Львів
C
» » Кількісні методи оцінки фінансових ризиків

Кількісні методи оцінки фінансових ризиків

Завдання аналізу в кількісному плані полягає в чисельному вимірі рівня впливу зміни ризикованих умов проекту, які перевіряються не тільки ризик, але і на поведінку показників ефективності. У нашій статті розглянемо сучасні фінансові ризики і методи їх оцінки.

Основні методики

Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
Серед основних кількісних методів оцінки фінансових ризиків прийнято виділяти наступні:
 • Статистичні методики.
 • Аналітичні методики.
 • Метод оцінки фінансових ризиків, що передбачає аналіз фінансової доцільності і стійкості.
 • Методику оцінки витрат на проект.
 • Спосіб експертних оцінок.
 • Метод оцінки фінансових ризиків з використанням аналогів.
 • Аналітичні методи

  Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
  Зональні методи оцінки фінансових ризиків передбачає наступну класифікацію:
 • Дисконтування.
 • Аналіз окупності витрат на проект.
 • Оцінка збитку від ухвалення рішення ризикового характеру, який можливий.
 • Аналіз виробничої беззбитковості.
 • Аналіз чутливості.
 • Аналіз стійкості.
 • Імітаційне моделювання (іншими словами, метод Монте-Карло).
 • Аналіз сценаріїв.
 • Методика під назвою «дерево рішень», відповідно до якої зональні методи оцінки фінансових ризиків розташовані по мірі збільшення складності виконуваних обчисленнях.
 • Статистичні способи

  Отже, ми розглянули класифікацію методів оцінки фінансових ризиків коротко. Доцільно перейти до детального вивчення кожної з категорій. Для початку розберемо статистичні методи оцінки фінансових ризиків підприємства.

  Важливо зазначити, що серед переваг даного класу методик, передбачають факторний, регресійний та дисперсійний аналіз, необхідно виділити певну ступінь універсальності. Коренем їх недоліків є потреба мати суттєву базу даних. Крім того, варто підкреслити неоднозначність одержуваних висновків, деякі труднощі, що виникають в процесі аналізу динамічних рядів та інше. В цілях розрахунку ризиків економічної діяльності статистичні методи оцінки фінансових ризиків підприємства використовуються досить рідко. Тим не менше останнім часом відносну популярність набула методика кластерного аналізу, за допомогою якої іноді вдається заволодіти даними, придатними для застосування. Найчастіше кластерний аналіз використовується в процесі розробки бізнес-планів. Саме тоді здійснюється розрахунок загального коефіцієнта ризику на базі даних, які отримані шляхом класифікації ризиків на групи. Необхідно мати на увазі, що статистичний метод оцінки рівня фінансових ризиків полягає у вивченні статистики прибутку і витрат, які були актуальні в конкретній або аналогічної компанії. Основною метою тут виступає визначення ймовірності події та встановлення величини ризику. Оскільки ризик є імовірнісною категорією, для визначення його рівня у кількісному плані прийнято використовувати імовірнісні розрахунки. У цьому випадку ступінь ризику слід розуміти як ймовірність ситуації, пов'язаної з втратами, а також розмір збитків від неї, який можливий.

  Зокрема, ризик бізнесмена в кількісному плані характеризується нічим іншим, як суб'єктивною оцінкою очікуваної, іншими словами, імовірної величини мінімального і максимального збитку (доходу) від вкладення капіталу. Чим більшим є діапазон між мінімальною і максимальним прибутком (доходом) за умови рівної ймовірності в плані одержання, тим вище рівень ризику. Чим більший показник має невизначеність економічної ситуації в процесі прийняття рішення, тим вище рівень ризику. Варто доповнити, що невизначеність економічної ситуації, як правило, обумовлюється протидією, випадковістю або відсутністю повноцінних відомостей.

  До чого ми прийшли?

  Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
  Розглянувши характеристику статистичних методів оцінки фінансово-економічних ризиків, доцільно зробити деякий висновок. Так, у ризику є математично виражену імовірність, пов'язана з настанням втрати. Вона базується на статистичних даних і може розраховуватися за умови досить високого рівня точності. Щоб виявити величину ризику в кількісному плані, слід володіти знаннями по всіх можливих наслідків окремої операції, а також імовірності їх появи. Вірогідність необхідно розуміти як можливість отримати певний результат. Стосовно до завдань економічного плану методики теорії ймовірності, як правило, зводяться до виявлення значень, що належать до ризику настання тих чи інших подій, а також до вибору із ситуацій, які можливі, найбільш доцільною, виходячи з максимального показника математичного очікування. Іншими словами, останнім дорівнює абсолютній величині певної події, яка помножена на ймовірність того, що воно настане.

  Наведемо приклад

  Для повноцінного засвоєння матеріалу щодо управління фінансовими ризиками та методів оцінки фінансових ризиків статистичного плану доцільно розглянути приклад. Є два варіанта інвестування капіталу, причому встановлено, що в разі вкладення в проект А отримання прибутку, що дорівнює 250000 рублів, наділене ймовірністю 06 а при вкладенні у проект Б — у сумі 300000 рублів з імовірністю 04. При такому розкладі очікуване отримання грошових коштів від інвестування капіталу (іншими словами, математичне очікування) складе 150000 рублів (250 х 06) по проекту А і 120000 рублів (300 х 04) у відповідності з проектом Б.

  Експертний метод оцінки фінансових ризиків

  Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
  Найважливіше місце в системі методик оцінки займає експертна оцінка, іншими словами, здійснення експертизи, подальша обробка та застосування її результатів у процесі обґрунтування значення ймовірності. Варто зазначити, що реалізацію експертної оцінки необхідно розглядати як комплекс математико-статистичних і логічних процедур, способів, які пов'язані з діяльністю експерта, який займається переробкою інформації, потрібної для аналізу і, відповідно, прийняття тих чи інших рішень.
  Рівень ризику можна виміряти згідно двом критеріям. Мова йде про мінливості (колеблемости) можливого результату і середнє очікуване значення. Під останнім слід розглядати значення величини ситуації, яка пов'язана з невизначеним подією. Середнє очікуване значення вважається середньозваженим для всіх результатів, які можливі. В даному випадку ймовірність кожного з них використовується як частота або вага відповідного значення.

  Розглянемо приклад

  Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
  Розберемо приклад представленого кількісного методу оцінки фінансових ризиків. Відомо, що в разі інвестування капіталу в проект А із 120 ситуацій прибуток, що дорівнює 250000 рублів, була отримана рівно у 48 випадках (ймовірність тут дорівнює 04), прибуток 200000 рублів — 36 ситуаціях (ймовірність 03), а прибуток 300000 рублів — 36 ситуаціях (ймовірність 03). Так, середнє очікуване значення складе (250 х 04 + 200 х 03 + 300 х 03) = 250000 рублів. Аналогічним чином можна знайти, що при інвестуванні капіталу в проект Б середній прибуток становить (400 х 03 + 300 х 05 + + 150 х 02) = 300000 рублів. В результаті порівняння двох сум очікуваного прибутку можна зробити висновок, що при інвестуванні в проект А сума прибутку варіюється від 200000 до 300000 рублів і середній показник становить 250000 рублів; при інвестуванні капіталу в проект Б прибуток коливається від 150000 до 400000 рублів, а середнє значення дорівнює 300000 руб.

