Львів
C
» » Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови

Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови

У статті розповідається про складання статистичних таблиць, їх види, вимоги до їх складовим частинам. Представляється алгоритм раціонального побудови зручних для сприйняття та аналізу статистичних таблиць. Даються приклади подібних таблиць. Одним з найпоширеніших методів подання систематизованої числової інформації є таблиця. Вона використовується практично в будь-якій області життя, як в науковому середовищі (гуманітарної і технічної), так і в щоденному відображення даних з будь-яких сфер діяльності.


Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
Щоб вміти системно і цілісно представити розрізнену числову інформацію, спочатку її потрібно правильно обробити, очистити від другорядних факторів впливу. Потім її необхідно наочно представити для простоти подальшого аналізу. Саме для цього і служать таблиці. Існує наука - статистика, яка і дає поняття про статистичних таблицях, способи та особливості побудови різних різновидів цих таблиць.

Суть статистичної таблиці

Слід розуміти, що будь-які нескладні й економічно безглузді числові дані, навіть статистично оброблені і рознесені, не вважаються статистичними таблицями. Частіше всього у вигляді таблиць статистичного характеру відображаються числові атрибути явищ, які є результатом групування і відомості різних числових рядів. Статистичної визнається таблиця, що дозволяє кількісно наочно оцінювати деяку статистичну область даних, отриманих у результаті спеціалізованого зведення і групування.


Переваги відображення даних в табличному вигляді

Головною перевагою подання інформації в табличному вигляді вважається можливість проведення розрахунків порівняльного характеру і аналітичних робіт над інформацією, відображеною в структурованому вигляді чисел. Сама ця інформація, як правило, вже є предметом первинної обробки, групування та відомості по якомусь ознакою. У таких випадках завдання по статистиці і передбачають застосування методу таблиць.
Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
Табличний метод володіє наступними перевагами:
 • покращує зовнішнє сприйняття даних;
 • полегшує процедуру і скорочує час аналізування, дослідження явищ, позначених у таблиці;
 • дозволяє наочно бачити динаміку періодичності явища (при порівнянні);
 • дає можливість спостерігати взаємозв'язок інформації з декількома критеріями;
 • полегшує створення графічних моделей на основі табличної інформації.
 • Найважливіші елементи, складові статистичну таблицю

  Підмет і присудок таблиці вважаються найголовнішими складовими частинами будь-якого виду таблиці. Найчастіше таблиця розміщується в документі вертикально, хоча існують і горизонтальні варіанти. Ці варіанти корисні, якщо таблиця має велику кількість стовпців. При такому варіанті даних вертикальна орієнтація значно утруднить розуміння інформації та її аналіз.

  Основні вимоги до підлягає статистичної таблиці

  Частина таблиці у вигляді досліджуваного об'єкта, що складається з числових величин, прийнято вважати підметом таблиці. В нього можуть виступати й кілька груп числових даних, зібраних воєдино за деякими ознаками. Найчастіше підмет являє собою перерахування деяких елементів явища, яке досліджується у вигляді таблиці. Воно виступає в якості найменувань рядків. Необхідно забезпечити ідентичні одиниці вимірювання однієї і тієї ж розмірності у всіх комірках таблиці.
  Елементи, з яких складається статистична таблиця, повинні бути перевіреними, об'єктивними і несуперечливими. Застосування унікальних, не загальновизнаних скорочень (тис., млн тощо), неприйнятно. Якщо елементів, представлених у підметі таблиці, значимо більше, ніж у присудку, присудок та підмет краще взаємно замінити.

