Львів
C
» » Основні принципи та аксіоми БЖД

Основні принципи та аксіоми БЖД

Протягом свого життєвого циклу, взаємодіючи з середовищем існування, людина стикається з низкою небезпек. Безпека як стан захищеності життєво важливих інтересів, – це одна з основних потреб людини. Метою вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" є отримання інформації про те, як забезпечити захист і комфортні умови життя людини. Аксіоми БЖД викладають основні положення цієї науки.

Термінологія

Безпека життєдіяльності – це розділ науки, яка займається вивченням видів негативного впливу та способами захисту від них. Центральним поняттям теорії БЖД є потенційна небезпека. Її представляють всі ті явища, події та об'єкти, які здатні завдати шкоду людині. Небезпека є невід'ємним властивістю середовища проживання. Наука про безпеку життєдіяльності займається дослідженням взаємодії людини з навколишнім світом. Безпека – це ще одне ключове поняття в дисципліні. Під ним мається на увазі стан захищеності, що виключає виникнення негативного впливу.


Основні принципи та аксіоми БЖД
Принципи, аксіоми і закони БЖД відштовхуються від дослідження взаємодії людини і середовища проживання. Вивчається чотири взаємопов'язаних елемента: гомосфера (характеризується присутністю людини), ноксосфера (визначається наявністю небезпеки), біосфера (сукупна діяльність живих організмів на планеті) і техносфера (штучна, створена людиною частина біосфери). 9 аксіом БЖД – це беззаперечні твердження, виведені в ході аналізу людської діяльності.

Небезпеки та їх класифікація

Небезпека – невід'ємний компонент навколишнього середовища, що супроводжує людину на протязі всього життєвого циклу. Вона характеризується заподіянням шкоди здоров'ю або функціонуванню екосистем, а також загрозою для життя. Небезпека може бути сформована навколишнім середовищем, безпосередньо самою людиною та її діяльністю, або як результат взаємодії цих двох систем. Виникає вона на перетині ноксо - і гомосфери.


Класифікується небезпека залежно від походження, тривалості дії, виду і розміру зони поширення. За своїм походженням вона буває трьох видів:
Основні принципи та аксіоми БЖД
 • Природні та кліматичні фактори формують природну небезпеку. Це стихійні лиха, такі як урагани, повені, виверження вулканів тощо.
 • В техносфери можуть виникнути техногенні небезпеки. Найчастіше вони носять виробничий характер. Це різні фізичні і хімічні відхилення біосфери: різкі перепади температури повітря, надмірна запиленість або загазованість, підвищений рівень шуму, випромінювання.
 • Антропогенна небезпека – це наслідок ненормативних дій людини.
 • Тривалість впливу поділяє ризик заподіяння шкоди на постійний, що діє безперервно протягом певного проміжку часу, змінний, що виникає у циклічних процесах, і імпульсний (одноразовий) процес. Зони впливу поділяються на побутові, міські та виробничі. Розмір дії небезпеки буває глобальний, локальний, регіональний і міжрегіональний.

  Основні принципи

  Теорія безпеки представлена рядом аксіом БЖД, основні принципи і методи – це практичні навички, спрямовані на її забезпечення. Вивчення навколишнього середовища допомагає визначити потенційні небезпеки та організувати заходи щодо запобігання їх реалізації. Принципи БЖД спрямовані на розробку і проведення заходів щодо забезпечення захисту людини. Вони мають чотири різновиди.

  Орієнтує принцип

  Згідно з ним відбувається накопичення загальної інформації, з використанням якої здійснюється пошук найкращих методів щодо забезпечення БЖД. Це систематизацію, добір і нормування характеристик, якими володіє потенційна небезпека. Його використання спрямоване на зниження і ліквідацію заподіяння шкоди. Ориентирующим є принцип зниження небезпеки. Якщо її не вдається повністю ліквідувати, знижують ризики. Деструкція, як принцип, що займається виявленням факторів, усунення яких здатне виключити виникнення нещасного випадку.
  Основні принципи та аксіоми БЖД

  Управлінський принцип

  Він виявляє зв'язки в процесі забезпечення захисту на різних його етапах. Це, насамперед, контролювання і планування людської діяльності. До управлінським принципам також відносяться компенсація і стимулювання, які полягають у наданні пільг і заохочень. Мається на увазі, що управлінський елемент повинен регламентувати відповідальність осіб, які забезпечують безпеку, і мати зворотний зв'язок з рядовим складом з метою поліпшення умов праці.

