Львів
C
» » Що таке ефект і ефективність?

Що таке ефект і ефективність?

Поняття "ефект" і "ефективність" в економіці належать в епоху ринку до її найважливіших категорій. Між ними є тісний взаємозв'язок. Наявність економічного ефекту передбачає певний корисний результат, що виражається в конкретній вартості. Під економічною ефективністю розуміють співвідношення результатів господарської діяльності або витрат ресурсів або праці (живої й уречевленої).

Поняття ефекту та ефективності

Корисний результат діяльності підприємства у вартісній формі може бути виражений у показниках виручки, доходу, прибутку, обсягу реалізованої продукції. Ці поняття відносяться до критеріїв економічного ефекту, службовця абсолютною величиною і вимірюється в рублях на одиницю часу.


На відміну від нього економічна ефективність є величиною відносною. Охарактеризувати її можна лише шляхом порівняння економічного ефекту як результату діяльності з тими витратами, якими він обумовлений. Визначають її найчастіше коефіцієнтом економічної ефективності Е. Залежить він від того, в чому конкретно виражається економічний ефект, і якого роду витрати були враховані при його розрахунку. Тобто існують різні види ефекту та ефективності. Розмір коефіцієнта економічної ефективності можна розраховувати різними способами безвідносно до його суті. Одним з найбільш поширених видів його є так званий показник рентабельності у різних своїх видах.
Що таке ефект і ефективність?

Навіщо потрібно оцінювати економічну ефективність?

Така оцінка дуже важлива для успішного управління підприємством у сфері інвестиційної діяльності. Саме очікуваний ефект і ефективність проекту виступає критерієм вибору того чи іншого об'єкта інвестицій. Розраховуючи показники економічної ефективності, необхідно враховувати відмінність між економічною ефективністю короткострокового характеру (коли мова йде про разової операції) та економічною ефективністю довгострокового проекту, який реалізується протягом ряду років.


Будь-який вид діяльності припускає досягнення певного результату, що люди завжди прагнули оцінити його ефект і ефективність. З тих пір як виробництво стало розвиватися в промислових масштабах, дана оцінка переросла в справжню концепцію - прагнення отримати більший результат з тими ж або меншими витратами. В наші дні дані критерії (ефективність, ефект, витрати) знаходяться в ряду найсерйозніших складових економіки будь-якого підприємства. Без них неможливо планування господарської діяльності.

Ефект і ефективність: різниця

Ці два поняття не слід плутати. Чим відрізняється ефект від ефективності? Перший відноситься до абсолютним показниками (результатами) якої-небудь діяльності або конкретної дії. Його величина може бути і позитивною, і негативною. Говорячи про ефективність, ми маємо на увазі лише відносну характеристику результативності діяльності. Вона є завжди виключно позитивно величиною. Для оцінки отриманого ефекту розрахунок ефективності ведуть, порівнюючи вироблені витрати з отриманим результатом, вираженим у грошовій формі. Формула для цього виглядає наступним чином: Ефективність = (Результат /Витрати) х 100%. При цьому зіставлення витрат і результатів може здійснюватися різними методами, і отримані дані володіють різним змістом залежно від зміщення акценту на певні нюанси категорії ефективності.
Що таке ефект і ефективність?
У загальному і загалом показники ефекту та ефективності завжди є характеристикою результату, отриманого на одиницю витрат. Характеризуючи співвідношення отриманого в результаті результату з наміченими цільовими установками, користуються різними термінами - результативністю, доцільністю, економічністю, продуктивністю, дієвістю.

