Львів
C
» » Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Вибір правильних методів навчання – це одна з головних проблем в педагогічній науці. Особливо це стосується методики навчання грамоти в початковій школі, з допомогою якої вчитель озброює дітей основами наук, забезпечує правильний розвиток особистості, формує світогляд, розвиває різні пізнавальні здібності. Багато вирішує вибір методики навчання, саме від її ефективності залежить, чи буде процес навчання цікавим і радісним або він перетвориться в тяжкий, обтяжливий труд.


Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Учень і вчитель

Методика навчання грамоти в початковій школі повинна приносити плідні, результативні підсумки. Учитель – це посередник між знаннями і свідомістю учня. Головне завдання – донести ці знання до дитини, використовуючи ефективні методи, організовуючи способи, визначені шляхи, прийоми надання навчального матеріалу. У чому методи навчання залежать від біологічних, фізіологічних особливостей підростаючого організму. При подачі навчальних матеріалів повинні враховуватися вікові, біологічні щаблі розвитку, від них залежить працездатність, фізичне здоров'я, стомлюваність, рівень творчих здібностей. Все це вчитель повинен враховувати при роботі з дітьми. Головна проблема в освіті – як розвинути у дітей інтерес до нових знань, навчання, як виховати в них потребу до саморозвитку, до самостійного пошуку. Ці проблеми зачіпають потребностную мотиваційну сферу дитини. Часто учні початкових класів ще не здатні вчитися «для себе». Вони можуть намагатися за похвалу, за подарунки, для батьків. Кожен з цих мотивів має в підсумку кінець. Саме тому вчитель зобов'язаний сформувати мотивацію до навчання, де основою буде служити пізнавальний процес. Для вирішення цих завдань розробляються різноманітні методики.


Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Історія різних методів

Історія методів навчання грамоти в початковій школі сягає своїм корінням в далеке минуле, вона повчальна і складна. Найвидатнішими педагогами в свої часи були Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинський, В. П. Вахтерів. Актуальною темою для них була букваристика. Вміння читати, писати (елементарна грамота) – ключ до загальної освіти. Довгий час безграмотність була перепоною на шляху народу до світла знань. До кінця 18-го століття в шкільній практиці панували догматичні методи навчання, коли використовувався буквосослагательний метод (аз, буки, веди). Спирався він на механічне зазубрювання букв, називання їх, складів і далі слів. Якщо аналізувати ефективність даного методу, то можна сказати, що він спирався тільки на заучування. Не враховувалась звучна мова, звуки, не було злите читання складів. Для дитячого сприйняття тексти були дуже важкими. Вони всі носили складний релігійний зміст. Викладання листа відривалося від читання. Потреби в масовій освіті призвели до того, що педагоги почали шукати новий метод навчання – більш легкий, швидкий, економний. На зміну буквослагательному прийшов звуковий метод, який орієнтований на аналітичну і синтетичну здатність учня.
Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Переваги звукового методу

Як вже згадувалося, буквосослагательний метод є яскраво вираженим буквеним синтетичним методом: букви заучиваются, об'єднуються у склади, після цього в слова. Численні суперечки букваристов в 19-му столітті призвели до того, що з'явилися звукові методи навчання. Вони мають цілому рядом переваг перед буквосослагательними методиками. В наші дні основоположною є звукова методика навчання грамоти в початковій школі. Літературне читання при цьому стало набагато цікавіше. На уроках проводиться аналітична робота, розвиваються розумові процеси. При цьому навчання і читання, і листа стало проводитися одночасно. Тексти для читання легше засвоюються, оскільки мають захоплюючий, пізнавальний характер. В Європі аналітико-синтетичний звуковий метод в 19-му столітті розробили А. Дістервег, Ст. Грезер, Фогель. У Росії його вперше ввів К. Д. Ушинський, продовжили його справу в кінці 19-го століття відомі букваристи Тихомиров, Вахтерів, Флеров, а вже в 20-му столітті - Янковська, Редозубов. Радянські букварі стали значним кроком в освіті. Методики викладання стали більш вдосконаленими, вони дозволили швидко оволодівати навичками читання. У порівняно короткі строки (за три місяці) стало можливим навчитися читати. При цьому відразу ж методика навчання грамоті дозволяла навчатися письму, отримувати знання з граматики, орфографії. В наш час розроблено вже більше тридцяти різних букварів та абеток для дітей початкової школи.
Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Методика навчання грамоти в початковій школі Горецького

