Львів
C
» » Які бувають види аналізу?

Які бувають види аналізу?

Найбільш повна характеристика видів аналізу дається в рамках наукового економічного підходу, хоча цей термін активно використовується і в ряді інших дисциплін. Дійсно, формувати аналітику, систематизувати дані, час від часу доводиться і медикам, і біологам, і тим, у чиї обов'язки на роботі входить дослідження будь-якого практичного питання з виявленням властивих йому кількісних показників. І все ж найбільший інтерес становлять види аналізу даних, що представлені в економіці, тому саме з них можна почати розгляд питання.


Які бувають види аналізу?

Про що йдеться?

З точки зору економіки як науки, аналіз можна класифікувати по ряду ознак, також поширюються на банківське підприємництво. Найбільш характерне виділення категорій базується на періодичності заходів по збору статистичних даних. Бувають економічні види аналізів підприємства:
 • кожен день;
 • щомісяця;
 • раз в квартал;
 • раз в рік.
 • В залежності від розглянутого в рамках дослідження об'єкта в економіці говорять про наступних видах аналітичної діяльності:
 • повному (увага приділяється всім аспектам роботи компанії, внутрішнім і зовнішнім);
 • тематичному (досліджуються суворо обмежені питання, визначаються перспективні напрями вдосконалення виробничої активності).
 • Поділ на групи: суб'єкт в центрі уваги

  В залежності від того, хто виступає в якості суб'єкта в ході аналітичної діяльності, можна підрозділяти дослідницьку активність на кілька категорій з рядом специфічних аспектів, властивих кожної з них. В якості суб'єктів у межах видів аналізу організації розглядають користувачів. Прийнято говорити про категоріях:


 • внутрішній аналіз (призначений для використання всередині компанії);
 • зовнішній аналіз.
 • Які бувають види аналізу?
  У першому випадку дані, що формуються за результатами дослідження, класифікуються як таємні. Як правило, мова йде про комерційну таємницю. Зовнішній вид аналізу інформації в економіці – це такий, який ініційовано зовнішніми силами. Замовником може виступити група акціонерів або державна інстанція, яка має на це право. Результати дослідницької діяльності публікуються і направляються на адресу ініціатора робіт. В деяких випадках основні види аналізу проводяться на вимогу аудитора, інвестора.

  Що досліджуємо?

  Економічна наука припускає види фінансового аналізу, підрозділяються на категорії в залежності від того, які саме об'єкти досліджуються в ході діяльності фахівців. У деяких випадках мова йде про суцільному аналізі. Такої роблять, якщо треба з усіх боків оцінити стан підприємства, для чого важливо перевірити об'єкти, включені до його складу. Ніщо не уникає уваги відповідальних за роботу. Вибіркові основні види аналізу на підприємстві ініціюються, якщо необхідно вивчити конкретну область. Як правило, потрібне глибоке дослідження питання. Вибирається одна або декілька цілей роботи, в другому випадку зазвичай розглядають пов'язані між собою аспекти. Отримані дані застосовуються в роботі відповідного підрозділу підприємства, що дозволяє підвищити ефективність його функціонування.

  Види аналізу: попередній, оперативний

  Якщо заплановано певну дію, в тому числі реалізація обумовленою заздалегідь завдання, якщо необхідно обґрунтувати рішення з управління підприємством, тоді спочатку організують планову аналітичну діяльність. Це допомагає спрогнозувати наслідки такої активності, а також оцінити, якою мірою вдасться реалізувати план. Попередні види аналізу процесів дозволяють попередити негативний результат діяльності. Якщо такий запланований в рамках роботи банківського підприємства, тоді проводиться оцінка рахунків, що дозволяє виявити поточне положення справ і зрозуміти, які є можливості для зростання і що може дати введення принципово нових операцій. Сучасна економічна класифікація видів аналізу пропонує виділяти в окрему групу оперативні заходи. Такі організують після деякої діяльності, а також у ситуації, коли за досить короткочасний проміжок ситуація зазнає значні зміни. Іноді оперативний аналіз потрібно після закінчення доби з моменту деякого події, декади або місяця. Такий аналіз – невід'ємна частина поточної роботи. Найбільш актуальний він для фінансових структур. Попередній вид аналізу робіт дозволяє зрозуміти, наскільки підприємство ліквідне, а також оцінити фонди для резервів, інші показники, що дозволяють відкоригувати діяльність компанії з метою підвищення стабільності та ефективності.

  Аналітична діяльність: підводячи підсумки

  Один з ключових видів аналізу результату – це заключний. Такий необхідно організовувати в рамках будь-якого підприємства з чітко обумовленою циклічністю. Систематично захід рекомендовано проводити щомісяця, щороку, а також за підсумками кварталів, півріч.
  Які бувають види аналізу?
  Основна цінність заключного виду аналізу результатів комплексної оцінки діяльності підприємства. Звітні дані можна оцінити з різних сторін, що дозволяє коректно сформулювати підсумки досліджуваного періоду. У комерційній структурі підсумковий аналіз дозволяє визначити, наскільки економічно висока ефективність підприємства в обраному часовому проміжку. На підставі цих даних можна оцінити фінансовий стан і визначити, які є резерви для поліпшення ситуації, у тому числі доходної складової.