Що це за характеристика

Ефективність відноситься до характеристик впливів і процесів, мають суто управлінський характер. Вона відображає в першу чергу ступінь досягнення намічених цілей. Саме тому можна говорити про ефективність лише цілеспрямованого взаємодії. Під даним поняттям розуміють також:
 • ефективність певної дії, вираженої у конкретному результаті;
 • збіг процесу або результату з плановим або максимально можливим;
 • різноманітність систем у функціональному плані;
 • ступінь задовільності функціонування, виражену у числових характеристиках;
 • ймовірність здійснення цільових функцій і установок;
 • співвідношення реального та необхідного (нормативного) ефектів.
 • Що малося на увазі під ефективністю організації в дореформений період

  У сфері економіки та управління поняття ефекту та ефективності історично розвивалися з тих пір, як мова почала йти про ефективність конкретного виробництва. У нашій країні ця тема докладно розглядалася в нормативних матеріалах і інструкціях органів управління, а також висвітлювалася в літературі наукового характеру. Але умови державної економіки з відсутністю ринку капіталів, продукції і праці рішення щодо використання ресурсів приймалися практично завжди в централізованому порядку. Саме тому основна маса зусиль була зосереджена на процедурі аналізу, контролю і планування поточної ефективності (результативності) виробництва. Мова про ефективність виробництва в даний період йшла щодо двох аспектів - у вигляді макроекономічної категорії (нею займалася політекономія) з політизованим відтінком і в якості розрахункової одиниці, що включає в себе довгий ряд показників та застосовується в бухгалтерській та планової звітності підприємств. Різниця понять "ефект" і "ефективність" у ті часи не була настільки вираженою.
  Що таке ефект і ефективність?

  Суть і зміст ефективності

  Дане поняття в широкому сенсі призначений характеризувати якісну сторону розвитку економіки. Специфіка її - у виявленні тих комбінацій ресурсів, завдяки яким виходить кінцевий результат. Підвищення ефективності як такої рівнозначно прискореному зростанню ефекту (кінцевого результату) в порівнянні з вкладеними витратами. Тобто вкладенням меншої кількості суспільної праці на одиницю такого результату. Таким чином, критерієм ефективності суспільного виробництва можна назвати досягнення максимального ефекту на кожну одиницю трудових суспільних витрат або мінімуму таких витрат стосовно до кожної одиниці результату. В якості узагальнюючого показника ефективності можна взяти співвідношення вартості одержаної продукції за повними витратами (поточними і капітальними), витраченими на її виробництво. Таким чином визначається ефективність для народного господарства в цілому і в розрізі окремих галузей. Точно так само розраховується ефективність нового обладнання, техніки і капітальних вкладень.

  Макроекономічні характеристики

  Якщо говорити про народному господарстві в цілому, то показником його ефективності служить співвідношення фондів його виробництва і національного доходу. Ефективність капітальних вкладень вимірюється відношенням прибутку до обсягу капітальних витрат. Позитивна величина економічного ефекту вважається економією, негативна - збитків. Різновидом економічного ефекту служить так званий відвернений збиток. Так позначають невозникший економічний ефект негативного характеру, помилково іменується економією. До збитків відносять зменшення реального майна або збиток (наприклад, втрати в зв'язку зі шлюбом). З цієї ж категорії - поняття упущеної вигоди, тобто неотримання можливих майнових благ. Запобігання даних негативних явищ в будь-якому вигляді є економічним ефектом. Під економією (позитивним економічним ефектом) розуміються заощаджені ресурси у вигляді суспільної праці, часу і т. п.
  Що таке ефект і ефективність?

  Як оцінюють ці критерії

  У наші дні найбільш послідовна і повна оцінка ефекту та ефективності представлена теорією комплексного економічного аналізу, де даній темі присвячено відразу кілька розділів. Даний напрямок включена виявленням чинників зміни економічної ефективності. Коротко проаналізувавши систему показників ефективності, прийняту у вітчизняній практиці, можна простежити їх поділ за такими групами:
 • Ті, що відносяться до узагальнюючих показників ефективності.
 • Показники, що характеризують міру ефекту та ефективності праці (тобто робочих ресурсів).
 • Стосуються використання основних фондів, капітальних вкладень і оборотних коштів.
 • Характеризують використання ресурсів матеріального характеру.
 • Ті, якими можна оцінити економічну ефективність нової техніки.
 • Хто цим займається

  Аналізувати господарську діяльність виробничого підприємства в цілому - прерогатива вищої ланки управління. Заняття це пов'язано з визначенням кінцевої ціни на продукт, величиною партії поставок вихідної продукції або закупівель сировини, заміною технології або обладнання на більш досконале. Всі інші рішення також повинні відповідати максимально успішної лінії діяльності фірми.
  Що таке ефект і ефективність?
  До основних завдань аналізу ефективності відноситься необхідність оцінювати господарську ситуацію, виявляти причини досягнутого стану, готувати й обґрунтовувати прийняті рішення управлінського характеру, виявляти і мобілізувати резерви підвищення ефективності.

