Львів
C
» » Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку

Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку

Створення формули розрахунку економічної ефективності зміг значно полегшити життя підприємствам. З метою збільшення обсягів прибутку кожна компанія намагається поліпшити якість продукції і підвищити свої доходи або інвестувати гроші у виробничий процес з метою зменшення витрат.

Види ефективності

Ефективність ділиться на дві категорії. Перша – економічна. Друга – соціально-економічна.
Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
За критерієм економічної ефективності є здатність компанії максимально збільшити обсяг отримуваного нею прибутку. Критерій соціально-економічної ефективності – рівень задоволення інтересів і потреб населення.


Класичний розрахунок ефективності

Загальна формула розрахунку економічної ефективності має наступний вигляд: ЕкЕф = Р /З , де ЕкЕф – економічна ефективність; Р – результат, отриманий від інвестування; В – витрати, понесені на досягнення результату. Може застосовуватися ця формула для розрахунку економічної ефективності заходів, тривалість яких розрахована на короткий період часу. В іншому випадку цей показник не здатний відобразити доцільність інвестицій, оскільки в довгостроковому періоді з'являються додаткові змінні, які не включає вищенаведена формула.
Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку

Абсолютна ефективність

Існує ще й формула, яка відображає абсолютну ефективність. Вона має наступний вигляд: ЇЇ абс = (Еф 1 – Еф 0 ) /(І + До*До н ) , де ЇЇ абс – економічна ефективність; Еф 1 – загальний результат після проведення заходів; Еф 0 – результат до проведення заходів; І – загальні витрати; До – капіталовкладення для проведення заходів; До н – нормативний коефіцієнт.

Нормативний коефіцієнт

Цей індекс показує, якою може бути мінімально допустима ефективність в тій чи іншій сфері. Параметр однаковий для всіх видів діяльності певної галузі, але може відрізнятися в залежності від сфери.


Значення коефіцієнта знаходиться в діапазоні від 10 до 33 відсотків. У сфері торгівлі цей показник дорівнює 25%, в індустріальному секторі – 16%.

Ефективність використання факторів виробництва

Будь-яке підприємство має трудовими ресурсами, основними і оборотними засобами виробництва. Без них нереальний виробничий процес. Також компанії намагаються поліпшити свої показники вкладення засобів для поліпшення показників діяльності.
Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
Для розрахунку ефективності використання кожного з цих факторів використовуються свої способи. Деякі з них базуються на одних і тих же принципах.

Ефективність використання персоналу

Для того щоб виміряти те, наскільки ефективно підприємство використовує своїх робітників, використовуються два параметри. Першим є вироблення. Другий показник – це трудомісткість. Виробіток розраховується як відношення кількості вироблених товарів до витрат на персонал: В = О /З , де В – виробіток; Про – обсяг виготовленої на підприємстві продукції; В – витрати, понесені підприємством на трудові ресурси. Показник трудомісткості є оберненим до попереднього показника і відображає, яке кількість грошових коштів необхідно витратити на персонал підприємства, щоб була виготовлена одна одиниця продукції.
Т = З /ПРО = -1 = 1 /В , де Т – трудомісткість; В – виробіток; Про – обсяг виготовленої на підприємстві продукції; В – витрати, понесені підприємством на трудові ресурси.
Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
Формула розрахунку економічної ефективності для трудових ресурсів компанії може бути відображена наступним чином: ЇЇ тр = ((Про 1 * Ц – З 1 ) – (Про 0 * Ц – З 0 )) /І , де ЇЇ тр – економічна ефективність трудових ресурсів; Про 1 – обсяг виробленої продукції після інвестиції в персонал; Ц – ціна на продукцію; З 1 – витрати на виробництво продукції після проведення заходів; Про 0 – обсяг реалізації продукції до інвестицій в трудові ресурси; З 0 – витрати на виробництво продукції до проведення заходів.

Основні фонди (ОФ)

Є два основних параметри для розрахунку ефективності використання ОФ: фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача розраховується як відношення вартості всієї продукції, яка була вироблена підприємством протягом одного року, до середньорічної вартості фондів. Ф про = ВП /З с. р. , де ВП – вся продукція компанії в грошовому вимірі (в тому числі вартість напівфабрикатів і незавершеного виробництва); Ф про – фондовіддача; З с. р. – вартість ОФ у розрахунку на 1 рік в середньому.
Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
Показник фондомісткості є оберненим до віддачі основних фондів. Визначити значення коефіцієнта можна за допомогою декількох формул. Ф е = (Ф про ) -1 = 1/Ф про , де Ф е – фондомісткість; Ф про – фондовіддача. У тому випадку, якщо показник віддачі основних засобів (ОЗ) не знайдено, фондомісткість може бути визначена наступним чином: Ф е = (З с. р. /ВП) , де Ф е – фондомісткість; ВП – вартість валової продукції в грошовому вимірі; З с. р. – середньорічна вартість основних засобів. Всі компанії намагаються зменшити фондомісткість і збільшити фондовіддачу. Приклад формули розрахунку економічної ефективності інвестицій в основні засоби представлений нижче: ЇЇ оф = ((Про 1 * Ц 1 – З 1 ) – (Про 0 * Ц 0 – З 0 )) /І , де ЇЇ оф – економічна ефективність для основних фондів; Про 1 – обсяг виробленої продукції після інвестиції в ОФ; Ц 1 – ціна на продукцію після інвестування; Ц 2 – ціна на продукцію до інвестування в основні фонди; З 1 – витрати на виробництво продукції після проведення заходів; Про 0 – обсяг реалізації продукції до інвестицій в основні засоби; З 0 – витрати на виробництво продукції до проведення заходів.

