Львів
C
» » Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат

Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат

Написання дисертації – лише перший етап у складному справі отримання наукового ступеня. Далі здобувачеві належить підготовка свого наукової праці до захисту, а саме:
 • представлення свого дослідження до спеціалізованої вченої ради, де приймається рішення про можливість захисту дисертації;
 • написання автореферату для прийнятої до захисту дисертації;
 • збір відгуків на автореферат та дисертацію.
 • Хто пише відгуки?

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат
  Відгук на автореферат дисертації може написати будь-який фахівець організації, присутньої в списку розсилки вашої наукової праці. Єдина вимога до авторів відгуків, яке пред'являє ВАК, полягає в тому, що діяльність вказаних організацій повинна бути безпосередньо пов'язана з темою досліджень, виконаних в дисертаційній роботі.


  Скільки потрібно рецензій?

  ВАК не обмежує кількість відгуків на автореферат, але звичайним умовою дисертаційних рад є наявність не менше 8 рецензій. Кожен рада встановлює свої вимоги в цьому питанні, тому необхідне число відгуків на автореферат бажано узгодити з вченим секретарем ради, в якому передбачається захист дисертації.

  Як відгуки виявляються в дисертаційному раді?

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат
  Зазвичай відгуки на автореферат та дисертацію надсилають в організації, на базі якої розташований рада по захисту. Далі вчений секретар вузу передає їх секретарю спеціалізованої вченої ради, і тільки потім вони потрапляють до автора. Однак часто відбувається так, що без попередньої домовленості з рецензентом відгук надсилають із запізненням або не надсилають взагалі. Також необхідно відзначити, що рецензії можуть прийти перед захистом дисертації, в разі чого у автора може не виявитися часу підготувати гідну відповідь на критичні зауваження.


  Тому необхідний постійний контроль процесу збору рецензій з боку самого здобувача. Рекомендується зв'язуватися з рецензентами безпосередньо. Може виявитися так, що особиста зустріч з фахівцем, який буде писати рецензію, і бесіда по спірних питань автореферату зможуть схилити чашу терезів на користь претендента, і відгук, спочатку планувався як негативний, напишуть у позитивному ключі. Часто разом з авторефератом розсилають так звану «рибу», тобто готовий макет відкликання, який заздалегідь предупрежденному рецензенту залишається тільки підписати.

  Як використовують рецензії при захисті дисертаційної роботи?

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат

  Під час захисту Голова ради зачитує відгуки безпосередньо перед початком голосування. Після цього кандидату пропонується відповісти на зазначені в рецензії зауваження. Як свідчить «Положення про присудження вчених ступенів», в тих випадках, якщо відгуки здебільшого позитивні, то, з дозволу ради, секретар може не зачитувати їх цілком, а зробити загальний огляд, звертаючи увагу, в основному, на зазначені в них зауваження. Негативні відгуки необхідно зачитувати цілком. Після захисту, у разі винесення дисертаційним радою позитивного рішення, матеріали дисертації разом з усіма відгуками формують в атестаційну справу і протягом місяця направляють у Міністерство науки і освіти.

  Основні вимоги до рецензії

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат
  Вимоги до відгуку на автореферат дисертації викладені в «Положенні про присудження вчених ступенів», згідно з яким рецензії, що надійшли на автореферат дисертації, повинні бути розміщені на сайті організації, що є базою дисертаційного ради, протягом 10 днів з моменту захисту. У відгуку на автореферат кандидатської дисертації (як і докторської) обов'язково повинні бути зазначені:
 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) автора рецензії;
 • назва організації, працівником якої є автор відкликання;
 • поштову та електронну адресу та телефон організації.
 • У рецензії на автореферат повинні бути відображені такі положення:
 • актуальність дослідження;
 • зв'язок теми дисертації з державними і науковими програмами;
 • ступінь логічності та обґрунтованості висновків, представлених у дослідженні;
 • наукова новизна результатів дослідження та можливість їх прикладного використання;
 • відповідність змісту наукової роботи критеріями ВАК.
 • Відгуки на автореферат представляються у двох примірниках із завіреним у відділі кадрів підписом автора та печаткою організації.

