Львів
C
» » Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Мета грамотного оформлення дослідницької роботи - показ навичок учнів у самостійних розробки, що проводяться за сучасними методиками. Крім того, вона полягає в аналізі отриманих результатів і порівнянні їх з книжковими даними. Школярі і студенти повинні продемонструвати вміння приходити до науково обґрунтованих висновків. Сьогодні поговоримо як про структуру дослідницької роботи, так і про основні засади її оформлення. Головні вимоги тут - точність, ємність, стислість і максимально повна відповідність змісту. Існують навіть приклади оформлення дослідницьких робіт для дитячих садочків! Але ми з вами поговоримо сьогодні про працях студентів і школярів.


Про що писати введення

Призначення цього розділу - коротко охарактеризувати проблему в її сучасному стані, обґрунтувати актуальність виконання, значення з погляду науки, а також практики). Крім того, сформулювати головні завдання і цілі роботи, визначити предмет дослідження і його об'єкт, висунути основну гіпотезу. Навіть приклад оформлення дослідницької роботи в початковій школі містить ті ж вимоги (можливо, у дещо спрощеному вигляді). Обґрунтовуючи актуальність обраної теми, уникайте багатослів'я. Головне - показати важливість і своєчасність її, як і суть наявної проблеми.
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів
Класичний приклад правил оформлення науково-дослідної роботи школяра або студента вимагає приведення нижче формулювання основної мети та уточнення конкретних завдань, вирішити які належить цій праці. Як правило, подається інформація у формі переліку - які саме аспекти слід виявити, вивчити, відновити, описати і так далі. При однієї-єдиної мети, завдань, може бути висунуто відразу декілька. Оптимальне їх кількість - від трьох до п'яти.


Формулювання мети має містити вказівку на загальний зміст і напрям дослідження. Її слід вмістити в одному реченні. Мета органічно прив'язана до теми і повинна бути з нею повністю співзвучна.

А що ж таке завдання?

Вищезазначеними завданнями ми уточнюємо нашу мету і прокладаємо шлях до її досягнення. Формулювання кожної з них відповідає чергового етапу змісту і найчастіше служить заголовком конкретної голови. У вступі слід обов'язково сформулювати як об'єкт дослідження, так і його предмет. Під першим розуміються явища (або процеси), породишие дану проблемну ситуацію, які належить вивчати. Предмет дослідження - лише частина об'єкта. Ним визначається тема, винесена в якості назви на титульний аркуш. Якщо ж є приклад оформлення дослідницької роботи з формулюванням теми у подібному стилі, слід продублювати назву на більш наукових термінах. Гіпотеза - один з найважливіших елементів дослідження. Що це таке? Під даним терміном розуміється обгрунтоване з наукової точки зору припущення щодо пояснення (досить умовного) певних явищ, їх причин або закономірних зв'язків. Область висунення гіпотези - природне середовище, громадське життя яких людський розум.
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Розділ, присвячений огляду літератури

В ньому від автора вимагається продемонструвати володіння інформацією про тих основних роботах, які є по темі, що вивчається. Інший необхідний навик стосується вміння цілеспрямованої роботи з книжковими матеріалами, добірки, аналізу й зіставлення наявних у них фактів. Будь приклад оформлення дослідницької роботи спонукає автора продемонструвати власне знайомство з визначеною областю у розрізі як мінімум декількох джерел, що дозволяє йому ставити перед собою серйозні наукові завдання.
Текст розділу супроводжується посиланнями на матеріал, використовуваний для роботи. Те ж саме відноситься до наявних таблиць і рисунків. Проводячи огляд літератури, слід стосуватися лише обраної тематики. Не варто докладно викладати всю прочитану інформацію, більша частина якої лише побічно зачіпає проблему. Приклади оформлення науково-дослідницької роботи школярів і студентів демонструють, що даний розділ рекомендується закінчувати коротким висновком, що стосуються перспектив майбутнього вивчення тематики. Якщо наша робота задумана в природничонаукової області і стосується матеріалів, отриманих в природних польових умовах, то слід передбачити зазначені нижче розділи.

Методика і матеріал дослідження

Приклад оформлення науково-дослідної роботи у цій частині містить вказівку на район, де збиралися дані, дати збору матеріалів, відомості про те, ким проводилося спостереження, перераховуються на його об'єкти. Якщо мова йде про експериментальній роботі, слід обов'язково вказати місце її проведення. Під методами дослідження маються на увазі ті способи і прийоми, до яких вдається автор у своїй роботі. Вони залежать від поставлених завдань і виступають в якості інструментів у справі добування фактичного матеріалу. Серед таких можна виділити методи, що відносяться до загальних (у вигляді спостереження, порівняння, вимірювання, моделювання, синтезу, аналізу, експерименту, анкетування, тестування, інтерв'ювання) і іншим (приватного характеру), які застосовуються при позбавленні лише вузького кола завдань.
Чим відрізняються метод і методика? Ці поняття ви зустрінете в будь-якому прикладі оформлення дослідницької роботи. Остання стосується проведення діагностики і способів обробки даних, а також пояснює результат. Якщо методика - не авторська (опис її міститься в наявній літературі), докладного викладу суті не потрібно. Досить обмежитися посиланням на відповідне джерело. У разі ж внесення до неї змін вони повинні бути докладно описані з обґрунтуванням цієї необхідності. Те ж саме відноситься і до цілком оригінальною методикою.
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Що ще потрібно передбачити

