Львів
C
» » Рівні комунікації: поняття, види та класифікація

Рівні комунікації: поняття, види та класифікація

21-й вік — вік інтенсивного розвитку інформативних технологій, що не виключає живого людського спілкування. Від того, наскільки людина вміє вибудувати діалог із зовнішнім світом, часто залежать і його особиста доля, і доля його справи: вміти переконувати — значить вміти перемагати.

Трохи термінології

Діалог неможливий, якщо спілкуються говорять на різних мовами. Так само не можна зрозуміти суть предмета, якщо не опанувати специфічними словами, що позначають його поняття. Тобто термінологією. Для розуміння теми «комунікація» слід добре засвоїти наступне:
 • комунікація — процес обміну інформацією в суспільстві;
 • суб'єкт комунікації — особа, яка передає інформацію;
 • об'єкт комунікації — той, кому вона адресована;
 • комунікаційний канал — спосіб передачі відомостей: письмовий, за допомогою технічних засобів, світлових або шумових сигналів; передача інформації від суб'єкта до об'єкта може бути здійснена з допомогою іншої людини (наприклад, кур'єра);
 • форми комунікації — а) словесна, або вербальна; б) невербальна — рухи, погляд, міміка.
 • Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  Інші терміни, які потребують більш детального роз'яснення, будуть розглянуті в окремих розділах статті.


  Поняття про рівні комунікації

  Це питання по-різному розглядається в науковій літературі. Одні автори визначають рівень комунікації по числу учасників процесу: міжособистісний, в малій групі або масовий. Інші (Конецкая В. П., 1977 р.) — по способам спілкування:
 • Знаковий, або семіотичний рівень — передача інформації за допомогою загальноприйнятих умовних знаків, що сприймаються візуально, на слух. Наприклад, вінки біля пам'ятників героям — знак поваги і пам'яті про них; зображення сонця в прогнозі погоди позначає сонячний день; сирена на переїзді попереджає про наближення потягу.
 • Словесний, або лінгвістичний. Слово — усне або письмове — головний спосіб спілкування людей.
 • Міжмовний, або металингвистический рівень комунікації. Характерний для наукової області, де переважає вживання спеціальних термінів, зрозумілих вузькому колу людей.
 • Околоязыковой, або паралингвистический рівень. Інформація передається за допомогою словесних засобів та їх поєднань: жест, рух, погляд, вигуки, висота голосу і ін. Вони можуть використовуватися навмисно і несвідомо для більшого впливу на співрозмовника.
 • Штучний (синтетичний) рівень. Передача експресивної інформації за допомогою різноманітних візуальних і невізуальних видів мистецтва — кіно, графіки, музики та ін. Її мета — формування естетичних і моральних почуттів, переживань, знань.
 • Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  На практиці відбувається не ізольоване, а змішане використання цих способів, форм комунікації з метою компактної передачі та максимально зрозумілою для об'єкта інформації.


  Комунікація: високий і низький рівень

  Безліч непорозумінь і навіть людських трагедій відбувається з-за того, що об'єкт не вміє правильно оформити і передати інформацію, або ж її сприйняття суб'єктом неповне або спотворене. Найбільш високий рівень комунікації спостерігається там, де її об'єкт і суб'єкт:
 • Вміють легко встановлювати міжособистісні контакти.
 • Володіють культурою спілкування з окремими людьми, з їх групою або великою масою.
 • Відчувають інтерес до теми спілкування і його результатами.
 • Не байдужі один одному.
 • Найвищий рівень комунікації спостерігається, коли партнери пов'язані родинними, дружніми, духовними узами.
  Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  Якість спілкування залежить, звичайно, і від того, як говорить або чує людина, від його емоційного стану. Невиразна мова, неграмотна, насичена незнайомій лексикою, поганий слух чи його відсутність у слухача, невміння розуміти невербальні сигнали мовця і неправильне їх тлумачення, упереджене або вороже ставлення до партнеру — причини спотворення інформації при її передачі або сприйнятті. Інша причина — відсутність інтересу до предмету обговорення, коли, наприклад, слухач засинає на нудною для нього лекції. Тобто це ознаки низького рівня комунікації.

