Львів
C
» » Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

Культурогенез - це узагальнення досягнень історії, філософії, етнографії, археології, соціології. Він пов'язаний і з іншими дисциплінами, які займаються вивченням різних аспектів існування людського суспільства.

Предмет

Поняття культурогенеза з'явилося на початку двадцятого століття. В даний час даного терміну дають кілька визначень. Одні дослідники вважають, що культурогенез - це комплекс дисциплін, що вивчають культуру в соціальному дії та історичному формуванні. Друге визначення допускає існування цього терміна у вигляді самостійної наукової дисципліни.


Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття
Є і третє визначення, згідно з яким культурогенез - це один з розділів тих дисциплін, які займаються вивченням культури. Найпоширенішим став погляд на культурологію, як на сукупність знань і самостійну сферу суспільно-гуманітарного знання. Вона ґрунтується на досягненнях соціології, філософії, психології. Поговоримо про те, яка частина культурології досліджує культурогенез. Предметом даної області є культура. Об'єктом її діяльності є люди, а також різноманітні культурні явища, які протікають в установах, в суспільстві.
Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

Будова

У структурі виділяють філософію, історію, теорію, соціологію культури. Тут аналізуються питання головних культурних категорій, визначення традицій. Теорія культури охоплює особливості завоювання людством навколишнього світу, культурного буття. В її рамках розглядається зв'язок природи і культури, відношення і взаємодія культур, визначаються критерії для пояснення численних культурних явищ.


Існує кілька теорій культурогенеза:
 • Космологічна. Її головна суть полягає у твердженні, що на розвиток культури впливають якісь космічні сили, які своїм впливом спонукають людство розвиватися.
 • Символічна. Її прихильники переконані в тому, що розвиток культури викликано передачею інформації закодованими символами.
 • Натуралістична. Заснована на тому, що людство і культура розвивалися природним шляхом у ході еволюції.
 • Орудийно-трудова. Її основоположник - Ф. Енгельс, який стверджував, що саме праця послужила поштовхом до розвитку людства і культури.
 • Соціальна. В її основі лежить твердження, що людство розвиває не трудова діяльність, а необхідність працювати спільно.
 • Проблема культурогенеза складається з 2 позицій: 1.Походження культури. 2.Її розвиток і самовідновлення. Історія культури дає можливість виявляти витоки появи різних проблем і сучасних явищ, аналізувати їх причини, визначати видатних діячів. По праву її можна вважати філософською наукою, яка пов'язує в єдине ціле емпіричні і теоретичні дослідження різних ланок культурного процесу. Культурогенез - це напрямок, що дозволяє не тільки пояснити можливості створення в суспільстві безконфліктного існування, але і домагатися поставленої мети.
  Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

  Пояснення даного підходу

  Існує кілька підходів, які пояснюють сутність культурогенеза:
 • Антропологічний, який передбачає вираз людської природи.
 • Філософсько-історичний, який передбачає зміни реальності.
 • Соціологічний, в якому культура розглядається, як чинник організації суспільного життя.
 • Аксіологічний (ціннісний), що розглядає культуру у вигляді комплексу цінностей, які утворюють смислове ядро.
 • Таке поняття, як культура, є складним і багатогранним, тому проблематично підібрати для нього якесь одне визначення.
  Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

  Структура культури

  Даний процес передбачає застосування певних методів і способів створення предметів, знарядь, речей, які необхідні людині. Оволодіння культурою пов'язано з формування гуманістичного світогляду, інтелектуальним розвитком людства. Оволодіння культурою сприяє пізнання і спілкування. Всі етапи культурогенеза спрямовані на вивчення духовної діяльності окремих особистостей, створення духовних " продуктів» (письменників, законодавців, учених). Самі продукти подібної роботи – це наукові результати, духовні цінності, звичаї, закони, полотна, книги. Проявляється духовна культура допомогою суспільної свідомості, а реалізується в архітектурних, літературних, інших пам'ятках. До духовної культури суспільства відносять освіту, науку, релігію, мистецтво, освіта, писемність, мову. Її можна охарактеризувати як відображену людяність, загальну історію почуттів і розуму.
  Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