  Як написати якісний відгук? Рекомендації для рецензентів

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат
  Перед написанням відкликання необхідно уважно ознайомитися з авторефератом, відзначити його переваги та недоліки. При написанні негативної рецензії слід дотримуватися конструктивної критики. На кожне зауваження необхідно привести доказ уривки з реферату. Крім перерахованих вище структурних елементів, які повинен містити відгук, необхідно оцінити, наскільки логічною і науково обґрунтована обрана методологія дослідження, наскільки достовірні викладені матеріали. Також варто вказати ступінь наочності та структурованості роботи. Далі слід відзначити недоліки автореферату. До найбільш поширених можна віднести незавершеність дослідження, недостатня увага до огляду досліджень інших авторів з цієї теми, помилки в оформленні автореферату і т. д. Важливим моментом є вказівка, наскільки принциповими є допущені недоліки і як вони впливають на наукову значимість дослідження.
  У кінці відгуку розміщується висновок, в якому необхідно відобразити наступні моменти:
 • повноцінність і самостійність наукової роботи;
 • повнота відображення кожного рівня дослідження в авторефераті дисертаційної роботи;
 • ступінь аргументованості наукової гіпотези, що лежить в основі дисертаційного дослідження;
 • включення до автореферат ілюстративного матеріалу, що підтверджує висновки автора (графіки, таблиці, малюнки тощо);
 • можливість практичного впровадження представлених розробок;
 • відповідність автореферату дисертації вимогам ВАК;
 • висновок про можливість присудження здобувачеві наукового ступеня.
 • Приклади написання рецензій

  Нижче наведені зразки відгуків на автореферати дисертацій (кандидатської та докторської). Як було сказано вище, у кожній організації існують свої шаблони для оформлення відгуків, тому в даній статті наводяться безпосередньо тексти відгуків.

  Приклад відгуку на автореферат кандидатської дисертації

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат
  Дисертаційне дослідження є актуальним, так як присвячено проблемі забезпечення екологічної безпеки населення сучасного міста, а саме зниження негативного впливу автомобільного транспорту на повітряне середовище урбанізованих територій. У авторефераті дисертаційної роботи чітко визначені об'єкт, предмет, мета і завдання наукового пошуку, а також побудована логіка вирішення завдань, що відбивається в структурі дисертації. Зміст автореферату повністю розкриває заявлену тему. У першому розділі дисертації виконано аналіз нормативно-правових механізмів управління якістю атмосферного повітря, а також методів і засобів аналітичного контролю і прогнозування забруднення повітряного басейну автотранспортом. У другій главі наведено результати оцінки техногенного впливу транспортного потоку на повітряний басейн міста поблизу досліджуваної ділянки дорожньої мережі. У третьому розділі представлений проект заходів щодо зниження техногенного навантаження на довкілля, обумовленого викидами автотранспорту. У четвертому розділі виконано оцінку еколого-економічного збитку природного середовища до і після впровадження запропонованих заходів, тобто проведено аналіз їх економічної ефективності. До достоїнств дисертаційного дослідження слід віднести оригінальний підхід до визначення об'ємної витрати відпрацьованих газів, залежить від характеристик палива, та еколого-економічного збитку природному середовищі конкретної території до і після впровадження запропонованих заходів. Недоліки роботи: підвищення точності розрахунку об'ємної витрати відпрацьованих газів введенням характеристик палива, швидше за все, нівелюється приблизними емпіричними залежностями концентрації забруднюючих речовин у відпрацьованих газах від відносного коефіцієнта надлишку повітря та ефективної потужності двигуна; навряд чи взагалі слід говорити про підвищення точності розрахунків мас викидів забруднюючих речовин транспортним потоком, спираючись на цілий ряд важко піддаються обліку даних (склад потоку, який визначається за інформацією ДАІ, номінальна потужність двигунів автотранспортних засобів, які знаходяться на ділянці дорожньої транспортної мережі в даний момент, не чітко визначається кут нахилу дорожнього полотна до горизонтальної площини і тощо). Тим не менш, результати дисертаційного дослідження володіють високою практичною значимістю і можуть використовуватися в природоохоронній діяльності, що здійснюється міською адміністрацією. Запропонована програма зниження викидів забруднюючих речовин автотранспортними засобами досить обґрунтована і ефективна як з екологічної, так і з економічної точки зору. Кандидатська дисертація виконана на високому рівні у відповідності з вимогами ВАК. Автор дослідження заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 030208 "Екологія".

