Львів
C
» » Поняття і структура організаційної культури

Поняття і структура організаційної культури

Організаційна культура – це встановлені правила поведінки і цінності, які необхідні для визначення порядку роботи в даній організації. За допомогою правильно сформульованої структури організаційної культури можна згуртувати робочий колектив, ефективно використовувати трудові ресурси для виконання намічених планів, а також сформувати стійку мотивацію до кар'єрного і професійного зростання для працівників підприємства.

Виникнення поняття

В кінці 20-го і початку 21-го століть стало широко застосовуватися поняття організаційної культури із структурою управління персоналом. У практичній діяльності ця ідея забезпечувала можливість вдосконалення пристрою робочого колективу. У теоретичному плані виникнення організаційної культури стало новою можливістю для придбання та накопичення досвіду управлінської діяльності, а також для обміну набутими знаннями між підприємствами та компаніями.


Поняття і структура організаційної культури
На сьогоднішній день вивчення структури організаційної культури стало окремим предметом управлінської діяльності, хоча і не набула статус об'єкта для нової наукової дисципліни. Теорія менеджменту вивчає дане питання в якості спеціального концептуального методу, а теорія організації розглядає його як самостійну школу в сфері загальної науки.

Що таке організаційна культура

Організаційна культура є сполучною ланкою для всієї структури компанії, охоплюючи всі наявні в робочому колективі рівні. Її допомогою підприємство розглядається як нерозривне ціле. Таким чином, можна сказати, що організаційна культура несе структуроутворюючу функцію. За рахунок наявних зв'язків і взаємин між членами колективу, а також при наявності однакових цінностей і прагнень, організаційна культура формує ефективну структуру робочої системи.


Поняття і структура організаційної культури
Для успішного формування структури управління організаційної культури необхідно вибудовувати стійкі зв'язки між членами колективу на різних рівнях. При цьому зв'язок між особами, що входять в розглядувану систему, повинні бути міцніше і стійкіше, ніж відносини з тими, хто в цю систему не входить. У такому випадку працівники компанії будуть прагнути до збереження своєї посади в даній організації, між ними виникне співробітництво на підставі загальних устремлінь. Крім того, виникне бажання трудитися на благо цілі організації, поставленої керівництвом.

Рівні організаційної культури

Згідно бачення організаційної культури в структурі організації, можна виділити три основних рівня. Зовнішній рівень. До нього відносяться елементи організації, які оцінюються візуально не тільки членами колективу, але і сторонніми особами. Це, наприклад, логотипи та слогани компанії, зовнішній вигляд будівель компанії, дизайн інтер'єру приміщень, наявність власної термінології, взаємини між членами робочого колективу, формальне і неформальне спілкування, наявність можливості проведення різних церемоній і т. д. Внутрішній рівень. У нього входять загальні цінності і норми поведінки, встановлені між співробітниками компанії. Даний рівень сприймається на рівні свідомості, тому прийняття або неприйняття колективом загальної філософії залежить від індивідуального бажання кожного з його членів.
Глибинний рівень. Він показує основні культурні цінності співробітників підприємства. До них можна віднести національні, релігійні та культурні характеристики, які є елементами формування менталітету: опис зовнішнього середовища, факторів природи людини і зв'язків між людьми, сприйняття навколишнього колективу, підхід до виконуваної роботи. Ці елементи утворюються на несвідомому рівні і є найбільш важливими для загального змісту і структури організаційної культури.

Формування організаційної культури

Для ефективного формування організаційної культури керівника компанії слід правильно вибрати структуру і пріоритети управління колективом. У разі кардинальної модернізації організаційної культури хорошим варіантом буде також проведення реструктуризації компанії. Тоді у працівників буде можливість адаптуватися до нових умов роботи з допомогою зовнішніх чинників. Реструктуризація передбачає зміни зовнішніх інструментів, які знаходяться поза сферою впливу співробітника, а також внутрішніх – тих, які надають прямий вплив на його робочу діяльність і ставлення до загальної стратегії.
Поняття і структура організаційної культури
Таким чином, при формуванні структури організаційної культури та управління організацією утворюється психологічна атмосфера всередині колективу, а також змінюється сприйняття навколишнього середовища окремим працівником.