Сучасна методика В. Р. Горецького і А. Ф. Шанько розраховується на три з половиною місяці занять. У системі мається на увазі інша послідовність при вивченні звуків і букв, ніж алфавітна. Горецький в методиці навчання грамоти в початковій школі розташував звуки і букви, грунтуючись на частоті їхнього вживання. Спочатку вивчаються найбільш використовувані в мові, потім менш уживані і на закінчення – малоупотребительние звуки. Це дозволяє прискорювати процеси розвитку і техніки мовлення. При цьому відкривається можливість для вчителя паралельно проводити цілеспрямоване розвиток мовлення, аналізувати смисловий зміст текстів, виконувати різні вправи для закріплення отриманих знань.
Вихідний момент у методиці Горецького – аналіз звучання виголошуваної промови. Діти виокремлює з тексту пропозиції, розбивають їх на слова, слова на склади, виділяючи при цьому ударні, встановлюють послідовність, кількість і характер звуків, їх зв'язок між собою в слові. Аналізуючи ефективність даного методу, варто сказати, що вчителі гідно оцінили підручник Горецького. Всі його позиції мають науково обґрунтоване підтвердження, практика доводить високу ефективність викладання за даною методикою.

Навчання російській мові

На уроці російської мови методика навчання грамоти в початковій школі головним завданням ставить формування правильного написання. Уміння змістовно, стилістично точно, виразно, інтонаційно правильно висловлювати власні думки в письмовому вигляді повинен в підсумку оволодіти кожен учень. Орфографія в методиці навчання грамоти в початковій школі також стоїть на одному з перших місць. У початковій школі зібрані базові знання, якими повинні оволодіти учні, з них формуються основи знання російської мови. Молодші школярі вивчають звуковий склад слова, характеризують приголосні і голосні звуки, пояснюють роль ненаголошених і наголошених голосних, твердість і м'якість приголосних звуків. Вивчають основи морфології для правильного вживання слів. Всі ці основи забезпечує методика початкового навчання.
Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

Основні розділи методики

Основними розділами методики початкового навчання є наступні:
 • Навчання грамоти . Тут представлені основні методи навчання читання та письма, результати величезних успіхів яких почали проявляти себе у часи СРСР.
 • Методика читання . У початковій школі головним завданням при навчанні читанню варто навчити дитину швидко усвідомлено читати, підготувати його до переходу в середні класи.
 • Граматика у методиці навчання грамоти в початковій школі, а також орфографія грають значну роль. Мета – навчити дітей основам письма, а також дати перші орфографічні навички.
 • Розвиток мовлення . Даний розділ в початковій школі досить різноманітний. Діти починають аналізувати свою промову, синтезувати, робити висновки. Вони ставляться в умови, коли свою промову потрібно обдумувати, правильно висловлювати власні думки. На цьому етапі відбувається засвоєння того, що письмова мова відрізняється від усної своїми формами: лексичної, морфологічної і синтаксичної. У дітей повинні бути закладені основи зв'язного, правильного мовлення.
 • Поняття про методи

