Львів
C
» » Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Як виставляються підсумкові оцінки за рік? Це питання хвилює не тільки самих школярів, але й їх батьків. Поговоримо про тих нормативних документах, які використовують в своїй роботі російські педагоги.
Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Локальні акти

У кожному освітньому закладі приймається своє Положення, згідно з яким ставляться підсумкові оцінки за рік, за чверть. У ньому міститься докладна інструкція, яку і використовують у своїй роботі вчителя. Крім загального Положення, існують і спеціальні доповнення і пояснення, з яких виставляються підсумкові оцінки за рік у початковій школі, середній ланці, на старшому ступені навчання. Інструкція є обов'язковою для виконання всіма вчителями, які викладають певну навчальну дисципліну. За чверть ставляться відмітки з другого півріччя в 2 класі по 9 клас включно. Оцінювання школярів на старшої щаблі (10-11 клас) проводиться тільки по півріччях.
Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Поточне оцінювання

Як виставляються оцінки за рік по півріччях? Розглянемо докладно алгоритм дій вчителя. Педагог у процесі проведення навчального заняття здійснює перевірку знань і навичок у своїх вихованців, виставляє в електронний журнал поточні позначки. Для кожного виду роботи: усного оповідання, письмової контрольної роботи, практичних дослідів, захисту рефератів, в електронному щоденнику передбачається окрема графа. Щотижневий контроль за поточними відмітками здійснює класний керівник і батьки учнів. На підсумкові оцінки за рік не повинно впливати поведінка дітей під час навчальних занять і позакласних заходів.


Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Оцінювання за півріччя

Оцінки, які виставляє вчитель по своєму предмету старшокласникам, повинні бути обґрунтованими і своєчасними. За звітний період у дитини має бути виставлено не менше трьох оцінок для дисциплін, які викладаються один раз в тиждень, і не менше п'яти - з предметів, навчальне навантаження по яких становить 2 години на тиждень. Приблизно за два тижні до завершення півріччя вчитель доводить інформацію про попередні відмітках до класного керівника. Виставляються оцінки відповідно до термінів, які зазначаються в наказі по школі, що укладається керівником освітнього закладу.


Після введення електронного щоденника, педагогу не потрібно більше шукати середній арифметичний показник, підсумовуючи все позначки учня, а потім ділячи отриману цифру на кількість оцінок. У російських школах став використовуватися електронний журнал, у якому ці дії виконуються автоматично. Залежно від того, за який варіант відповіді була поставлена позначка, вона по-різному впливає на сумарний бал. Наприклад, при отриманні незадовільної оцінки за підсумкову контрольну роботу автоматично знижується середній зважений бал за півріччя. І школяр не зможе розраховувати на виставлення «відмінно». Як виставляється оцінка за рік, якщо спірна відмітка виходить за підсумками двох півріч? Це питання докладно пояснюється в нових освітніх стандартах. Якщо після проведення математичних операцій виходить відмітка «34», то в такому випадку вчитель виставляє «задовільно». При отриманні бали «36» дитина отримує оцінку «добре». ФГОС вказує на округлення позначки в бік учня, незалежно від ступеня навчання.

Річні оцінки

Спробуємо з'ясувати, як виставляється оцінка за рік в школі. Для школярів молодшого та середнього ланки використовують четвертні оцінки, які враховують при виведенні річний. У старшій школі враховують оцінки за півріччя, на їх основі шляхом обчислення середнього арифметичного числа отримують кінцевий результат. Якщо виходить цілим число, то в такому випадку оцінка за рік виставляється на користь учня. При виникненні спірних ситуацій беруться до уваги всі контрольні та перевірочні роботи. У батьків є право письмово висловити свою незгоду з відміткою, поставленої його дитині. У такому разі в освітньому закладі за наказом директора створюється спеціальна комісія, яка перевіряє правильність дій вчителя. Якщо педагогом були дотримані всі вимоги інструкції, прийнятої в даному освітньому закладі, батьки отримують вмотивовану письмову відповідь, а готова оцінка не змінюється. При виявленні комісією порушень при виставленні оцінки, здійснюється її коригування, про що також інформуються батьки або законні представники школяра.
Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Підсумкові оцінки

