Львів
C
» » Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура

Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура

Історія соціології має давні корені. Першою системою, що пояснює природу, світ і місце в ньому народу, була міфологія. Соціологічні дослідження в світовій науці стали відігравати певну роль з 18 ст. Саме тоді в деяких країнах почали регулярно проводити перепис населення. Так, у США подібні заходи стали постійними з 1790 р. Отримані в результаті їх здійснення дані дозволяють уряду країни бачити складну картину по демографічній структурі соціуму, динаміку його розвитку та ін. Цікаво, що перепис населення розцінюється як прародителька сучасних соціологічних досліджень. У 19 ст. подібні заходи були розширені. Соціологічні дослідження стали включати в себе опитування, що виявляють рівень життя населення. У цей час цей напрямок стало перетворюватися в самостійну область наукового пізнання.


І сьогодні соціологічні дослідження продовжують залишатися актуальними. При їх застосуванні отримують різноманітну інформацію. При застосуванні цілої системи логічно послідовних організаційно-технічних, методичних і методологічних процедур дослідникам вдалося отримати достовірні дані, що стосуються досліджуваного процесу або явища, а також розповідають про суперечності та тенденції їх розвитку. Вся ця інформація згодом використовується на практиці при управлінні суспільним життям.

Види досліджень

Головною причиною звернення до соціології є необхідність в отриманні актуальною і змістовною інформацією, яка відображає найважливіші питання, що стосуються життєдіяльності людини, груп і колективів, а також різних верств суспільства. Проведення подібних дослідженням сприяє доповнення статистичних даних. Соціологія наповнює їх знаннями про інтереси людей, думках і запитах, настроях та ступені задоволеності життям, побутом, організацією праці і т. д.


Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
Мета будь-якого дослідження в даному напрямку – це аналіз тих проблем, які мають місце в житті та важливі для розвитку і функціонування суспільства в цілому. Саме тому обраний для таких заходів об'єкт повинен бути затребуваним і актуальним. Соціологічні дослідження бувають різного виду. Вибір конкретного з них визначається характером поставлених завдань і цілей. Всі соціологічні дослідження групуються за трьома основними видами. Серед них розвідувальні (пілотажні, зондажные), описові, а також аналітичні. Існують і деякі додаткові види досліджень. Розглянемо їх докладніше.

Розвідувальне дослідження

Заходи цього виду є найбільш простим видом соціологічного аналізу. При цьому стоять перед ними завдання мають конкретні рамки. При пілотажних дослідженнях проводиться своєрідна обкатка всього необхідного інструментарію, що включає в себе анкети і бланки інтерв'ю, опитувальні листи, різноманітні картки спостережень та ін. Програма соціологічного дослідження розвідувального типу максимально спрощена. Вона передбачає обстеження невеликих сукупностей, що складаються з 20-100 людина.
Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
Всі етапи проведення соціологічного дослідження зазвичай є передоднем глибокого вивчення проблеми. У ході подібних заходів уточнюються гіпотези і мети, завдання і запитання, а також їх формулювання.
Проведення таких досліджень доцільно при недостатньо вивченою або вперше поставленої проблеми. Необхідність в них викликана отриманням оперативної інформації.

Описове дослідження

Даний вид соціологічного аналізу є більш складним. Він дозволяє отримати інформацію, яка дає цілісне уявлення про об'єкт вивчення. Проводять описове дослідження в тих випадках, коли необхідні дані стосуються великої сукупності, що відрізняється різноманітними характеристиками. Це може бути, зокрема, колектив працівників великого підприємства, адже його неодмінно будуть складати люди різного віку і статі, професій, стажу роботи і т. д.
Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
Порівняння вакансій характеристик здійснюється за виділення із структури об'єкта вивчення однорідних груп (за спеціальністю, рівня освіти тощо). При проходженні етапів проведення соціологічного дослідження описового виду застосовують один або відразу кілька методів, що дозволяють зібрати потрібні дані. Все це допомагає підвищити достовірність інформації, зробивши обґрунтовані висновки і давши потрібні рекомендації.