  Про екстенсивних та інтенсивних факторів

  Одне з основних напрямів аналізу полягає у виявленні інтенсивних і екстенсивних факторів зміни господарської діяльності. До екстенсивних факторів належать збільшення обсягів виробничих шляхом підвищення кількісних показників зростання - введення додаткових трудових ресурсів, збільшення торговельних площ, введення в експлуатацію нових об'єктів і т. п. До інтенсивних факторів належить зміна якості економічного зростання. Характеристикою їх є міра успіху кожного конкретного використаного ресурсу. Показники використання фінансових і виробничих ресурсів в чималому ступені залежать від кількісного співвідношення двох чинників.

  Від чого вони залежать

  Говорячи про обсяг виробництва у його вартісному вираженні, передбачають функцію або результати використання всієї сукупності ресурсів. Так як процес виробництва можливий лише при комплексному дії всіх елементів трудового процесу в тісному взаємозв'язку між собою, виявлення окремого впливу на результат якогось певного фактора практично неможливо.
  Що таке ефект і ефективність?
  Дані два види використання ресурсів (інтенсивний та екстенсивний) можуть бути взаємозамінними. Приклад - дефіцит робочої сили заповнюється збільшенням продуктивності праці. Або навпаки - збільшення випуску продукції може йти за рахунок додаткового залучення робітників резервів. Будь-який з показників використовуваних ресурсів також складається з дії цілого ряду власних визначальних факторів. Зокрема, на продуктивність праці впливає як інтенсивна величина (тривалість трудового процесу), так і інтенсивні навантаження протягом робочого дня і продуктивність праці, яка визначається різними чинниками, в тому числі умовами виробничого процесу.

  З чого починати оцінку

  На необхідному початковому етапі процесу аналізу загальної ефективності виробничої діяльності підприємства слід оцінити вироблені витрати з методами їх розподілу, скласти і проконтролювати потрібні кошторису, провести калькуляцію собівартості продукту і виробів, що випускаються, визначити поріг рентабельності виробництва та реалізованої продукції. Результати такого аналізу надходять адміністрації підприємства і забезпечує необхідною інформацією про стан об'єкта аналізу. Зацікавлені особи, іменовані суб'єктами аналізу, об'єднані спільною метою - отриманням ключових параметрів, за допомогою яких можливо точно оцінити поточний стан об'єкта з перспективами подальшого розвитку. Поряд з виробничими питаннями необхідно враховувати інтереси та цілі різних суб'єктів, зацікавлених в його успішній роботі.
  Що таке ефект і ефективність?

  Хто відноситься до зацікавленим особам

  Так, власників і кредиторів, які вклали в організацію власний або позиковий капітал і передбачають отримання процентів або дивідендів, цікавить все, що пов'язане з фінансовими результатами, стійкістю та ліквідністю підприємства. Для адміністрації актуальне кар'єрне зростання з гідною оплатою праці. Її цікавлять будь-які аспекти діяльності фірми з акцентом на ефективності. Персонал більш всього зацікавлений в гідній заробітній платі та наявності відрахувань на потреби соціального характеру. Постачальників і покупців хвилюють питання ціноутворення та, відповідно, фінансового стану фірми. Зі вступом нашої країни в ринкову економіку раніше діяли методи оцінки такого параметра, як економічна ефективність, багато в чому стали неактуальними. Нових же розробок з цих питань до недавнього часу практично не було. Останнім часом утворився інформаційно-методичний вакуум активно заповнюється посібниками та матеріалами, підготовленими висококваліфікованими експертами. Ми розглянули поняття "ефект" і "ефективність". Різниця, як бачите, істотна.