Львів
C
» » Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі

Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі

Контроль - необхідна умова для успішного здійснення будь-якої діяльності. Він покликаний виявляти порушення і недоліки, які здатні негативно вплинути на очікуваний результат роботи. Саме контроль забезпечує зворотний зв'язок між керівництвом школи та вчителями, педагогом і дітьми. Завдяки йому можна вчасно внести необхідні корективи у навчально-виховний процес. Розглянемо, що таке педагогічний контроль у школі і як він організовується.
Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі

Виконувані функції

Педагогічний контроль - це діяльність, в процесі якої досліджується стан навчально-виховної роботи в установі, її відповідність державним стандартам, а також рівень знань, вихованості і розвитку школярів. Робота, що здійснюється у цьому напрямку, виконує наступні функції:


 • Педагогічну. Знаючи про перевірки, діти відповідальніше ставляться до навчання.
 • Діагностичну. Вчитель бачить слабкі і сильні сторони учнів, їх характерні помилки.
 • Орієнтуючу. Педагог виявляє недоліки своєї роботи, бачить індивідуальні особливості школярів і вносить відповідні корективи.
 • Профілактичну. Майбутній контроль спонукає дитину повторювати пройдений матеріал, запобігаючи його забування.
 • Перевірочно-оцінну. Контроль за діяльністю кожного педагога дозволяє виявити рівень його професійної підготовки, недоліки і переваги. Також оцінюється результативність навчальних програм.
 • Вимоги до контролю

  Будь-яка перевірка не повинна ставати самоціллю. Виявлені недоліки стають сигналом до внесення змін у навчально-виховний процес. Існує ряд вимог до організації педагогічного контролю:


 • Орієнтація на вимоги затверджених програм.
 • Об'єктивність контролюючого особи і достовірність результатів.
 • Оцінка не тільки рівня теоретичних знань школярів, але й уміння застосовувати їх на практиці, ступеня самостійності.
 • Систематичність і своєчасність контролю, гласність результатів.
 • Застосування як колективних, так і індивідуальних форм.
 • Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі

  Види педагогічного контролю

  Систематична перевірка результатів навчання включає в себе:
 • Попередній контроль. Він проводиться до початку чергового навчального року і виявляє готовність як педагогів, так і учнів до майбутніх занять. Оцінюється рівень розвитку школярів на даний момент, прогалини у знаннях за минулий рік.
 • Поточний контроль . Передбачає постійне відстеження результативності окремих етапів навчання, виявлення недоліків.
 • Тематичний контроль. Проводиться з метою закріплення і узагальнення об'ємної теми.
 • Підсумковий контроль. Являє собою оцінювання результату роботи вчителя і учнів протягом чверті або навчального року.
 • Заключний контроль. Атестація учня, за підсумками якого видається документ про закінчення школи.
 • Форми контролю над діяльністю педагогів

  Адміністрація школи повинна отримувати достовірну і своєчасну інформацію про те, як йдуть справи в освітньому закладі. Педагогічний контроль - це дієвий спосіб простежити за діяльністю вчителів, оцінити результативність їх впливу на клас, окремого школяра або цілу паралель.
  Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі
  Для цього застосовуються такі форми контролю:
 • Персональний. Спостереження за окремим учителем або учнем.
 • Класно-узагальнюючий. Контроль за діяльністю всіх педагогів, які працюють з конкретним класом.
 • Предметно-узагальнюючий. Передбачає вивчення результатів роботи вчителів з обраної дисципліни.
 • Оглядовий. Докладне дослідження окремого питання (стан внутрішкільного документації, технічна оснащеність кабінетів тощо).
 • Комплексно-узагальнюючий. Контроль за якістю освіти і виховання в паралелі класів.
 • В якості методів використовуються спостереження, докладний розбір занять, хронометраж, бесіди з обміном думками, вивчення документації, анкетування, перевірка знань як усна, так і письмова.

