Львів
C
» » Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Наука геоекологія – це дисципліна на стику екології та географії. В її рамках вивчаються особливості, склад, будову і процеси людської середовища проживання. Фахівці в цій області працюють над тим, щоб убезпечити біосферу від несприятливих змін, спричинених господарською діяльністю людей.

Предмет вивчення

Головним завданням фахівців в області геоекології є пошук компромісу між населенням, виробництвом і природою. Для цього вони вивчають джерела антропогенного впливу на навколишнє середовище, їх просторово-часовий розподіл та інтенсивність. Проводяться дослідження деструкції природних середовищ і компонентів, ведеться контроль за їх динамікою.


Навантаження на геоекосистему – це те, що вивчає геоекологія. З цією метою вона аналізує реакцію живих організмів на що впливають на них процеси технологічного характеру. Вчені моделюють, прогнозують і оцінюють антропогенний вплив. Результатом їх роботи, як правило, стає підготовка рекомендацій, в яких викладаються найбільш оптимальні способи використання геоекосистеми.
Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Місце в науці

З точки зору наукової класифікації геоекологія – це підрозділ екології в цілому (іноді її називають мегаекологией). Як і у кожної дисципліни, у неї є свій специфічний об'єкт дослідження. У разі геоекології це екосистеми високого ієрархічного рівня (наприклад материк, біосфера, біом, океан). Є і інші оцінки місця дисципліни в науці. Крім усього іншого, геоекологія – це четвертий розділ географії (нарівні з економічним, фізичним і соціальним). Але і це не все. Геоекологія тісно переплетена з геологією – вона вивчає геологічне середовище і її зв'язку з іншими середовищами, у тому числі з гідросферою, атмосферою і біосферою. Ця наука дає оцінку людського впливу на всіх них.


Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Прикордонна дисципліна

Те, що вивчає геоекологія, відрізняється системним характером (такими є, наприклад, взаємодії абиотической середовища та живих організмів). Спеціально для даної науки вчені ввели новий термін. Це геоекосистема, яка є результатом взаємодії гідросфери, біосфери, атмосфери та літосфери. Також її розглядають як породження зіткнення суспільства і природи. Наслідком їх взаємодії є поява відкритих і закритих геоекологічних систем. Як і будь-яка інша прикордонна дисципліна, ця наука користується дослідницькими методами самого різного характеру. Геоекологія – це система, яку не можна описати лише одним показником, а значить, в даному випадку потрібна інтеграція геології, географії, екології та деяких інших галузей людських знань.
Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Глобальні і універсальні проблеми

Вивчення географії та геоекології виявляє два типу проблем. Їх можна поділити на глобальні та універсальні. До перших належать проблеми, що зачіпають всю екосферу (приклад – парниковий ефект). До універсального типу відносяться негативні повторювані в різних модифікаціях тенденції. До них можна віднести скорочення різноманітності життя на Землі та руйнування озонового шару планети.
Особливу увагу факультет географії та геоекології приділяє проблемам деградації ґрунтів. Погіршення її якості призводить до зниження родючості. Як правило, деградація викликається господарською діяльністю людей. Тим не менше її причиною може послужити і якийсь природний фактор (зсуви, урагани, виверження вулканів і т. д.).
Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Дослідницькі принципи

У досліджень геоекологів є кілька ключових принципів. Перший з них – регіональний. Він враховує локальні геоекологічні умови. Історичний принцип ґрунтується на аналізі причин формування системи та обставин її розвитку. При вивченні фахівці також враховують її структуру, динаміку і процеси функціонування. Однією з основ таких досліджень є ландшафтна карта. Геоекологія, екологія і прикордонні з ними науки не можуть не враховувати ресурсного фактора. Вчені приділяють значну увагу тимчасовим і просторовим закономірностям розвитку ландшафту і всієї природи в цілому. Важливу роль відіграє так званий басейновий принцип. Згідно йому, важливий аналіз стану гідрогеології, потоку енергії, речовин та інформації.
Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Концепції та ідеї

Теоретичною основою геоекології вважається концепція біоценозу, розроблена в XIX столітті ученим Карлом Мебиусом. Під даним терміном розуміється сукупність живих організмів, що мешкають в однакових природних умовах. Будь інститут геоекології приділяє увагу таким поняттям, як географічна оболонка, екосистема, ландшафт, ноосфера, геосистемная концепція, концепція геотехнічної системи. Теоретичний фундамент дисципліни склався завдяки двом материнських наук і їх прогресу в останні півтора століття. Завдяки географії в геоекології склалася комплексна концепція про природних взаємозв'язках і ролі окремих геокомпонентов, поняття диференціації та інтеграції. Важлива й інша сторона цієї медалі. Екологія привнесла в геоекологию терміни ноосфери і біосфери, систему поглядів на кругообіг речовин і якість навколишнього середовища.
Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Передумови появи науки

Окремі погляди, характерні для геоекології, висловлювалися ще до її появи. Так, великий англійський економіст XVIII століття Адам Сміт детально досліджував природні ресурси як джерело народного багатства. Його співвітчизник Томас Мальтус у 1798 році чи не вперше спробував теоретично осмислити небезпека екологічної кризи, причиною якого міг стати дефіцит продовольства. Як вже зазначалося вище, для розглянутої науки дуже важливо явище кругообігу речовин. Першим його досліджував який жив у XIX столітті Юстах Лібіх, таким чином обосновавший теорію про мінеральному живленні рослин. На становлення геоекології вплинув фундаментальна праця Чарльза Дарвіна «Походження видів» (1859), а також книга американського географа Джорджа Перкінса Маршу «Людина і природа» (1864). Саме цей дослідник одним із перших заявив про необхідність обмеження господарської діяльності, вредившей навколишньому середовищі. Російський вчений Олександр Воєйков в 1891 році описав способи боротьби з несприятливими природними явищами (суховіями, заморозками, засухи тощо). В якості заходів протидії він пропонував водну меліорацію та лісорозведення. Професор Санкт-Петербурзького університету Василь Докучаєв у 1903 році закінчив розробку вчення про ґрунті, в якому вона розглядалася як природно-історичне тіло. Всі ці роботи відіграли свою роль у становленні геоекології.
Геоекологія - це Що вивчає геоекологія

Зародження геоекології

Історія вивчення географії, геоекології, туризму та інших суміжних дисциплін має спільні корені. Їх можна простежити, якщо уважно поглянути на еволюцію науки в XX столітті. Поява геоекології пов'язано з виникненням ландшафтної екології, що стався в 1939 році. Основоположником цієї дисципліни був Карл Троль. Він вивчав клімат, рельєф, рослинність і взаємозв'язку різноманітних природних факторів. Саме Троль ввів в ужиток поняття ландшафтної екології, яке при перекладі з німецької мови на англійську трансформувалося в геологічну екологію або геоекологию. Подвійний термін наочно демонстрував його суть. У новій дисципліні Карл Троль об'єднав два дослідних підходу. Один (горизонтальний) полягав у вивченні природних явищ і їх взаємодії, а інший (вертикальний) ґрунтувався на вивченні їх взаємовідносин всередині екосистеми. Нова наука стала противагою вже існували тоді дисциплін. Приміром, геоекологія сильно відрізнялася від біологічної екології, мала окрему структуру (екологію тварин, рослин, мікроорганізмів і т. д.). Дітище Карла Троля поступово розширив свою компетенцію В 1960-е рр. під приціл геоекології потрапила господарська діяльність людини та її вплив на ландшафт та навколишнє середу.