Львів
C
» » Види і форми планування

Види і форми планування

Актуальність планування зростає у ринкових умовах господарювання як результат пошуку раціональних і ефективних способів виживання компанії в умовах нестабільності. Воно є основним елементом в діяльності компанії будь-якої організаційно-правової форми. Планування охоплює всі сторони функціонування фірми, а тому існує багато його форм і видів.

Сутність понять

План — це документ, який являє собою проект майбутнього, яке компанія хоче побачити через певний проміжок часу (як результат), що містить ефективні засоби для його реалізації. Основною особливістю плану є його цілеспрямованість, оскільки він складений таким чином, щоб забезпечити ефективну реалізацію поставленої мети. Він повинен передбачати дії, які приведуть до наміченої мети.


Друга важлива особливість процесу: він є основою всіх інших функцій управління, тому що без такого процесу немає успішності організації, управління людськими ресурсами та контролю. Ще однією важливою особливістю процесу є його повнота. Це означає, що процес повинен бути функцією кожного менеджера на кожному рівні управління, тоді воно стає корисним інструментом для досягнення цілей. Плани, створені на різних рівнях прийняття рішень в організації, повинні бути інтегровані один з одним, щоб сприяти прийняттю правильних рішень, досягнення цілей та контролю за їх виконанням на постійній основі. Останнє правило полягає в тому, що плани повинні бути ефективними у реалізації. Це відбувається, коли при їх реалізації досягається мета з мінімумом небажаних наслідків і з результатами, перевищують витрати.


План повинен містити обґрунтування, на підставі якого керівництво зможе прийняти рішення про розподіл коштів на необхідні витрати без необхідності вивчення деталей. План повинен бути максимально коротким — не більше 6-8 сторінок (не враховуючи діаграм і інших презентацій). Занадто багато деталей приховують основну картину. Якщо, наприклад, план продукту повинен бути представлений в усній формі на зборах або нараді, менеджер по продукту повинен бути готовий відповісти на будь-які питання. Для членів вищого керівництва немає нічого більш розчаровує, ніж продовження або навіть перенесення наради через непідготовленість до нього менеджера. Письмова версія плану має включати історичні результати, інформацію про ідентифікованих ризики та можливості, прогнозах продажів, встановлених цілях, вплив продажів на рахунок прибутків і збитків, маркетингових цілей, поставлених для продукту або його лінійки, а також точних стратегій для досягнення поставлених цілей. Він повинен включати діаграми (фінансові звіти), які дозволять швидко оцінити програму, а також її вплив на ситуацію в компанії.
Види і форми планування

Предмет

Предметом планування є цілі (кінцеві і проміжні, бажане стан справ), до яких компанія має завдання, способи досягнення цих цілей, необхідні ресурси (особисті, матеріальні, фінансові, інформаційні).
Загалом, сам процес включає форми прогнозування, форми планування робіт. Прогнозування грунтується на науковому дослідженні майбутніх явищ і процесів, тому що дані по процесу — це інформація про найбільш імовірною формі майбутнього. План-сукупність рішень передбачає активний розвиток компанії. Програмування — це комплекс заходів, спрямованих на встановлення формального опису цілей діяльності організації та визначення оптимальних способів їх реалізації. Створення плану також включає проектування майбутньої діяльності компанії. Він відрізняється від програмування насамперед тим, що розробляється кілька програм (варіантів), а один план. Цей документ носить обов'язковий характер в організаціях, тоді як прогноз є постулативным. План являє собою набір прийнятих рішень, у той час як прогноз вказує напрямки та шляхи досягнення цілей.
Види і форми планування

