Львів
C
» » Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах

Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах

Кожне підприємство прагне збільшити ефективність використання свого капіталу. Від цього залежить прибутковість організації, її ринкова вартість і стабільний розвиток у майбутньому. Саме з цієї причини відповідні служби кожного підприємства невпинно проводять аналітичні дослідження різних економічних показників. Це дозволяє оцінити ефективність роботи організації. Одним з важливих питань при проведенні дослідження є оцінка оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних засобах проводиться за встановленою методикою. Як проводиться контроль цієї частини активів підприємства, буде розглянуто далі.


Характеристика

Визначити потребу в оборотних засобів дозволяє певна методика, яка активно застосовується аналітичною службою практично кожного сучасного підприємства. Це необхідно в силу певних причин. Капітал, який бере участь в обороті, застосовується для організації технологічних циклів. Він повністю споживається протягом одного виробничого періоду і змінює свою форму. Спочатку фінансові ресурси спрямовуються на проведення різних технологічних операцій. Далі виходить готова продукція, яка надходить у продаж. Після її реалізації організація отримує прибуток.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Іншими словами, оборотні активи повністю споживаються протягом одного циклу. Саме з цієї причини їх називають оборотними. Чим швидше ці ресурси перетворюються знову у гроші, тим більше прибутку має підприємство. Якщо таких коштів накопичується на підприємстві більше, ніж потрібно, капітал використовується неефективно. При нестачі оборотних активів з'являються збої технології виробництва, простої техніки. Це також негативне явище.


Склад і джерела формування

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах дозволяє оптимізувати кількість фінансових ресурсів. У цьому випадку швидкість протікання одного виробничого циклу буде оптимальною. Підприємство зможе отримати максимальний прибуток від використання своїх наявних ресурсів. До складу оборотного капіталу входять запаси, готова продукція, незавершене виробництво, готівкові кошти в касі, а також кредитні засоби, які були надані покупцям. Перераховані статті балансу можуть формуватися як з власних, так і позикових джерел фінансування.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Саме структурний розгляд активів в обороті дозволяє прийняти рішення про заходи щодо поліпшення ситуації на виробництві. Також слід врахувати, що застосування власних джерел фінансування коштує дешевше для організації. Проте гармонійне розширення діяльності компанії на практиці неможливо без залучення позикового оборотного капіталу.

Нормування

Визначення потреби в оборотних коштах для кожної організації здійснюється з урахуванням особливостей його функціонування. На показник кількості ресурсів для проведення технологічного циклу впливає його тривалість, сезонних коливань ринку, умов кредиторської та дебіторської заборгованості.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Одним з ефективних методів визначення потреби в активах для проведення виробничої діяльності є нормування. Це оптимальне кількість кожної статті активів в обороті, яке здатне забезпечити безперервний випуск готової продукції, виконання плану виготовлення і продажу.
Кожне підприємство функціонує в особливих умовах. Встановлена кількість оборотних ресурсів для одного підприємства може не підійти іншій організації. Тому при виборі нормативних значень всіх статей враховують особливості роботи компанії в рамках певної галузі. Порівнюють декілька конкуруючих підприємств.

Методи визначення

Існує кілька способів визначення потреби підприємства в оборотних коштах. Аналітиками застосовується один з наступних способів. Перша методика називається коэффициентним підходом. Цей спосіб передбачає ділити наявні оборотні ресурси за ступенем їх зміни під впливом обсягу виробництва. На основі цієї інформації приймається рішення про необхідність збільшення або зменшення кількості грошей в обороті.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Другий підхід називається аналітичним методом. Він враховує величину фактичних середніх залишків коштів по кожній статті. При цьому до уваги також береться темп зростання виробництва. Третій підхід називається прямим рахунком. Він передбачає точне визначення норм для кожної статті активів в обороті. У четверту категорію входять всі інші підходи. Це може бути, наприклад, графічний метод, експертні оцінки і т. д.

Процедура нормування

Саме нормування є одним з самих популярних способів визначення потреби технологічного циклу у фінансових ресурсах. У процесі розрахунків визначається мінімальна кількість коштів, який необхідно для кожної виробничої операції для її безперебійного протікання.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Спочатку визначаються необхідну кількість ресурсів для кожного окремого елемента оборотних активів. Оцінюється, як швидко витрачається той чи інший ресурс, а також які його реальні запаси на підприємстві. Далі знаходиться сукупна потреба підприємства у фінансових засобах. Для цього аналітична служба виробляє простий розрахунок. Допомагає визначити потреба в оборотних засобах формула: ВІН = Рд*НЗ = ПРО/Т*НЗ, де ВІН – норматив для певної статті оборотних коштів, Рд – витрата за день власних коштів для фінансування обороту по окремій статті, Про – витрати коштів за певний період, Т – тривалість періоду дослідження, НЗ – норма запасу по конкретному елементу.
Після визначення норм для кожної окремої статті, їх підсумовують. Це дозволяє визначити сукупну потребу організації фінансових джерел для фінансування виробничої діяльності.