Приклад оформлення дослідницької роботи школяра і студента передбачає, крім іншого, в даному розділі перелік використовуваних у роботі інструментів і приладів із зазначенням допустимої похибки вимірювань усіх параметрів. Розділ, який характеризує район дослідження, складається з використанням літератури. Його значення достатньо велике при розробках природничонаукового характеру, гео - і біологічних та ін. У подібних роботах даний розділ вельми обширний.

Про результати досліджень

Розділ "Результати", як правило, основний. Тут можна знайти приклади оформлення практичної частини дослідної роботи. Зазвичай його поділяють на кілька частин у відповідності з рядом конкретних завдань. Зміст його полягає в докладному викладі виявлених результатів з їх ілюстрацією (у разі необхідності) малюнками, таблицями, графіками, діаграмами і фото. Наводиться зіставлення з одержаними з сторонніх джерел даних. Посилання на таблиці або рисунки в тексті даного розділу обов'язкові. Згідно з правилами оформлення, про які ми поговоримо нижче, кожного підрозділу коротко підсумовує основні моменти (зазвичай без застосування слова "висновок"). У разі великого обсягу матеріалу порівняльного аналізу виявлених даних може бути присвячений самостійний розділ. Тут автору належить блиснути умінням міркувати, робити потрібні висновки і зіставляти факти або дані. Саме тут наводиться його згода з загальноприйнятою точкою зору або мотивоване заперечення. Наведені в строгий порядок результати повинні бути піддані статистичній обробці. Робиться це з використанням відомих комп'ютерних програм на зразок Excel або ж завдяки спеціальним алгоритмом, написаним конкретно для даного дослідження (що може становити одну з його завдань).
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Висновки

Завдання даного розділу - коротко сформулювати підсумки в розрізі кожного пункту, дати практичні рекомендації та намітити перспективу майбутніх досліджень. У разі відсутності отриманих конкретних результатів висновки замінюються більш чи менш тривалих висновком. Воно виконує роль кінцівки, логічно оформляє отримані підсумки і прив'язує їх до розв'язуваних завдань і загальної мети роботи. У висновках обов'язково слід вказати, досяг поставленої мети автор, і в якій мірі. Дана вимога завжди пред'являється наприклад правильного оформлення дослідницької роботи.

"Література" та "Додатки"

Дані розділи присвячені перерахуванню в алфавітному порядку повного списку використаних робіт. У разі, коли частина їх видана іноземними мовами, вони наводяться також за алфавітом, після списку російськомовних джерел. Нумерація при цьому має наскрізний характер. В Додатки виносять велику частина додаткових і допоміжних матеріалів, щоб уникнути захаращення основного тексту. Їх зміст може бути досить різним. Мова йде і про оригіналах тих чи інших документів і про протоколи досліджень із зазначенням конкретних даних. Формою матеріалів може бути графіка, текст, карта, таблиця, ілюстрація, фото і т. д. Будь-яке з додатків існує у вигляді окремого листа, в кутку (справа вгорі) якого проставлено слово "Додаток" з конкретним заголовком. Якщо таких кілька, їх нумерація проводиться без знака № за допомогою арабських цифр. Вона також має наскрізний характер і є продовженням нумерації аркушів усього тексту роботи. Пов'язують програми з основним документом завдяки посиланням (див. Додаток 1").

Дослідницька робота: приклад (зразок) оформлення

Виконують її на стандартних аркушах білого паперу форматом А4. Розташування - вертикальне. Кожен з листів містить поля по 2 см зверху і знизу, 1 см праворуч і 3 см зліва). Обводити їх не потрібно. Слід дотримуватися оптимального загального обсягу аркушів. Він не повинен бути занадто великий. Краще всього, коли кількість сторінок - від 15 до 20. Друкується текст, як правило, на комп'ютері з використанням міжрядкового інтервалу в півтора знака. Розміщують його лише з одного боку кожного аркуша, вирівнюють з переносом слів по ширині тексту. В якості десяткового знака використовується крапка.
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Необхідні нюанси

Всі абревіатури підлягають обов'язковій розшифровці. Якщо необхідні скорочення, то пояснення кожного з них проводиться при першому згадуванні. Нумерація сторінок ведеться з четвертої по рахунку. Цифра проставляється на верхньому полі посередині аркуша. В якості першої сторінки виступає титульний аркуш. Якщо зустрічаються згадки рослин, тварин, мікроорганізмів, після кожного з них у дужках наводиться на латинській мові і їх видову назву. Також зазначається прізвище автора, вперше описав це явище. Якщо дослідження ведеться у сфері ботаніки, до роботи потрібно обов'язково додати відповідний гербарій.