  На що розраховувати?

  Один з незамінних видів аналізу – оцінює перспективи підприємства. Економічні науки в рамках такого дослідження припускають прогнозування фінансових показників компанії. При цьому оцінки підлягають і обсяги капіталів, і баланси по валютах, а також портфелі організації, включаючи інвестиції та кредитую складову. Одночасно з цим перспективний вид аналізу припускає облік результатів фінансової діяльності, наявних в даний момент, так як саме вони закладають базу для подальшого розвитку фірми.

  Функціональний аналіз

  Функціональний вид аналізу передбачає формулювання області спеціалізації підприємства. Одночасно з цим фахівці звертають увагу на основну галузь діяльності компанії і визначають, наскільки значуще місце фірма займає на ринку в цій сфері. Цей вид аналізу передбачає врахування способу взаємодії з іншими структурами, перспективи розвитку цих аспектів. Необхідно оцінити всіх контрагентів і скласти прогноз по взаємодії з ними. За результатами робіт можна сформувати досить коректні припущення щодо прибутковості юридичної особи у відносно недалекому майбутньому. Функціональний вид аналізу дозволяє оцінити ліквідність операцій та розробити підходи до підвищення цього параметра. Основна ідея заходу – визначення збиткових операцій і виключення їх зі сфери надаваних компанією послуг. Паралельно з цим фахівці оцінюють конкурентоспроможність підприємства і аналізують, наскільки надійно його положення на ринку.

  Структурний і операційний аналіз

  Структурна аналітика припускає дослідження проводяться підприємством операцій, на підставі яких можна обчислити питому вагу кожного з контрагентів. В рівній мірі приділяють увагу і пасивними операціями, і активним. Найбільш актуальне структурний аналіз для фінансових корпорацій, так як дозволяє підбити статистику по всіх економічних контрагентів. В рамках заходу оцінюється структура дохідної складової організації, прибутків. Разом з тим аналітики досліджують видатковий компонент діяльності підприємства.
  Які бувають види аналізу?
  Операційний аналіз, що передбачає одночасне дослідження вартості, – таке дослідницьке захід, який дозволяє сформулювати прогнози прибутковості підприємства. В ході роботи оцінюється рентабельність, перспективність, збитковість компанії, а для кожної операції дається вартісна характеристика. На підставі детальної статистики можна зрозуміти, з чого складається прибуток компанії, яку політику треба просувати, щоб досягти процвітання. Аналітики враховують, що максимізація прибутку забезпечується не тільки через депозити, але і кредити, і в рівній мірі аналізують обидві сторони фінансового питання.

  Макроекономічний аналіз

  Збір статистики і систематизація даних такого роду передбачає оцінку підприємства як елемента ринку, на якому воно представляє свій продукт, послугу. При цьому аналітики досліджують, наскільки масштабні пасивні, активні операції, який дохід отримує компанія, наскільки це співвідноситься з дохідної складової сфери країни в цілому. Крім того, важливо оцінити, наскільки істотний рівень участі підприємства у створенні грошової маси, розподілі послуг в секторі спеціалізації. На регіональному рівні зазвичай аналізують статистику по кредитних ресурсів та ступеня їх впливу на ринок. У рамках аналітичної діяльності по збору статистики пасивних, активних операцій порівнюються масштаби строго обмеженого списку операцій. В якості еталонних беруть показники відповідного сектора ринку в цілому.

  Аналіз ризиків

  Цим терміном прийнято звертати анатомічну діяльність по визначенню факторів ризику з супутньою оцінкою значимості кожного з них. Перед початком робіт визначають систему, подія або комплекс таких, стосовно до яких і оцінюються виділені ризикові аспекти. Фактично аналітики виявляють, з якою ймовірністю може статися негативна подія, яка може перешкодити успішному досягненню задуманого.
  Які бувають види аналізу?
  В даний час аналіз ризиків частіше проводиться в області інформаційних технологій, ніж в якій-небудь іншій прикладній сфері. Ця міра має ряд специфічних особливостей. Оцінювальні роботи проводяться на підставі заздалегідь визначеної метрики і з застосуванням суворо обумовлених методів. Комплексний підхід передбачає оціночні заходи, на підставі яких певні складові ігноруються, інші знижуються, щодо третіх приймаються заходи по усуненню наслідків.

