Львів
C
» » Сутність і функції стратегічного планування

Сутність і функції стратегічного планування

Обговорюючи планування в компанії, необхідно звернути увагу на зв'язки і відмінності між плануванням і прогнозуванням. План - це спосіб дії, програма, а прогноз - це передбачення процесів, які не залежать від нас. Тому план застосовується до тих процесів і елементів, з яких ми можемо зробити вибір, прийняти рішення, а прогноз тільки визначає майбутній стан економічних процесів або явищ без якого-небудь втручання в цей стан допомогою рішень і запланованих дій. План оцінюється з точки зору ефективності і наслідків, одержуваних у результаті цих заходів. Прогноз оцінюється лише з точки зору його обґрунтованості. Прогнозування і планування взаємопов'язані в процесі управління між собою, але їх не слід ототожнювати один з одним.


Концепція

Стратегічне планування як функція стратегічного управління забезпечує основу для прийняття головних рішень в менеджменті фірми. Сам динамічний процес побудований на управлінських функціях і створює основу для менеджменту компанії. Як функція управління, планування стратегії зосереджено на виборі цілей підприємства і шляхів їх досягнення. У такій ситуації концепція полягає в передбаченні змін зовнішнього і внутрішнього середовища та адаптації компанії до них. Функції стратегічного і оперативного планування відрізняються один від одного. У плануванні стратегії істотна роль відведена аналізу перспективних напрямів розвитку компанії, виявляються сформовані тенденції, небезпеки, ризики, формулюються можливості. До уваги приймається не індикатор часу, а напрямки розвитку фірми. Сама стратегія може бути реалізована через систему оперативних планів, які відносяться до поточної тактики організації.


Сутність і функції стратегічного планування

Визначення поняття

Стратегічне планування - це формалізований процес створення довгострокових тактик, спрямованих на визначення і досягнення кінцевих цілей організації. Вони зазвичай розробляються на строк понад 5 років. Функція стратегічного планування на підприємстві характеризується наступними ознаками:
 • стратегічне планування дає відповіді на такі питання, як: «що ми робимо і що повинні робити», «хто вони і ким повинні бути наші клієнти?»;
 • створює основу для тактичного і оперативного планування і для повсякденних рішень. Беручи до уваги необхідність такого рішення, менеджер може запитати: «Яке з можливих напрямів і дій краще всього підійде до нашої стратегії?»;
 • пов'язано з більш тривалим періодом, ніж інші види планування;
 • полегшує концентрацію енергії та ресурсів організації на найбільш важливих видах діяльності;
 • являє собою найвищий рівень активності в тому сенсі, що виконавче керівництво повинно бути активно залучено до нього, оскільки тільки воно володіє достатніми ресурсами знань і досвіду для врахування всіх аспектів функціонування організації. Його участь також необхідно, щоб ініціювати і підтримувати взаємодію на більш низьких рівнях.
 • Сутність і функції стратегічного планування

  Роль і значення

  Стратегічне планування має бути невід'ємною частиною управління бізнесом і, отже, зобов'язана враховувати такі обмеження, як конфлікт інтересів груп, які впливають на функціонування підприємства, фінансові бар'єри, ресурсні обмеження, недолік інформації, стратегічний потенціал, брак компетенції, очікувані зміни в навколишньому середовищі, конкурентна діяльність.

  Сутність процесу

  Процес стратегічного планування складається з трьох основних етапів:
 • Стратегічний аналіз заснований на діагностичній діяльності, метою якої є можливість показати поточні і майбутні сильні боку, і розвитку організації, її потенціал і загрози. Він також визначає середовище, у якій знаходиться організація. Цей етап повинен виконуватися надійно, тому що хороший аналіз, що дає точну картину ситуації, є основою для створення правильного плану.
 • Стратегічне планування розглядає різні варіанти, які може прийняти організація, і способи їх реалізації. Етап планування повинен завершитися розробкою стратегічного плану, зазвичай містить кілька сценаріїв майбутнього з різним ступенем оптимізму і прийняття рішення щодо конкретної стратегії для реалізації.
 • Стратегічна реалізація: цей етап слід за вибором конкретного плану і включає ряд заходів, пов'язаних з його реалізацією. Ці заходи об'єднані з оперативним плануванням, яке зачіпає більш конкретні питання, ніж стратегічне прогнозування, і характеризується більш коротким періодом. На цьому етапі організація часто стикається з багатьма проблемами впровадження, такими як зниження залученості співробітників і відсутність ідентифікації з цілями компанії, нестача фінансових ресурсів і змінюється середовище, яке змушує вносити динаміку в план.
 • Сутність і функції стратегічного планування

  Особливості процесу

  Такий вид, як стратегічне планування, виражається в наступних особливих ознаках:
 • являє собою комплексний підхід, що складається з поєднання процесу прийняття рішень, пов'язаних з ключовими завданнями і критичними проблемами компанії, з аналітичним і проективным аспектом функцій;
 • широкий спектр процесу складається з елементів: програмування (базові стратегії на корпоративному рівні, стратегії управління, функціональні стратегії), розробка бізнес-планів;
 • конкретизує і завершує цілі компанії, головним чином, через специфікації продуктів (послуг), розрахунку ціни, функцій маркетингу, витрат, якості, норм виробничого процесу, технологічних параметрів і т. д.;
 • враховує креативність, новаторство і пристосовність до змін навколишнього середовища;
 • представляє «зовнішню» орієнтацію, яка визначається як задоволення потреб і очікувань покупців (суспільства), так і положення компанії в конкурентному середовищі;
 • є фактором інтеграції (координації) функціональних програм і планів.
 • Сутність і функції стратегічного планування