Класифікація видів і форм

Існує багато класифікацій за різними видами і формами планування. Поділ планів за суб'єктивним критерієм стосується тих варіантів, які підготовлені самим підприємством. Плани створюються для потреб організаційної одиниці (наприклад, відділу маркетингу, фінансового відділу), підприємства (наприклад, філії компанії) або всієї організації (компанії). В згідно з критерієм класифікації за масштабом розрізняють наступні форми: плани фрагментації і проблем. Перші з них охоплюють вузьку область проблем або одну область (наприклад, документ з просування послуг компанії). Проблемні плани охоплюють більшу кількість запитань і враховують всі дані, що визначають успіх основної мети компанії (наприклад, прогноз рекламної діяльності з урахуванням бюджету грошових коштів, виділені для цієї мети, і потенційні напрями розвитку обсягу послуг, що надаються компанією).
Планування в компанії визначає свій набір інструментів, форм і методів. Серед основних методів можна виділити: балансовий, дослідно-статистичний, нормативний, економіко-математичний. Ці методи можна застосовувати до різних форм документів. Основними видами і формами планування є: стратегічне, тактичне, оперативне, маркетинговий, фінансовий, бізнес-планування.
Види і форми планування

Характеристики фінансового планування

Головними моментами, які визначають цінність планування як процесу, є фінанси. В основі цього виду документів лежать наступні характеристики:
 • фінансові ресурси компанії;
 • суми та види фінансового попиту;
 • структура інвестицій — довгострокова і короткострокова;
 • суми необхідної грошової маси і терміни інвестування;
 • необхідні кредитні гарантії;
 • баланс компанії, очікуваний прибуток і планований грошовий потік (включаючи початкові витрати, операційні витрати і рентабельність);
 • проект погашення кредиту;
 • доходи і податки за останній рік (в залежності від вимог банку);
 • перспективний фінансовий прогноз для компанії — від 3 до 5 років;
 • баланс компанії, тобто активи і пасиви.
 • Характеристики маркетингового планування

  До форми планування і прогнозування маркетингу відносять письмовий документ, в якому поставлені цілі, вибрані засоби для їх досягнення, зафіксований обсяг відповідальності працівника, визначений бюджет та методи контролю. Це, перш за все, документ, який фокусується на поточних і операційних проблеми. Однак слід пам'ятати, що він повинен бути пов'язаний з довгостроковою стратегією розвитку підприємства.

  Планування маркетингової діяльності компанії дозволяє організувати свою діяльність, пов'язати її з цілями і виміряти ефективність і результативність. Як правило, такий документ створюється на один рік у зв'язку з необхідністю розрахунку наслідків на підприємствах. Правила створення маркетингового документа:
 • аналіз ситуації;
 • формулювання цілей;
 • підбір інструментів для реалізації завдань;
 • формування бюджету;
 • визначення розкладу заходів і завдань;
 • контроль за виконанням.
 • Види і форми планування

  Характеристики стратегічного планування

  Стратегічний план є центральним серед видів і форм. Він може бути визначений як набір рішень щодо основних, спрямованих цілей підприємства, ресурсів і методів, необхідних для їх досягнення. Стратегічне планування має справу з рішеннями, які мають довгострокові наслідки, що не піддаються змінам. Що стосується предмета рішення, вони в основному відображають сфери діяльності, в яких підприємство хоче працювати, і концепції (стратегії) конкуренції в окремих областях. Сфера діяльності означає ринок і типи продуктів, в той час як вибір концепції конкуренції стосується визначення власної стратегічної позиції або методу отримання конкурентної переваги в окремих областях діяльності. Необхідно визначити, наприклад, чи ставати провідним постачальником на ринку стандартних продуктів з-за низької (конкурентної) ціни. У цьому виражається стратегія лідера витрат. Або можна створити власний продукт, що відрізняється якимись особливими характеристиками, в чому полягає стратегія диференціації.
  Стратегічне планування має велике значення для компанії, так як є основним способом визначення напрямку, масштабу і структури розвитку компанії. Воно реалізується в основному вищими органами компанії та проводиться з відносно високою частотою.
  Види і форми планування

  Характеристики тактичного планування

  Тактичний план серед видів і форм — це набір рішень, що визначають цілі, побічно пов'язані з завданнями, сформульованими в стратегічному документі. План також включає заходи, що стосуються правил розподілу ресурсів у відповідності з поточними завданнями і визначення правил їх ефективного використання при виконанні цих завдань.

