Львів
C
» » Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання

Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання

Розглянемо основні види навчальної діяльності, що застосовуються в роботі російськими педагогами. Зміст російського освіти передбачає поєднання знань з навичками, вміннями, творчою діяльністю, емоційно-ціннісним ставленням до навколишнього світу.
Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання

Загальна характеристика

Обсяг і характер його формуються соціальним замовленням освітньої системи. В залежності від епохи, запитів суспільства, суть процесу навчання змінюється. В якості основного документа, що визначає зміст різних напрямків і рівнів навчання, виступає державний освітній стандарт. Саме на його основі здійснюється розроблення навчальних планів, програм, посібників.


Навчальний процес організовується так, щоб дитина мала можливість брати активну участь у соціальній, громадській діяльності, формувати свою громадянську позицію.

Позначимо мети

На що спрямований процес навчання? Цілі навчання формуються на підставі соціального запиту суспільства. Федеральні освітні стандарти нового покоління в якості пріоритетного завдання виділяють формування громадянської позиції у підростаючого покоління. Цілі, які ставляться учителями в ході педагогічного процесу, що включають соціально-групові, загальнолюдські, особистісні, індивідуальні завдання. По мірі розвитку суспільства спостерігається зміна змісту освітнього процесу.
Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання

Термінологія

Навчання як педагогічний процес є складним поняттям, в якому безпосередню участь беруть суб'єкти і об'єкти навчання. Вчитель, який забезпечує керівництво діяльністю школярів, виступає в якості одного з об'єктів навчання.

Зміст процесу

Навчальний процес складається з чотирьох основних елементів:
 • знань;
 • умінь;
 • творчої роботи;
 • емоційно-ціннісної діяльності.
 • Зміст освіти спрямований на набуття людиною умінь і навичок, які будуть потрібні йому в конкретній сфері діяльності.


  Адаптація наукової інформації в шкільному процесі

  Якість навчання залежить від правильності виконання основних вимог, які пред'являються до його змісту. Дидактична переробка навчального матеріалу, його апробація, використання у певній ситуації є важливою умовою успішної діяльності вчителя. Дана вимога пов'язана з ретельним урахуванням всіх відмінних особливостей, які існують між різними науками і навчальними предметами. Від науки навчальний предмет відрізняється сукупністю понять, логікою викладення матеріалу. Професіоналізм педагога виражається не тільки у володінні змістом дисципліни, але й в умінні відбирати ту частину інформації, яка повинна бути донесена до школярів в доступній формі. Навчання і виховання є взаємопов'язаними поняттями, що дозволяють виконувати соціальне замовлення суспільства щодо створення гармонійно розвиненої особистості.
  Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання

  Психологизация змісту освітнього процесу

  Основні види навчальної діяльності враховують психологічні особливості школярів, рівень їх підготовки, а також вікові особливості учнів. Подібна обробка наукового матеріалу не повинна здійснюватися на шкоду науковості, об'єктивності, що є основною складністю визначення змісту навчання. Результати процесу навчання повинні бути пов'язані з реальною дійсністю. У навчальному процесі повинні поєднуватися вміння, навички, творчий досвід. Основний акцент в даний час педагоги роблять на саморозвиток і самовдосконалення підростаючого покоління.
  Процес навчання молодших школярів спрямований на поєднання теорії та практики, набуття школярами творчого досвіду, вміння оцінювати дійсність, шукати способи виходу із ситуації.
  Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання

  Особливість сучасного навчання

  Мета навчання визначає його зміст, засоби, методи. Відомий філософ Сенека говорив про те, що для корабля, який не має гавані, ніколи не буде попутного вітру. Цей вислів можна застосувати до цілепокладання в сучасній освіті. Якщо у освіти не буде певної цілі, воно не принесе результату. У різні історичні епохи в певних країнах перед навчанням ставили різноманітні цілі, враховуючи специфіку життя народів. Ці цілі суттєво різнилися за масштабами. Роки навчання в школі не повинні пройти безслідно. Будь-яка освітня система спрямована на розвиток особистості дитини.