  Функції

  Серед основних функцій можна виділити список, представлений нижче.
 • Функція стратегічного планування: розподіл ресурсів. Всі існуючі в компанії ресурси: матеріальні, фінансові, трудові повинні бути ефективно використані управлінням компанії на базі їх раціонального розподілу в процесі функціонування. Необхідно вибудувати такі комбінації ресурсів, при яких віддача від виробництва буде максимальною.
 • Адаптація до зовнішнього середовища є основною функцією стратегічного планування. Під нею розуміють можливість компанії пристосовуватися до зовнішнього середовища та її динаміці, що дозволить сформувати конкурентні переваги для фірми.
 • Функція стратегічного планування: координація і регулювання. Під нею розуміють створення скоординованих дій підрозділів компанії для досягнення поставлених цілей.
 • Організаційні зміни. У рамках цієї функції формується оргструктура компанії для забезпечення стабільної роботи персоналу. В її рамках також відбуваються організаційні перетворення для досягнення максимальної ефективності фірми в майбутньому.
 • Функція мобілізації. Вона означає, що всі ресурси компанії в процесі планування стратегії повинні бути мобілізовані всередині її з метою досягнення намічених планів.
 • Сутність і функції стратегічного планування

  Бачення підприємства, як вихідний елемент сутності стратегічного планування

  Бачення підприємства часто ототожнюється зі сформульованою місією його діяльності. Місія - це чудова концепція щодо філософії або стратегії компанії. Вона визначає основний напрямок діяльності організації і інтеграцію навколо неї рішень виникаючих проблем. Правильно сформульована місія відповідає наступним вимогам:

 • повинна легко визначатися;
 • повинна бути створена для вигоди, яку клієнт задовольняє за допомогою продуктів і послуг, що надаються на ринку;
 • написана в точній і безпомилкової формі у відповідь на питання.
 • Прийняття рішень

  Сутність і функції стратегічного планування тісно пов'язані з прийняттям рішень в процесі управління. Ці відносини вже існують на етапі формулювання цілей компанії (і у випадку стратегічного управління: її місії і бачення), а також на етапі прийняття різних варіантів стратегій (програм) планів і, нарешті, при контролі їх реалізації. Взаємодія між цими функціями дуже сильне, однак при плануванні, що розуміється в сенсі бухгалтерського обліку, переважає діяльність за попередній обробці, а також виявленні проблеми прийняття рішень. Наприклад, розподіл фінансових ресурсів між конкретними областями управління, визначення асортиментної структури і масштабів виробництва, визначення масштабів диверсифікації, формування цінової стратегії і т. д.
  Аналітична документація складається з початкових і порівняльних даних, а також експертних висновків, які використовуються при складанні плану. Документація з планування включає довгострокові програми і плани, а також бюджети (короткострокові проекти). На рівні стратегічного керування ця документація являє собою список типових завдань ключової важливості разом з їх характеристиками, а також опис стратегічного потенціалу, який визначає реалізацію передбачуваних проектів.
  Сутність і функції стратегічного планування

  Функція стратегічного планування як системи

  Стратегічне планування - це велика система, структура якої створюється різними типами стратегій (програм) і планів. Вони розробляються на рівні корпорацій, а також установ або відділів. Ступінь деталізації і точність їх підготовки зростають по мірі переходу на більш низькі рівні управління, причому програми в основному носять довгостроковий характер. Функціональні стратегії і плани, які стосуються спеціальних питань, таких як, наприклад, поліпшення організаційної структури компанії, дослідження і розробка технологій виробництва, об'єм та тип інвестицій, розвиток персоналу, підвищення продуктивності, комплексне управління якістю, що мають важливе значення. У цьому типі досліджень діагностична частина поєднується з прогнозами, що визначають майбутнє компанії. Якщо вони оптимістичні, в економічній практиці їх називають стратегіями або планами розвитку.

  Проблематика функцій планування стратегії

  Серед основних проблем, які пов'язані з функцією планування процесу стратегічного планування, можна виділити:
 • процедури взаємозв'язків якісних стратегій з низовими проектами дуже складні;
 • у моделях планування стратегії відсутні гнучкість і адаптивність;
 • основна спрямованість стратегії на капіталізацію бізнесу. Особливо характерна для умов Росії.
 • Сутність і функції стратегічного планування

  Висновок

  Таким чином, під стратегічним плануванням слід розуміти функцію управління, яка є процес вибору цілей організації і можливостей їх досягнення. Воно забезпечує виконання більшості управлінських рішень, що стосуються майбутнього компанії. Сам процес є актуальним в сучасних російських умовах жорсткої конкуренції на ринку. Він являє собою набір функцій менеджменту, який розподіляє ресурси компанії, адаптує її до зовнішньої середовищі, формує внутрішню координацію. Сам процес стратегічного планування виконує функцію розуміння поточної діяльності компанії та планування на базі наявної інформації майбутніх прогнозів. До основних функцій стратегічного планування відносяться розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація і регулювання, організаційні зміни.