  Важливі аспекти

  У концепції культурогенеза немає чітких розмежувань між духовною і матеріальною культурою. Негативний вплив різних факторів на формування культури відіграло вирішальну роль у тому, що виникло переважання матеріальних цінностей над духовними. Саме такого роду різноманітні суперечності сприяли поступовому становленню і розвитку людського суспільства. На протязі існування людства культурний процес шляхом рефлексії і самосвідомості, спілкування і діяльності, набуває історичні особливості. Незалежно від того, який береться часовий період, тобто від доклассових спільностей до сучасності, людство розглядається в трьох основних культурних областях. Кожну з них можна розглядати з позицій краси, добра, знання, а також з точки зору естетики, етики, науки.
  Прихильниками різних дослідницьких шкіл одні й ті ж культурні цінності, символи, речі, предмети оцінюються по-різному. Палітра думок відображається в культурно-інтелектуальному процесі вивчення духовного світу людини.
  Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

  Функції

  В своїй основі культура соціальна, тому вона виникає завдяки тому, що люди, виділившись з навколишнього світу, стали вступати з ним в різні взаємодії і відносини. Вона не є чимось ізольованим або завершеним поняттям, а становить зміст і вид суспільного життя. Людина створює для себе культурне середовище, а вона, складаючись в якусь систему, формує людей відповідно до норм та уявлень, які переважають у суспільстві, впливає на них в соціальному, а також особистісному плані.

  Гуманістична спрямованість

  Гуманізм є системою поглядів, в якому визнається цінність людської особистості, його право на добробут і свободу, демонстрацію і розвиток індивідуальних здібностей. Домагаючись певних умов життя, людство формує і вдосконалює власну природу. Гуманізм виступає в якості підстави, спільного знаменника творчої діяльності людей. Смислообразующая функція культури полягає у формуванні індивідуального світу, не суперечить вірі і раціональності, тому її складовими частинами є релігія і наука, яка залучає людину до пізнання світу шляхом його сприйняття через органи чуття і розум. Саме культура творить людину, перетворює природу і суспільство, змінює особистісні взаємини, стимулює саморозвиток і самовдосконалення. Діяльнісна функція є еквівалентом практичного поведінки і діяльності людей в міжособистісному спілкуванні та соціального життя. Культурологічні науки мають розгалужений характер, тому з'являється можливість теоретичного аналізу дійсності в її різноманітті. Пізнання, яке здійснюється за допомогою таких наук, володіє своїми відмітними характеристика за формами, змістом, набором конкретних і загальних методів. Переваги і її гносеологічні особливості полягають в органічному поєднанні науковості і чуттєвості із зовнішнім світом.
  Культурогенез - це що таке? Визначення і поняття

  Специфічність

  Культура пов'язана з галузевим і суспільним поділом праці, яке має культурну значущість. Функціонування різних соціальних груп пов'язано з освоєнням ними духовних і матеріальних областей. Одні групи займаються виробництвом, науковою діяльністю, інші – освітою, освітою, вихованням, релігією. Від рівня розвиненості суспільства в економічному і соціальному плані безпосередньо залежить розвиненість творчості. Люди різноманітних професій потребують періодичної емоційній розрядці, знятті напруги, зміні виду діяльності.

  Висновок

  Культура виникла і розвивається як унікальна людська діяльність. Вона виділяє людину з навколишнього світу, дозволяє йому осмислювати своє існування, планувати подальшу діяльність. Вона постійно твориться окремими особистостями і всім суспільством. Культура є живим організмом, який має свої закони створення, обумовлені внутрішніми особливостями появи і проходження культурних процесів. У культурі людина формує другу природу, допомагає йому спочатку пристосуватися в першому середовищі, потім – до світу, інших людей, до себе самого. Підводячи підсумки всьому вищесказаному, можна сміливо стверджувати, що саме культурогенез включає в себе суму духовних і матеріальних цінностей, здатність до саморозвитку, розуміння, усвідомлення значущості мистецтва. Питання про походження є ключовим в культурології. Багато істориків займалися питаннями історичного генезису культури, але їм досі не вдалося прийти до спільної думки. Спочатку під цим терміном розуміли поява культури лише в період первісного ладу, проводячи паралель з появою розумної людини. У наші дні термін «культурогенез» асоціюється з історичними і соціальними змінами культури, формуванням нових конфігурацій і систем. В ході численних досліджень, пов'язаних з формуванням у людей духовних цінностей, співчуття та взаєморозуміння, вдалося виявити пряму залежність культурного рівня населення від економічного та соціального становища в країні.