Львів
C
» » Що таке понятійний апарат?

Що таке понятійний апарат?

З кожним відкриттям в будь-якій науковій області з'являється необхідність якось визначити і пояснити нові явища, процеси, взаємозв'язки між ними. Понятійний апарат науки - явище динамічне, змінне паралельно з лексикою області використання.

Визначення

Кожне наукове відкриття викликає необхідність у його визначенні, називанні «Що це?» — так з'являється термін. Потім відбувається порівняння відкритих наукових явищ і процесів з вже існуючими: «На що схоже, чим відрізняється?» Отримані дані про подібність і відмінності узагальнюються, систематизуються. Понятійний апарат — це логічно вибудувана система спеціальних термінів, що дозволяє одноманітно тлумачити і розуміти, що утворюються в науці взаємозв'язки і процеси. Наявність специфічної термінології обов'язково для будь-якої дисципліни. Особливо багаті своїми власними термінами і визначеннями гуманітарні науки: філософія, психологія, мовознавство.

Понятійно-категоріальний апарат дослідження

Науковими дослідженнями в тією чи іншою мірою займаються всі - від школярів до академіків. Дослідник в першу чергу стикається з низкою питань, що формують понятійний апарат дослідження:


 • навіщо це треба вивчати, наскільки це актуально і практично необхідно?
 • які протиріччя з вже існуючим матеріалом по темі дослідження є, і якою буде його тема?
 • що є метою, завданнями, об'єктом і предметом вивчення?
 • яку гіпотезу слід підтвердити або спростувати?
 • які методи наукового дослідження треба використовувати?
 • в чому полягає новизна і практична значимість дослідження?
 • Що таке понятійний апарат?
  Успішність вирішення наукової задачі залежить від того, наскільки добре дослідник володіє понятійним апаратом, так і практичними навиками наукової роботи.

  Актуальність і практична цінність дослідження

  Масштаб наукового дослідження може бути різним, від невеликої лабораторної роботи до вирішення світової проблеми (наприклад, дослідження впливу промислового виробництва на екологію). Однак у будь-якому випадку ця наукова робота повинна бути актуальною і практично корисною.


  Що таке понятійний апарат?
  Актуальність визначається насущностью, важливістю вирішення існуючих практичних або теоретичних завдань. Актуальною може бути тема вивчення в цілому або один з її аспектів, окремий питання, що стане суттєвим кроком у її розкритті. Практична цінність дослідження характеризується ступенем тієї користі, яку вона може принести в ході застосування його результатів у якому-небудь виді діяльності людини (на виробництві, в медицині, в освіті тощо).

  Мета і завдання наукової роботи

  Осмислення «прогалин» в науці, розуміння необхідності вирішення окремих теоретичних і практичних завдань приводить дослідника до формулювання мети досліджень.
  Що таке понятійний апарат?
  Мета — це той кінцевий результат, якого він хоче досягти в своїй науковій роботі по конкретній проблемі: довести щось, розробити, обґрунтувати, виявити, перевірити, уточнити. Мета досягається покроково в процесі послідовного вирішення окремих завдань. Їх вибір повинен бути обґрунтований логікою дослідження і практичної необхідністю на шляху до поставленої мети. Завдання окреслюють те коло теоретичних досліджень і практичних дій дослідника, які допоможуть отримати запланований результат (мета).

  Методи і методика дослідження

  Спеціальні дії, спрямовані на досягнення поставленої мети, називаються методами. Невірно обрані методи дослідження можуть призвести до помилкових результатів і висновків. Кожна наука має свої методи, але існують і загальнонаукові. Наприклад, понятійний апарат педагогіки включає в себе такі методи як спостереження за об'єктом, опис і аналіз дій досліджуваного об'єкта або процесу, аналіз і систематизацію результатів, їх опис, експеримент. Але ці ж методи використовуються у процесі вивчення фізичних, хімічних, біологічних та інших явищ.
  Що таке понятійний апарат?
  Методика застосування являє собою ряд послідовних дій, спрямованих на його ефективне здійснення, яка вимагає ретельної підготовки і продуманості всіх його деталей. Готуючись до спостереження за об'єктом, експериментатор повинен вирішити: коли, де, як довго буде використовувати цей метод, буде спостереження відкритим або негласним, як буде проводитися фіксація процесу спостереження і т. д. Особливості наукової дисципліни диктують необхідність розробки специфічних методів та методики наукової роботи. У соціології і психології, де об'єктом вивчення є людина і людське співтовариство, це, наприклад, інтерв'ювання, анкетування, опитування.

  Мова наукового дослідження

  При підготовці наукових кадрів велику увагу приділяється їх навчання культурі усного та письмового викладу матеріалів дослідження. Воно може мати строго науковий характер, зрозумілий фахівцям, або науково-популярний, призначений для широкого кола слухачів і читачів. Прикладом може послужити понятійний апарат педагогіки - науки, спеціальні терміни та визначення якої зрозумілі широкому колу людей. У будь-якому випадку опис проведеного дослідження і його результатів має відповідати наступним вимогам:
 • логічність викладу матеріалу;
 • його лаконічність і конкретність, відповідність нормам літературної мови;
 • точне використання існуючих термінів їх загальноприйнятому значенні;
 • зрозуміле пояснення нових термінів, які здійснюються дослідником в науковий обіг;
 • відсутність просторічних виразів, жаргонізмів, іноземної термінології, якщо є аналоги рідною мовою.
 • Що таке понятійний апарат?
  Публічний виступ (лекція) не повинно бути сухим викладом матеріалу. Воно може для залучення уваги слухачів включати в себе помірно емоційні вираження і оцінки. Стиль та грамотність викладу наукового матеріалу дає уявлення як про загальну, так і про наукової культури автора.