Крім четвертних, піврічних оцінок, у випускних класах виставляються ще й підсумкові оцінки. Що при цьому слід враховувати? Якщо дитина не обирає підсумкову атестацію в дев'ятому класі (єдиний державний іспит в 11-му класі) з даної навчальної дисципліни, підсумкова оцінка дублює річну оцінку. При виведенні підсумкового результату у хлопців, які здавали іспит з предмету, отримана оцінка підсумовується з річним балом, виводиться середня арифметична величина. Як правильно виставляються оцінки за рік, а також оцінки в атестат? Якщо отримане число має цілим значення, округлення здійснюється на користь учня. У спірних ситуаціях призначається усна або письмова перевірка якості знань школяра з того предмета, який став предметом конфлікту. Рішення навчальної комісії оформляється у вигляді спеціального протоколу і є остаточним.
Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Система оцінювання

Багато батьків намагаються зрозуміти, як виставляються оцінки за рік. 2 клас передбачає оцінювання лише з другого півріччя. Освоєння навчальних дисциплін супроводжується проміжним контролем, підсумковими атестаціями. Проміжна перевірка знань є окремим елементом оцінювання досягнень школярів, вона не пов'язана з поточною успішністю. Поточний контроль є системною перевіркою навчальних досягнень школярів. Педагог використовує його в ході ведення освітньої діяльності згідно тематичного планування. Основним призначенням такої перевірки знань є контроль рівня навчальних досягнень школярів, які передбачені програмою з даної навчальної дисципліни, аналіз відповідності результатів нормативами освітніх стандартів, здійснення самооцінки учнями. За отриманими результатами педагог планує коригування знань та навичок, вишиковує індивідуальні траєкторії розвитку кожного школяра. Здійснюється фіксація підсумків поточного контролю за п'ятибальною шкалою. У деяких навчальних закладах педагогічною радою приймається рішення про оцінювання поточних знань у вигляді «заліку» або «незачета».
Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

Індивідуальне навчання

Останнім часом збільшилося число школярів, які навчаються за індивідуальними програмами. Фіксація їх універсальних навчальних навичок здійснюється в повній відповідності з навчальним планом, розробленим для конкретної дитини. Якщо в школяра є серйозні проблеми зі здоров'ям, для нього організується інклюзивне навчання. Наприклад, з допомогою Skype педагог спілкується з дитиною, проводить для нього навчальні заняття, перевіряє виконання домашніх завдань. У педагога є право продумувати власний варіант оцінок для поточного контролю, але підсумкові оцінки виставляються за тими ж правилами, що і для інших школярів. У разі спірних оцінок за чверть, півріччя або рік визначається середня величина між усіма оцінками, а кінцевий бал ставиться на користь дитини.

Важливі моменти

У перших класах російських шкіл за новим федеральним стандартам використовується безотметочное навчання. При проведенні факультативних і елективних курсів у середньому і старшому ланці вибирають залікову систему. Варіант оцінювання вказується в програмі курсу і доводиться до відома школярів, їх батьків. Також він попередньо затверджується на педагогічній раді. Якщо навчальна дисципліна не має спеціального посібника, то в якості залікової роботи вчитель може пропонувати дітям творчі завдання. Така система підходить для таких предметів і курсів, де складно виразити результат навченості з допомогою класичної п'ятибальної шкали.
Як виставляються оцінки за рік в школі: особливості, вимоги та рекомендації

На закінчення

Незважаючи на ті інноваційні перетворення, які торкнулися російського освіти за останні роки, система оцінювання як і раніше є дієвим інструментом у роботі педагогів. На уроці вчитель проводить фронтальний, індивідуальний опитування, а позначки ставить в електронний журнал. У разі проведення залікової тестової роботи спочатку до відомості всіх школярів доводяться ті критерії, за якими буде виставлятися «залік». Крім того, учням можуть бути запропоновані тестові завдання, правильні відповіді на які дадуть їм право на отримання «заліку» по оцінюваному курсом. В даний час йдуть бурхливі дебати між прихильниками і супротивниками п'ятибальної системи оцінювання навчальних досягнень школярів. Деякі педагоги пропонують повністю відмовитися від оціночної системи в старшій школі, замінивши її тестовими завданнями. Незважаючи на такі привабливі пропозиції, поки в російському освіті використовується п'ятибальний варіант оцінювання навчальних досягнень школярів.