Львів
C
» » Поняття методу в науці

Поняття методу в науці

Наука є тією сферою дослідницької діяльності, яка спрямована на розробку і використання на практиці інформації про суспільстві, природі, свідомості. Розглянемо поняття методу, завдяки якому можна підбирати для проведення наукових досліджень визначені методики і алгоритми дій.
Поняття методу в науці

Сторінки історії

Основні поняття методу дослідження були проаналізовані М. М. Бахтіним. Російський філософ підкреслював необхідність наукового пізнання. Він говорив про те, що для науки характерний ідеологічний, ціннісний, світоглядний сенс. Тому важливо підібрати методи, які допоможуть вирішувати серйозні питання, пов'язані з науковим пізнанням.


Варіанти пізнання

Які існують наукові методи? Поняття «види методів» пов'язане з підбором певних технологій, завдяки яким можна досягти поставленої мети, здійснюючи упорядковану діяльність. Поняття методу в науці припускає розробку системи правил і прийомів мислення, практичних дій, завдяки яким можна отримувати нові знання.
Поняття методу в науці

Особливість наукових методів

Поняття наукового методу пов'язано з прийомами, що спираються на знання про предмет дослідження. У кожного методу є двоєдина природа. Ґрунтується він на законах науки, дозволяє вирішувати досліднику поставлене завдання.

Класифікація наукових методів

В даний час виділяють загальні, часткові, загальні методи наукового пізнання. Приватні застосовують в одній або декількох науках, які мають спільний предмет вивчення. Наприклад, подібними методами користуються дослідники фізики та психології.


Загальнонаукові методики підходять для будь-яких галузей знань. Філософські формуються як результат розвитку науки, вони включені в спеціальну філософську систему.
Поняття методу в науці

Емпіричне пізнання

Розглядаючи поняття методу в науці, зазначимо, що виділяють теоретичний і емпіричний метод організації наукового пізнання. Емпіричні знання можна розглядати як суму наукових фактів, які утворюють основи теоретичного знання. Отримують їх дослідники шляхом використання двох поширених варіантів: експерименту і спостереження. Детальніше розглянемо поняття методу емпіричного пізнання. Спостереження являє собою навмисне, спеціальне сприйняття аналізованого об'єкта. Серед його відмітних характеристик відзначимо наступні особливості:
 • постановку мети дослідження;
 • пошук способів спостереження;
 • складання плану роботи;
 • здійснення контролю досліджуваного об'єкта;
 • застосування різноманітних приладів для досягнення поставленої мети.
 • За результатами проведеного спостереження отримують первинну інформацію про об'єкт у вигляді наукових фактів. Що являє собою експеримент? Розглянемо поняття методу, особливості його проведення. Під експериментом розуміють прийом наукового дослідження, що передбачає відтворення або зміна аналізованого об'єкта в певних умовах. У процесі роботи у дослідника є можливість змінювати умови його проведення. У разі необхідності на будь-якій стадії дослідження можуть бути припинені. Наприклад, можна досліджуваний об'єкт ставити в різноманітні зв'язки з іншими об'єктами, створювати такі умови, в яких можна буде побачити невідомі в науковій сфері властивості і характеристики звичного явища.
  Основне поняття методу в тому, що з його допомогою можна штучно відтворювати аналізоване явище, на практиці перевіряти точність і достовірність емпіричного чи теоретичного пізнання. Для його проведення потрібні спеціальні технічні пристрою. Прилади - це пристрої, які володіють певними характеристиками, що дозволяють отримувати інформацію про властивості і явища, не чутних органами почуттів людини. З їх допомогою вчені проводять спеціальні вимірювання, виявляють у досліджуваних об'єктів нові характеристики. Розглядаючи поняття принципу, методу дослідження, М. Борн зазначав, що спостереження і вимірювання пов'язані з порушенням природного перебігу процесу. При визначенні для аналізованого об'єкта нових умов людина дійсно втручається в його природу, але без подібних дій складно буде досліджувати предмет з різних сторін, виявити його особливості, основні характеристики.
  Поняття методу в науці