  Сторінки історії

  У Стародавній Греції навчання читанню здійснювалося на спартанської основі. Ця система передбачала підпорядкування інтересів особистості суспільству. Афінський варіант в якості основної мети виховання розглядав особистість, а також всебічний розвиток тих здібностей, які були закладені природою. Навіть у той час афінське виховання демонструвало свою життєздатність, тому стало основою сучасного індивідуального розвитку школярів. У міру історичного розвитку суспільства були сформовані різні види виявлення цілей і завдань:
 • Репродуктивне навчання, в якому головною метою навчання вважалося засвоєння основ наук, які необхідні для життя в суспільстві. Даний напрямок було названо академічним, воно існує і в сучасній Росії.
 • Розвивальне навчання. У вигляді основної мети розглядається формування творчих здібностей хлопців, акцент робиться на розвиток логіки, мислення.
 • В даний час багато фахівці, що займаються теорією навчання, вважають, що неможливо розвивати творчі здібності дітей, не створивши попередньо міцну базу з наукових знань. Розмірковуючи над тим, що називається навчанням, зупинимося на завданнях сучасної школи.

  Завдання освітнього процесу

  Навчання читання, письма в початковій школі ґрунтується на засадах дидактики:
 • Школярі засвоюють певний обсяг знань про себе, інших людей, природних явища. Передбачається не тільки певна сума наукових фактів, але і виявлення зв'язків між ними, використання їх для вирішення певних проблем.
 • Розвиток здібностей школярів, їх логіки, уяви, мислення, практичних і пізнавальних навичок, волі, почуттів. Основне значення приділяється самоосвіті. Дані навички особливо актуальні в даний час, коли інформація швидко застаріває, тому так важливо займатися постійним самонавчанням.
 • Засвоєння професійних знань за певним напрямом, підготовка до творчої діяльності.
 • Розвиток морально-етичних, культурних, естетичних, громадських інтересів і мотивацій.
 • Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання
  При постановці цілей навчання педагог орієнтується на отримання кінцевого результату навчання. Чітка мета дає можливість вибирати зміст навчання, виділяти головні дидактичні елементи, а також певні методи навчання, вміти упорядкувати сторони навчального процесу, надати йому єдність і цілісність. Що називається навчанням у сучасній російської школі? Національною особливістю вітчизняної освітньої системи є перехід від класичного навчання до нових форм роботи з підростаючим поколінням. Розглядаючи, що називається навчанням, слід зазначити, що це процес передачі знань, навичок, умінь, здійснюваний за певними стандартами. Стандарт встановлюється державою, він містить обов'язковий мінімум знань з певної галузі знань, спеціальності підготовки. У цьому документі вказується проміжок часу, що відводиться на процес навчання, перераховуються дидактичні одиниці, розглядається зміст кожного елемента. Основні дисципліни поділяються на кілька напрямів:
 • природне наукове;
 • гуманітарне;
 • спеціальні дисципліни.
 • В залежності від соціального замовлення, можливі коригування часу на вивчення окремих предметів. Основною метою запровадження нових освітніх стандартів у російських дошкільних та шкільних навчальних закладах стало створення рівних умов для розвитку всіх школярів незалежно від їхнього матеріального статку, віросповідання. На базі стандартів, створених для кожної навчальної дисципліни, що формуються завдання єдиного державного стандарту, встановлюються вимоги до рівня отриманих знань випускників шкіл.