  Специфіка аналітики ризиків в ІТ

  В цій сфері ризики зазвичай пов'язані з інформаційними системами та комплексом робіт з такими. Сюди включають створення, поліпшення, введення та виведення з використання, а також супровід ІС. Крім того, об'єктом може виступати інший актив ІТ, в тому числі технологія. Активи – артефакти, які для юридичної особи цінні в якийсь визначеній мірі, і застосовують їх у рамках діяльності. У деяких випадках визначені значення вартості, але таке можливо не завжди. Актив завжди прямим, непрямим чином задіяний у формуванні продукції, реалізація якої визначає успішність компанії. Коректність обліку, контролю активів визначає ризикову складову для процесу, в рамках якого вони задіяні. Чим важливіше, більш значущий актив, тим істотніше ідентифікація, оцінка, документація такого. При цьому враховується особливість конкретної компанії. Процес ідентифікації прямо пов'язаний з урахуванням комплексності взаємозв'язків між активами. Коректність заходи впливає на точність ідентифікації ризику, а також роботи, пов'язані з виявленням та усунення такого (або його наслідків).

  Інформаційні ризики: оцінка

  У рамках цього виду аналізу робіт формується унікальний ранг, де вказані всі умови з виставленням пріоритетів. Враховуються аспекти, що можуть порушити цілісність робочої системи. В рівній мірі приділяють увагу і великим аспектів, і досить дрібним, неочевидним з першого погляду причин. Оцінка проводиться з урахуванням комплексу факторів, що включає і цінність, ефективність та важливість виявлених загроз. Конкретний набір факторів визначається ситуацією, ризиками, активами. Деякі теоретичні підходи припускають визначати оцінку інформаційних ризиків як виявлення кількісних, якісних показників ступеня небезпеки. У будь-якому з варіантів необхідно, щоб результат заходи давав інформацію, що дозволяє визначити масштабність майбутніх проблем, можливі шляхи їх поводження і рішення. На підставі конкретно виконаного аналізу можна розібратися, яка методика обробки ситуації принесе максимальну вигоду.

  Аналіз: багатопланове поняття

  Навіть дивно, як багато явищ можна аналізувати! Наприклад, існують численні види аналізів крові: загальні, присвячені конкретним показниками, спрямовані на виявлення симптомів передбачуваної патології. Можна аналізувати стан людини, машини, процесу, системи, світу Втім, найчастіше аналіз все ж зустрічається саме в економічній науці, і справжні профі цієї області – фахівці, здатні розкласти по поличках будь-яку ситуацію.
  Які бувають види аналізу?

  Аналіз ринку

  Є два основних методи, що дозволяють реалізувати цей захід: фундаментальний, технічний. Перший передбачає оцінку чинників (політика, економіка, соціум), що впливають на поточну обстановку. Фактично фахівець оцінює ринок, економіку в межах «погана/хороша». Основна ідея подібної аналітики – зміцнення валюти на базі стабільності економічної ситуації. При цьому враховують, що міцна валюта стимулює довіру до держави і веде до його успішного, швидкому розвитку. Технічний аналіз – термін, застосовуваний до дослідним роботам, в ході яких відстежують коригування цінової політики. Найбільш наочний метод відображення одержуваної інформації – графічний. Дослідник у будь-який момент може подивитися, яким чином змінюються ціни, що допомагає спрогнозувати розвиток в найближчому майбутньому. Зазвичай при достатній підготовці під час аналізу фахівець визначає домінуючі тренди, ідентифікує фігури, на підставі яких виявляє оптимальну політику укладання угод в обраній сфері.

  Аналіз: як підходити до задачі?

  Кожна із зазначених методик має власні унікальні сильні і слабкі сторони. Вибирати конкретний варіант необхідно, враховуючи особливості даного завдання. Так, деякі способи аналізу ефективні для банківської сфери, інші – для формування вартості робіт, а треті – для визначення перспектив. Найбільш підходящу методику аналітики зазвичай може підібрати досвідчений фахівець, який володіє кількома підходами до виявлення суті склалася ситуації. Не можна сказати, що є один універсальний «рецепт» аналізу. Навіть подібні ситуації на двох підприємства можуть вимагати різного підходу, що буде визначатися одним-двома факторами (наприклад, дебетової або складової особливістю клієнтури).
  Які бувають види аналізу?
  Як показує статистика, у більшості випадків прийнято вдаватися до кількох методиками аналізу ситуації для отримання максимально об'ємної інформації, на підставі якої можна прийняти правильне управлінське рішення. Це обумовлено тим, що кожна конкретна методика дає досить обмежений набір відомостей, і він не завжди дозволяє представити картину в цілому. А ось одночасне застосування декількох підходів формує коректне бачення ситуації, дозволяє оцінити справжній стан речей та перспективи розвитку, а також ризики та шляхи їх усунення. У деяких випадках такий підхід може здатися занадто складним, але нехтувати додатковою інформацією, особливо коли від цього залежить майбутнє підприємства в кризовій ринкової ситуації, абсолютно неприпустимо.