Львів
C
» » Політичні рухи - це що таке?

Політичні рухи - це що таке?

Демонстрація та реалізація політичних інтересів окремих груп або громадян відбувається через створення громадсько-політичних рухів — об'єднань та асоціацій, не передбачених державними та партійними структурами. Політична мета руху досягається в об'єднанні сил соціально активних громадян.

Роль політичних рухів в житті суспільства

Течіях політичного характеру найчастіше беруть участь громадяни, яких не задовольняє діяльність різних державних інститутів або не влаштовують статутні норми і програмні цілі. Істотною відмінністю суспільно-політичних рухів від політичних партій є аморфність соціальної бази. ОПД представляють інтереси осіб різних соціально-політичних інтересів, представників груп, розділених по етнічної, ідеологічної, регіональної приналежності.
Політичні рухи - це що таке?Робота політичних організацій і рухів спрямована в першу чергу, на вирішення вузького кола політичних завдань, а функціонування відбувається на основі конкретної концепції. По досягненні мети такі течії мають властивість припиняти своє існування або трансформуватися в політичні рухи або партії з іншими вимогами. Примітно, що політичні рухи — це всього лише важіль впливу на владу, але ніяк не спосіб її завоювання.

Характерні особливості ОПД

На суспільно-політичне соціальне протягом вказують наступні ознаки:
 • відсутня єдина програма, закріплений статут;
 • соціальна база учасників має непостійний характер;
 • допустимість колективного членства в русі;
 • не характерно наявність центру і формальної внутрішньої ієрархії: структура ОПД обмежується ініціативними групами, клубами, спілками;
 • участь у ОПД відбувається на добровільній основі, а фундаментом руху є солідарність.
 • Історична довідка свідчить про серйозної ролі соціально-політичних рухів у суспільному житті держави. Тривале функціонування течії може перетворити його в політичну силу.
  Політичні рухи - це що таке?  Так, наприклад, до суспільно-політичних рухів відносять групи людей, які виступають на захист тварин, навколишнього середовища або людських прав.

  Класифікація політично активних організацій

  Цілі політичного руху багато в чому визначають його характер. Політологами була встановлена наступна класифікація соціальних течій:
 • Ставлення до функціонуючий політичного ладу: консервативні, реформістські та революційні.
 • Місце в політичному спектрі: ліві, праві та центристські.
 • Масштаб організацій: локальні, регіональні та міжнародні.
 • Методи і способи досягнення поставлених цілей: легальні і нелегальні, формальні і неформальні.
 • Важливу роль у характеристиці ОПД грає тривалість їх існування.

  Революційні течії

  Революційні політичні рухи — це дії масового, колективного характеру, що здійснюються з метою звільнення цивільного населення, що знаходиться під гнітом пануючих, привілейованих суспільних сил, які в умовах нерівноправного розподілу суспільного багатства контролюють тих, хто створює його, не володіючи виробничими засобами. Головною ідеєю більшості революцій є встановлення соціальної справедливості шляхом зміни існуючих систем, ліквідації структур, впровадження реформ у функціональну складову влади — при цьому політичні «нововведення» повинні відповідати і більшої частини населення.
  В результаті активних дій соціально-політичних рухів революційного характеру усталені соціальні інститути зазнають докорінних змін: відбувається тотальна коригування державної машини, освіти, культурних і моральних цінностей. В якості ведучої сили революційних рухів виступають робочий і селянський класи, демократи-різночинці: вони, зважаючи на невдоволення постійними приниженнями і обманом з боку влади, прагнуть зруйнувати функціонуючу соціальну систему, домогтися справедливого розподілу матеріальних ресурсів і позбавити світ від насильства.
  Політичні рухи - це що таке?
  Політологи та історики відзначають таку особливість революційних політичних рухів: їх розвиток припадає на країни, для яких характерна блокування соціальних реформ. Таким чином, незадоволені громадяни бачать вихід з положення в революційному руйнування існуючої політичної системи.

  Діяльність реформістських організацій

  Реформістські суспільно-політичні організації та рухи орієнтовані на послідовне, плавне зміна соціальної дійсності. Непорушним правилом течії є реформування встановлених порядків, але збереження їх морального фундаменту».
  Політичні рухи - це що таке?
  Діяльність масових консервативних політичних рухів спрямована головним чином на збереження ситуації, що склалася в політичній, економічній та суспільно-людської сфері. Зберігаючи діючий режим, консерватори перешкоджають радикального реформування суспільно-державного ладу. Консерватизм, примітний своїми принциповими положеннями, нерідко має ідеологічний підхід до соціальної проблематиці.