Аналітичний метод

Потреба підприємства в оборотних коштах можна розрахувати різними методами. Одним з популярних підходів є аналітичний підхід. Цей варіант розрахунку підійде тим організаціям, які в майбутньому не планують проводити масштабні зміни в своїй роботі.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Представлений підхід дозволяє визначити норми в укрупненому вигляді. При цьому враховується темп приросту виробництва в майбутньому періоді і існуючі потреби в фінансових ресурсах в минулому. Коригування здійснюється під впливом зміни планового обсягу продукції.

Приклад розрахунку аналітичного методу

Аналітичний метод дозволяє розрахувати необхідну кількість оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних коштах можна розглянути на прикладі. Підприємство випускало в минулому році продукцію по собівартості 530 тис. руб. Фактичні залишки на початок розглянутого періоду склали: I квартал – 34 тис. руб., II квартал – 20 тис. руб., III квартал – 22 тис. руб., IV квартал – 28 тис. руб. Планується що цей показник на початок наступного року становитиме 30 тис. руб. Випуск продукції збільшиться. Собівартість реалізації складе, згідно з планом, 750 тис. руб.
Формули і методи визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Аналітичний метод передбачає певний розрахунок. Визначається середній залишок оборотних ресурсів: Ос = (05*34 + 20 + 22 + 28 + 05*30) /(5-1) = 255 тис. руб. Одноденний випуск за фактом становить: 530/360 = 147 тис. руб. Норма запасів у минулому році розраховується в днях: 255/147 = 1734 днів В плановому періоді компанія буде випускати щодня продукцію на суму: 750/360 = 208 тис. руб. За аналогією з минулим роком норма оборотних ресурсів у плановому періоді складе: 1734*208 = 3607 тис. руб.

Регресивний аналіз

Визначення потреби організації в оборотних коштах за поданим вище методом не завжди можливо. Його не можна застосувати в процесі планування ненормируемих ресурсів в обороті. До таких відноситься дебіторська заборгованість, фінансові вкладення та гроші в касі. Щоб об'єктивно розрахувати потребу підприємства у фінансових ресурсах для здійснення своєї виробничої діяльності, застосовується метод регресійного рахунку. Представлена методика дозволяє визначити кількість оборотних активів у плановому періоді, врахувавши один важливий нюанс. Це коефіцієнт регресії. Він характеризується залежністю кількості оборотних коштів від зміни обсягу виробництва.

Розрахунок при регресивний аналіз

Визначення потреби в оборотних коштах корпорації, підприємства може бути виконано шляхом розрахунку регресійного методу. Для цього застосовується формула: ПО = ОС + Кр*СП, де – планова потреба підприємства в оборотних ресурсах, ОС – кількість оборотних коштів, яке не залежить від обсягу виробництва, Кр – коефіцієнт регресії (показує, як сильно змінюється кількість активів в обороті при збільшенні або зменшенні випуску продукції), СП – собівартість продукції. Розрахунок також здійснюється для кожної статті оборотних активів окремо. Це дозволяє врахувати їх специфіку, виявити шляхи покращення використання фінансових ресурсів підприємством. Після цього отримані величини підсумовують. Слід врахувати, що для проведення розрахунку норм запасів для розрахунків застосовують показник собівартості готової продукції. Для розрахунку цього показника при дослідженні дебіторської заборгованості, фінансових вкладень застосовується показник виручки від реалізації.

Порівняння методів

Представлені вище методики дозволяють розрахувати необхідну кількість оборотних коштів. Визначення потреби в оборотних коштах для кожного випадку проводиться за допомогою певної методики. Для поточного планування слід застосовувати підхід прямого рахунку або аналітичний спосіб. Коефіцієнтний метод підійде для перспективного планування. В розрізі потреби у фінансових ресурсах для кожного елемента найбільш докладну картину представляє метод прямого рахунку. Однак цей підхід характеризується досить великою складністю. Розрахунково-аналітичний підхід допоможе виявити внутрішні резерви. Вони допоможуть підприємству максимально збільшити ефективність використання власних коштів. Однак цей підхід, як і метод коефіцієнтів, не дозволяє охопити особливості роботи організації. Тому в залежності від цілей аналізу необхідно підбирати відповідний метод розрахунку.

Шляхи поліпшення ситуації

У процесі проведення фінансового аналізу з поля зору не повинні бути упущені оборотні засоби. Визначення потреби в оборотних коштах є важливою частиною дослідження фінансової діяльності компанії. Виявлення потреби в оборотних засобах дозволяє оптимізувати структуру капіталу. При виявленні великих надлишків фінансових ресурсів в обороті необхідно вжити заходів щодо їх зменшення. Особливої уваги заслуговує дебіторська заборгованість і запаси. Для деяких організацій залишається актуальним поліпшення самої процедури нормування. В цьому випадку фінансові ресурси витрачатимуться обдумано і доцільно. Для підвищення ефективності фінансування обороту в деяких випадках необхідно провести модернізацію складського обладнання, організації постачання та інших напрямків. Розглянувши особливості розрахунку потреби в оборотних коштах, а також важливість проведення подібного дослідження, можна правильно оцінити кількість фінансових ресурсів підприємства, які направлені для проведення технологічних циклів.