Львів
C
» » Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості

Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості

З повсюдним розвитком техніки і науки філософські знання все більше відходять на другий план. Однак не слід забувати про те, що саме філософія є "матір'ю" всіх наук. Завдяки їй можна простежити історію тієї чи іншої дисципліни, дізнатися її предмет, місце та тенденції розвитку. Про філософські проблеми техніки і технічних наук буде докладно розказано в нашому матеріалі.

Що таке наука?

Почати вивчення філософського напрямку слід з розкриття поняття науки. Так прийнято називати особливу сферу людської діяльності, метою якої вважається формування і теоретичний збір у систему об'єктивних знань про будь-якого роду діяльності. Філософією науки і техніки в сучасному суспільстві закріплюється постулат про те, що саме по собі наукове знання вважається багатоликим явищем. Воно виступає в різних якостях. Це загальний духовний продукт соціального розвитку, своєрідна форма свідомості суспільства, що розкриває духовний потенціал матеріального виробництва. Наука є знаряддя панування людини над природою. Так сталося внаслідок того, що сама людина зумів накопичити і узагальнити досвід своїх предків. Це і стало основною світогляду для багатьох.


Особливості науки

Наука володіє рядом індивідуальних і невід'ємних особливостей. Вона використовує спеціально сформовані інтелектуальні засоби - такі як термінологія, наочні образи, знакові системи та багато іншого. Саме уявлення про науку як знання було успадковано за традицією від того історичного періоду, коли вона була ще не досвідченою, а експериментальною. Тоді наука вважалася швидше умоглядної, а завдання її полягало в ідеальному формуванні існуючого світу. Сьогодні ж метою наукового знання вважається перетворення навколишнього середовища.
Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
Якщо коротко, філософськими проблемами науки і техніки закріплюється теза про те, що наукове знання - це повноцінна система суспільної діяльності дослідницького характеру, яка спрямована на виробництво нових знань про світ, природу, людину і його мисленні.


Класифікація наук

Наукова класифікація являє собою процедуру розкриття взаємної зв'язку наук на базі ряду принципів. Системою закріплюється вираження цих принципів у вигляді особливого зв'язку, якій визначаються:
 • предмет науки та об'єктивні відносини між різними його сторонами;
 • цілями, якими формуються і яким служать знання;
 • методи і умови дослідження предметів наук.
 • Виділяються також основні принципи класифікації. Перша група включає в себе об'єктивний принцип, де зв'язок наук виводиться з ланцюжка самих дослідницьких об'єктів, і суб'єктивний принцип, коли в основу наукової класифікації включаються особливості суб'єкта, тобто вченого. Є також методологічна точка зору, згідно якої класифікації наук діляться на зовнішню, з розташуванням дисциплін у суворо певному порядку, і внутрішню, коли всі науки виводяться і одержують свій розвиток друг за іншому. З точки зору логіки, за основу класифікації слід взяти різні сторони загального зв'язку наук. Тут є два принципи: спадної спільності і зростаючої конкретності. У першому випадку відбувається перехід від загального до часткового, а в другому - від абстрактного до конкретного.

  Закономірності розвитку наукових знань

  Слід виділити найбільш важливі закономірності розвитку науки. Перший момент пов'язаний з тим, що розвиток наукового знання обумовлено потребами соціально-історичної практики. Це являє собою головну рушійну силу, тобто джерело розвитку науки.
  Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
  У системі філософських проблем техніки і технічних наук закріплюється друга закономірність. Пов'язана вона з тим, що у своєму розвитку наукове знання включає в себе відносну самостійність. Наука може ставити перед собою безліч конкретних задач, однак рішення їх може бути реалізовано лише після досягнення певних рівнів розвитку пізнавального процесу. Відбувається послідовний перехід від явищ до сутності, від менш глибоких процесів до більш глибоким.

  Особливості розвитку науки

  Третій момент пов'язаний з поступовим розвитком науки при чергуванні періодів відносно спокійного розвитку та бурхливої ломки теоретичних наукових основ, системи її понять та подання. Четверта закономірність пов'язана з тим, що відбувається якась спадкоємність в еволюції методів, принципів і прийомів, понять і систем. Відбувається єдиний цілеспрямований процес з безліччю складних внутрішніх елементів. Існує і безліч інших закономірностей у системі філософські проблеми техніки. Наука і техніка самі по собі вважаються дуже складними явищами. У зв'язку з цим закономірностей тут досить багато.

  Аксіологічні й етичні проблеми сучасного наукового знання

  Слід коротко вивчити основні ціннісні і моральні проблеми науки і техніки. Філософські проблеми техніки тісно пов'язані з таким явищем, як етика. Це розділ в наукознавстві, який охоплює дослідження моральних норм, що регулюють відносини між вченими. Дослідженню піддані й соціально-етичні проблеми, породжувані посилюється взаємодією суспільства і наукового знання.
  Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
  У наукових працях і підручниках філософські проблеми науки і техніки закріплені досить чітко. Крім етики, тут слід виділити поняття загальнолюдської моралі та гуманізму. Всі подібні явища характерні для кожної наукової дисципліни як для спеціального суспільного інституту. Самі норми дають можливість вченим отримувати нові, оригінальні і перевірені результатів наукової діяльності. Важливе місце в системі соціально-етичних проблем, які пов'язані з наукою і технікою, філософськими проблемами техніки, займає дилема про соціальну відповідальність кожного представника науки. Особлива її актуальність пояснюється перетворенням наукового знання в безпосередню продуктивну силу.