Аналітичне дослідження

Цей вид соціологічного аналізу є самим серйозним. Його проведення переслідує мету опису елемента досліджуваного процесу або явища. Це і дозволяє виявити ті причини, які лежать в його основі, що і є головним призначенням такого заходу.
При проходженні етапів соціологічного дослідження аналітичного вигляду вивчається сукупність різних факторів, що обумовлюють певне явище. Проведення таких заходів неможливо без застосування відшліфованого інструментарію та програми, розробленої у всіх деталях.
Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
Аналітичне дослідження, як правило, завершує розвідувальне і описове. Воно носить комплексний характер і дозволяє зробити більш широкі і різноманітні висновки.

Додаткові види досліджень

Соціологічний аналіз може бути:
 • Разових або точковим. Таке дослідження надає інформацію про кількісні параметри і стан процесу або явища в той момент, коли проводиться його вивчення.
 • Повторне. При проведенні цих заходів отримують дані, на підставі яких можна судити про існуючу динаміку в розвитку об'єкта. У свою чергу, повторні дослідження можуть бути панельними (розглядає лише одну соціальну проблему) і лонгитюдными (повторне вивчення сукупності людей протягом ряду років).
 • Монографічний. Таке дослідження сприяє всебічному, глобального вивчення об'єкта як одного з представників аналогічних явищ або процесів.
 • Когортне. Подібне дослідження покликане вивчати людей протягом деякого часу (наприклад, року), які одночасно пережили однакові події (вступ до інституту, вступ у шлюб і т. д.).
 • Кроскультурні, міжнародні. Такі дослідження служать для зіставлення процесів і явищ, які відбуваються в різних країнах. Вони являють собою складні за своєю методологією заходи, вибір стратегії та інтерпретації отриманих результатів яких ускладнено розбіжностями в національних традиціях, культурному досвіді, менталітеті і т. д.
 • Структура досліджень

  Будь-який соціологічний аналіз включає в себе певні етапи, фази, процедури. Залежно від виду проведеного заходу вони можуть бути різними. Так, класичне соціологічне дослідження включає етапи:

 • Підготовчий. На даній стадії заходів розробляється програма їх проведення, здійснюється постановка цілей і складається план.
 • Збір первинної інформації. Це наступний етап соціологічного дослідження. На даній стадії збираються результати опитувань, виписки з документів, проводяться спостереження і т. д.
 • Завершальний. На даній стадії проводиться підготовка інформації, зібраної на другому з етапів прикладного соціологічного дослідження, для її обробки на ЕОМ. Після цього здійснюється й сама обробка з подальшим аналізом даних. Також на останньому етапі соціологічного дослідження формуються висновки, виходячи з отриманих даних. На їх основі створюються проекти заходів щодо усунення досліджуваної проблеми.
 • Розглянемо етапи і програму соціологічного дослідження.

  Підготовчий

  Початок будь-якого соціологічного дослідження передує процес розробки програми, яка може бути розглянута виходячи з двох аспектів. З одного боку, вона служить основним документом проведеного наукового пошуку. З іншого боку - представляє собою певну методологічну модель, що фіксує принципи і завдання заходу, а також способи досягнення поставлених цілей.
  Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
  Програма запланованого соціологічного дослідження є науковим документом. Він покликаний відобразити обґрунтовану логічним шляхом схему переходу від теоретичного осмислення наявної проблеми до конкретного інструментарію. При розгляді етапів звіту за підсумками соціологічного дослідження стає зрозуміло, що програма є основною частиною цього завершального документа.

