Львів
C
» » Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис

Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис

Естетичні категорії є першими і найважливішими віхами в системі естетичних понять. В них відображається досвід і традиції культури, соціально-політичні особливості, духовні цінності. Поряд із законами і загальними поняттями естетики вони допомагають осмислити властивості реальності, красу і гармонію, особливості художньої творчості і соціальне буття.

Поняття категорії в естетиці

Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис
Під естетичними категоріями розуміють найбільш загальні поняття, що описують процеси творчості (культурного, художнього, музичного, кінематографічного та іншого). Вони одночасно відображають суть явищ буття у філософії. Система естетичних категорій – це стійка взаємозв'язок основних понять, де зміна одних елементів тягне за собою трансформацію інших.


Аналіз категорій естетики нерозривно пов'язаний з розглядом їх в історичній ретроспективі, так як їх зміст змінювалося протягом століть. У методології даної науки не раз виникали і нігілістичні думки з приводу можливості категоріального опису. Так, італійський філософ і політик Бенедетто Кроче у своїх працях обґрунтував ідею, згідно з якою всі естетичні категорії носять індивідуальний характер, сприймаються кожним людиною по-своєму, а тому є псевдопонятиями. Так як їм не можна дати точне і однозначне визначення, то в філософії від них слід відмовитися. Однією з центральних категорій або метакатегорий, пов'язаних з різноманіттям виразних форм навколишнього світу, є естетичне бачення. Воно дозволяє встановити взаємозв'язок з філософією і соціологією мистецтва, показати прекрасне, як одне з найважливіших вимірів естетичного сприйняття, притаманного духовній природі людини.


Категорії

До основних естетичних категорій відносять:
 • прекрасне;
 • потворне;
 • піднесене;
 • трагічне;
 • комічне;
 • низинне;
 • жахливе.
 • До цієї групи можна додати і додаткові категорії: мімезису (наслідування), хаос і гармонія, іронія, гротеск, алегорія, а також велика кількість інших. Вичерпного списку не існує, так як естетика лише вказує шлях, що дозволяє людині вийти з області утилітаризму і долучитися до більш високої духовної реальності. Частина цих категорій розглядається в рамках загальних принципів мистецтва – мімезис, спонукання, художній смак і об'єктивність, стиль, а інші – при аналізі мов мистецтва (художній символ і образ, симулякр). Багато з цих понять існували ще в давнину. У сучасній естетиці їх утримання було переосмислене, з'явилися нові категорії: абсурд, лабіринт, художній простір і час і інші. Вводяться також більш загальні поняття естетичної якості чи властивості.

  Прекрасне

  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис
  Однією з найбільш ранніх категорій в естетиці було «прекрасне», що описує явища, які володіють найвищою естетичною цінністю. Уявлення про те, що прекрасно, були різними в різних культурах та епохах. У часи Античності під цим терміном розуміли властивість світу – ідеальний порядок. Давньогрецькі мислителі Піфагор і Аристотель бачили прекрасне в гармонії – пропорційності, узгодженості частин і впорядкованості різноманіття. Ця ідея реалізувалася в архітектурі даної культури – храми Давньої Греції відрізнялися домірністю пропорціям людини. Тоді ж виникла ідея про те, що прекрасне створюється за допомогою натхнення і мисленого перетворення реальності.
  Особливу роль у розвитку естетики зіграв Аристотель. Естетичні категорії прекрасного, трагічного і наслідування в його працях придбали онтологічний характер. Основний з них він вважав мімезис – творче наслідування дійсності в мистецтві, здатне уявити образ прекрасним чи потворним. Його точка зору була відмінною від думки Платона, який мав на увазі під цією категорією просте копіювання. У середні століття поняття прекрасного ототожнювалося з божественним. Лише Бог надає відсталої матерії естетичні властивості. Аскетизм тієї епохи заперечує гріховну насолоду творами мистецтва. Прекрасне, воно ж божественне, має приборкувати бажання людини і допомагати йому на шляху до віри. В епоху Відродження ця естетична категорія в мистецтві повертається до античних традицій. Прекрасне, в тому числі краса людського тіла, стало символом добра, а потворне – зла. В епоху Класицизму сенс даного поняття придбав інший відтінок – воно стало ототожнюватися з витонченим і правдивим. Таким чином прекрасне в чому залежить від суб'єктивного сприйняття світу, чим і пояснюється велика різниця в естетичних оцінках окремих особистостей.

  Потворне

  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис
  Потворне як одна з основних естетичних категорій виникла як протиставлення прекрасного, піднесеного і естетичного. Діалектичне заперечення є характерною особливістю потворного в дійсності і в мистецтві. Воно пов'язане з такими характеристиками, як негативні емоції, неприйняття, антиценность, відраза. За часів греко-римської античності потворним насправді були руйнуються об'єкти і вмираючі, що розкладаються істоти, в концепції моралі – аморальні діяння, в політиці – зловживання повноваженнями, обман та інші явища. У мистецтві позначити потворне складніше, так як воно може бути фактом майстерного наслідування (зображення). Цицерон і Аристотель також підкреслювали, що потворне і потворне завжди притаманне комічному. Під потворним в естетиці розуміють властивості об'єктів, які мають від'ємним значенням у загальнолюдському плані, але не несуть серйозної загрози. Прекрасне доставляє насолоду при спогляданні, а потворне – відштовхує.

