Львів
C
» » Абсолютний і відносний показники

Абсолютний і відносний показники

Результатом аналізу процесів і явищ, досліджуваних з використанням статистичних методів, є сукупність чисельних характеристик, які можна класифікувати на абсолютні і відносні показники.

Абсолютні показники

Абсолютні величини з точки зору статистики являють собою кількість одиниць або сум у вибірці, які є безпосереднім результатом зведення та угруповання аналізованих даних. Абсолютні показники відображають, так би мовити, «фізичні» характеристики досліджуваних процесів і явищ (площу, масу, обсяг, просторово-часові параметри), які, як правило, реєструються в первинних облікових документах. Абсолютні величини завжди мають розмірність. Зазначимо також, що, на відміну від математичного тлумачення, абсолютна статистична величина може бути як позитивною, так і негативною.


Класифікація абсолютних показників

Абсолютні величини класифікують за методом представлення розмірів досліджуваних явищ на індивідуальні, групові і загальні. До індивідуальним відносяться абсолютні показники, що виражають числові розміри окремих одиниць сукупності. Наприклад, кількість працівників в організації, виробництво валової продукції підприємства, прибуток і ін Груповими показниками називають параметри, визначають розмірні ознаки або кількість одиниць у певної частини сукупності. Такі показники розраховують з допомогою підсумовування відповідних абсолютних параметрів окремих одиниць досліджуваної групи або ж прямим підрахунком числа одиниць у вибірці з генеральної сукупності.


Абсолютні показники, що описують розміри ознаки у всіх одиниць сукупності, називаються загальними . Такі параметри є підсумком зведення результатів статистичних досліджень. До таких показників відносяться фонд заробітної плати підприємств регіону, валовий збір пшениці в державі та ін.

Визначення відносної величини

З точки зору статистики, відносна величина – це узагальнюючий параметр, що описує кількісне співвідношення двох абсолютних величин. Іншими словами, відносні показники характеризують взаємозв'язки і взаємозалежності двох зіставляються абсолютних параметрів.

Застосування відносних величин в соціоекономічних дослідженнях

Відносні показники відіграють важливу роль при аналізі соціально-економічних процесів, оскільки самі по собі абсолютні характеристики не завжди дозволяють коректно виконати оцінку аналізованого явища. Найчастіше їх справжня значущість проявляється тільки під час порівняння з іншим абсолютним показником. До відносних показників відносяться параметри, що визначають структуру явища, а також його розвиток у часі. З їх допомогою легше простежити тенденції розвитку досліджуваного процесу і виконати прогноз її подальшої еволюції. Основна особливість відносних величин полягає в тому, що вони дозволяють виконувати порівняльний аналіз непорівнянних в абсолютних одиницях процесів, що, в свою чергу, відкриває можливості для порівняння рівнів розвитку або поширеності різних суспільних явищ.

Принцип розрахунку відносної величини

По відношенню до абсолютним показниками, що є вхідними даними для статистичного аналізу, відносні величини є похідними від них, або вторинними. Розрахунок відносних показників у загальному вигляді виконується з допомогою поділу одного абсолютного параметра на інший. При цьому величину в чисельнику, називають порівнюваної, або поточної, а показник, що знаходиться в знаменнику, з яким проводиться порівняння - основою (базою) порівняння. Очевидно, що можна виконати порівняння навіть абсолютно, здавалося б, між собою не пов'язаних абсолютних величин. Необхідні для статистичного аналізу відносні показники слід вибирати, виходячи з завдань конкретного дослідження і характеру наявних первинних даних. При цьому необхідно керуватися принципами наочності та легкості сприйняття. В якості поточних та базових показників для розрахунку можна використовувати не тільки абсолютні, але й відносні характеристики. Відносні параметри, отримані порівнянням абсолютних характеристик, називаються показниками першого порядку, а відносні – показниками вищих порядків.

