Львів
C
» » Освітня система - це Визначення, особливості та функції

Освітня система - це Визначення, особливості та функції

Освітня система-це комплекс орієнтирів, який спрямований на об'єднання громадських, державних, особистих інтересів з самобутністю вітчизняної культури, знайомство з ними підростаючого покоління. Ті зміни, які відбуваються в сучасної Росії, стали причиною реформування шкіл.
Освітня система - це Визначення, особливості та функції

Стандарт як варіант суспільного договору

Освіта і освітні системи, використовувані в минулому столітті, перестали відповідати тим запитам, які пред'являються до шкільного навчання сучасними реаліями. Саме тому назріла необхідність зміни класичних стандартів, вимагається суттєве реформування вітчизняного виховання і розвитку.


Ця сфера є тією частиною суспільства, яка в певній мірі представляє інтереси всього населення країни. Освітня педагогічна система являє собою основу, що використовується мільйонами вчителів, які навчаються. Вона зачіпає інтереси різних громадських організацій, сімей, а тому потребує серйозного розгляду і аналізу.
Освітня система - це Визначення, особливості та функції

Актуальність реформ в шкільній освіті

Настав час серйозних змін. Державна освітня система, існуюча раніше, втратила свою актуальність. Нові стандарти, що розробляються для всіх навчальних дисциплін, повинні повною мірою задовольняти соціальне замовлення суспільства. Вони повинні встановлювати взаємозв'язок між державою та освітніми закладами. Завдання стандарту полягає в періодичному оновленні змісту предметів, внесення коригувань в універсальні навчальні навички, якими повинні оволодіти школярі початкової, основної, середньої ступені навчання.


Освітня система - це Визначення, особливості та функції

Класифікація

Основні освітні системи повинні задовольняти суспільні, індивідуальні, державні запити та інтереси. Подібні потреби в цій сфері інтегрують потенціал соціальної, особистісної, а також професійної успішності школярів. Така діяльність передбачає гармонійний та багатогранний саморозвиток з урахуванням індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей, мотивів. Соціальна адаптація характеризує безболісне входження підростаючого покоління у суспільне життя країни.
Освітня система - це Визначення, особливості та функції

Соціальний запит до сучасних школах

Система освітніх стандартів передбачає перелік певних соціальних потреб, які повинні бути сформовані в процесі навчання:
 • здоровий і безпечний спосіб життя;
 • готовність застосовувати на практиці всі знання та вміння, отримані в процесі навчання;
 • відповідальність і свобода, пов'язана з усвідомленням моральної суті свободи;
 • вміння робити особистий свідомий вибір;
 • здатність до повноцінної трудової діяльності;
 • прийняття і усвідомлення багатогранності традицій, толерантність.
 • Вимоги до шкільної освіти

  Державне замовлення, який подано на даний момент до російським школам, передбачає істотні зміни. Сучасні освітні системи повинні відповідати певним вимогам в цій галузі. Вони пов'язані з реалізацією наступних пріоритетів:
 • безпека і національна єдність, необхідне для формування в підростаюче покоління нашої країни почуття громадянської ідентичності;
 • підготовка активних, морально зрілих, компетентних громадян, які готові жити і працювати в реальних економічних умовах.
 • Система освітніх програм повинна бути складена так, щоб акцент робився не на отримання величезної кількості знань і вмінь, а на формування навичок самостійного розвитку і вдосконалення.
  Інтерес держави полягає у створенні певних нормативів, за якими можна було б оцінювати не тільки діяльність шкільних педагогів і вихователів дитячих установ, але і роботу самого установи. ФГОС нового покоління були розроблені спеціально для того, щоб виробити єдині вимоги, сформувати професійні стандарти для працівників дитячих садків, шкіл, технікумів, академій. Такий підхід дозволяє усувати будь-які соціальні конфлікти, робити освіта абсолютно доступним для всіх дітей, незалежно від їх соціального статусу, матеріального положення.
  Освітня система - це Визначення, особливості та функції

  ФГОС другого покоління

  Нова система освітньої діяльності передбачає послідовну орієнтацію на формування особистісного простору для кожної дитини. Такий підхід дозволяє розвивати в підростаючому поколінні навички самостійності, елементи соціальної відповідальності. Стандарт є інструментом організації взаємодії окремих суб'єктів у вітчизняній освіті. Він містить інформацію про цілі, прогрес, засобах і ресурсах, необхідних для його успішної реалізації. Сучасна освітня система-це сукупність різних методів навчання, які сприяють формуванню гармонійно розвиненої особистості, що любить свою країну, почитающей традиції предків.
  Освітня система - це Визначення, особливості та функції

  Пріоритети сучасної освіти

  В даний час освітня система - це величезний потенціал для розвитку і вдосконалення кожної дитини. Суть оновлень полягає у створенні єдиного освітнього простору, наступності між окремими ступенями. ФГОС нового покоління забезпечує доступність освіти в рамках обов'язкового предметного мінімуму. В цьому документі містяться основні вимоги до підготовки випускників на кожному ступені навчання.