  Організація комунікативного процесу

  На всьому шляху проходження від суб'єкта до об'єкта інформація може спотворитися, зникнути, бути неправильно понятий, у результаті чого мета спілкування не досягається. Організатору комунікативного процесу слід знати, коли, як і чому може відбутися такий збій. Рівні організації комунікації відповідають етапам її проходження від об'єкта до суб'єкта. 1 етап — підготовка суб'єктом, тобто ініціатором, цілей, змісту, форм, засобів комунікації. Він повинен серйозно продумати, наскільки здатний адекватно сприйняти його інформацію об'єкт. Наприклад, найбільш яскравим, емоційним, наочним виклад наукових даних для учнів школи. І більш насиченим науковою термінологією, технічними фактами, схемами і графіками — для студентів внз.
  2 етап — вибір кодування повідомлення: усне, письмове, у вигляді плану, графіка, відео та ін., з урахуванням чисельності адресантів (для індивідуального користувача для групи або для великої маси населення) та рівня їх підготовленості. Суттєво буде відрізнятися підготовка, наприклад, повідомлення про здобутки медицини для спеціального журналу і для населення в ЗМІ. 3 етап — вибір найбільш ефективних засобів комунікації. Усне або письмове повідомлення, розпорядження, наказ з використанням технічних засобів або через посередників. Директор установи видає письмовий наказ на нараді робить усне розпорядження керівникам підрозділів довести його до відома персоналу, дати роз'яснення у разі виникнення питань. 4 етап — декодування, розшифровка, і осмислення отриманої інформації об'єктом і прийняття рішень про якісь дії. 5 етап — зворотний сигнал від об'єкта до суб'єкта про прийом інформації та реакції на неї. Відповідні дії об'єкта міняють місцями його з суб'єктом: перший тепер стає відправником, джерелом, а другий приймачем інформації.
  Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  Комунікація між рівнями управління підприємством, організацією тим ефективніше, чим менше перешкод («шумів»), що спотворюють її зміст, виникає на шляху її проходження від джерела до об'єкта. Це можуть бути неисполнительность, самовільні навмисні або ненавмисні дії виконавців, технічні збої і т. д.

  Соціальна комунікація: критерії класифікації

  Відправником інформації, як і її одержувачем, може бути не одна особа, а група осіб, колектив, організація, суспільство. Обсяг комунікаційного процесу буває невеликим (перехожі привітались один з одним) і масштабним, глобальним, що охоплює багато країн (рішення територіальних домагань). Це визначає наступні рівні соціальної комунікації:
 • Аутокоммуникационная — спілкування зі своїм «Я». Людина наодинці з собою пізнає, оцінює власні можливості і здібності.
 • Интерперсональная - міжособистісна взаємодія двох або декількох осіб.
 • Групова комунікація, відрізняється кількістю учасників і змістом спілкування (ділове, дружнє тощо) в різних варіантах: індивіда з групою,членів однієї групи між собою, членів різних груп.
 • Індивідуально-групова (лектор — аудиторія).
 • Публічна — стосується соціальних проблем та інтересів. Як правило, це спілкування представників владних структур з народом, працівників сфери торгівлі, обслуговування, освіти, культури з клієнтами.
 • Міждержавна — комунікації між державами на дипломатичному рівні з питань війни і миру, культурного обміну, торгівлі, науки тощо
 • Глобальна охоплює величезні території Землі, забезпечує міжнаціональне спілкування її населення.
 • Масова комунікація.
 • Організаційна здійснюється між ієрархічними рівнями управлінської піраміди.
 • Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  Масова комунікація спрямована на великі аудиторії і виходить від різних суб'єктів, що мають свої цілі, засоби і способи впливу на свідомість населення.