  Яку методику навчання грамоти в початковій школі взяти за основу, щоб досягти максимального ефекту при навчанні дітей? Щоб відповісти на дане питання, необхідно ознайомитися з тим, якими бувають методи. Метод – це упорядкована спільна діяльність вчителя і учнів, яка спрямована на досягнення поставлених цілей. Дидактичні методи – сукупність шляхів, способів вирішення освітніх завдань. Стосовно педагогу тут йдеться про методи викладання, до учня – про його ставлення до навчання. У спільній діяльності учня і вчителя виділяються прийоми, які входять в основну методику навчання грамоти в початковій школі. Прийом – структурна частина методу, елемент, разова дія, один крок для його реалізації. Кожен прийом – це окрема дія.
  Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

  Об'єктивна і суб'єктивна частина

  У методах навчання існують об'єктивна, що залежить від вчителя, і суб'єктивна, не залежить від нього, частини. Так, наприклад, розповідь – метод навчання, який виконують всі вчителі, загальне в ньому – об'єктивна характеристика. Але кожне виконання з вуст педагога має свої особливості, їх привносить у свою розповідь сам учитель. В будь-якій області методів велику роль відіграє індивідуальна майстерність педагога, вища форма педагогічного мистецтва. Головними функціями в будь-якому методі є мотиваційна навчальна, виховна, розвиваюча, організаційна. При їх допомозі вчителя вирішують питання, пов'язані з мотивацією, впливають на навчально-виховний процес в цілому. Таким чином, будь-який метод навчання є шляхом до досягнення поставлених цілей.

  Класифікація методик навчання грамоти в початковій школі

  Учитель завжди прагне вибрати найбільш вдалий метод для досягнення педагогічних цілей. Для полегшення проблеми вибору методу їх порівнюють по своїй ефективності, оцінюють і об'єднують у певні групи. Сприяє цьому класифікація, упорядкування методів. Перші класифікації для оцінки ефективності методу описували частина видимого процесу – які дії вчиняють на уроці учитель і учні. Ці дії дозволяли охарактеризувати основну методику навчання грамоти в початковій школі. Незабаром виявилося, що для аналізу та оцінки роботи навчально-виховного процесу цього мало. Для порівняння стали шукати нові пункти для класифікації методів, вони повинні були відобразити всі сторони процесу. Всі методи стали класифікуватися за окремим системам.
  Методики навчання грамоти в початковій школі: опис, оцінка ефективності

  За джерелами знань

  Класифікація за джерела знань (Е. І. Петровський, Е. Я. Голант, М. М. Верзилин). В якості основи виділяються методи розглядаються джерела знань, які базуються на практиці, слові, наочності. Культурний прогрес приєднав сюди книгу, останнім часом – відео і комп'ютерні системи. Ця класифікація поєднує в собі п'ять основних методів:
 • наочний;
 • практичний;
 • робота з книгою;
 • словесний;
 • видеометод.
 • Кожен метод може виступати в найрізноманітніших видозміни (модифікаціях).

  За призначенням

  Методи класифікуються за своїм призначенням (Б. П. Єсіпов, М. Д. Данилов), з основної дидактичної мети, для якої вони використовуються. Наприклад, "Методика навчання грамоти в початковій школі (пунктуація)". Загальні ознаки цієї класифікації – послідовні етапи процесів навчання, які сприяють:
 • придбання знань;
 • формування навичок та умінь;
 • застосування знань;
 • творчої діяльності;
 • закріплення;
 • перевірці знань, навичок, умінь.
 • Характер пізнавальної діяльності

  Класифікація за характером (типом) навчальної діяльності (В. Я. Лернер, М. Н. Скаткін). Оцінюється рівень самостійності, досягнутий учнями при запропонованій схемі роботи. Тут виділяються наступні методи:
 • інформаційно-рецептивний;
 • репродуктивний;
 • евристичний (пошуковий);
 • проблемного викладу;
 • дослідницький.
 • Якщо діяльність вчителя призводить лише до запам'ятовування матеріалу, до неусвідомленого його відтворення (навіть і правильному), тут можна говорити про низьку розумової активності (репродуктивний метод). При дослідницької, активної діяльності, коли знання здобуті в результаті пізнавальної праці, має місце евристичний або дослідницький метод.