Львів
C
» » Поняття і система юридичних наук

Поняття і система юридичних наук

Юридична наука в системі суспільних наук займає особливе місце. Право в перерахунку на повсякденне життя можна вважати буденними справами, які передбачають узгодження різних інтересів.

Особливості

Система юридичних наук включає в себе закони, урядові постанови, судові рішення, адвокатські документи, діяльність слідчих, нотаріусів, суддів, правників. Право вивчалося з давнини, і в даний час він використовується для вирішення практичних цілей. Теорія права в системі юридичних наук вивчається в спеціалізованих коледжах, університетах, інших навчальних закладах. Це дозволяє пояснювати зміст законів, варіанти їх застосування в конкретних ситуаціях майбутнім адвокатам, суддям, прокурорським працівникам.


Поняття і система юридичних наук

Важливість юриспруденції

Вона вважається громадської світоглядної та теоретичної наукою. Юридична наука в системі гуманітарних дисциплін спрямована на реалізацію норм права, збільшення ефективності їх використання. Саме вона пояснює основні закони розвитку права і держави, їх функції, цінність, соціальне значення.

Структура

В даний час система юридичних наук включає в себе відразу кілька галузей:
 • науку, яка вивчає конституційне право;
 • розділ, пов'язаний з адміністративним правом;
 • науку, що вивчає громадянські права.
 • Факти появи, вдосконалення права і держави, розглядаються в рамках курсу «Історія держави і права». Юриспруденція є не тільки світоглядної, теоретичної, але також прикладною наукою. Численні права в системі юридичних наук займають окреме місце, є важливим аспектом діяльності адвокатів, прокурорів, інших представників цієї складної системи. Особливе значення в даний час має аналіз проблем освіти правової держави, способів зміцнення дисципліни, модернізації держави, зміни функціонування правоохоронних організацій.


  Сучасна система юридичних наук спрямована на виявлення основних причин зростання злочинності, різноманітних правопорушень, пошук ефективних заходів, що сприяють зниженню їх чисельності.
  Поняття і система юридичних наук

  Принципи та аксіоми правознавства

  Юридична наука займається вивченням юридичних істин, які не потребують доказів. Багато ідеї, положення, аксіоми були створені в стародавні часи, але своєї актуальності вони не втратили і нині. Держава і право вважаються складними соціальними феноменами, в їх складі є безліч підсистем і додаткових компонентів. Функції їх настільки багатогранні, складні, що передбачають серйозного вивчення і аналізу.
  Поняття і система юридичних наук

  Особливості термінології

  Поняття і система юридичної науки мають цікаву історію. У Росії все проблеми, які пов'язані з юриспруденцією, розглядаються в рамках трьох груп дисциплін:
 • юридичних наук історичного і теоретичного профілю;
 • галузевих юридичних дисциплін;
 • спеціальних курсів.
 • Саме в завдання юридичної науки входить діяльність, спрямована на вироблення певних знань, що стосуються права і держави. Юристами прийнято вважати тих фахівців, які готуються до практичного використання такої інформації, а саму галузь знань вважають юриспруденцією.
  Поняття і система юридичних наук

  Особливості криміналістики

  У практичній роботі сучасних судово-медичних експертів масштабне поширення отримала спеціальна класифікація слідів крові, яка була запропонована Ст. Л. Станіславським. Він стверджував, що спочатку необхідно детально вивчити всі елементи слідів, тільки після цього переходити до оцінки їх поєднання. Саме криміналістика в системі юридичних наук займає окреме місце, дозволяє встановлювати причетність певних людей до злочинів: вбивств, псування майна, крадіжці особистих речей.
  Поняття і система юридичних наук

  Особливості діяльності

  Система юридичних наук виконує певні функції. Аналітична роль полягає в дослідженні прийнятого законодавства, його періодичному тлумачення і розгляді. Наприклад, юрист з'ясовує зміст конкретного закону, ретельно розглядає його зміст. В реальній практиці часто відрізняються плани законодавця від реального виконання закону. Завдання правознавства полягає у вивченні практики застосування закону, ефективність його впливу на відносини в суспільстві, перевірка реалізації мети законодавства. Для цього проводяться різноманітні соціологічні опитування, оцінюється ставлення суспільства до законодавчим ініціативам. Конструктивна функція визначає місце теорії держави в системі юридичних наук. Отримані правознавцями результати дозволяють проводити реформування законодавства, вносити зміни в діючі закони.
  Поняття і система юридичних наук