  Призначення стандартів нового покоління

  Які відмінні особливості має сучасна освітня система? Функції, які повинна виконувати навіть звичайна школа, прописані в Стандарті. Саме він виступає орієнтиром для вдосконалення змісту кожної освітньої галузі, засобом наступності окремих ступенів в рамках переходу до безперервної системи навчання. Серед тих функцій, які повинен виконувати ФГОС, його розробники виділяють забезпечення прав, гарантованих Конституцією. Освітня система - це певний механізм, для управління яким був необхідний єдиний комплекс вимог. Він не обмежується створенням базових вимог, а припускає використання варіативних програм. Між обов'язковим мінімумом, який передбачає ФГОС, і реальним змістом навчального предмета, що викладається в російських школах, існують певні відмінності. Суть пропонованих перетворень полягає в тому, що базова частина у кожній науковій галузі визначена Стандартом, щоб забезпечити всім школярам однакову базову освіту. При цьому у кожного закладу є право на поглиблене вивчення окремих предметів.
  Освітня система - це Визначення, особливості та функції

  Діяльнісний підхід у навчанні

  В якості принципової відмінності ФГОС нового покоління його творці називають посилення їх спрямованості на результати навчання. У російській психолого-педагогічній науці створена діяльнісна парадигма освіти, в рамках якої аналізується виховний процес. Системно-діяльнісний підхід базується на ідеях Л. С. Виготського, Д. Б. Ельконіна, А. Н. Леонтьєва. Саме вони змогли розкрити принципи психологічних закономірностей процесів виховання і навчання. В їх роботах обов'язково враховуються всі закономірності вікового розвитку підлітків і дітей. Діяльнісний підхід базується на принципі, згідно з яким психологічні здібності розглядаються, як результат перетворення зовнішньої діяльності при послідовних перетвореннях у внутрішню психологічну роботу. В основі засвоєння системи різних наукових термінів, які визначають формування теоретичного мислення, прогрес пізнавального розвитку школярів, знаходиться емпіричний тип мислення. Навчання спрямоване на розумовий розвиток шляхом самостійної діяльності учнів. Саме тому в ФГОС для кожного навчального предмета вказані універсальні навчальні навички, якими повинен оволодіти кожен школяр після освоєння курсу.

  Особливості реалізації нових програм

  Пріоритети оновленої системи освіти пов'язані з формуванням у підростаючого покоління навичок самостійності. Отримавши від педагога певну задачу, вихованці повинні продумати індивідуальну освітню траєкторію, при русі по якій вони зможуть впоратися з цією проблемою. ФГОС нового покоління на перший план ставлять не наповнення навчальної дисципліни науковими фактами, а формування навичок розробки і перевірки гіпотез, уміння вести проектну діяльність, самостійність та ініціативність. Для вимірювання такого результату в нових стандартах передбачений термін «надпредметние якості», навички, вміння.

  На закінчення

  Модернізація вітчизняної системи освіти спрямована на підвищення ефективності за певними показниками:
 • надання всім освітнім результатами особистісно і соціально значущого характеру;
 • міцне і гнучке засвоєння знань школярами;
 • здатність самостійного руху в певній освітній галузі;
 • здійснення диференційованого навчання з використанням єдиної теоретичної структури;
 • максимальне підвищення мотивації підростаючого покоління до отримання нових навичок, умінь.
 • Діяльнісний підхід у нових освітніх стандартах сприяє створенню умов для особистісного і загальнокультурного розвитку школярів на базі формування універсальних навчальних навичок, які забезпечують не тільки якісне засвоєння знань, але і формування єдиної картини світу, міцних компетентностей в усіх предметних областях пізнання. Ключові завдання оновленого змісту російського освіти пов'язані з забезпеченням однакових можливостей в оволодінні різними навичками абсолютно всіх школярів. Наприклад, класичний курс неорганічної хімії передбачає формування у підростаючого покоління чітких уявлень про безпечне використання численних класів речовин, а також спрямований на розвиток практичних умінь. Особистісний розвиток пов'язаний з готовністю школярів самостійно здобувати знання, реалізовувати творчий потенціал у предметно-продуктивної і духовної діяльності. Молоді люди, покидаючи стіни свого навчального закладу, повинні володіти високою професійною і соціальною мобільністю. Від того наскільки їм вдалося сформувати вміння вчитися, безпосередньо залежить їхня успішність у майбутній професії. Особливе значення приймає в сучасній Росії патріотичне виховання. Тому в кожній освітній галузі, включеної в шкільну програму, виділяється певна кількість годин на регіональний компонент. В його рамках педагоги знайомлять своїх вихованців з кліматичними, історичними особливостями краю, прищеплюють підростаючому поколінню любов до малої батьківщини.