  Завдання

  Потреби людей задовольняються інформації за допомогою масової комунікації — діяльності, яка має свої функції, власну систему знань, прийоми, норми і правила, засоби. Основними завданнями масової комунікації є:
 • просвітницька;
 • регулююча — формування суспільної свідомості і зв'язків індивіда і суспільства;
 • контрольна — нагляд за різними процесами в соціумі, пропаганда бажаних норм поведінки;
 • культурфилософская, або культурологічна — ознайомлення з традиціями, спадщиною, досягненнями в галузі мистецтва, розвиток інтересу до творчості.
 • Діючи на всіх рівнях комунікації, масова комунікація за допомогою переконання, освіти, навіювання через ЗМІ формує громадську думку, організує соціальну діяльність як індивідуальну, так і різних груп населення.

  Рівні міжкультурного спілкування

  У багатонаціональній країні, якою, наприклад, є Росія, неминуче спілкування людей різних етнічних груп. При цьому відбувається взаємне знайомство з нормами моральної поведінки, звичаями, віруваннями, національними традиціями на рівні як особистих, так і громадських, ділових, виробничих відносин.
  Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  Вивчення цих процесів призвело до виділення рівнів міжкультурної комунікації в залежності від кількості її учасників.
 • Міжособистісний рівень спілкування людей різних етнічних груп. У безпосередньому спілкуванні людина вільно чи мимоволі демонструє не тільки мовні особливості, але і поведінкові. Велику роль у налагодженні міжособистісного рівня комунікації відіграють його стать, вік, зовнішній вигляд, освіченість, суспільне становище. Готовність розуміти і поважати національні особливості партнера по спілкуванню викликає довіру і бажання підтримувати ділові та особисті контакти.
 • Міжкультурна комунікація членів малих груп може здійснюватися в рамках ділових зустрічей (участь у заходах, обмін досвідом, координація виробничої діяльності) або виникає випадково (поїздки, подорожі). Особливості мови, поведінки, мислення людей різних національностей роблять серйозний вплив на характер їх спілкування. Вони можуть викликати негативні реакції, якщо партнери демонструють їх винятковість і не готові шукати прийнятні для обох сторін форми спілкування.
 • Міжкультурна комунікація на етнічному рівні (великих груп) сприяє оновленню та взаємозбагаченню культур сусідніх народностей. Але в той же час породжує тенденції до збереження національної самосвідомості, особливостей побуту, вірувань, традицій. Насильницьке придушення культури будь-якого етносу іншим, домінуючим на спільній території, призводить до повного або часткового її знищення.
 • У багатонаціональних державах, де існує господарське і політичне єдність народів, що їх населяють, можливий національний рівень міжкультурної комунікації.

  Умови ефективної взаємодії

  Зовнішні прояви доброзичливості до співрозмовника або до аудиторії, відкритість, хороші манери і мова викликають відповідні почуття симпатії і готовність до спілкування. Встановлення ділових відносин вимагає від їх ініціатора деяких спеціальних знань і навичок, певної підготовки. Вони стосуються і мовного і немовного поведінки під час спілкування.
  Рівні комунікації: поняття, види та класифікація
  Якщо суб'єкт прагне досягти власних цілей, то він повинен добре підготуватися до розмови, попередньо вивчивши цілі і особливості поведінки протилежної сторони. Це допоможе підібрати аргументи для захисту своїх інтересів, передбачити суперечливі, конфліктні моменти і компромісні рішення. Розуміння психологічного стану партнера по невербальним сигналам, знання маніпулятивних прийомів і способів їх нейтралізації, вміння стримувати або демонструвати власні емоції — це мала частина навичок, що складають комунікативну компетентність.

  Висновок

  Війна будь-якого масштабу — в більшості своїй є результат невміння супротивників цивілізовано вирішувати спірні питання. Успішність побутових, професійних — будь! - контактів залежить від того, як людина спілкується з оточуючими, що демонструє і що ховає глибоко в собі. Можна сказати, що наука налагодження комунікативних зв'язків — це є наука перемагати. Цілеспрямоване вивчення психології спілкування має стати обов'язковим, якщо хтось хоче навчитися успішно відстоювати свої інтереси. Вона розкриє в кожній людині психолога-практика, внутрішньо готового до будь-яких життєвих подарункам і несподіванок.