Львів
C
» » Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

Положення про організацію роботи з охорони праці в організації, зразок якого буде описано далі, є обов'язковим документом. У ньому встановлюються загальні вимоги, відповідальність посадових осіб служб і підрозділів у сфері забезпечення.
Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

Характеристика

Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємстві розробляється відповідно до ТК та іншими галузевими нормативними актами. При складанні враховується досвід в різних установах. В документ включаються обов'язки і функції структурних підрозділів, службовців та інших осіб, спрямовані на формування умов, що відповідають вимогам щодо збереження здоров'я і життя працівників у процесі здійснення ними професійної діяльності. В даному нормативному акті враховується галузь, в якій здійснюється робота. Зокрема, Положення про організацію роботи з охорони праці та забезпечення безпеки освітнього процесу розробляється у відповідності з Федеральним стандартом, що регламентує навчально-педагогічну діяльність. При цьому вимоги документа поширюються на всі установи, зайняті у цій сфері, незалежно від їх правового типу і форми власності.


Відповідальні особи

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки в ДНЗ встановлює, що загальний контроль за дотриманням норм чинного законодавства, виконання рішень вищестоящих структур управління, правил, інструкцій з ВІД покладається на керівника установи. Розробка плану заходів, нагляд за їх проведенням відносяться до функцій посадової особи, уповноваженої наказом директора.
Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

Специфіка

Положення про організацію роботи з охорони праці в школі чи дитячому садку визначає, що заходи у сфері повинні включати в себе:
 • Чіткий розподіл завдань та обов'язків, покладених на адміністративну і технічну служби.
 • Забезпечення виконання планів по ВІД, усіх приписів, встановлених стандартами та іншими нормативними документами.
 • Здійснення контролю дотримання ТК.
 • Обов'язки керівника

  Розділ, в якому вони визначені, виступає одним з основних. В першу чергу встановлюються обов'язкові для керівника:


 • Вживати заходів щодо формування сприятливих і безпечних умов професійної діяльності згідно з існуючими рекомендаціями по ВІД.
 • Контролювати дотримання обов'язків усіма працівниками, вимог стандартів, інструкцій, розпоряджень, наказів.
 • Забезпечувати розробку, підписання колективного договору, а також виконання його умов.
 • Представляти у вищестоящі інстанції звіти про співробітників, які постраждали від нещасних випадків в процесі здійснення ними своєї професійної діяльності, а також освоєнні коштів, виділених на заходи з ВІД за формами і в строки, встановлені Держкомстатом.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок
 • Це далеко не всі обов'язки, які включаються до Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємстві. Зразок документа містить також такі приписи для керівника:
 • Не допускати введення в експлуатацію нового обладнання, приміщень без прийняття їх спеціально створеною комісією. При цьому в ній повинен бути присутнім співробітник служби ВІД, представник профспілки, а при необхідності – органу держнагляду.
 • Припиняти будь-які дії, що порушують діючі правила, інструкції і норми з охорони праці.
 • Забезпечити виконання комплексних планів по покращення умов праці і санітарно-оздоровчих заходів, своєчасно подавати звіт за ним у вищестоящі інстанції.
 • Нести відповідальність за правильність розрахунку та відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю співробітників.
 • Забезпечити впровадження системи управління. В процесі розподілу фонду заохочення керівник повинен передбачити виділення коштів для преміювання працівників, які досягли високий професійних показників роботі з СУОП.
 • Призначення

  Розділи, які включаються до типового Положення про організацію роботи з охорони праці в організації (зразок подано в статті), спрямовані на визнання і забезпечення пріоритетної позиції здоров'я і життя працівників щодо результатів виробничої діяльності. Документ зобов'язує формувати спеціальні служби або залучати компетентних фахівців цієї галузі. Кількість працівників і структура цих відділів визначаються керівником. При цьому він повинен враховувати показники забезпечення ефективної і нормальної роботи, рекомендації державних органів.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в ДНЗ вимагає формування безпечних і здорових умов для співробітників і вихованців. Нормативними актами передбачається відповідальність посадових осіб, керівника за порушення приписів у порядку, встановленому в законодавстві. Положення про організацію роботи з охорони праці в ДНЗ за ФГОС вимагає регулярного проходження інструктажів, навчання, перевірок знання інструкцій і правил у строки, визначені для конкретного виду професійної діяльності.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

