Львів
C
» » Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі

Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі

Розглянемо предмет і завдання педагогічної науки. Кожному поколінню людей, які усвідомлюють себе в якості суспільства, доводиться вирішувати певні завдання: освоювати досвід предків; осмислювати його з урахуванням мінливих умов; примножувати і збагачувати його; зберігати його на різних носіях; передавати наступним поколінням.

Що це за наука

Педагогіка вивчає основні закономірності передачі та засвоєння соціального досвіду предків від старших поколінь до молодших. Що входить в завдання педагогічної науки? Педагогіка була виділена в XVII столітті з філософських наук, стала існувати у вигляді окремої дисципліни.


В кінці XVII століття Яну Амосу Каменському вдалося викласти її основи у праці «Велика дидактика».
Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі

Основні поняття

Розглянемо докладніше об'єкт, предмет і завдання педагогічної науки. Об'єктом є система явищ, які пов'язані з формуванням людини. Предметом вважають встановлення закономірних зв'язків між активністю, внутрішнім світом, факторами, що впливають на людину - соціальними, природними, і цілеспрямованою організацією виховного та освітнього процесу.

Функції

Локальна завдання педагогічної науки на сучасному етапі полягає в організації спільної результативної діяльності всіх учасників освітнього процесу. Тільки при правильному підході можна розраховувати на досягнення бажаного результату. Виділяють три завдання педагогічної науки:
 • аналітичну, яка полягає в теоретичному вивченні, описі, поясненні суті, протиріч, закономірностей, причинно-наслідкових взаємозв'язків, узагальнення і оцінки педагогічного досвіду;
 • проектно-конструктивну, яка полягає в розробці інноваційних педагогічних технологій, основ діяльності, використання результатів досліджень, науково-методичного забезпечення процесу;
 • прогностичну, яка забезпечує цілепокладання, планування, розвиток, виховання і управління освітньою діяльністю.
 • Завдання педагогічної науки перегукуються із змінами, відбуваються в країні, світі.


  Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі

  Актуальні проблеми педагогічної науки

  У даний час спостерігається збільшення ролі духовно-морального виховання. Якою стала в нових реаліях локальне завдання педагогічної науки та її актуальність? У вітчизняній освіті спостерігається тенденція переходу від репродуктивного до продуктивного навчання, інклюзивної освіти. Локальне завдання педагогічної науки пов'язана з вихованням в підростаючому поколінні вміння вчитися. Посилюється роль етнологічної педагогіки, що передбачає знайомство з корінням народної культури. В освітні школи введено регіональний компонент, в рамках якого підростаюче покоління знайомиться з історичною та культурною спадщиною свого регіону. Основне завдання педагогічної науки на сучасному етапі полягає в переході від особистісно-відчуженої до особистісно-орієнтованої методології. Вона передбачає рівноцінні права для всіх представників освітнього процесу.
  Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі

  Відмінні характеристики нової методології

  В особистісно-центрованої методології учень виступає в якості суб'єкта процесу. У цьому випадку завдання педагогічної науки входить стимулювання пізнавального інтересу учнів, створення сприятливих умов для саморозвитку, самовдосконалення підростаючого покоління.

  Характеристика сучасної освіти

  З урахуванням тих змін, які спостерігаються в соціальній і культурній сфері, предмет і завдання педагогічної науки також зазнають певні коригування. Змінився запит суспільства до освітньої структурі. Приміром, у пріоритеті патріотичне та екологічне просвітництво підростаючого покоління. У завдання сучасної педагогічної науки входить:
 • залучення процесів оновлення і отримання знань і навичок в громадські і виробничі сфери;
 • виявлення талановитих, ініціативних людей в якості найважливішого ресурсу соціального і економічного розвитку сучасного суспільства;
 • періодичні зміни технологій, перехід до соціально-адаптованим педагогічними методиками.
 • Інформаційне співтовариство

