінки  перевірка відповідності об'єктів оцінки вимогам Дсту і технічних регламентів  констатація відповідності об'єкта будь-яким вимогам, що пред'являються заявником (або додатковим вимогам третьої сторони)  Нормативна база  державні стандарти, технічні регламенти та інші нормативні документи, в яких встановлено обов'язкові вимоги до продукції та послуг  стандарти різних рівнів, технічні умови та інші технічні документи, надані заявником  Форма і схема сертифікації  схеми, встановлені відповідними технічними регламентами  система сертифікації може бути створена заявником і містити перелік об'єктів та їх характеристик

  Обов'язки виробників (продавців) продукції та виконавців робіт

  Оцінка відповідності - це що таке?
  При проведенні оцінки відповідності виробники і дилери продукції, а також виконавці робіт та послуг зобов'язані:
 • випускати (продавати) продукцію (виконувати послуги) лише при наявності підтверджуючого документа;
 • забезпечувати відповідність виробленої або проданої продукції заявленим вимогам і її маркування знаком відповідності;
 • зазначати у супровідних документах на продукцію чи послугу відомості про підтвердження відповідності;
 • сприяти здійсненню контролю і нагляду за сертифікованою продукцією;
 • призупиняти або припиняти випуск (продаж) продукції, в тому випадку, якщо вона не відповідає встановленим вимогам або після припинення терміну дії сертифіката, а також по закінченні терміну придатності.