  Техніка з філософської точки зору

  Техніка являє собою систему штучно сформованих органів громадської діяльності, які розвиваються за допомогою опредмечування в природному матеріалі будь-яких робочих функцій, знань, досвіду, пізнання і застосування сил з закономірностями природи. Сучасна техніка ділиться на такі галузі функціонального характеру:

 • виробнича техніка;
 • військова техніка;
 • транспорт і зв'язок;
 • освітня техніка;
 • культура і побут;
 • медичне обладнання;
 • техніка управління.
 • Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
  Природно, функціональні галузі не обмежуються вказаними вище списком. Закономірності технічного розвитку не зводиться до одних лише закономірностям соціально-економічного характеру. Вихідний пункт у соціологічному дослідженні техніки - це аналіз її взаємини з людиною в трудовому процесі. Внутрішня логіка вдосконалення техніки пов'язана з людиною і природою. Визначальним чинником є логічне та історичне співвідношення техніки з функціонуючими органами людини. Заміна природних виробничих інструментів на штучні, а також заміна сили людини силами природи являє собою базовий закон саморуху техніки.

  Закономірності вдосконалення техніки

  Історія техніки може бути поділена на три етапи. Тут слід виділити, наприклад, знаряддя ручної праці, тобто інструменти. Вони характеризуються способом з'єднання техніки і людини технологічному процесі, при якому представник товариства являє собою матеріальну базу технологічного процесу, а знаряддя тільки посилюють і подовжують його працюючі органи. Сама робота має при цьому ручний характер.
  Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
  Другий етап пов'язаний з машиною. Якщо коротко, філософія науки і техніки зводиться до того, що технічний елемент є базою технологічного процесу. Людина ж лише прагне доповнювати її своїми органами праці. Сам працю, відповідно, стає механізованим.
  Окремо слід виділити процес автоматизації, передумови якого з'явилися ще в античній культурі. Філософія науки і техніки передбачає, що автоматизація характеризується вільним типом зв'язку техніки і людини. Перестаючи бути прямим елементом технологічного ланцюга, людина набуває умови для застосування своїх здібностей до творчості. Сама техніка не обмежується у своєму вдосконаленні фізіологічними межами організму.

  Технічне завдання і техніка

  Філософські проблеми науки і техніки включають також поняття технічного знання. Дане явище слід вважати відособленою галуззю знання, відмінною від природознавства в силу того, що його об'єкт, а саме техніка, підлягає безперервним змінам. Воно визначає постійну спрямованість технологічного знання в майбутнє.
  Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
  Поширення технічних наук істотно ускладнило всю сферу наукового знання. Спочатку вони вирішували задачу про те, як практично застосувати природничо-наукові досягнення. Подібного роду виробничі завдання дали визначення прикладного характеру технічних наук. Технічна ж теорія виконала роль сполучної ланки між природничо-науковою теорією і практикою інженерного характеру. Тим не менш слід пам'ятати про те, що конструктивно-технологічні розрахунки часто йдуть попереду рівня розвитку природознавства просто з-за того, що завдання техніки як частини матеріально-технічної практики дещо випереджають рівень розвитку природознавства. А тому технічна теорія в системі філософських проблем науки і техніки (РПД) може і повинна надалі задавати напрям наукових пошуків. Далі слід визначити основні особливості технічного знання.

  Специфіка технічного знання

  Перші відгомони специфічних особливостей технічного знання стали з'являтися ще у філософії науки і техніки античної культури. Коротко у цьому допоможе розібратися аналіз специфіки означеного явища. Ось що тут слід виділити:
 • Зміст технічного знання з необхідністю включає процедури вимірювання, в той час як у природничо-наукової картині вони являють собою лише засіб отримання знання.
 • Фізичні теорії, які виступають в якості емпіричного підстави технічних теорій. В структуру вводяться такі теоретичні поняття, як "мова теоретичного рівня".
 • Таким чином, саме поняття технічного завдання досить багатогранна. Приклади цього явища можна відстежити у всі часи існування філософії. Це філософія науки і техніки в Середні століття, в Епоху Відродження і в інші періоди. Приклади деяких робіт Леонардо да Вінчі цілком можна позначити як технічні завдання.

  Технічна теорія та її зміст

  Зміст теорії обумовлюється наступними моментами:
 • вибір мети, тобто призначення конструкції;
 • дослідження можливостей, які надаються природознавством для досягнення мети;
 • вивчення матеріалів, які можуть бути застосовні для створення конструкції;
 • аналіз досліджень, які пов'язані з застосуванням нового технічного об'єкта.
 • Наука і техніка: філософські проблеми техніки, основні аспекти, особливості
  В залежності від характеру вирішуваних завдань утворюється ряд технічних об'єктів. Всім їм слід дати детальну характеристику.

  Класи технічних теорій

  В залежності від характеру вирішуваних завдань і складності технічних об'єктів, слід говорити про трьох класах технічних теорій. Перша - метатеорія. Це інтегративна форма знання, формулирующая закони і принципи, які відносяться до потенційної дійсності. Другий елемент - це теорія. Так називають систему знань, всередині якої відбувається розв'язання певного класу проблем, які обумовлюються їх цільовим призначенням. Нарешті, субтеория. Це особлива знаниевая система, що формує способи реалізації теоретично вирішеною, технічної задачі. Сюди належать, зокрема, технологічні розробки.