  Особливості оперативного планування

  Оперативний варіант як форма організації планування — це сукупність рішень, що визначають конкретні завдання і дії, необхідні для їх правильного виконання в строго передбачене час і умови, які повинні дотримуватися при виконанні окремих цілей і заходів (технологічних, економічних, організаційних), а також зовнішніх умов (наприклад, захист навколишнього середовища). Предметом оперативного планування є всі рішення, які повинні прийматися на постійній основі в різних областях діяльності компанії, щоб своєчасно і ефективно реалізовувати стратегію і забезпечувати виживання і розвиток компанії.
  Види і форми планування

  Особливості бізнес-планування

  Бізнес-прогноз — це особлива форма й метод планування розвитку компанії. Бізнес-план — це документ прогнозу реалізації інтересів компанії. Можна класифікувати наступним чином: зовнішній і внутрішній. Зовнішній бізнес-план використовується для отримання коштів при реалізації як стратегічного прогнозу (наприклад, документа розвитку), так і операційного документа (наприклад, плану компенсації). Він адресований різним зовнішнім суб'єктам (клієнтам, органам влади, громадської думки), де він повинен створити відповідний імідж компанії та перспективи її розвитку. Внутрішній бізнес-план служить безпосередньо для управління або покращення управлінням і стосується окремих підрозділів, а не всієї діяльності. Правильний бізнес-план повинен містити наступні елементи:
 • виконавче резюме;
 • аналіз ринку і конкуренції;
 • опис компанії і її діяльності;
 • формат пропозиції і спосіб його реалізації (опис маркетингової стратегії);
 • організаційний профіль компанії;
 • технічний профіль;
 • фінансовий документ;
 • припущення та ризики, тобто аналіз слабких сторін цього бізнесу (SWOT-аналіз);
 • графік роботи.
 • Основні форми планування в часі

  У зв'язку з горизонтом планування ми можемо розрізняти наступні види процесів: довгострокові (перспективні), короткострокові (поточні) та середньострокові (багаторічні — 2-3-5-річні). Довгострокові плани стосуються діяльності в галузі розвитку, способів завоювання компанією конкурентної позиції, зміцнення позицій на ринку, збільшення вартості активів, розвитку профілю, характеру операцій і т. д. Ці плани готуються на кілька або десятки років вперед. Тому вони повинні бути доповнені короткостроковими та середньостроковими планами. У таких планах легше враховувати напрями змін у навколишньому середовищі, операційні завдання компанії, конкурентні руху або вимоги ринку продукції.
  Види і форми планування

  Характеристики інших видів планування

  Крім основних форм: тактичного, стратегічного і оперативного, також відбувається розвиток форм планування в напрямку випадкового (ситуаційного) прогнозування. Випадкові плани зазвичай є проблемними, основне завдання яких полягає в тому, щоб вирішити конкретну проблематику або ситуацію і поліпшити окремі розділи діяльності компанії. Періодичне планування найчастіше відбувається на підприємствах, які приходять в занепад і потребують активізації (санації) або виконують більш серйозні завдання розвитку форм прогнозів. Найчастіше мають справу з розробкою планів реструктуризації (в тому числі, коригувальних) і перспектив розвитку (в тому числі, так званих бізнес-прогнозів). Часто використовуються плани реструктуризації на державних підприємствах, які здійснюють процесуальні дії в рамках реструктуризації фірм, що зазнають фінансові труднощі, а також на підприємствах, яким доручено управління контрактами. Плани розвитку існують на підприємствах, які претендують на отримання банківського кредиту для інвестиційних цілей, і на підприємствах, що здійснюють великі проекти розвитку (інвестиційні програми, що потребують залучення капіталу).

  Особливості в освіті

  В освітній системі передбачені своєрідні форми планування за ФГОСУ . Серед них можна виділити:
 • комплексно-тематичний, яка полягає у сукупності методів у відповідності з встановленою програмою освіти за стандартом;
 • перспективний – це передчасне визначення порядку і послідовності етапів виховно-освітнього процесу на навчальний рік;
 • циклограма – прогноз організації освітньої діяльності за віковими групами;
 • календарно-тематичні – завчасне визначення порядку освітньої роботи з зазначенням необхідних методів, дат, нормативів і коштів.
 • Таким чином, роль планування в різних його формах і видах для сучасних підприємств велика.