  Аналітичні методики

  Розглянемо аналітичні методи та показники оцінки фінансового ризику. Практика показує, що вони використовуються дуже часто. Перевагою в даному випадку є те, що вони досить добре розроблені і досить прості в плані розуміння. В аналітичну методику входить оцінка чутливості проекту до тих чи інших змін параметрів, а також оцінка стійкості компанії або підприємства в фінансовому плані. Серед показників аналітичного методу оцінки фінансових ризиків важливо відзначити наступні:
 • Точку беззбитковості.
 • Коефіцієнт чутливості.
 • Коефіцієнти стійкості у фінансовому плані.
 • Доцільно розглянути кожен з них окремо. Так, коефіцієнт чутливості застосовується для оцінки недиверсифікованого (систематичного) ризику в кількісному плані, який, наскільки відомо, пов'язаний в першу чергу із загальноринковими коливаннями дохідності і цін. Під аналізом чутливості слід розуміти найпростіший спосіб кількісно проаналізувати ризики, які найчастіше застосовуються на практиці. Його ключовою метою є визначення ступеня впливу кожного з факторів, що варіюються, на загальний результат проекту. Як інформаційна основа тут доречні дані потоку грошей інвестиційного проекту. Як інтегральні показники, що характеризують результати проекту, як правило, розглядаються критерії ефективності в проектному плані. У процесі стандартного аналізу чутливості, що використовується по відношенню до проекту, вивчається послідовне одиничний вплив на підсумковий результат (іншими словами, ефективність проекту) єдиного регульованої параметра (змінної, фактора), що перевіряється на ризик, причому за умови збереження інших параметрів незмінними.
  Важливо знати, що розрахунок коефіцієнта чутливості полягає в наступному:
 • Визначення основного показника, за відносно якого здійснюється оцінка чутливості (чистий вироблений дохід, внутрішня норма прибутковості та інше).
 • Виявлення чинників (стан економіки, інфляційний рівень та інше).
 • Визначення значення основного показника на різних стадіях реалізації проекту (закупівля сировинного матеріалу, виробництво, продаж, капітальне будівництво, транспортування та інше).
 • Сформовані подібним способом послідовності надходжень і витрат фінансових ресурсів передбачають визначення потоків фондів грошей для абсолютно кожного моменту, іншими словами, розрахунок показників ефективності. Далі будуються таблиці або діаграми, що відображають залежність названих результуючих показників від параметрів вихідного типу. При зіставленні між собою отримані діаграми, можна розрахувати так звані основні показники, що найбільшою мірою впливають на оцінку прибутковості того чи іншого проекту. Наступним методом оцінки фінансових ризиків є використання «точка беззбитковості» (ТБУ). Варто зауважити, що вона вважається точкою критичного обсягу реалізації (виробництва), в якій прибуток від продажу виробленої товарної продукції дорівнюють витратам, пов'язаним з її виготовленням. Іншими словами, прибуток в ній дорівнює нулю. Варто зазначити, що використання такого фінансового методу оцінки аналізу ризику передбачає виявлення граничного виробничого обсяг. Нижче його проект перетвориться в нерентабельний. Відомо, що при виявленні точки беззбитковості зазвичай виходять з рівності доходів (надходжень) від продажу товарного продукту і витрат на його виробництво. Вихідні дані для розрахунку:
 • Ціна за одиниці товарного продукту.
 • Величина витрат, які не залежать (або залежать в слабкому ступені) від обсягу виробленого продукту (дана категорія іменується постійними витратами).
 • Змінні витрати, що припадають на одиницю товарної продукції.
 • Чим вище знаходиться точка беззбитковості, тим менша ступінь привабливості відповідає проекту, тому що для реалізації його рентабельності (прибутковості) слід забезпечити максимальний обсяг виробництва (продажів). Варто зауважити, що аналіз впливу динаміки кожного з представлених показників на ТБУ передбачає оцінку чутливості (іншими словами, ступеня ризику) проекту до актуальних чи можливих змін.