  Різновиди експерименту

  Враховуючи мету, поставлену перед експертом, прийнято підрозділ дослідів на дослідний та контрольний експеримент. Перший варіант передбачає пошук нового, а другий проводиться для підтвердження поставленої в роботі гіпотези. Чим характеризується цей метод? Визначення, поняття дослідження стосуються виявлення і демонстрації нових властивостей, кількісних та якісних характеристик досліджуваного об'єкта, які пов'язані із зміною його основних властивостей. В залежності від того, що було обране в якості об'єкту дослідження, існує соціальний і природний експеримент. За способом його проведення можна розглядати такі види дослідження:
 • безпосередній;
 • модельний;
 • штучний;
 • природний;
 • реальний;
 • уявний.
 • Науковий експеримент припускає дослідження, за результатами яких складаються основні характеристики об'єкта. У виробничому вивченні передбачається польове або виробниче розгляд певних характеристик розглянутого об'єкта.
  Математичне або фізичне моделювання дозволяють створювати невідомі раніше моделі нейронів, косметичних кораблів, літаків, автомобілів.
  Поняття методу в науці

  Порівняння

  Аналізуючи поняття методу дослідження, необхідно виділити і порівняння. Саме цей метод пізнання вчені вважають найважливішим компонентом емпіричних методів, що дозволяє знаходити схожість і відмінності між властивостями об'єкта, що аналізується. В якості окремого випадку порівняння можна розглядати вимір. В ході нього здійснюється визначення величини, що характеризує ступінь розвитку властивостей об'єкта, що аналізується. Проводять його шляхом порівняння з іншою величиною, яку приймають за одиницю обчислень. Тільки при використанні вимірювання можна вести мову про результативність експерименту і спостережень.
  Поняття методу в науці

  Наукові факти

  Їх вважають формою існування емпіричних знань. У цього поняття є певне смислове значення. В першу чергу йдеться про дійсне явище. Факти життя можуть розходитися з тими, що були отримані при проведенні лабораторних досліджень та вимірювань. Ті факти, які встановлюються в процесі експериментального вивчення певних об'єктів, можуть істотно відрізнятися від початково поставленої гіпотези. Саме завдяки єдності теорії і практики створюється повноцінне уявлення про досліджуваному об'єкті. В фактів досить складну будову. У них включають інформацію про існуючої дійсності, спосіб отримання, інтерпретації результатів. Основний його стороною є надання інформації про дійсність, яка передбачає створення наочного образу, а також його параметрів. З допомогою фактів відкривають нові явища, вносять видозміни в існуюче уявлення про певний предмет або об'єкт. Крім того, для проведення повноцінного наукового дослідження важлива якісна обробка результатів, отриманих в ході експерименту. Даний процес вважають теоретико-методологічною базою для формування теоретичного висновку про досліджуваному об'єкті. Крім матеріально-технічної сторони у фактах передбачається і методологічна основа. Наприклад, у разі проведення передвиборної кампанії кандидати використовують результати різноманітних соціологічних досліджень. На їх основі вони оцінюють власні шанси на успішне завершення виборів. Часто виникають такі ситуації, в яких між результатами існує протиріччя. Пояснити його можна тим, що для проведення дослідження використовувалися різні методики.
  Поняття методу в науці

  Висновок

  Історія науки складалася протягом багатьох століть. За цей час в ній відбулися істотні перетворення. Але ті методи, які необхідні для повноцінного вивчення об'єкта, практично не змінилися. Графіки, схеми, діаграми, широко використовуються при проведенні сучасних досліджень, створюються саме на основі різних наукових методик. Наукові відкриття, зроблені раніше, в даний час перевіряються на сучасному обладнанні. По мірі формування наукового пізнання, вдосконалення технологій визначається їх істинність, доцільність, необхідність впровадження в практику. При узагальненні окремих фактів, отриманих шляхом спостережень і експериментів, формується єдине уявлення про якомусь об'єкті. Інваріантність різноманітних наукових методів полягає в тому, що, незалежно від використовуваних алгоритмів дослідження, результат повинен виходити однаковим. При розгляді одного й того ж природного явища або певного об'єкта за допомогою індукції та дедукції, які також є науковими методами, можна отримати про нього достовірну інформацію.