  Консерватори-революціонери

  «Революцією, оберненою назад» А. Р. Дугін, геополітик і лідер російського неоєвразійства, називав реакційні і консервативно-революційні сучасні політичні рухи. Подібна характеристика заснована на прагненні реакціонерів повернути суспільство до традицій громадської, політичної та господарської організації, які на даний момент вважаються пережитком минулого. Так як в основі консервативно-революційного руху лежить народна традиція, спрямована проти сучасності, то конкретні цілі і завдання перебігу в різних країнах можуть відрізнятися.

  Прагматичне ОПД

  Діяльність активістів, чия громадянська позиція заснована не на ідеології та розвитку довгострокових політичних стратегій, а на практичному вирішенні завдань, поставлених перед державою і суспільством в даний момент, відносять до прагматичних політичних рухів.

  Опозиція

  Опозиційні рухи є формою демонстрування соціальної незадоволеності великих і невеликих суспільних груп. Інститут опозиції в умовах сучасних багатопартійних політичний систем дозволяє знаходити альтернативне рішення назрілих проблем.
  Політичні рухи - це що таке?
  Опозиція, як правило, представляє інтереси партій, що програли на виборах у центральні і законодавчі органи влади, і відіграє значиму роль у контролюванні політичної ситуації в країні, надаючи значний вплив на державний політичний курс і роботу урядових органів.

  Історична довідка

  Політичні рух — це реакція суспільства на діючу національну і регіональну політичну культуру. У більшості випадків вони формуються на основі запитів суспільства, його традицій і норм політичної культури.
  Політичні рухи - це що таке?
  Акти політичних рухів притаманні будь-якій системі державної влади. Так, «рейкова війна» 1996 року, що відбувалася в Кузбасі, була громадським рухом економічного характеру: активісти вимагали своєчасної виплати зарплати. Однак незабаром ОПД перетворилося з повстання у багатогранне політичне рух: слідом за гаслами «Повернути зароблені гроші!» було висунуто таку вимогу, як відправлення уряду у відставку. Прикладів того, який політичний рух було характерним для певного періоду в історії світу і Вітчизни, безліч. Шкільна програма передбачає вивчення, мабуть, самого масштабного повстання в історії Росії — робітничо-селянського. Так, в період активної індустріалізації, що відбувалася на рубежі XIX-XX століть, у робочих класах почали зростати невдоволення. В результаті тривалих мітингів і демонстрацій з висуванням власних вимог пролетаріату вдалося скоротити робочий день, поліпшити умови праці, домогтися створення державної системи страхування. Варто відзначити, що професійний чинник не є головним аспектом, що характеризує ОПД. В основі будь-якого руху лежать, насамперед, концепція, ідея і мета.

  Політичні рухи в Росії

  Мобільний, життєве і ефективне суспільство ґрунтується на активності ОПД. Їх функціонування виправдовує історичний підхід, формулювання якого звучить наступним чином: чим більше думок, тим вірніше рішення. Суспільно-політичні рухи в Росії представлені в широкому розмаїтті — цей факт свідчить про високий рівень політичної активності цивільних мас і зрілості суспільства. Тим не менш варто відзначити, що функціонування різноманіття ОПД може вказувати на нестійкість політичних поглядів і позицій не тільки громадян країни, але і влади. Так, у Російській Федерації революційні політичні рухи представлені радикальними комуністами (ВКПБ, РКРП, КПРС) і націонал-більшовиками (НБП Лімонова). Реформістські настрої переважають у таких партіях, як КПРФ Зюганова і «Справедлива Росія». Консервативні політичні рухи — це максимально ідеологізовані суспільні течії та організації, «Єдина Росія». Крило консерваторів-революціонерів складається з нео - і євразійців, націонал-більшовиків і православно-монархічних угруповань. До прагматичного руху відносять політичну партію Жириновського і основну масу активу «ЕдРо».

  Громадські організації

  Спортивна, науково-технічний, культурно-просвітня діяльність покладаються на плечі такого елемента політичної системи, як громадські організації. Найбільш поширеними формами прояву культурної активності є об'єднання в профспілки, товариства і асоціації.
  Політичні рухи - це що таке?
  Основним завданням громадських організацій є акумуляція широко діапазону інтересів громадян: так, вони займаються вирішенням проблем політичного, економічного, так і дозвіллєвого, аматорського характеру. Найчастіше діяльність профспілок і асоціацій спрямована на зміну культури праці, побуту, відпочинку людей, однак вони також відіграють важливу роль у захисті прав та інтересів представників робочого класу, залучення їх до виробничих і громадських справах.