  Форми контролю за засвоєнням навчального матеріалу дітьми

  Щоб реалізувати на практиці завдання, поставлені державними стандартами, необхідно проводити перевірку не тільки організації процесу навчання, але і одержуваних результатів. Знання та навички школярів регулярно відслідковуються. При цьому використовуються такі форми педагогічного контролю:
 • Фронтальний. В письмовій або усній формі перевіряються знання всього класу.
 • Груповий. Вчитель опитує або дає колективне завдання певної частини класу.
 • Індивідуальний. Передбачає вивчення знань одного учня, часто здійснюється в вигляді опитування біля дошки.
 • Комбінований. Поєднання декількох видів контролю, коли клас виконує загальне завдання, при цьому деякі діти отримують індивідуальні картки. Паралельно учитель викликає школярів для усного опитування або рішення задачі біля дошки.
 • Взаємоконтроль. Діти перевіряють письмові роботи своїх однокласників.
 • Самоконтроль. Дитина вчиться бачити свої помилки, порівнюючи роботу зі зразком, аналізувати причини їх появи, працювати над усуненням прогалин.
 • Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі

  Методи педагогічного контролю

  Існують кілька способів перевірити рівень знань і навичок учнів. Традиційно в школі застосовуються наступні методи:
 • Усне опитування, передбачає відповіді учнів на запитання вчителя та їх коментування.
 • Письмова перевірка , яка здійснюється у формі контрольних робіт, творів, рефератів, диктантів, креслень, письмових заліків, викладів і т. д.
 • Лабораторний контроль, під час якого діти демонструють уміння користуватися вимірювальними приладами, ставлять досліди.
 • Практичний контроль. Він передбачає перевірку сформованості навчальних навичок. Включає в себе дослідницькі проекти, складання карт місцевості, демонстрування рухових умінь на уроках фізичної культури, праці, малювання.
 • Тестування, коли дітям пропонуються короткі стандартизовані завдання з вивченого матеріалу.
 • Машинний контроль , передбачає використання комп'ютерних програм і володіє високим ступенем об'єктивності.
 • Контроль і фізичне виховання

  Метою школи є не тільки інтелектуальний розвиток дітей, але й удосконалення їхніх фізичних якостей, зміцнення здоров'я. Необхідно, щоб використовувані методи, навантаження на уроках і змаганнях відповідали функціонального стану дитячого організму.
  Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі
  З цією метою застосовуються такі види педагогічного контролю:
 • Попередній, в ході якого робляться висновки про фізичної підготовленості школярів, стан їх здоров'я.
 • Оперативний, передбачає відстеження самопочуття, дихання, пульсу і інших показників протягом заняття.
 • Поточний, визначає реакцію організму на отриману навантаження після закінчення уроку.
 • Етапний, який замірятиме розвиток фізичних якостей у школярів протягом однієї чверті. Оцінюється сумарний ефект від тренувань.
 • Підсумковий, визначає виконання або невиконання річного плану. Служить підставою для складання програми на наступний навчальний рік.
 • З методів широко використовуються спостереження за учнями, опитування про самопочуття, контрольні змагання і виконання нормативів, хронометраж занять з метою чергування навантажень і відпочинку, відстеження фізичних показань (ємність легень, пульс, вага).

  Контроль за виховним процесом

  Школа, відповідно до освітніх стандартів, відповідає за всебічний розвиток дітей. Педагогічний контроль - це можливість відстежувати ефективність не тільки навчального, але і виховного процесу.
  Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі
  При цьому оцінюються:
 • вихованість школярів;
 • робота класних керівників;
 • залучення батьків до процесу виховання;
 • якість організації загальношкільних свят, заходів;
 • проведення спортивних змагань та конкурсів;
 • гурткова робота в цілях додаткової освіти;
 • профілактична робота зі "складними", педагогічно запущеними учнями.
 • Керівництво школи регулярно відвідує класні години, святкові заходи з метою спостереження за процесом виховання. Проводяться бесіди з учнями, батьками. На педагогічних радах класні керівники подають звіти про виконану роботу. Все це дозволяє вчасно змінити способи впливу на школярів, навчити вчителів необхідним прийомам, методам виховання, в деяких випадках - залучити фахівців з боку.

  Контроль за рівнем вихованості учнів

  Основна робота по вихованню школярів лягає на плечі класного керівника. Оцінити її ефективність неможливо без отримання зворотного зв'язку.
  Педагогічний контроль - це Види і форми педагогічного контролю в школі
  Педагогічний контроль у вихованні передбачає використання наступних методів:
 • Спостереження за дітьми під час різних видів діяльності.
 • Бесіда, під час якої педагог виявляє ступінь моральної інформованості вихованців, їх ставлення до різних нормам і правилам.
 • Психологічне анкетування.
 • Аналіз роботи активу класу і ступеня участі школярів у суспільно корисних заходах.
 • Включення учнів у спеціально створені ситуації, які дозволяють виявити рівень розвитку моральних якостей.
 • Педагогічний контроль - це міра, що дозволяє оцінити хід навчально-виховного процесу та його ефективність. Без нього неможливо реалізувати поставлені державою цілі по вихованню гармонійної особистості.