Оборотні кошти (Об. С.)

Для визначення результативності використання оборотних коштів підприємства використовуються три показника:
 • коефіцієнт обороту;
 • період обороту;
 • коефіцієнт завантаженості Про. С.
 • Коефіцієнт обороту Про. С. Є тим самим, що і для фондовіддача ОЗ. Розраховується він за формулою: До про = РП /С обс , де До про – коефіцієнт обороту; РП – реалізовані компанією товари в грошовому вираженні; З обс – середня сума залишку Про. С. Коефіцієнт завантаженості є зворотним до коефіцієнту оборотності: До з = (До про ) -1 = 1 /До про = З обс /РП , де До з – коефіцієнт завантаженості; До про – коефіцієнт обороту; РП – реалізовані компанією товари в грошовому вираженні; З обс – середня сума залишку Про. С.
  Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
  Період обороту – це кількість днів, яка необхідна для того, щоб оборотні кошти зробили один повний оборот, розраховується наступним чином: Т про = Д /До про = Д * З обс /РП , де Т про – час обороту; Д – кількість днів аналізованого періоду; До про – коефіцієнт обороту; РП – реалізовані компанією товари в грошовому вираженні; З обс – середня сума залишку Про. С. Формула розрахунку економічної ефективності запропонованих заходів поліпшення використання оборотних коштів заснована не стільки на додаткового прибутку, скільки на зниження витрат. ЇЇ обс = Е у /І , де ЇЇ обс – економічна ефективність використання оборотних засобів; Е у – умовна економія оборотних коштів; І – розмір вкладень.
  Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку

  Економічний ефект

  Формули розрахунку економічної ефективності і економічного ефекту знайшли широке застосування серед компаній, які роблять короткострокові грошові вливання для поліпшення певних аспектів своєї діяльності. Формула його розрахунку виглядає наступним чином:
  Еф = Д – І * До , де Еф – економічний ефект; Д – доходи або економія від проведення заходів; І – витрати на проведення заходів; До н – нормативний коефіцієнт.

  Ефективність реклами

  Реклама – це сукупність маркетингових інструментів, ціль застосування яких полягає у поширенні інформації про товари, послуги, людей, компаніях, а також у залученні клієнтів. Формула розрахунку економічної ефективності реклами відображає результат, отриманий після проведення рекламної кампанії. Формула для визначення коефіцієнта виглядає так: ЇЇ р = (ВД 1 – ВД 0 ) /І, де ЇЇ р – економічна ефективність реклами; ВД 1 – валовий дохід після створення реклами; ВД 0 – валовий дохід до створення реклами; І – витрати на рекламу.
  Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
  При розрахунку результативності використання рекламних засобів дуже важко визначити, наскільки зріс валовий дохід підприємства саме з-за реклами. Немає гарантії, що виручка компанії збільшилася б, якщо б фірма не рекламувала себе або свій товар. Незважаючи на це, економічна ефективність реклами все одно розглядається.

  Економічна ефективність фірми

  Головний показник в роботі компанії – це чистий прибуток, частина виручки, що залишається після того, як будуть відняті всі витрати і сплачені всі податки. Немає сенсу в збільшенні доходів, якщо витрати збільшаться так само або ще більшими темпами. Таким чином, класичний розрахунок економічної ефективності не завжди може відображати, як у результаті запропоновані заходи позначаться на кінцевому результаті. Це пов'язано з тим, що вона розраховується як відношення результату до витрат тільки на його досягнення. У тих випадках, коли результатом виступає валовий дохід, показник економічної ефективності не є точним, так як не враховує можливе підвищення обсягу виробничих витрат.
  Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
  Формула розрахунку економічної ефективності підприємства може бути виражена наступним чином: ЇЇ п = (ПП 1 – ПП 0 ) /І , де ЇЇ п – економічна ефективність підприємства; ПП 1 – чистий прибуток після інвестицій; ЧД 0 – чистий прибуток до інвестицій.

  Довгостроковий інвестиційний проект

  Всі вищенаведені способи розрахунку ефективності можуть застосовуватися лише для короткострокових заходів (до одного року). У довгостроковому періоді формула для розрахунку не враховує фактори дисконтування, які дають можливість розрахувати доцільність володіння з урахуванням альтернативних доходів.
  Економічний ефект і економічна ефективність: формула розрахунку
  Як такої формули для розрахунку економічної ефективності проекту, який розрахований на довгий термін, не існує. Доцільність інвестиції розраховується на основі чистої приведеної вартості, а також періоду окупності, який відображає, скільки часу необхідно для того, щоб інвестиційний проект повністю окупився і почав приносити прибуток. Чиста поточна вартість розраховується як сума всіх виплат і доходів від інвестиції з урахуванням факторів дисконтування для кожного періоду. Формула ЧТВ може бути представлена наступним чином: ЧТВ = (CF /(1 + р) 1 ) + (CF /(1 + р) 2 ) + (CF /(1 + р) 3 ) + + (CF /(1 + р) n ), де ЧТВ – чиста теперішня вартість; CF – потік платежів (різниця між доходами і витратами); р – калькуляційний відсоток; n – термін інвестиційного проекту. Цей параметр показує, наскільки ефективно використовуються інвестиційні кошти. Якщо розмір ЧТВ вище або дорівнює нулю, це означає, що є доцільність здійснювати інвестиційний проект. У тому випадку, коли показати чистої поточної вартості має від'ємне значення, слід здійснити розрахунок внутрішнього відсотка, щоб побачити, наскільки гроші окупилися.