Елементи управління колективом

Структура будь-якої культури організації включає в себе розробку декількох елементів успішного управління:
 • Складання плану досягнення основних цілей. Для цього необхідно розробити спеціальну стратегію менеджменту і визначити базові цілі для наявних в організації підсистем. В даному випадку складений план повинен відображати основну діяльність компанії. Крім того, необхідно вибрати найбільш продуктивних працівників, які будуть здійснювати стратегію, обрану керівництвом в якості напрямки розвитку підприємства.
 • Вибір головної місії компанії. Місія показує статус підприємства, формує її взаємини з конкурентами, демонструє основну характеристику структури організаційної культури, обрану керівництвом. Якщо відбуваються зміни у виробничому процесі, то їм піддається і основна стратегія.
 • Створення регламентуючих норм поведінки працівників. До цього зводу правил можна віднести уніформу, прийнятий етикет, а також інструкція по роботі з клієнтами. Відхилення від правил може позначитися на виконання роботи всіма співробітниками підприємства.
 • Преміювання співробітників. Це є мотивуючим фактором для підвищення посади, згідно з прийнятим цінностям структури організаційної культури. Для правильного її формування, керівнику слід проводити грамотну систему заохочень і покарань, засновану на періодичних спостереженнях за працівниками організації.
 • Суб'єктивні елементи

  У структурі організаційної культури підприємства виділяють елементи, які можна розподілити на дві групи: об'єктивні і суб'єктивні.

  Поняття і структура організаційної культури
  До групи суб'єктивних зазвичай включають наступні елементи. Філософія підприємства – система цінностей і головних принципів компанії, які показують співробітникам важливість приналежності до колективу. Вона виражається в сумі всіх основних цілей діяльності підприємства, показує пріоритетні напрямки для розвитку і модернізації, а також представляє основний спосіб керівництва та управління організацією, створення іміджу і мотивації для співробітників. Цінності компанії показують, яка саме деталь, на думку керівництва, вважається найбільш важливою для проведеної діяльності. Система цінностей є своєрідним стрижнем для всієї структури організації. Чим більш міцно вкорінилася вона в культурі співробітників підприємства, тим більший вплив справляє на свідомість і роботу колективу. Традиції – елементи структури соціальної культури, які складають історію та спадщину компанії. Їх також можна назвати одним з основних елементів для успішної роботи колективу організації. Традиції, які передаються від одних співробітників до інших і зберігаються з плином часу, є символом наступності поколінь у розвитку суспільства і відображають культурні досягнення, набуті за час існування компанії. Прикладом може бути проведення корпоративів у різні значущі дати чи святкування днів народження кожного із співробітників. Керівництву не слід втручатися в процес створення або зміни традицій, так як це викличе протидію з боку колективу. Правила, що склалися розвивають дух співробітництва між працівниками організації, а також сприяють підтримці лояльності до самої компанії.

  Об'єктивні елементи

  До об'єктивних елементів організаційної культури та структури організації відносять такі форми і явища.
  Поняття і структура організаційної культури
  Мова – форма передачі накопиченого досвіду в вигляді поєднання знаків і символів з чітко визначеним значенням. З його допомогою відбувається формування культури та традицій. Суспільно-психологічна атмосфера – це система взаємовідносин між співробітниками організації. Являє собою певний емоційний фон і думка по відношенню до компанії-роботодавця. До неї можна віднести суспільно-психологічний стан членів колективу, взаємовідносини між ними, систему цінностей і очікувань від проделываемой роботи. Атмосфера залежить від ступеня розвитку штату співробітників і надає прямий вплив на ступінь якості роботи і придбання професійного досвіду новими працівниками. Крім того, даний елемент структури показує стан культури всередині колективу в даний момент часу. Герої підприємства – нинішні або колишні співробітники, які своїм прикладом внесли велике значення у зміцнення філософії та системи цінностей компанії. Таким чином, вони стали взірцем для всіх інших працівників організації. Це можуть бути регулярно перевыполняющие план співробітники, найкращі менеджери з продажу, співробітники, забезпечили якісний сервіс в компанії і т. д.