  Етапи розробки

  Розглянемо основні розділи програми соціологічного аналізу. При складанні звіту про проведену роботу всі вони входять в першу главу. Її вивчення дозволяє ознайомитися з методологічним (теоретичним) планом заходів. На першому етапі звіту соціологічного дослідження проводиться опис проблемної ситуації. Тут же формулюється і та проблема, яка повинна бути освітлена у проведеному заході. Послідовність етапів звіту соціологічного дослідження, які за своїм змістом аналогічні складеною програмою, являє собою:
 • Вибір об'єкта для вивчення. Їм є те, що неявно або явно містить у собі соціальне протиріччя і породжує створення проблемної ситуації.
 • Визначення предмета проведених заходів. Під ним маються на увазі найбільш вагомі з теоретичної і практичної сторони, властивості і особливості об'єкта. Дані показники і підлягають вивченню.
 • При вивченні послідовності етапів звіту за підсумками соціологічного дослідження переходимо до другого розділу. Він включає в себе формулювання цілей і завдань планованої роботи. Метою соціологічного дослідження є модель очікуваного результату. Вона і визначає спрямованість фахівців на вирішення прикладних, методичних або теоретичних проблем. Поставлені завдання, які знаходять своє відображення в програмі дослідження, так і в складеному звіті, є системою конкретних вимог, які пред'являються до вирішення і аналізу сформульованої проблеми. Наступний етап звіту за підсумками соціологічного дослідження містить в собі загальну концепцію заходів. Це уточнення і тлумачення змісту вживаних понять. В наступний розділ звіту входить зазначена в програмі досліджень гіпотеза. Вона є головним методологічним інструментом, який сприяє організації всього процесу і підпорядковується логіці. Гіпотеза в соціологічному дослідженні - це обґрунтовані припущення, що стосуються структури об'єктів вивчення, характеру їх зв'язків і можливих шляхів вирішення виниклих проблем.
  Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
  Наступний розділ звіту являє собою етап роботи щодо створення методики початкового збору та аналізу даних, а також розробки інструментарію. Виходячи з цього і може бути визначено вид соціального дослідження та метод отримання даних.

  Збір інформації

  Це другий з трьох етапів соціологічного дослідження. Він передбачає собою застосування попередньо підготовлених інструментів в процесі проведення певних процедур. Головною метою подібних заходів є збір інформації про досліджуваному об'єкті. При цьому можуть бути застосовані такі методи, як опитування і спостереження, експеримент та аналіз документів. Роботи цього етапу соціологічних досліджень знаходять своє відображення у другому розділі звіту. Тут описуються ті соціально-демографічні особливості, які відрізняють об'єкт вивчення.

  Аналіз результатів

  Що являє собою заключний етап соціологічного дослідження? Обробка, інтерпретація, аналіз результатів дій і даних, розробка рекомендацій та оцінка ефективності використаного методу, побудова обґрунтованих і емпірично вивірених узагальнень, рекомендацій, висновків і проектів – всі ці роботи проводяться при аналізі отриманих результатів. Головним підсумком соціологічного дослідження є створення наукового звіту, в якому висвітлюються всі його основні етапи. Для обробки отриманої інформації проводиться її редагування. Даний процес являє собою перевірку даних, їх уніфікацію та формалізацію. Далі інформація підлягає кодуванню. Це перехід на мову аналізу завдяки створенню змінних. Кодування є сполучною ланкою між кількісною і якісною інформацією, а також даними, що вводяться в пам'ять ЕОМ.
  Етапи соціологічного дослідження: поняття, види і структура
  Наступним етапом робіт є проведення статистичного аналізу. З його допомогою виявляються певні закономірності і залежності, на підставі яких можна буде робити певні висновки. Після цього інформація підлягає інтерпретації. Цей процес являє собою співвіднесення отриманих даних з цілями і завданнями дослідження. Проведена робота вважається завершеною тільки після надання її результатів у вигляді звіту. Він може бути не тільки письмовими, але і усним, коротким або докладним, призначеним для широкої публіки або вузького кола фахівців. Після складання звіту його надають замовнику. Структура та етапи соціологічних досліджень визначаються її типом (теоретичним або прикладним) і повинні відповідати логіці застосовуваних понять. Кількість розділів звіту відповідає числу висунутих гіпотез. Їх формулювання зазначається в програмі. Звіт з проведеним соціологічним дослідженням включає в себе відповіді на попередньо висунуті гіпотези. У заключному розділі пропонуються практичні рекомендації. Вони ґрунтуються на загальних висновках. До звіту в обов'язковому порядку додаються всі методичні та методологічні документи, статистичні таблиці, графіки, діаграми та інструментарії. Всі ці матеріали згодом можуть бути використані в процесі розробки програми нового соціологічного дослідження.