  Відгук на автореферат докторської дисертації

  Як написати відгуки на автореферат. Вимоги до оформлення відгуків на автореферат
  У представленому на відгук авторефераті на тему «Розвиток методології переробки золотовмісної сировини» містяться відомості про результати досліджень і розробок по вдосконаленню технології і устаткування для збагачення золотовмісної сировини. Тема дисертації представляється актуальною, оскільки пов'язана з валютно-економічним потенціалом країни і розширенням сировинної бази золотодобувної промисловості. Розробка нових технологій і обладнання для вилучення золота в умовах погіршення якості золоторудної сировини та розсипів, набувають особливу важливість і актуальність. Автором розроблено нову методику розрахунку магнітного поля і швидкості руху частинок в рідких середовищах, нові математичні моделі сепарації частинок, вивчено вплив вібрації на сепарацію мінералів в магнітної рідини, закономірності розподілу мінералів у двошарових середовищах, взаємодія фаз в турбулентному висхідному потоці, розроблена імовірнісна модель відсадження. Це дозволило розробити нові конструкції обладнання: гидросепаратор, кілька типів магнітних і МЗ-сепараторів, барабанний і відцентровий сепаратори з двошаровою розділової середовищем, мобільні сепараційні комплекси для доведення концентратів та первинної переробки золотоносних пісків. Практичне значення дисертації полягає в тому, що в роботі достатньо глибоко досліджено проблеми збагачення золоторудної сировини корінних родовищ «Олімпіада», «Норильськ-1» та ін., що дозволило оцінити перспективу розвитку перерахованих підприємств і доцільність застосування розроблених технологій і устаткування. Найбільш важливі положення дисертації достатньою мірою випробувані, і опубліковані 63 роботи числі 2 монографій та 7 патентів. Зауваження з автореферату. «Ефективна робота відцентрового МЗ-сепаратора можлива тільки при испоьзовании ферроколлоидов відносно високій концентрації, а отже, і відносно високої вартості. Тому для оцінки можливості промислового застосування відцентрового МЗ-сепаратора необхідні дані по витраті феромагнітної рідини, її вартості та економічний розрахунок експлуатаційних витрат по даній операції». В авторефераті інформація з даних питань не наводиться, що, ймовірно, вимагає додаткових досліджень і коректного обґрунтування. Однак у загальному дисертаційна робота представляється істотним внеском у теорію і практику збагачення золотовмісних руд та концентратів. Результати досліджень викладені чітко і послідовно, завдання сформульовані конкретно, достовірні висновки, рекомендації обгрунтовані. В роботі використані сучасні методи теоретичних і експериментальних досліджень та аналізу. Представлене дослідження є закінченою науково-кваліфікаційною роботою, яка відповідає вимогам ВАК, що пред'являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Дисертація виконана на високому рівні, представляє науковий і практичний інтерес. Автор дисертації заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 250013 "Збагачення корисних копалин".

  Негативний відгук. Що робити?

  Отримати негативну характеристику на свою наукову роботу завжди неприємно. Проте ні в якому разі не можна впадати у відчай і опускати руки. В першу чергу критика вказує на слабкі сторони вашого дослідження, і якщо до захисту достатньо часу, завжди можна встигнути внести необхідні доопрацювання. До того ж в суперечці народжується істина, і конструктивна дискусія з опонентами і рецензентами здатна пролити світло на багато моментів.