  У завдання педагогічної науки входить створення рівних умов для отримання якісних знань усіма соціальними верствами, виключення різких контрастів. Сучасна педагогіка приділяє особливу увагу проектуванню і впровадженню методики і методології, спрямованої на збільшення ефективності виховного та освітнього процесу. Педагогіка тісно пов'язана з іншими науками, вона задіює у них теоретичні положення, наукові ідеї, практичні висновки. Наприклад, педагогічна наука спирається на психологію і соціологію, філософію, економіку, політологію, медичні науки.
  Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі

  Структура

  Ми з'ясували, що являє собою завдання педагогічної науки та її актуальність. Тепер виявимо її склад та напрями. В структуру педагогіки включають кілька розділів:
 • теоретична і прикладна, до якої відноситься школоведение, дидактика, теорія виховання, основи дидактики;
 • вікова: шкільна, дошкільна, андогогика;
 • корекційна: олігофренопедагогіка, логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка;
 • галузева: виробнича, спортивна, військова.
 • Місце виховання в освітньому процесі

  Ця категорія є однією з основних у сучасній педагогіці. Від трактування цього поняття залежить подальший аналіз, а також розуміння сутності цього процесу. В даний час термін «виховання» розглядається як спосіб впливу на особистість з метою формування в неї системи поглядів, переконань.
  Під сутністю розуміють цілеспрямоване, соціальне віддання організаційних, духовних, матеріальних умов, які дозволяють новим поколінням засвоювати в повному обсязі суспільно-історичний досвід предків. Мета гуманістичного виховання - гармонійний розвиток особистості. Формування особистості людини відбувається у ході впливу різних факторів, суб'єктивних і об'єктивних суспільних, природних, зовнішніх, внутрішніх факторів, які не залежать від свідомості і волі людей.
  Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі
  Залежно від стилю і принципів відносин вихованців та їх наставників виділяють вільний, авторитарне, общинне, демократичне виховання. Педагогічні закономірності є відображенням об'єктивних причинно-наслідкових зв'язків у системі повноцінних відносин між зовнішнім світом і вихованцями. Процес передбачає певну систему, яка реалізується за умови дотримання певних принципів:
 • культуровідповідності;
 • діалогічного підходу;
 • культуровідповідності;
 • природовідповідності;
 • індивідуально-творчого підходу.
 • В даний час особливе значення надається військово-патріотичного, екологічного, морального виховання.
  Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі
  Різні цілі виховання визначаються змістом, характером, освітніми методиками.

  Висновок

  В Афінах та Стародавній Греції виховання вважалося всебічним і гармонійним процесом. Всі сторони особистості повинні розвиватись у взаємозв'язку, в Спарті при вихованні використовували спартанські основи. В епоху Відродження в XVIII-XIX ст. ідеї гуманізму стали пріоритетними, вони передбачали залучення учнів у виховний процес шляхом активної життєдіяльності. Особливу увагу ідеї вільного виховання приділяв Ж.-Ж. Руссо.
  Функції і завдання педагогічної науки, їх актуальність на сучасному етапі
  Після введення у вітчизняну освітню систему стандартів другого покоління виховний і освітній процес зазнав істотних змін. Окрему увагу стали приділяти самовиховання, що передбачає усвідомлене, цілеспрямоване рух людини до вдосконалення своїх особистісних якостей. Самовиховання є усвідомленою, цілеспрямованою діяльністю людини, яка спрямована на подолання негативних рис. При продумуванні процесу самоосвіти педагог відіграє роль тьютора. У сучасній педагогіці в рамках психолого-соціального підходу приділяють пильну увагу цільовому плюралізму. В даний час освітній процес не обмежується подачею теоретичного матеріалу, він припускає вибудовування індивідуальних виховних та розвиваючих технологій для кожного окремого учня. Для того щоб вирішувати в повному обсязі завдання, які ставить сучасне суспільство перед освітніми установами, важливо враховувати всі внутрішні і зовнішні фактори.