  Норми поведінки

  Норми поведінки показують, за якими правилами і стандартами працівники орієнтуються при вирішенні професійних завдань. Як правило, цей елемент впливає на наступні області:
 • розподіл робочого часу;
 • нарахування прибутку;
 • підвищення кваліфікації;
 • спілкування;
 • прояв ініціативи.
 • Поняття і структура організаційної культури
  Норми можуть бути неформальними або формальними. Формальні правила регламентуються в документах керівництвом. За їх невиконанням може слідувати стягнення. Неформальні норми визначає колектив або співробітник на основі суб'єктивної думки.

  Взаємозв'язок культури та структури

  На поточному рівні розвитку суспільних і економічних відносин з урахуванням фінансової кризи, можна зробити висновок, що зміни в структурах управління компаній внесуть глобальні зміни. Таким чином, типи організаційних структур в організаційній культурі придбають абсолютно новий вигляд. Тим не менше, не можна заперечувати, що важливим фактором для структури є також наступність поколінь. Базова філософія, яка існувала в компанії вже тривалий час, не зможе бути ліквідовано остаточно. Навіть якщо вона несе в собі потенційну загрозу для подальшого розвитку і модернізації підприємства. Тому можна зазначити, що організаційна структура має тісний взаємозв'язок з культурою.
  Поняття і структура організаційної культури
  Взаємозв'язок організаційної структури та організаційної культури полягає, в першу чергу, в наступних відносинах:
 • Кожна компанія на свідомому або несвідомому рівні створює індивідуальну філософію і систему цінностей, яка є відображенням культури всередині організації, а також її етичного вигляду. Встановлюються власні традиції і заборони, які стають регламентують для прийняття рішень і ведення справ всередині компанії. Таким чином, створення структури формує організаційну культуру підприємства. Все це утворює самостійний вигляд компанії.
 • Культура соціуму є сполучною чинником для організаційної культури та структури.
 • Однією з найважливіших функцій організаційної структури є створення і зміна шляхів до досягнення головної мети, поставленої керівництвом, а при фінансовій кризі також і ефективне функціонування підприємства. Тому зміни в структурі управління організаційної культури обумовлені, в першу чергу, змінами в структурі компанії. Внаслідок цього, фактори, які несприятливо впливають на пристрій, також негативно впливають на загальну культуру всередині колективу. Якісні позитивні зміни у структурі є основною причиною для виживання компанії в умовах жорсткої конкуренції і фінансової кризи.
 • Для повномасштабного розвитку і модернізації підприємства необхідно ретельно вивчати взаємозв'язок між організаційною культурою та організаційною структурою. Її дослідження є перспективним напрямком у предметі управлінської діяльності. Творчий і креативний підхід до цього питання забезпечить ефективне функціонування підприємства в складних умовах.

  Значення організаційної культури

  На закінчення можна сказати, що сукупність всіх перерахованих елементів визначає важливу частину будь-якого підприємства – організаційну структуру. Деякі з її елементів не видно сторонній людині, але кожен з них позитивно або негативно впливає на робочий процес прийняття рішень і, як наслідок, на всю діяльність компанії. Для результативного функціонування організації необхідно не тільки наявність дорогого обладнання або перевірених технологій, але і правильно складена структура організаційної культури. Вона впливає на співробітників компанії, від яких, в свою чергу, залежить розвиток та зростання організації.