Розмірності відносних величин

Статистичний аналіз дозволяє виконувати розрахунки відносних показників як для однойменних, так і для різнойменних величин. Підсумком зіставлення однойменних параметрів є неіменовані відносні величини, які можуть виражатися в коефіцієнтах кратності, що представляють, у скільки разів поточний показник більше або менше базового (у цьому разі підставою порівняння прийнята одиниця). Найчастіше в статистичних дослідженнях базу порівняння приймають рівною 100. У цьому випадку розмірністю отриманих відносних показників будуть відсотки (%). При порівнянні різнойменних параметрів в якості розмірності отриманої відносної величини приймається відношення відповідних розмірностей показників у чисельнику і знаменнику (наприклад, показник рівня ВВП на душу населення має розмірність млн руб./чол.).

Класифікація відносних величин

Серед різноманіття відносних параметрів виділяють такі їх види:
 • показник динаміки;
 • показники плану реалізації плану;
 • показник інтенсивності;
 • показник структури;
 • показник координації;
 • показник порівняння.
 • Показник динаміки (ОПД)

  Абсолютний і відносний показники
  Цей параметр описує відношення поточного рівня розвитку досліджуваного явища до певного, прийнятого за базу, рівню його розвитку в попередньому періоді. Виражений кратним відношенням, відносний показник динаміки носить назву коефіцієнта зростання, а у відсотках – темпу зростання.

  Показники плану (ОПП) та реалізації плану (ОПРП)

  Подібні показники застосовують усі суб'єкти економіки, які займаються поточним та стратегічним плануванням. Розраховують їх наступним чином:
  Абсолютний і відносний показники

  Абсолютний і відносний показники
  Розглянуті вище характеристики пов'язані наступною залежністю: ОПД = ОПП*ОПРП. Відносний показник плану визначає напруженість завдання порівняно з попереднім періодом, а реалізації плану – ступінь його виконання.

  Показник структури (ОПВ)

  Даний відносний показник показує структурний склад сукупності й виявляється у відношенні розміру абсолютної ознаки структурної частини досліджуваного об'єкта до розміру ознаки сукупності в цілому. Іншими словами, розрахунок показників структури полягає в обчисленні питомої ваги кожної частини сукупності:
  Абсолютний і відносний показники
  Виражаються ОПВ зазвичай у вигляді часток одиниці (коефіцієнтів) або відсотках. Сума питомих ваг структурних частин досліджуваної сукупності при цьому повинна бути дорівнює відповідно одиниці або ста відсотків. Подібні коефіцієнти застосовуються при дослідженні структури многосоставних складних явищ, наприклад, при вивченні викидів шкідливих речовин автомобілями транспортного потоку, поділяючи їх за типом використовуваного палива (бензин, дизель, газ) або за призначенням (легкові, вантажні, автобуси) і т. п.

  Показник координації (ОПК)

  Абсолютний і відносний показники
  Такий параметр характеризує ставлення характеристики деякої частини статистичної сукупності до характеристики базової частини. Відносний показник координації використовується у статистичному аналізі для більш наочного представлення взаємовідносин між окремими частинами досліджуваної сукупності. В якості базисної вибирають частина сукупності з максимальною питомою вагою або є пріоритетною.

  Показник інтенсивності (ОПІ)

  Дана характеристика використовується для опису поширення досліджуваного явища (процесу) у властивій для нього середовищі. Сутність її полягає у порівнянні різнойменних, пов'язаних між собою певним чином величин.
  Абсолютний і відносний показники
  Прикладом є показники рівня ВВП на душу населення, демографічні показники природного приросту (убутку) населення на 1000 (10000) людина і т. п.

  Показник порівняння (Spri)

  Цей параметр описує співвідношення однойменних абсолютних характеристик різних об'єктів:
  Абсолютний і відносний показники
  Відносний показник порівняння можна використовувати для порівняльного аналізу, наприклад, чисельності населення різних держав, цін на однакові товари різних марок, продуктивності праці на різних підприємствах і т. д. Розрахунок відносних характеристик є важливим етапом статистичного аналізу, проте, розглядаючи їх незалежно від первинних абсолютних показників, можна прийти до недостовірним висновків. Отже, коректна оцінка різних соціоекономічних процесів і явищ повинна базуватися на системі параметрів, в яку входять і абсолютні, і відносні показники.