  Трагічне

  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис
  Трагічне, як категорія естетики, вперше з'явилося в Аристотеля. В його розумінні це був нерозв'язний конфлікт, обов'язкова складова якого – пристрасть і страждання. Їх причинами є піднесене. З тих пір більше, ніж за 2000 років, поняття трагічного сильно змінилося. Ця проблема в сучасному мистецтві і філософії перетинається з усвідомленням смертності, гріховності та недосконалості людини, а також відсутністю свободи. У той же час, разом з трагічністю безповоротної загибелі, трагічне стверджує нескінченність світобудови. Ця категорія намагається вирішити проблеми життя і смерті, сенсу буття, вічності світу, що постійно змінюється.

  Комічне

  Сутність комічної естетичної категорії полягає в протиріччі. Її можна охарактеризувати як результат протистояння прекрасного і потворного, піднесеного і ницого, безглуздого і розумного, хибного та істинного. Форми такого протиставлення, а, отже, і комічного, дуже різноманітні. Особливостями цієї естетичної категорії в літературі є:
 • гротеск;
 • ефект несподіванки;
 • емоційна критика;
 • різноманіття відтінків (гумор, іронія, сарказм, сатира та інші).
 • Піднесене

  У Стародавній Греції під піднесеним розуміли категорію естетики, а стилістичну фігуру мови. У Середньовіччі вищим благом і піднесеним був Бог, а на рівні людського буття це означало прагнення до ідеального і чистому. В сучасному осмисленні ця категорія носить відтінок позитивного значення об'єктів, які ще не розкриті до кінця і таять в собі величезний потенціал. Це щось колосальне, могутнє і перевершує можливості людини на сучасному етапі розвитку.

  Низинне

  Нице, як і потворне, є протиставленням. Воно протилежно категорії піднесеного і являє собою крайній ступінь потворного. Низинне – це надзвичайно негативна цінність для всього людства, що несе велику небезпеку. Прикладом естетичної категорії цього типу можуть служити фашизм, мілітаризм, ядерна війна.
  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис

  Жахливе

  Категорія жахливого за змістом близька до трагічного. Її відмінність полягає в тому, що воно безпросвітно і не залишає ніякої надії на краще. Результат жахливого – безнадійний, а загибель у цьому випадку не несе прояснює початку, так як це не підвладне людині. У середньовічній свідомості ця категорія була пов'язана з муками пекла і прийдешнім Страшним судом.
  Прикладом жахливого у французького письменника і філософа Дені Дідро була картина, на якій зображений чоловік, кинутий на розтерзання диким звірам. Його страждання і загибель абсолютно безглузді і призводять до песимістичного світовідчуттю.

  Хаос і гармонія

  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис
  До найдавніших естетичних категорій належать також хаос і гармонія. Роздуми про цих двох поняттях серед філософів часто приводили до питання про розумному формуванні світу з первісного хаосу. Так, німецький філософ Гегель, переймаючись думкою про випадковості, питав у читача: скільки разів необхідно розсипати літерний набір, щоб з нього вийшла поема Гомера «Іліада»? Гармонія в розумінні давньогрецьких мислителів являє собою якесь ціле, що складається із сукупності елементів, які найчастіше носять протилежний характер. Гармонія – це згода між людьми (соціальна сфера), між людьми і богами (духовна сфера) і між природними явищами (онтологічна сфера). Вона несе в собі позитивну характеристику, яка спрямована на возз'єднання. Хаос ж являє собою протилежність гармонії, неузгодженість між якими-небудь елементами. Обидві категорії існують в єдиному світовому просторі. Найдивовижнішим є те, що хаос здатний породити гармонію: зіткнення частинок та їх взаємодії народжуються зірки, планети і світ матерії в цілому.

  Катарсис

  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис
  Категорія катарсису мала велике значення в античній культурі. Її поняття включало в себе насамперед духовне очищення в результаті естетичного переживання. У ті часи вважалося, що мистецтво здатне лікувати психічні та інші захворювання, приборкувати шкідливі пристрасті людини. У сучасній психології також є специфічний напрям – арт-терапія, призначена для вирішення внутрішніх проблем, реабілітації після психічних і фізичних травм, зниження рівня стресу. У сучасному розумінні катарсис межує з експресивністю, самовираженням, сублімацією допомогою живопису, скульптури, акторської гри, музикування та інших напрямів у мистецтві. При сприйнятті художнього твору чоловік також повинен переживати катарсис, який призводить до виникнення почуття прекрасного і прагнення бути краще. Дана категорія тісно пов'язана з художнім образом. Він впливає на людину своєю емоційністю, закликає до співпереживання.

  Художній образ

  Художній образ як естетична категорія є узагальненою картиною, яка створюється за допомогою вимислу і має естетичне значення. Він також служить єдино можливою формою відображення дійсності в мистецтві. Вигадка художника створює іншу реальність в контексті естетичного ідеалу, який спирається на життєвий досвід. Трактування образу може бути також різною, в залежності від знань осмысливающего людини і історичної епохи. Існує безліч прийомів для створення образу: порівняння, типізація, узагальнення, вигадка і інші. Художній образ володіє наступними функціями:
 • відображення рис дійсності та розкриття духовного життя;
 • вираження емоційного ставлення до явища або об'єкта;
 • втілення ідеалу, гармонії і краси;
 • створення естетичної значущості;
 • формування внутрішньої установки у глядача, слухача чи читача на сприйняття;
 • втілення певного роду умовності при відображенні фактичних даних (творча роль).