Львів
C
» » Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

Авторська програма – це навчально-виховний процес, який спроектований педагогом на базі своєї методичної системи. Вона призначається для внесення інновацій в освіту та отримання підвищених результатів. Авторська програма — це результат тривалої інтелектуальної діяльності педагога, демонстрація його постійного самонавчання і саморозвитку. В даний час до представників цієї професії пред'являються серйозні вимоги. Зокрема, одним з них є розробка власних методичних курсів, факультативів, публікація результатів діяльності у педагогічній пресі.
Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

Принцип побудови

Педагог відображає системність підібраних засобів для оновлення змісту освіти. Також наголошується інноваційність виховних та освітніх завдань, спрямованість на перетворення освітнього простору.


Авторські програми педагогів повинні спиратися на функціонують методичні розробки програми, зацікавлювати не тільки учнів, але і колег розробника.

Структура програми

Існують певні вимоги, яким повинна відповідати будь-яка розробка. Авторська робоча програма має гармонійну структуру:
 • титульний аркуш з назвою;
 • пояснювальну записку;
 • зміст;
 • попередні результати;
 • межі використання;
 • список літератури.
 • Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

  Важливі моменти

  Що повинна включати пояснювальна записка? Приблизна авторська програма передбачає розкриття значущості даної програми, зазначення мети і завдань, виділення новизни, значущості розробки. Автор відзначає методи і форми організаційної роботи.


  У змісті програми передбачається розкриття кожної теми, простежується відповідність з навчальним планом, зазначається той час, що відводиться на вивчення кожного питання. Педагог зазначає форми проведення занять, зайнятість дітей. Є певні вимоги і до попередніми результатами. Важливо вказувати вимоги до рівня знань, умінь, навичок (ЗУН), якими повинні оволодіти учні, до засобів контролю, до оцінки.
  Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

  Зміст

  Авторські освітні програми починаються з детального вивчення аналогічних робіт, створених іншими авторами, виділенням у них позитивних і негативних моментів. При складанні важливо усвідомлювати концепцію, основні ідеї, логіку програми, спиратися на особистий досвід, індивідуальні особливості і умови роботи, на запити батьків та школярів, відносини між педагогом та його вихованцями. Авторські освітні програми повинні бути короткими, реалістичними, оригінальними. Обов'язковим елементом є постановка мети, яка конкретизується в завданнях і методах їх вирішення. Також автором зазначається прогнозований результат, перераховуються критерії його оцінки.

  Основні вимоги

  Авторська робоча програма будується на принципі особистісно-орієнтованого навчання, що передбачає різні форми творчої діяльності дітей:
 • заняття;
 • конкурси;
 • конференції;
 • змагання;
 • олімпіади;
 • виставки.
 • Автор закладає оптимальне поєднання спільної та індивідуальної діяльності дітей і підлітків. Програми будуються з обов'язковим урахуванням вікових особливостей кожного учня, передбачають можливість використання індивідуального підходу до дитини. Авторські програми навчання повинні враховувати фізіологічні особливості дітей, містити опис розвиваючої середовища, перелік використовуваного устаткування і матеріалів.
  Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

  Структурні елементи

  На титульному аркуші необхідно вказати повну назву освітньої організації, в якій працює автор. Також повинні бути відомості про те, коли і хто затвердила подану авторську програму. Далі йде назва курсу, вказується вік, на який він призначений. Потім пишуть Ф. І. Про одного автора або творчого колективу, яким створений матеріал, відзначають населений пункт, а також рік розробки. У пояснювальній записці необхідно зазначити вид навчального закладу (ліцей, школа, гімназія), а також його тип (спеціальне, загальноосвітній), відзначити клас. Так як на основі авторської програми будуть працювати інші педагоги, важливо обґрунтувати її значущість, новизну, актуальність. Далі автор виділяє мета, завдання курсу, строки його реалізації. За вимогами, що пред'являються до змісту авторської розробки, необхідно вказати методи, форми навчання, а також графік проведення занять. Автор перераховує передбачувані результати, представляє систему оцінки досягнень школярів, виділяє інструментарій для оціночних дій. У навчально-тематичному плані перелічуються теми або розділи, а також логіка їх розгляду. Приділяється увага кількості годин, що відводиться на кожну тему, перераховуються форми і вид занять. Відповідно до вимог ФГОС в авторському курсі повинен бути зазначений освітній продукт (ті матеріали, що будуть створені хлопцями в рамках проектної та дослідницької діяльності, експериментів).
  У змістовній частині перераховуються теми, пропонується їх короткий опис. Увага приділяється теоретичної та практичної частини пропонованої програми. Матеріал повинен підбиратися з урахуванням фізіологічних особливостей учнів. Інформаційне забезпечення припускає вказівку літератури, використовуваної для складання програми, освітніх дисків, що додаються до курсу. В якості додатків можна розглядати списки тем досліджень (рефератів), приклади проектів, методичні рекомендації.
  Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

