» » Організаційно-штатна структура організації, підприємства

Організаційно-штатна структура організації, підприємства

Незалежно від форми власності підприємства його організаційно-штатна структура є основоположним елементом економічної та правової регламентації трудової діяльності працівників. Кадрова політика комерційної або бюджетної організації встановлює рамки корпоративного поведінки працівників, систему оплати їх діяльності, заохочень або дисциплінарних стягнень.

Що таке структурна організація підприємства?

Будь організаційно-штатна структура служить відображенням діючих на підприємстві принципів управління персоналом, моделі взаємовідносин між керівним ланкою і співробітниками, тактики розподілу між ними обов'язків та компетенції.
Організаційно-штатна структура організації, підприємства
Особливої уваги заслуговує ієрархічна система великих компаній, що володіють багаторівневої ланцюжком підпорядкованості.


У чому різниця між двома документами?

Штатний розпис та організаційну структуру не можна назвати рівними поняттями. У першому випадку мова йде про документ, що містить найменування посад, кількість штатних одиниць по відповідній посаді і обсяг ставки для кожного співробітника. Що стосується організаційної структури, то вона також є письмовим документом, в якому чітко прописані наявні на підприємстві посади і субординационний порядок. Грамотне керування організаційною структурою і штатним розкладом дозволяє встановлювати якісний і кількісний склад окремих підрозділів, виходячи із змісту та обсягу поставлених перед підприємством завдань з урахуванням матеріально-технічної бази та бюджету.


Визначення ставки в штатній структурі

За період існування підприємства його підрозділів можуть об'єднуватися, змінювати назви, розформовуватися та ін. При цьому інформація про поточні зміни структури підприємства повинна зберігатися у відділі кадрів і каталозі структурних одиниць. Штатний розклад являє собою зведений документ, що дозволяє наочно вирішувати завдання і проблеми кадрової політики підприємства.
Організаційно-штатна структура організації, підприємства
Основним елементом організаційно-штатної структури організації і підрозділів окремо служить ставка, про яку згадувалося вище. На кожному підприємстві її кількість відповідає тій чи іншій посаді, професії, умов оплати та трудової діяльності. Чисельність ставок формується з урахуванням штатних структурних одиниць.

Принципи формування організаційних структур на підприємстві

Таким чином, для реалізації функцій, від яких залежить успішність і конкурентоспроможність компанії, важливо наявність розвинутої та ефективної організаційно-штатної структури. Однак для її формування, важливо дотримуватися наступних принципів:
 • забезпечення злагодженої та безперервної роботи всіх відділів;
 • лояльність і здатність маневрувати для блискавичної реакції у разі змін ринкової кон'юнктури;
 • додаток зусиль для недопущення або нейтралізації соціальних конфліктів;
 • мінімалізм у формуванні чисельності адміністративного і управлінського апарату з метою скорочення витрат на його фінансове забезпечення і запобігання нарощування господарських витрат на підприємстві;
 • гарантування високих результатів і виконання плану по отриманню прибутку;
 • своєчасне виконання зобов'язань перед клієнтами, постачальниками, кредиторами.
 • Штатна структура як віддзеркалення стратегії підприємства

  Крім того, управління організаційно-штатною структурою передбачає врахування інтересів робочого колективу, які базуються на принципах рівносильного партнерства. Вибір грамотної моделі керівництва для підприємства будь-якої сфери діяльності й форми власності – один з фундаментальних критеріїв, що визначають майбутнє компанії.
  Організаційно-штатна структура організації, підприємства

  Напрямок та стратегія діяльності компанії є відправними точками для планування організаційної структури. Правильно сформована координаційна пристрій фірми або некомерційного установи повинно відповідати наступним вимогам:
 • взаємодіяти з партнерами і клієнтами на вигідних умовах;
 • раціонально розподіляти серед персоналу обсяг роботи щодо вирішення поточних виробничих завдань.
 • Різновиди моделей організаційно-штатного управління

  Управлінська модель організаційно-штатної структури підприємства являє собою сукупність підрозділів, що виконують ряд функцій для підготовки, вироблення, прийняття та виконання рішень компанії. Для зручності систему зображують графічно у вигляді схеми або діаграми, що відображає склад, зв'язку окремих штатних одиниць та рівні їх підпорядкованості.
  Організаційно-штатна структура організації, підприємства
  Кілька моделей організаційно-штатної структури затребувані і застосовується на практиці. Їх формування відповідає наступним принципам:
 • багатофункціональний управлінське пристрій підприємства (мається на увазі, що кожен підрозділ або штатна одиниця виконує одну покладену на нього функцію);
 • процесний вид організаційної структури передбачає здійснення конкретного процесу окремим підрозділом);
 • матрична форма управління (являє собою складний механізм реалізації проектів групою співробітників різних багатофункціональних відділів).
 • Застосування ще однієї моделі, побудованій за принципом «один підрозділ – один контрагент» (останніми можуть бути підрядники, постачальники, клієнтські групи тощо), застосовується у випадках обмеженого ринку.