  Підрозділ юридичних наук

  Існує їх підрозділ на частини. В даний час прийнято виділяти конституційне (державне) право, цивільне право, адміністративне право. В залежності від потреб юриспруденції існує теоретична база цієї науки, в якій також є безліч розгалужень. Наприклад, виділяють історію вітчизняної юриспруденції, міжнародні галузі. Право займається вивченням цілого комплексу юридичних наук, які називають правознавством. Особливе місце в правознавстві належить теорії права. Дана наука вважається концептуальної, теоретичної. Вона спрямована на вивчення сутності і змісту права, його структури, складових елементів, особливостей дії, а також на розгляд загальних питань правознавства.
  На основі теорії права, функціонують окремі частини законодавства: кримінальне, цивільне, процесуальне, трудове право.
  Поняття і система юридичних наук

  Групи юридичних наук

  Ця система підрозділяється на три найважливіші групи: галузеві, теоретико-історичні, спеціальні. Розглянемо докладніше кожну з таких груп. Історико-теоретичними науками вважають теорію держави і права, історію держави, права і т. д. Галузевими юридичними науками вважають фінансове, адміністративне, кримінальне, трудове право. В якості спеціальної юридичної науки фахівці розглядають судову медицину, криміналістику, судову бухгалтерію, психологію. Повний комплекс юридичних наук передбачає додаткове виділення:
 • господарського права, арбітражного процесу;
 • сімейного, міжнародного приватного права;
 • сільськогосподарського, земельного, лісового, водного, екологічного, гірничого права;
 • прокурорський нагляд, судоустрій, адвокатура.
 • Існують і інші варіанти класифікації, які пов'язані з суб'єктивністю думки окремих авторів. Приміром, хтось до складу історико-юридичного циклу включає мусульманське і римське право або відділяє від цивільно-правового виду сімейне, цивільне право. З-за істотного погіршення екологічної ситуації на нашій планеті, в правознавстві з'явився окремий розділ – екологічне право. Правознавці, які спеціалізуються в даній області, контролюють виконання великими підприємствами і хімічними комбінатами норм екологічного законодавства. Перехід економіки багатьох країн на ринкові відносини, став причиною стажування юристів в податковому, комерційному, біржовому праві. В даний час спостерігається істотне ускладнення правових відносин, з'явилася необхідність оцінки правомірності оформлення застави, іпотеки, проведення приватизації житлових і комерційних об'єктів нерухомості.

  На закінчення

  В даний час істотно розширилася сфера цивільного права, збільшилася кількість індивідуальних свобод і прав людей. Це призводить до зростання числа громадян, які звертаються за консультаціями і допомогою юристів-практиків. Галузеві і спеціальні дисципліни юриспруденції проводять певні дослідження у певній галузі, сфері правової або державної діяльності. Теорія держави і права аналізує загальні специфічні закономірності формування держави та права. Вона виступає в якості оригінального резервуара, куди «занурюють» певні юридичні дисципліни загального чи комбінованого виду. Наприклад, у радянський час політичні, філософські, соціологічні аспекти інтегрувалися в одну науку – теорію держави і права. В даний час з даної правової галузі виділилося кілька окремих юридичних дисциплін: філософія, енциклопедія права. Галузеві юридичні науки мають прикладним характером, вони застосовують основні закономірності, виявлені теорією держави і права. Існують певні відмінності теорії держави і права від інших юридичних наук. Вона розглядає в комплексі правові й державні явища, а інші юридичні науки мають вузьку спеціалізацію. Наприклад, кримінальне право спеціалізується на кримінально-правову охорону суспільних взаємовідносин. В якості предмета галузевого дослідження виступає виконавча і розпорядча діяльність, митна справа, арбітражний процес, податкова система, природокористування. Для теорії держави і права характерний всебічний, комбінований підхід до розгляду правових і державних процесів і явищ. Її предметом вважаються всі юридичні ознаки права, які беруться в сукупності і взаємодії між собою. Саме вона займається виробленням загальноправових категорій, мають універсальний характер, потім ними користуються всі інші юридичні науки. Саме теорія права створює основні юридичного світогляду, аналізує загальні, глобальні особливості появи та розвитку правових взаємовідносин всередині держави.