Структура роботи

На першому (титульному) аркуші позначається повна назва (юридичного характеру) того закладу, де робота проводилася. Далі великими літерами - назва самої роботи, потім прізвище, ім'я виконав, його клас чи група, а також дані про керівника і консультанта (якщо такі є). При наявності необхідно згадати посаду та вчений ступінь кожного. Це відноситься головним чином до прикладів оформлення науково-дослідних робіт студентів. Внизу проставляється позначення населеного пункту та рік виконання. Другий лист завжди присвячений змістом праці (змісту). Він обов'язково містить повний склад заголовків і підзаголовків дослідження, чиє суворе відповідність тексту повинно обов'язково дотримуватися. Наводяться номери сторінок, з яких починається кожен з розділів. Будь заголовок пишеться з великої літери. Точка в кінці не ставиться. Рубрики нумеруються по индексационной системі (1.1 , 1.2 ).

Переходимо до тексту

Третій лист присвячується введення. Обсяг його, як стверджує класичний приклад оформлення дослідницької роботи, зазвичай не перевищує розміру сторінки. Починаючи з четвертого аркуша, ми переходимо до основної частини роботи з розділами, названими вище. Вона завжди буває оформлена у вигляді суцільного тексту, розділеного невеликими інтервалами. Кожен з розділів має бути виділений подвійною нумерацією (313.2 і т. д.), заголовки всіх підрозділів також зобов'язані бути винесені список літератури. По закінченні основної частини робиться висновок (або пишуться висновки). Для цього використовують окремі аркуші паперу. Літературу також перераховують з нової сторінки.
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів

Як оформити ілюстративний матеріал

Всі таблиці мають нумерацію наскрізного порядку. Їх розташування на аркуші може бути горизонтальним або вертикальним. Праворуч слід позначити: "Таблиця номер ". Посеред рядка нижче наводиться її назва. У разі передруку з будь-якого літературного джерела обов'язкове зазначення у дужках після назви посилання на нього. Якщо таблиця являє собою чергування результатів і літературних даних, посилання розташовують у відповідних частинах. У разі необхідності наводяться під таблицею усі потрібні примітки. Коли її розмір занадто великий (не поміщається на одному аркуші), можливе перенесення на наступний (в дужках - "продовження" або "закінчення"). Заголовок таблиці наводиться лише один раз. Всі графічні зображення, які можуть існувати у вигляді схем, фотографій, діаграм, графіків або малюнків, також мають наскрізною нумерацією і позначаються як малюнки. Виконують їх тушшю або чорною пастою. Необхідні для автора позначення виносяться на малюнок з використанням цифр або значків. Нижче малюнка ставиться його позначення - "Рис. (номер) та назва. Нижче може бути приведений нумерований список умовних позначень. Як і у випадку з таблицями, на запозичені в літературі малюнки міститься посилання. Якщо картинка відтворена із змінами щодо оригіналу, це повинно бути зазначене поруч з нею.

Науково-дослідна робота: приклад оформлення посилань

Форма вказівки на них залежить від джерела. В якості останніх виступають статті або книги, які мають автора або декількох, а також довідники, словники та шкільні підручники.
Дослідницька робота: приклад оформлення для школярів і студентів
Якщо книга або стаття має одного-двох авторів, посилання оформляються із зазначенням у дужках їх прізвищ без ініціалів, перерахованих через кому разом з роком видання. Інший варіант - вказати прізвище автора в самому тексті роботи. У цьому випадку проставляються ініціали, в дужках вказується рік видання. Якщо ж авторський колектив складається з більш ніж двох осіб, згадують прізвище лише першого з них з додаванням "та ін." або "з співавторами". У разі, коли авторів занадто багато (це відноситься до енциклопедій, словників тощо), замість прізвища наводиться лише назва з роком видання книги. Як правило, довгі найменування літературних джерел наводяться не більше одного разу. Надалі вони підлягають скороченню. У разі використання в тексті дослівної цитати через кому вказується номер сторінки з цитованим фрагментом.

Як оформити список літератури

Це робиться згідно з визначеними бібліографічним правилами для різних джерел. Приклад оформлення дослідницької роботи школяра або студента містить точно такі ж вимоги. Будь-яка зі статей або книг записується в алфавітному порядку із червоною рядки. Спочатку, як уже згадувалося, наводяться російською мовою, нижче - на іноземних. Обов'язково для всіх видів джерел зазначення відомостей про авторів, заголовків, вихідних даних та кількісної характеристики. Під вихідними даними мається на увазі інформація про назву видавництва, місце його розташування та рік виходу. Назви міст при цьому наводяться повністю, за винятком Москви і Санкт-Петербурга, які прийнято вживати у скороченні. Під кількісною характеристикою розуміється число сторінок. Якщо мова йде про журналі або збірнику наводяться лише ті сторінки, які відносяться безпосередньо до публікації. У цьому випадку інформація існує у вигляді вказівки через тире номерів першої і останньої з них. Посилаючись на інтернет-сайт, список джерел, крім автора і назви, вміщують адресу веб-сторінки.