  Організаційний принцип

  Можна виділити кілька підвидів цього розділу. Захист часом – визначення оптимального проміжку часу, який, можливо, знаходиться під дією негативних чинників без відчутної шкоди, і оптимізація строків зберігання різних речовин. Виявлення несумісності допомагає визначити територіальні і часові рамки взаємодії певних речовин між собою. Ергономічність враховує вимоги до робочого місця та місцем відпочинку для забезпечення БЖД. Підбір кадрів забезпечує належну кваліфікацію співробітників. Резервування, тобто одночасне використання декількох методів і засобів захисту, збільшує ступінь безпеки.
  Основні принципи та аксіоми БЖД

  Технічний принцип

  У його основі лежить використання технічних засобів, що володіють тими або іншими фізико-хімічними властивостями. Це компресія, вакуумування, екранування, флегматизація і блокування речовин з метою забезпечення захисту людини від шкідливих впливів. Крім того, існує такий принцип, як захист відстанню. Тобто між джерелом небезпеки і об'єктом захисту встановлюється така дистанція, яка дозволяє тримати об'єкт поза зони негативного впливу. Принцип слабкої ланки передбачає умисне використання елемента, який виходить з ладу при збої в роботі системи, зупиняючи весь процес і запобігаючи поширення негативного впливу. Принцип міцності, навпаки, передбачає посилення робочих характеристик найбільш важливих ланок.
  Основні принципи та аксіоми БЖД

  Методи БЖД

  Досягнення безпеки відбувається за рахунок вивчення впливу гомосфери і ноксосфери один на друга. Виділяють три методи:
 • поділ ноксо - і гомосфери;
 • нормалізація ноксосфери;
 • адаптація людини.
 • Під першим методом мається на увазі автоматизація виробництва і дистанційний контроль. Використовуються елементи роботизації, ізоляції потенційно небезпечного обладнання. Другий метод полягає в оптимізації робочого процесу таким чином, щоб виключити вплив шкідливих факторів. Якщо ноксосферу не вдається відокремити від людини або нормалізувати, доводиться використовувати ті прийоми і засоби, які допомагають організму пристосуватися до потенційно небезпечної роботи. Підготовка полягає в фізіологічної і психологічної тренуванні, а також використання засобів захисту.

  Основна аксіома БЖД

  Це твердження є першим і головним постулатом у дисципліні. Сформулювати основну аксіому БЖД можна наступним чином: будь-яка дія і бездіяльність є потенційно небезпечним. Тобто в системі взаємодії людини і середовища проживання неможливо досягти стану абсолютної безпеки. Аксіома про потенційну небезпеку БЖД також трактує, що якщо дія сама по собі не несе збитків, то воно може сформувати або спричинити за собою ризик заподіяння шкоди.
  Основні принципи та аксіоми БЖД
  Будь-яка діяльність, використання будь-яких засобів і технологій несе в собі як позитивні, так і негативні властивості. Важливо зазначити, що шкідливі фактори часто бувають приховані. Приклади аксіоми БЖД у практиці можуть виглядати як запиленість і загазованість атмосфери. Ці чинники виникають внаслідок роботи виробничих підприємств, використання автомобілів та інших засобів, що несуть одночасно і позитивний вплив.

  Аксіоми БЖД

  Другий постулат стверджує, що ефективність будь-якої діяльності здатне підвищити створення максимальних умов комфорту. Тобто будь-яка діяльність може бути оптимізована. Стосовно до техносфери цю аксіому БЖД можна розглядати з точки зору виникнення несправностей і дефектів обладнання, без усунення яких виникає ризик травмування. А недотримання правил експлуатації може призвести до забруднення атмосфери і гідросфери. Відповідно до третьої аксіомі БЖД, існує ймовірність, що джерело небезпеки може спонтанно втратити стійкість або негативно впливати на об'єкт протягом тривалого часу. Ці властивості діяльності називаються залишковим ризиком. Залишкові ризики є першоджерелом негативного впливу. Так звучить четверта аксіома БЖД. Безпека, згідно п'ятого постулату, досяжна в тому випадку, якщо негативний вплив підсумованих джерел небезпеки знаходиться в допустимих межах. Шоста аксіома вторить п'ятої, стверджуючи, що екологічність також досяжна при обмеженому негативному впливі. Аксіома №7 говорить про те, що допустиме значення техногенного впливу забезпечується завдяки дотриманню умов безпеки і екологічності. Згідно з восьмим постулату кошти еко - та біозахисту мають пріоритет використання і підлягають контролю з боку відповідальних осіб. Дев'ята аксіома стверджує, що екологічність і безпека виробничої діяльності досягається тоді, коли співробітник має відповідну кваліфікацію і навички.
  Основні принципи та аксіоми БЖД

  Аксіоми про вплив

  Джерело небезпеки здатний формувати негативні потоки. Це речовини, енергія, інформація. Сформульовано три постулату про вплив потенційних небезпек на людину:
 • Навколишнє середовище може впливати на людину як позитивно, так і негативно.
 • Потоки, що йдуть від джерела потенційної небезпеки, не є виборчими, однаковою мірою надаючи вплив на біосферу та її елементи.
 • Всі потоки діють у сукупності. Це не залежить від кількості джерел небезпеки.
 • Важливо розуміти, що дія потоків регламентируемо і контролюється законодавством. Знання гранично допустимих значень негативного впливу дозволяє скоротити його вплив на людину і навколишнє середовище.