  Реалізація норм ТК

  Положення про організацію роботи з охорони праці передбачає впровадження сучасних засобів, що попереджають травматизм, що забезпечують санітарно-гігієнічні умови в цілях запобігання виникнення профзахворювань працівників. Розроблені керівництвом заходи щодо поліпшення ситуації на місцях повинні обговорюватися і схвалюватися колективом. Персонал наділяється правом здійснювати контроль їх виконання.
  До Положення про організацію роботи з охорони праці включаються критерії, яким повинні відповідати споруди, будівлі, обладнання, процеси. Згідно з документом здійснюється експлуатація установок і приладів, використання території, захист працівників від впливу негативних чинників виробничого середовища, пристрій санітарно-гігієнічних та побутових приміщень. Положення про організацію роботи з охорони праці забороняє введення в експлуатацію цехів, ділянок, якщо на них не забезпечені належні умови для здоров'я і безпеки персоналу. Запуск знову споруджених і реконструйованих об'єктів здійснюється тільки з дозволу органів санітарно-епідеміологічного нагляду, техинспекции і відповідного профоргану компанії, яка буде його використовувати. Не допускається передача в серійне виробництво моделей обладнання, що не відповідає вимогам. Положення про організацію роботи з охорони праці наказує адміністрації забезпечувати належний рівень оснащення місць і формування на них умов, відповідних єдиним галузевим і міжгалузевим правилам, санітарним нормам, розробленим і затвердженим у порядку, встановленому у законі.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

  Вимоги для співробітників

  На адміністрацію підприємства покладається обов'язок проведення інструктажів по ТБ, протипожежної охорони, виробничої санітарії і іншим правилам по ВІД. Персонал повинен неухильно дотримуватися інструкції, які встановлюють вимоги до виконання операцій і поведінки на території об'єкта. Особливо це стосується працівників на будівельних майданчиках, у виробничих цехах. Зазначені інструкції складаються за типовим документом і затверджуються керівництвом підприємства разом з відповідною виборної профспілкової структурою. Персонал повинен дотримуватися вимог поводження з механізмами, машинами, апаратурою та обладнанням, ЗІЗ, які йому надаються.

  Приписи для адміністрації

  Керівництво підприємства здійснює постійний контроль за додержанням працівниками всіх встановлених в інструкціях вимог по ВІД. В обов'язок адміністрації входить виконання своєчасного та правильного розслідування та обліку всіх сталися нещасних випадків. При цьому в ході з'ясування обставин, встановлення винних осіб повинні брати участь представники профспілки, а при необхідності і інших органів. На основі матеріалів розслідувань та обліку керівництво зобов'язане своєчасно вживати належних заходів для ліквідації причин, що викликали нещасні випадки.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

  Матеріали та засоби для проведення заходів по ВІД

  Їх виділення здійснюється керівництвом підприємства в установленому порядку. Витрачання матеріалів та коштів, призначених для проведення заходів по ВІД, на інші цілі не допускається. Порядок їх використання встановлюється колективними договорами. Вони укладаються між відповідної виборної профспілкової структурою. Трудовий колектив здійснює контроль належного використання коштів, призначених для проведення заходів з ВІД.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

  Додатково

  Адміністрація підприємства зобов'язана забезпечувати працівників, зайнятих на ділянках з шкідливими умовами, а також на роботах з особливим температурним режимом або пов'язаних із забрудненням, безкоштовної спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Керівництво повинно передбачити прання, зберігання, сушіння, дезінфекцію, дезактивацію, дегазацію та ремонт зазначених ЗІЗ. Працівники, зайняті в діяльності, пов'язаної із забрудненням, повинні забезпечуватися безкоштовними смивающими засобами. На ділянках, де можливе негативний вплив на шкіру шкідливих сполук, персоналу надаються знешкоджуючі речовини.

  Медогляди

  В обов'язки керівництва входить забезпечення регулярного медобстеження працівників. Попередні огляди виконуються при надходженні на підприємство, періодичні – у процесі здійснення професійної діяльності, пов'язаної з тяжкими або шкідливими і небезпечними умовами. Медосвідчення обов'язково для персоналу, зайнятого на транспорті. Воно необхідно для визначення придатності до роботи і попередження профзахворювань. Перелік негативних факторів виробництва і шкідливих операцій, при виконанні яких наказано проводити періодичні і попередні огляди, а також порядок їх здійснення встановлюються Міністерством охорони здоров'я РФ.
  Положення про організацію роботи з охорони праці в організації: зразок

  Висновок

  Положення про організацію заходів щодо ВІД має важливе практичне значення в діяльності будь-якого підприємства. Забезпечення здорових і безпечних умов провадження професійної діяльності персоналу – обов'язок керівника. За невиконання приписів законодавства передбачається відповідальність. Разом з тим працівники підприємства зобов'язані виконувати встановлені приписи, норми, правила. Тільки спільними зусиллями персоналу і адміністрації на підприємстві можуть бути створені безпечні умови для професійної діяльності.