  Аналіз доцільності витрат та фінансової стійкості

  Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
  Найважливішим методом оцінки фінансових ризиків в управлінні фінансовими ризиками служить аналіз фінансової стійкості, а також доцільності витрат. Слід знати, що в економіці під стійкістю слід розуміти здатність тієї або іншої економічної системи незалежно від обставин зберігати власну працездатність, тобто навіть після впливу на неї факторів несприятливого середовища. За допомогою методики аналізу стійкості виявляється зміна ключових економічних значень проекту в разі несприятливих змін в плані різних факторів. Наприклад, досліджується показник можливого прибутку після зміни цін на матеріали і сировину, яка необхідна для виробництва товарної продукції. Даний метод вважається хорошою ілюстрацією впливу вихідних факторів на кінцевий результат проекту. Основним його недоліком є те, що зміна єдиного чинника розглядається в ізольованому ключі, тоді як у практичній діяльності усі фактори економічного плану в деякій мірі корельовані. Тому використання цього методу в якості самостійного інструменту для здійснення аналізу ризику є досить обмеженим. У процесі аналізу методів кількісної оцінки фінансових ризиків слід зауважити, що фінансова стійкість (стан) комерційної структури вважається комплексним поняттям, що характеризується системою відносних і абсолютних показників, які відображають наявність, застосування і розміщення фінансових ресурсів компанії і в сукупності визначають стійкість положення фірми в економічному плані і надійність її як ділового партнера. При оцінці ступеня економічного ризику в системі показників, які характеризують фінансовий стан компанії, особливий інтерес можна проявити до показників платоспроможності. Дану категорію доцільно розглядати як готовність підприємства до погашення боргів у разі пред'явлення вимог усіх кредиторів одночасно, однак лише за короткостроковими зобов'язаннями (справа в тому, що за довгостроковими період повернення є відомим заздалегідь). Використання показників платоспроможності передбачає можливість здійснити оцінку готовності фірми розрахуватися з кредиторами в даний момент часу з першочергових платежів виключно власними коштами. Варто зауважити, що однією з найбільш доступних методик оцінки ризику як для бізнесмена у відносному плані є застосування коефіцієнтів фінансової стійкості. Вони вважаються найважливішими інструментами, які широко використовуються для кількісної оцінки економічних ризиків. Коефіцієнти визначаються в процесі аналізу фінансового стану компанії. Так, ключовим показником платоспроможності служить коефіцієнт ліквідності. Ліквідність слід розглядати як здатність комерційної структури використовувати активи як безпосередній засіб платежу або миттєво перетворювати їх в гроші для погашення боргових зобов'язань своєчасно.

  Заключна частина

  Кількісні методи оцінки фінансових ризиків
  Отже, ми розглянули класифікацію та основні особливості методик оцінки фінансових ризиків. Слід зауважити, що для прийняття грамотних рішень потрібні реальні кількісні характеристики ризику і надійності, а не їх імітація. Так, у них обов'язково має бути зрозумілий зміст. Такими особливостями можуть виступати виключно ймовірності. Варто підкреслити, що для прийняття рішень може використовуватися як суб'єктивна, так і об'єктивна ймовірність. Останню можна розрахувати на базі показників статистичної і бухгалтерської звітності. Деякі методи специфічні по своїй природі. Наприклад, у процесі застосування способу аналогій слід дотримуватися певної обережності. Навіть у найбільш відомих випадках закінчення проектів невдалим чином важко сформувати передумови метою майбутнього аналізу, відповідно, і здійснити підготовку реального набору сценаріїв можливих зривів. Крім кількісних, на сьогоднішній день досить широко використовуються якісні методи оцінки фінансових ризиків. Основне завдання якісного підходу полягає у виявленні та подальшої ідентифікації можливих різновидів ризиків конкретного проекту, а також у визначенні та характеристиці факторів і джерел, які впливають на даний вид ризику. Крім цього, якісний аналіз передбачає характеристику можливого збитку, його вартісну оцінку і заходи, пов'язані зі зниженням або запобіганням ризику (мова йде про страхування ризиків, формування резервів і так далі). Якісний підхід, який не дозволяє визначити кількісну величину ризику проекту, є основою для реалізації подальших досліджень за допомогою кількісних методів, що застосовують математичний апарат математичної статистики і теорії ймовірностей. Ключове завдання кількісного підходу полягає в чисельному вимірі впливу ризикових факторів на параметри ефективності. У число якісних методик оцінки входить аналіз доречності витрат, методика аналогій і методика експертних оцінок.