  Структура і зміст

  На основі стандартів педагоги складають навчальні плани, відводять в них певний обсяг часу на регіональний компонент. Подібний варіант організації освітнього процесу є гарантією того, що в будь-якій школі зберігаються умови для диференційованого навчання, враховуються індивідуальні можливості контингенту учнів. Навчальний план є основним документом будь-якого вітчизняного освітнього закладу. У ньому вказується тривалість року, тривалість канікулярного часу, рамки семестрів, чвертей, порядок і строки екзаменаційної сесії. В якості документа, який визначає зміст з різних дисциплін, розглядається навчальна програма. Її складають педагоги, грунтуючись на державному стандарті. У програмі вказуються основні теми уроків, домашні завдання, види діяльності учнів. Також у програмі педагог перераховує всі наочні посібники, навчальну та методичну літературу, необхідну для успішної реалізації поставлених цілей і завдань. Розробкою базових програм займаються методисти вищих навчальних закладів. Шкільні педагоги, грунтуючись на федеральних програмах, вносять деякі корективи та доповнення з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Серед основних носіїв змісту сучасного навчання виділяють підручники. В них детально відображається інформація з певного предмета. Створюється він на основі обов'язкового освітнього стандарту, програми з навчальної дисципліни, має гриф спеціального наглядового державного органу. Підручник виконує відразу кілька функцій:
 • інформаційну, яка полягає в наданні обсягу знань, визначених основною навчальною програмою;
 • навчальну, пов'язану з управлінням пізнавальними діями хлопців;
 • контрольну, спрямовану на перевірку знань школярів за допомогою тестів, вправ.
 • Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання
  В ідеальному варіанті підручник повинен стати справжнім помічником в організації якісного освітнього і виховного процесу для шкільних педагогів. На жаль, в наші дні далеко не всі підручники, які використовуються в навчальних закладах, у повній мірі відповідають вимогам нових федеральних освітніх стандартів. Щоб гарантувати якісне засвоєння змісту навчальних предметів, крім підручників, педагог користується у своїй роботі іншими видами навчальної літератури: довідниками, книгами для додаткового читання, атласами, збірниками вправ і задач. Від якості навчальної літератури напряму залежить результат навчання. В даний час шкільні вчителі активно застосовують у своїй професійній діяльності не тільки паперові, але й електронні освітні ресурси. Крім ведення електронного щоденника, педагоги розробляють власні інформаційні сайти, що публікують на них навчальні та методичні матеріали для учнів, батьків, колег, вони відмінно знають, що називається навчанням. Подібні інновації позитивно позначаються на якості освітнього процесу, дозволяють прищеплювати сучасним школярам інтерес до викладається дисципліни.

  Висновок

  Саме тому у Міністерстві освіти РФ було прийнято рішення щодо розробки професійного стандарту педагога. Даний документ включає в себе всі основні вимоги до кваліфікації, рівня володіння науковим матеріалом з предмету, що викладається, а також загальнокультурні навички та вміння. В даний час цей документ знаходиться в стадії обговорення і розгляду, але після його затвердження кожен російський педагог буде проходити спеціальні тестування, спрямовані на виявлення відповідності його займаній посаді. Усіма питаннями, що стосуються проблем навчання і освіти, дидактика займається. Вона є складовою частиною педагогіки, спеціалізується на основних теоретичних проблемах навчання. Основним її завданням є пошук закономірностей, що стосуються процесу навчання, застосування їх для успішного вирішення освітніх і виховних завдань. Для кожного предмета шкільної програми визначаються свої цілі та задачі освітнього процесу, вибирається основний зміст предмету. Наприклад, викладання хімії передбачає формування у підростаючого покоління дбайливого ставлення до живої природи, вміння використовувати властивості речовин для поліпшення рівня життя.
  Що називається навчанням? Педагогічний процес. Задачі і цілі навчання
  Вчитель хімії особливу увагу в своїй освітній діяльності приділяє формуванню практичних навичок, безпечного використання хімічних речовин, приладів, матеріалів. Для того щоб пізнання цієї складної, але дуже важливою і цікавою науки не було для школярів банальним вивченням алгоритмів і правил, педагог активно використовує у своїй роботі інформаційні ресурси: відео, презентації, навчальні фільми, конструктори кросвордів і тестових завдань. В даний час існує безліч інтерактивних олімпіад і конкурсів, участь в яких дозволяє педагогові розвивати творчу активність своїх вихованців, формувати в них прагнення до самостійного отримання знань. Викладач у навчальному процесі виступає в якості ключової фігури. Саме від його професіоналізму, коректності, захопленості викладається навчальною дисципліною безпосередньо залежить результат навчання і виховання. Педагогічний процес передбачає не тільки засвоєння школярами певного обсягу наукової інформації. На протязі всього часу навчання у школах, ліцеях, гімназіях хлопці отримують практичні навички, які допомагають їм успішно адаптуватися в сучасному житті.