  Перший блок

  Авторська програма - це матеріал, який оформлений з урахуванням вимог нових федеральних освітніх стандартів. Так, у першому блоці повинна бути представлена пояснювальна записка, а також основна концепція. Проаналізуємо цю частину по деяким аспектам. Ведучи мову про актуальність пропонованого матеріалу, автор користується такими маркерами:
 • актуальність проблеми зростає в зв'язку з;
 • у зв'язку з дане питання стало ще більш актуальним;
 • інтерес до проблеми пояснюється наступними фактами;
 • в рамках особистісно-орієнтованого підходу особливе значення придбали наступні моменти.
 • Авторські програми освіти передбачають зазначення причин введення предмета (курсу, факультативу) за допомогою наступних маркерів:

 • серед причин введення програми виділимо;
 • важливість курсу обумовлена;
 • введення авторського курсу пов'язане з недостатністю проектної роботи в курсі.
 • Також у першому блоці необхідно відзначити особливості матеріалу програми, озброївшись такими шаблонами:
 • специфіка програми обумовлена;
 • особливість курсу полягає в;
 • програма призначена для широкого комплексу;
 • її відмінними рисами модно вважати;
 • особливу увагу в курсі звернено на застосування.
 • Авторська програма - це результат багаторічної праці педагога, тому так важливо при її складанні дотримати всі основні вимоги, пропоновані до навчально-методичних матеріалів. При вказівці ролі і місця курсу (факультативу, предмета) в освітній діяльності можна використовувати наступні маркери:
 • факультатив є компонентом навчального плану;
 • курс пов'язаний з такими дисциплінами;
 • электив спирається на знання, отримані школярами в рамках розгляду таких предметів.
 • Окреме увагу необхідно приділити адресату, озброївшись деякими шаблонами:
 • програма адресована;
 • курс рекомендується школярам;
 • програма розрахована на розвиток та навчання.
 • Після модернізації вітчизняної освітньої системи обов'язковим елементом першого блоку авторської програми стало вказівку її відповідності вимогам федерального Державного стандарту. Для можна озброїтися такими маркерами:
 • курс відповідає змістовної базі ФГОС;
 • зміст програми повною мірою відображає сучасні тенденції вітчизняної освіти.
 • При виділенні вимог до знань, умінь, навичок учнів, що пред'являються після освоєння авторської програми, підійдуть наступні шаблони:
 • після проходження курсу хлопці мають уявлення про;
 • опанувавши курс, хлопці набувають такі навички;
 • у результаті вивчення програми школяр повинен знати етапи розвитку, принципи організації, володіти культурою.
 • Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

  Вимоги до ЗУН учнів

  Даний розділ є важливим компонентом авторського курсу (програми, электива). Залежно від основного призначення створюваного курсу автор зазначає індивідуальні вимоги до знань, навичок, умінь школярів, якими вони повинні оволодіти після його завершення. Особливу увагу необхідно приділити цільової установці програми. Для цього підійдуть наступні елементи:
 • основною метою курсу є створення оптимальних умов для формування;
 • програма призначена для вдосконалення ЗУН;
 • курс призначений для створення у студентів цілісного уявлення.
 • Крім постановки мети, важливо зазначити основні завдання, які буде вирішувати запропонована авторська методика (курс, факультатив, электив). Для правильного оформлення завдань можна скористатися наступними варіантами:
 • в якості основного завдання курсу виділимо оволодіння практичними навичками;
 • курс передбачає набуття школярами навичок розв'язування задач підвищеної складності.
 • Що важливо знати

  Публікацією таких матеріалів займається видавництво «Просвіта». Авторські програми повинні мати чітку структуру – кілька блоків, з'єднаних між собою за змістом і змістом. Автор зазначає назву кожного розділу, пояснює ті інструменти (методичні прийоми, форми роботи), завдяки яким можна досягти бажаного результату. Відзначаючи форми навчального процесу, педагог виділяє: традиційні уроки, лекційні заняття, екскурсії, семінари, диспути. Як відзначити в авторському курсі поєднання самостійної та колективної роботи школярів? Наприклад, можна вказати, що відмінною особливістю запропонованого авторського курсу є акцент на самостійну діяльність школярів. Також в якості унікальності запропонованого матеріалу можна розглянути залучення учнів у проектну діяльність.
  Авторська програма - це що таке, визначення, опис і структура

  Підсумковий контроль

  Дане питання обов'язково має бути зазначений у будь авторською програмою. Наприклад, можна написати, що завершальним елементом стане проведення залікової роботи. Якщо передбачається контроль знань в кожному півріччі (чверті), це також зазначається у змісті авторського курсу.

  Підведемо підсумки

  Наявність власної методики (програми або курсу) є показником професіоналізму педагога. Власна програма, оформлена відповідно до вимог федерального освітнього стандарту, є підставою не тільки для присвоєння вчитель вищої кваліфікаційної категорії, але і висуненням його кандидатури на нагородження його галузевої (відомчої) нагородою.