  Секрет успішності і затребуваності організаційної структури

  Широке поширення отримали багатофункціональні та процесні моделі управління, їх модифікації, які використовують з початку минулого століття. Такі моделі управлінської структури підприємства часто називають бюрократичною. Ефективність дії ієрархічних систем пояснюється наступними факторами:
 • субординацією, при якій робота всіх нижчестоящих підрозділів контролюється і регулюється вищестоящими структурами;
 • відповідністю здібностей працівників займаній посаді, тобто певної ієрархічної ролі;
 • поділом трудових обов'язків на додаткові спеціалізації;
 • формалізацією діяльності або введенням стандартів, завдяки яким гарантується однозначний підхід працівників до реалізації покладених завдань;
 • масовістю і обезличенностью виконання відповідних функцій працівниками;
 • суворим відбором працівників у відповідності з жорсткими кваліфікаційними вимогами.
 • Організаційно-штатна структура організації, підприємства

  Штатна організація підприємства: приклад

  Слід розглянути один з прикладів організаційної структури підприємства. Класичний зразок – це виробнича компанія, що займається випуском продукції. В основі такої фірми лежить багатофункціональний координаційне пристрій. Якщо у відповідності зі штатним розкладом в ній офіційно працевлаштовані близько 100 співробітників, доцільним рішенням стане створення декількох великих підрозділів. Наприклад:
 • відділ з виробничих питань;
 • дирекція з фінансових питань;
 • відділ з питань збуту продукції.
 • Відповідно, кожен з них включає в себе інші, більш дрібні структурні одиниці, на які покладено реалізацію конкретних завдань. Як правило, поза організаційно-штатного корпусу формують бухгалтерію і відділ матеріально-технічного постачання. При необхідності розширення асортименту або оновлення каталогу для зручності підприємство може тимчасово перейти на матричну модель управління, створивши всередині компанії новий підрозділ на період вирішення поставлених завдань.

  Чи обов'язково складати штатний розпис?

  Незважаючи на те, що у законодавстві РФ не прописана сувора необхідність затвердження організаційної структури і штатної чисельності співробітників компанії, вимога про наявність штатного розкладу на підприємстві є в статтях 15 і 57 ТК РФ. Непряме згадування законодавця міститься у вимозі працевлаштовувати працівників на посади, що відповідають штатним розкладом, з прописуванням трудових функцій в контракті.
  Організаційно-штатна структура організації, підприємства
  Таким чином, будь-якій установі, торговою або виробничою фірмі слід вводити документ про чисельність працівників та ставок щоб уникнути спірних ситуацій про займаних підлеглими посадах, коло їх посадових обов'язків. Не існує і єдиної типової форми організаційно-штатної структури, складу працівників окремого підрозділу. При цьому інформацію про координаційну пристрої підприємства дозволено відображати за затвердженою Держкомстатом РФ формою Т-3.

  Про заповнення форми штатного розкладу

  Вона універсальна і підходить для складання штатного розкладу, структури будь-якої організації. Для оформлення документа заповнюються такі поля:
 • реєстраційний номер та дата оформлення;
 • період, протягом якого документ буде вважатися дійсним;
 • повна назва та шифр структурної одиниці;
 • професії і посади співробітників;
 • загальне число штатних одиниць та ставок;
 • оклад, наявність або відсутність надбавки.
 • Організаційно-штатна структура організації, підприємства
  Графа «Затверджено», наявна в штатному розкладі, містить дані про наказ, що дозволяє вступити документом законної сили. Коди структурного відділу і кожної його одиниці присвоюються тут же або попередньо. Зазначаються вони в ієрархічній послідовності – від керівної ланки до підлеглим підрозділам. Визначаючи посаду, бажано дотримуватися положень ОКЗ – Загальноросійського класифікатора занять. Штатна організація підприємства затверджується на конкретний період, у разі необхідності вона може бути продовжена або змінена. Хоча нормативно-правовим актом обов'язок складання цього документа не встановлена, за фактом його затверджують у 90 % випадків. До того ж у поодиноких випадках штатний розклад можуть запросити контролюючих органів у ході перевірок, аудиту.