Львів
C
» » Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми

Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми

Тема інноваційної діяльності в школі відрізняється своїми особливостями. Перша з них полягає в тому, що суб'єктами відповідного процесу виступають діти, педагоги та батьки. Якщо не враховувати фактор представлений, то з педагогічної інновації усунеться, власне, освітній, тобто гуманістичний елемент діяльності, пов'язаної з інноваціями. Другий відмінною рисою є необхідність охоплення максимальної кількості педагогічних проблем в системному ключі. У нашій статті мова піде про інноваційні підходи до діяльності школи. Розглянемо нові методи навчання та актуальні програми, а також інші важливі аспекти теми.

Загальні положення. Ефективність інновації

Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
Сьогодні тема інноваційної діяльності в школі піднімається на державному рівні. Їй приділяється особливе значення практично в будь-якому регіоні РФ. Сучасна школа завжди в пошуку різних шляхів реалізації власних функцій, однією з яких виступає інноваційна діяльність. Під інновацією слід розуміти зміну, нововведення, нововведення. Варто зауважити, що в історичному плані так чи інакше новизна вважається поняттям відносним. Вона має конкретно-історичний характер, іншими словами, може з'являтися раніше «свого часу», після чого перетворюється в нормальне явище або застаріває. З цього можна зробити висновок, що реалізація інноваційної діяльності в школі неперервна: одні її напрямки постійно замінюються іншими.


Умовою, що визначає ефективність педагогічної інновації, вважається дослідницька діяльність викладачів. Останні в процесі вирішення проблем приватної методики задають собі і колегам загальні питання. Вони починають принципово по-новому переосмислювати раніше існуючі принципи дидактичного плану. Необхідно враховувати, що успішна організація інноваційної діяльності школи та її подальша реалізація — категорії, які багато в чому залежать від педагогічного складу, від усвідомлення вчителями інноваційної ідеї. Справа в тому, що в умовах інноваційного режиму здійснюється активний процес, при якому педагог самовизначається в особистісному плані. Крім того, відбуваються істотні зміни у взаєминах між викладачами.


Мета і завдання інноваційної діяльності

Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
Ключовою метою інноваційної діяльності в школі є активне реагування на потреби і різноманіття інтересів дітей, а також їх батьків. Варто зауважити, що важливу роль відіграє досягнення високого ступеня якості освіти і, звичайно ж, розвиток учнів. Серед основних завдань, розв'язуваних в процесі розвитку інноваційної діяльності в школі, доцільно виділити наступні:
 • Підвищення якості освітніх послуг, які надаються в школі.
 • Створення оптимальних умов для пошуку правильних рішень актуальних освітніх проблем.
 • Залучення викладачів до експериментальної та інноваційної діяльності школи у відповідності з пріоритетними напрямками сучасної освітньої системи.
 • Забезпечення взаємодії практики освіти та наукового напряму.
 • Сприяння у розповсюдженні інноваційного педагогічного досвіду.
 • Розробка системи моніторингу експериментальної та інноваційної діяльності у школі.
 • Принципи і напрямки інноваційної та експериментальної діяльності

  Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
  У процесі аналізу інноваційної діяльності школи з'ясувалося, що при модернізації освітньої системи визнається незаперечна цінність психологічного, фізичного, морального і духовного благополуччя підлітків. Експериментальна та інноваційна діяльність реалізується з позиції єдності інновацій та традицій у розвитку освіти, орієнтованих в першу чергу на підвищення якості освітніх послуг, які надаються навчальними закладами.
  Серед основних напрямків експериментальної діяльності доцільно зазначити такі:
 • формування і досвідчена перевірка принципово нового змісту освітньої категорії, а також нових виховних та освітніх технологій, методик, засобів і форм виховання, навчання;
 • розробка і подальша перевірка нової навчально-методичної та навчально-програмної документації;
 • створення і перевірка систем оцінки якісних характеристик освіти, процедур і форм проміжної атестації учнів, підтримка різних категорій учнів, а також систем адресного супроводу.
 • Система інноваційної діяльності школі включає в себе наступні напрямки:
 • відпрацювання механізмів, пов'язаних з оновленням змісту процесу освіти (розробка комп'ютеризованих курсів, програмне забезпечення, проблемне навчання, організація дослідницької роботи за умови отримання нових для учнів знань та інше), а також форм процесу освіти (нові методи викладання, принципово нові методики організації занять на уроках, виховних заходів та інше);
 • відпрацювання нових способів оцінювання процесу освіти (рейтингова система, створення портфоліо, розширення шкали балів та інше);
 • відпрацювання систем, які базуються на застосуванні нових засобів виховання, в повній мірі сприяють соціалізації школярів;
 • відпрацювання нововведень, які спрямовані на залучення громадських представників до управління навчальним закладом;
 • відпрацювання нових способів підвищення професійної компетентності викладачів закладів освіти, орієнтованих в першу чергу на забезпечення гранично високої якості освіти (тьюторство, дистанційне навчання, освоєння курсів щодо навчання експертів, менеджерів освіти і так далі).
 • Управління інноваційною діяльністю у школі

  Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
  Слід зазначити, що загальні питання, пов'язані з управлінням експериментальної та інноваційної діяльністю, вирішує директор школи. До них доцільно віднести наступні моменти:
 • Визначення пріоритетних напрямів експериментальної та інноваційної діяльності у школі.
 • Прийняття необхідних заходів, що належать до вдосконалення нормативно-правової основи в сфері експериментальної та інноваційної роботи.
 • Виступ з пропозиціями, які спрямовані в першу чергу на вдосконалення експериментальної та інноваційної роботи в освітній установі.
 • Контроль реалізації програм інноваційної діяльності в школі.
 • Для розвитку експериментальної та інноваційної діяльності, розробки управлінських рішень в області експериментальної роботи, здійснення гласною, об'єктивної, компетентної та незалежної експертизи інноваційних проектів у сфері освіти, експериментальних програм, а також відстеження як проміжних, так і кінцевих результатів інноваційної діяльності закладу освіти наказом директора формується науково-методична рада. Саме він керує експериментальної та інноваційної роботою, організує експертизу освітніх проектів у області інновацій, програм інноваційної діяльності школи, а також щорічно підбиває підсумки проведеної роботи.

  Напрямки розвитку закладу освіти

  Інноваційна діяльність вчителів школи передбачає відповідний розвиток освітньої структури. Тут доцільно виділити наступні моменти:
 • Розробка і подальше впровадження моделі управління якісними характеристиками сучасної освіти.
 • Створення умов для повноцінного розвитку інтелектуального потенціалу і творчих здібностей школярів.
 • Реалізація програми, пов'язаної з інформатизацією процесу освіти.
 • Застосування інформаційних технологій в системі управління освітнім установою.
 • Забезпечення належної освіти школярів у плані якості.
 • Розглянемо питання інновацій на практиці

  Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
  Як з'ясувалося в процесі аналізу інноваційної діяльності школи, серед основних її напрямків слід виділити формування сучасної інноваційної середовища, належне управління якісними характеристиками освіти, а також інформатизацію навчально-виховної роботи. Доцільно розглянути названі моменти на практиці.
  На сьогоднішній день більшість шкіл у Росії мають спеціально обладнаний комп'ютерний клас з тим чи іншим кількістю комп'ютерів (в залежності від числа учнів та інших факторів), інтерактивні дошки, медіатеки і медиапроекторы. Крім цього, в освітніх установах є розмножувальна техніка, сканери, принтери, ламінатори. Як правило, викладання інформатики та ІКТ здійснюється з другого класу. Велика кількість педагогів російських шкіл беруть участь у заходах з ІКТ методичного плану. Крім того, більшість предметів викладаються з використанням ІКТ. Варто зазначити, що інноваційна діяльність у початковій школі дещо відрізняється, ніж у середній і старшій. Так, електронна методична скарбничка початкової школи включає розроблені керівництвом і викладачами численні презентації з базових предметів для молодших школярів. Для них організовуються уроки з використанням мультимедиаучебников, застосовуються навчальні, а також контролюючі програми, спрямовані на підготовку до входження в середню ланку. Протягом багатьох років школи працюють в інноваційному режимі. В них функціонує єдиний освітній інформаційний простір, базою якого, як правило, служить шкільний сайт. Варто відзначити, що велике значення надається питанням інформаційної грамотності як викладачів, так і учнів. Результатом впровадження ІКТ в усі сфери шкільного життя виступає підвищення якісних характеристик освітнього процесу. Необхідно відзначити, що випускники російських шкіл успішно продовжують навчання в середніх і вищих навчальних закладах.

  Цілі використання ІКТ

  Сьогодні інноваційна діяльність педагогів школи тісно пов'язана з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Їх використання актуально в наступних цілях:
 • Ілюстративний матеріал для пояснення нової теми учням.
 • Інструмент для закріплення знань, навичок і вмінь, а також для самостійної роботи учнів.
 • Засіб для перевірки знань школярів.
 • Допомога при оформленні робіт творчого плану.
 • Засіб, що застосовується на стадії корекції та безпосередньо процесу навчання.
 • Інструмент для трактування результатів допомогою вдосконалення дозування матеріалу для вивчення, його систематизації, класифікації.
 • Допомога при реалізації можливостей учнів, що мають пошуково-творчий характер.
 • Інструмент для систематизації та ефективного використання додаткових знань з тих чи інших предметів.
 • Засіб для якісної підготовки до олімпіад з предметів.
 • Допомога в стимулюванні самостійності і пізнавальної активності учнів.
 • Сьогодні для проведення батьківських зборів, класних годин, а також позакласних заходів у російських школах прийнято використовувати фотофильмы, презентації та інформаційні буклети. Це говорить про належному виконанні поставлених перед інноваційною діяльністю завдань.