  Основні вимоги до присудка статистичної таблиці

  Група ідентифікаторів, що описують досліджуваний об'єкт (підмет), є присудком таблиці. Присудок ілюструє елементи, групи досліджуваної сукупності. У ролі присудка виступають заголовки, вміст стовпчиків з обґрунтованим просторовим розподілом значень зліва направо. Аналогічно підлягає, в ньому обов'язково містяться вимірювачі однієї і тієї ж розмірності для всієї сукупності. Застосування нестандартних скорочень в присудку також недоречно. Часте вживання в присудку ком і крапок не рекомендується. Такі знаки ускладнюють розуміння даних і можуть призвести до плутанини і помилок. Обов'язково необхідно пам'ятати, що в російській практиці комою або комами відділяються десяті частки цілого числа. В іноземній практиці часто точкою відокремлюються ще і кожні три нулі у великому цілому. При наявності в таблиці декількох стовпців з однаковими найменуваннями їх доцільно об'єднувати.

  Алгоритм створення статистичної таблиці

  Самого раціонального варіанту складання будь-якого виду статистичної таблиці можна домогтися, використовуючи шість простих правил. Слідувати цим правилам потрібно завжди, воно дозволить здійснити створення статистичних таблиць коректно, без помилок, а побудовані таблиці будуть швидко читатися і легко сприйматися.
  Побудова будь-якої статистичної таблиці починається з присвоєння їй деякого номера. Порядковий номер дозволяє зробити кожну з них унікальною. Присвоївши номер таблиці, їй необхідно також установити загальний заголовок, який коротко описує зміст, тему і область дослідження. У заголовку може бути згадана дата складання або одержання інформаційних даних, а також відображений період. Заголовки можуть бути боковим, верхнім і загальними. На третьому етапі необхідно вибрати макет таблиці, що підходить для даної сукупності словесно-цифрових даних. Це прямокутне поле, розділене перетином рядів вертикально і горизонтально направлених ліній, які утворюють рядки та стовпці, що складаються з клітинок. Саме в ці поля і буде записана вся інформація. Стовпці таблиці і її рядка необхідно послідовно нумерувати для більшої наочності, виключення плутанини та зручності перенесення таблиці з однієї сторінки на іншу. Замість номера можна присвоїти унікальний літерний код. На четвертій стадії побудови статистичних таблиць потрібно внести послідовно в осередку всі необхідні дані. На передостанньому, п'ятому етапі складання таблиці необхідно заповнити поля інформацією. Доцільно робити це, переходячи від графи до графи, вносячи в неї необхідні статистичні показники. Такий показник є не що інше, як числове опис, виражає певний параметр, характеристику, властивість описуваного в таблиці явища. На останній стадії заповнення будь-якій статистичній таблиці для неї пишуться примітки, якщо вони необхідні. Вказується джерело даних, спосіб статистичної обробки, обсяг вибірки, місце збору даних або алгоритм роботи з таблицею.

  Інші особливості побудови

  Числова і текстова інформація - це невід'ємні елементи, з яких складається статистична таблиця. Розрахункові величини вносяться після того, як були внесені всі дані статистичного характеру. Необхідно дотримуватися єдину розмірність внесених у комірки даних в будь-якому вигляді статистичних таблиць. Доцільно вносити числові дані так, щоб розряди цих чисел клітинках одного стовпця розташовувалися точно один під одним (тисяча - під тисячу, мільйон - під мільйоном).
  Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
  Всім числам таблиці необхідно забезпечити однакову кількість десяткових знаків після коми. Якщо в таблиці присутні тільки цілі числа, то вводити десяткові знаки недоцільно. Якщо в таблиці є перелік числових даних по рядках, в ній має міститися стовпець з результуючими сумами по кожному рядку ("разом" або "усього"). Такий стовпець може бути як першим, так і останнім по розташуванню в таблиці. Рядки, дані для яких відсутні або дорівнюють нулю, заповнюються спеціальними знаками: "Х" (не заповнюється), "-" (відсутність) або написом "Н/Д" (немає даних).

