» » Ринок: визначення і ключові особливості

Ринок: визначення і ключові особливості

У літературі під ринком, як правило, мається на увазі місце реалізації і придбання продукції. Але вважати дане подання повноцінним – велика неточність. Ринок – визначення, що характеризує систему соціально-економічних відносин у сфері обміну і реалізації товарів, а також абсолютне визнання цієї продукції товариством.
Ринок: визначення і ключові особливості

Багатогранність трактування поняття

Цікавою особливістю розглянутого терміна є його мінливість, обумовлена розвитком суспільства, а також матеріального виробництва. Таким чином, первинний ринок був рівнозначний «базару», тобто місця, призначеного для ринкової торгівлі. Цей факт можна пояснити тим, що поява ринку прямо пов'язане з періодом розкладу первіснообщинного суспільства. Тоді взаємний обмін між громадами характеризувався все більшою і більшою регулярністю. Крім того, здійснення визначалося конкретним місцем і часом.


О. Курио, відомий французький економіст, наділяє поняття ринку більш складним тлумаченням. Він стверджує, що ринок – визначення, що відображає абсолютну свободу відносин між продавцями і покупцями. Ще однією цікавою трактуванням служить ототожнення ринку з обміном товарами, яке повною мірою має відповідати законам товарно-грошового обігу.
Ринок: визначення і ключові особливості

Що ж ще?

Нерідко в літературі можна зустріти таке визначення аналізованого поняття, як сукупність продавців і покупців. Крім того, часто ринок характеризується як тип зв'язків господарської спрямованості між економічними суб'єктами. Іншими словами, це механізм активізації взаємодії виробничих процесів та споживання. Сучасна література доносить, що ринок – визначення, яке пояснюється як соціальна форма організації та подальшого функціонування економіки. Це сукупність взаємопов'язаних елементів, основними серед яких є відносини економічного характеру між продавцями, покупцями товару, а також посередниками (вони вирішують питання організації руху товарів і грошових коштів). Дані відносини відображають інтереси суб'єктів ринкових відносин в економічному плані, а також в повній мірі забезпечують обмінні процеси щодо продуктів праці.


Ринок: визначення і ключові особливості

Ринок – поняття, що викликає економічний інтерес

Ринок – визначення в економіці, що характеризує систему економічних відносин між суб'єктами, що охоплює всі стадії суспільного відтворювального процесу: виробництва, подальшого розподілу, обміну і, звичайно ж, споживання. Розглянутий термін являє собою складний механізм, що регулює економіку, основою якого є такі елементи, як різноманітні форми власності, відносини товарно-грошового характеру, а також фінансово-кредитна система. Іншими словами, ринок доцільно розглядати як конкретний тип системи господарювання (її називають економічною). Укладачем трактуванням настільки багатогранного поняття є визначення ринку як сукупності угод щодо купівлі-продажу будь-яких товарів або послуг.
У процесі ознайомлення з трактуванням поняття з'ясувалося, що ринок – визначення, що має величезну кількість граней. Однак в якості універсального позначення слід розуміти ринок як механізм, який якісно зводить докупи покупців, які організовують попит, і продавців, що створюють пропозицію благ матеріального характеру.
Ринок: визначення і ключові особливості

Ринок: визначення і функції

Сутність розглянутого поняття повноцінно проявляється за допомогою функціональних особливостей. Таким чином, прийнято виділяти такі функції ринку:
 • Саморегулювання виробництва товарів: за допомогою активізації ринкового механізму відбувається узгодження процесів виробництва і споживання автоматичним чином, а також в оптимальному порядку підтримується показник збалансованості попиту та пропозиції щодо обсягу і структури. Регулювання здійснюється за допомогою купівлі-продажу благ матеріального виробництва.
 • Стимулювання: ринок надає спонукає дію на виробників, завдяки чому вони здатні створювати необхідні товари, мінімізувавши при цьому витрати на виробництво, щоб у майбутньому мати можливість практикувати максимізацію прибутку.
 • Надання інформації щодо виробничих витрат, кількості товару, його асортименту, а також якості.
 • Додаткові функції

  Важливими елементами функціональної сукупності по відношенню до розглядуваного поняття, є наступні пункти:
 • Посередницька функція пояснює те, що виробники, будучи економічно відокремленими в силу умов суспільного поділу праці, як правило, знаходять одне одного на ринку, після чого здійснюють обмін результатами своєї економічної діяльності.
 • Регулююча функція обумовлює встановлення ринком оптимальних пропорцій між суб'єктами економіки як на мікро-, так і на макрорівні. Відбувається це через розширення або звуження попиту і пропозиції щодо окремих ринках або всієї економічної системи в цілому.
 • Ринок: визначення і ключові особливості

  Ринок: визначення, види

  У сучасній економіці прийнято класифікувати ринки за рядом ознак. Наприклад, за призначенням в економіці виділяють ринок товарів, грошових коштів, а також праці. Ринок – визначення (економіка), яке базується на різнобічності. Тому другою ознакою для класифікації є процес організації обміну, відповідно до яких прийнято розрізняти оптовий і роздрібний ринки. Крім того, існує класифікація за формами власності, яка передбачає наявність приватних, кооперативних, а також державних ринків. Розподіл по галузях передбачає існування автомобільного, комп'ютерного, сільськогосподарського та інших видів ринкових структур. Важливою класифікації ринків є поділ системи у відповідності з видами конкуренції. Так, прийнято відокремлювати ринки досконалої та недосконалої конкуренції. Важливо помітити, що останні підлягають класифікації на олігополії, монополії і ринки монополістичної конкуренції.