  Положення про інноваційної діяльності в школі

  Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
  Важливо відзначити, що на сьогоднішній день кожна школа має в своєму розпорядженні таким документом. Він розробляється з метою виявлення загального порядку, умов організації та подальшого управління інноваційною діяльністю в освітній установі. Представлена папір формується на основі ФЗ "Про освіту в РФ", Конвенції про права дитини, а також Статуту конкретного закладу освіти. У Положенні обов'язково зазначаються основні напрямки роботи інноваційної майданчика, наприклад, вдосконалення відповідного виду діяльності у педагогічній області; економічних механізмів, пов'язаних з організацією освітньої роботи; методології і теорії сучасної освітньої системи, предметно-просторового аспекту освіти і так далі. Діяльність шкільної інноваційної майданчики так чи інакше повинна забезпечити розробку, впровадження та апробацію нових, як правило, більш ефективних та якісних освітніх послуг, продуктів, які у повній мірі відповідають на суспільні запити, а також забезпечують комплексне професійне і особистісне самовизначення, побудова правильних освітніх і виховних траєкторій учнів. Варто зауважити, що статус такого майданчика може присвоюватися освітньому установі в рамках єдиної програми (іншими словами, інноваційного освітнього проекту), яка об'єднує всіх що беруть участь у творчому колективі. Саме вони представляють заклад освіти або інноваційну мережу структур. Причому це не залежить від організаційно-правової форми, виду та типу.

  Що ще вказується в Положенні

  Крім названої вище інформації, в Положенні щодо інноваційної роботи в школі прийнято визначати актуальні цілі та завдання даного виду діяльності. Приміром, однією з цілей інноваційної роботи є формування належних умов для підвищення якості освітнього процесу і, відповідно, кінцевого результату. Так, для здійснення поставленої мети доцільно виконання цілого ряду завдань (вони обов'язково перераховуються в документі). Список завдань розглянуто вище, тому повторюватися не має сенсу. Ще одним пунктом Положення, як правило, виступає методичне керівництво та організація інноваційної діяльності. Наступний пункт пов'язаний з перерахуванням актуальних документів. Зазвичай це локальні акти, які регламентують інноваційну роботу в освітній установі. Вони оформляються відповідальною куратором, який за підсумками року займається підготовкою звіту та аналізує показники інноваційної діяльності у закладі освіти. Доцільно розібрати основні функції куратора:
 • Планування інноваційної діяльності в закладі освіти, а також залучення в міру необхідності наукових консультантів; здійснення контрольної функції, пов'язаної з реалізацією затверджених інноваційних освітніх програм (проектів).
 • Здійснення моніторингу реалізованих інноваційних освітніх проектів.
 • Організація своєчасного і достовірного інформаційного супроводу реалізації освітніх проектів; інформування батьків неповнолітніх учнів та інших зацікавлених осіб щодо цілей, завдань, технік здійснення, а також результативності реалізації програм.
 • Повноцінне забезпечення дотримання законних інтересів і прав учасників процесу освіти.
 • Своєчасне інформування вищестоящих структур про виниклі проблеми, які перешкоджають здійсненню інноваційної освітньої програми. Варто пам'ятати, що вони можуть стати причиною невиконання інноваційного проекту в сфері освіти або календарного плану робіт.
 • Висновок

  Інноваційна діяльність в школі: поняття, нові методи навчання, програми
  Отже, ми розглянули поняття і визначення інноваційної роботи в школі, її напрями, принципи, цілі та завдання. Крім того, вивчили нові методики навчання і програми, розглянули відповідне Положення, розібрали один з аспектів теми на конкретному прикладі. На закінчення слід зазначити, що в даний час більшість російських шкіл відрізняються належним виконанням вимог щодо організації інноваційної діяльності. Серед основних напрямків у даному випадку доцільно виділити принципове оновлення змісту категорії освіти, впровадження інноваційних педагогічних методик та технологій, розробку інновацій у плані організації процесу освіти, постановку інтелектуально-творчої праці вчителів, організацію інтелектуально-творчих занять учнів, здійснення методичної роботи з викладацьким складом, реалізацію інноваційних педагогічних програм і проектів, а також роботу над формуванням іміджу російських освітніх установ і сприятливого виховного середовища. В сучасних активно мінливих умовах керівництво будь-якої школи повинно пам'ятати, що освітня установа так чи інакше відчуває гостру необхідність у перегляді звичної практики діяльності. Інноваційна робота в школі, впроваджувана педагогічним колективом, передбачає забезпечення високого рівня задоволеності якісними характеристиками освітніх послуг всіх що беруть участь в навчально-виховному процесі; поступальний оновлення освітніх технологій; підвищення мотивації підлітків до навчальної роботи; підтримання високих стандартів здійснення кадрової політики, а також виконання громадського (іншими словами, державного) замовлення.