  Різновиди таблиць

  Аналіз статистичних таблиць виявляє безліч цих об'єктів різного виду, способів побудови, призначення та спрямованості. Вони розрізняються особливостями використовуваних числових сукупностей, структурами, взаємозв'язком факторів, що визначають елементи кожної таблиці. Структурний склад підлягає і присудка таблиці та особливості групування даних дозволяють розділити таблиці на чотири види:
 • Комбінаційні - підмет складається з декількох ознак.
 • Змішані - несуть в собі ознаки як груповий, так і простої таблиці.
 • групові - містять дані, згруповані за певною ознакою.
 • прості являють підмет, утворене простим перерахуванням одиниць досліджуваної сукупності, без поділу на групи.
 • Прості таблиці бувають:
 • Хронологічні (ряди динаміки) - ілюструють зміну даних підлягає з плином часу.
 • Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
 • Перечневые (ряди розподілу) - містять у підметі перелік усіх об'єктів досліджуваної впорядкованої сукупності.
 • Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
 • Монографічні - розкривають частину даних, відсортованих за певною ознакою (або група частина сукупності).
 • Територіальні - згадують в сукупності перелік географічних об'єктів.
 • Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
  Завдання по статистиці можуть передбачати появу та інших різновидів статистичних таблиць.

  Класифікація таблиць за характером підлягає

  З точки зору цього критерію існують прості таблиці та складні. Перший зі згаданих видів у підметі містить список деяких досліджуваних одиниць сукупності разом з числовою характеристикою кожного об'єкта дослідження. Основна мета таких таблиць – первинна зведення деякої сукупності даних. Для правильного і повного розуміння даних такої таблиці спостерігачеві не потрібні спеціальні статистичні знання і навички. Складні статистичні таблиці бувають: змішаними (присутні ознаки, що відносяться як до групових, так і до комбінаційним), груповими (об'єкти досліджуваної сукупності поділені на групи за заздалегідь обраному ознакою) і комбінаційними (кілька ознак, притаманних підлягає таблиці).

  Класифікація таблиць за характером присудка

  Частота повтору значень деякого показника і ступінь розробки присудка в таблиці дозволяє виділити такі види статистичних таблиць:
 • Статична – показник визначений у просторі та часі, не повторюється ні в часі, ні територіально.
 • Динамічна – дані фіксуються за кілька моментів, періодів в межах досліджуваного явища.
 • Просторова – інформація повторюється для різних територій.
 • Просторово-часова – забезпечує всеосяжний охоплення явища як у часі, так і в просторі.
 • Складність побудови статистичної таблиці обумовлює існування складного, простого і складного комбінованого присудка. Наявність повторюваності окремих даних показника є атрибутом складного присудка. Просте означає, що показник присутній в таблиці як кількісний атрибут досліджуваного явища без урахування його видів. Наявність комбінованої угруповання даних у підметі означає, що перед нами таблиця, в якій застосована модель складно-комбінованого присудка.

  Особливий вид - балансові таблиці

  Крім згаданих вище, існують балансові статистичні таблиці. Особливість їх у тому, що присудок тут представлено врівноваженими даними, що визначають дві сторони досліджуваного процесу.
  Види статистичних таблиць, вимоги, правила побудови
  Характерним прикладом статистичної таблиці балансового типу є бухгалтерський баланс, розділяється на актив і пасив, рівноваги яких необхідно досягти при заповненні.

  Висновок

  Статистичні таблиці мають дуже важливе значення для аналізу будь-яких сукупностей статистичних даних. Основними елементами, з яких складається статистична таблиця, є підмет і присудок. Вони завжди повинні бути заповнені коректно, повинна використовуватися тільки перевірена, релевантна інформація. Складання та аналіз таких таблиць зазвичай не вимагає спеціальних статистичних знань. Вони легко застосовуються у всіх сферах народного господарства, прості в розумінні і допомагають наочно й ефективно представити велику сукупність числових даних. Їх застосування значно полегшує проведення аналізу, побудова трендів і моделей розвитку досліджуваних явищ.