Львів
C
» » Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання

Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання

Значення фінансового контролю переоцінити складно. Адже він є однією з форм перевірки законності грошового потоку будь-якої ланки. Наявність такого поняття обумовлено тим, що грошовими коштами у будь-якій державі властива функція контролю. На практиці вона здійснюється саме завдяки фінансовому контролю, який покликаний перевіряти виконання господарських дій з точки зору їх правомірності, економічної доцільності та законності.

Основні аспекти

Поняття і значення фінансового контролю розглядається як: 1. Діяльність спеціально створених державою контрольних органів, що стежать за дотриманням фін. дисципліни.
2. Один з основних елементів управління грошовими потоками на мікро - і макрорівні, що ставлять перед собою мету забезпечити ефективність і доцільність господарських операцій.


Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
Ці два аспекти, які і визначають поняття, а також значення фінансового контролю, тісно взаимовязани один з одним. Відрізняються вони лише методами і цілями, а також суб'єктами, що підлягають перевірці. Якщо в першому варіанті максимально розглядається кількісна, а крім того, і правова сторона грошової дисципліни, то у другому основний акцент ставлять на аналітичну сторону роботи.

Що таке фінансовий контроль?

Є безліч видів перевірок. Одні з них розглядають діяльність підприємств і організацій в екологічній сфері, інші перевіряють санітарну дисципліну і т. д. Однак всі ці і багато інші види діяльності не входять до поняття і значення фінансового контролю. Фінансова дисципліна – ось основний предмет, який розглядається при таких перевірках. При їх проведенні вивчаються категорії, пов'язані з вартістю. Це такі показники, як доходи і прибуток, собівартість і рентабельність, податок на додану вартість і витрати, відрахування в ті або інші фонди і на різні цілі. Ці показники є синтетичними, і тому охоплюють всі сторони комерційної і виробничої діяльності, а також грошово-кредитні взаємозв'язку підприємств.


Таким чином, поняття і значення фінансового контролю коротко можна описати як сукупність різних заходів, які проводяться спеціально створеними для цих цілей організаціями. Завдання такого контролю полягає в перевірці грошових і пов'язаних з ними операцій державних органів, муніципальних утворень, юридичних осіб будь-якої форми власності, а також населення. Все це необхідно для створення обґрунтованої фінансової політики і добре працює фінансового механізму.

Об'єкт і предмет контролю

Фінансова перевірка на будь-якому рівні зачіпає питання системи грошових відносин. Її не цікавить ні стан навколишнього середовища, ані технічні механізми. Найважливішим для неї є грошові процеси, які мають місце при формуванні, розподілі та використанні місцевих бюджетів. Це і є об'єкт такого контролю. А його предметом є: - бюджетні показники;
- фінансові складові діяльності юридичних осіб;
- показники, що вказують на кредитно-грошові відносини, а саме розрахунки, що проводяться з участю комерційних банків;
- показники, що характеризують страховий ринок.
Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
Тобто все те, що міститься в бухгалтерських документах, кошторисах, звітах і т. д.

Зміст

Для повноти висвітлення теми важливо розглянути ще одне важливе питання. А саме поняття, значення і зміст фінансового контролю. Що мається на увазі під змістом настільки важливої функції держави? В це поняття включені різного роду операції, які здійснюються у формі ревізій і перевірок або держорганами, або органами місцевого управління. Деколи контролюючою організацією виступає банк. Всі ці операції спрямовані на те, щоб забезпечити ефективність фінансової діяльності муніципалітетів і державних утворень. У число таких контрольних операцій входять: - перевірки, покликані виявити повноту виконання зобов'язань фінансового характеру перед бюджетом з боку не тільки організації, але і фізичних осіб;
- перевірки щодо цільового використання сум, виділених з державних та місцевих фондів, а також бюджетів;
- перевірки точного виконання касової дисципліни, а також додержання правил прийому і використання валютної виручки;
- перевірки загальної фінансово-господарської роботи підприємств і т. д.

Цілі і завдання

Контроль фінансового характеру сприяє успішному впровадженню грошової політики господарюючих суб'єктів і держави. Якщо розглядати поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання, то стає ясно, що він у кінцевому підсумку забезпечує ефективність формування, а також розподілу і подальшого використання бюджетного грошового потоку.
Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
В цьому і полягає його основна мета. А що стосується завдань, то перевірки, що проводяться спеціально створеними для цього органами, покликані: - забезпечити дотримання банківського, бюджетного і цивільного законодавства у фінансовій сфері;
- виявити несвоєчасність та неповноту сплати податкових зобов'язань до бюджету;
- сприяти цільовому і ефективному використанню грошових потоків;
- виявляти резерв, здатний підвищити рівень фінансових ресурсів;
- забезпечувати вірність ведення звітності та обліку.
Широко поняття і значення фінансового контролю при перевірках бюджетної сфери. В такому випадку підлягають розгляду такі питання, як:
- грамотне складання бюджетів на різному рівні, а також правильність їх виконання;
- дотримання принципів ведення бух. обліку, а також чинного податкового законодавства;
- цільове використання, а також ефективність вкладення коштів, що знаходяться в державних бюджетних та позабюджетних фондах;
- виявлення резерву економії і кількісного зростання державних коштів;
- припинення правопорушень, що стосуються бюджетної сфери;
- проведення роз'яснювальної та профілактичної роботи з метою поліпшення фінансової дисципліни.

Методи

Поняття, значення і зміст фінансового контролю може бути визначена виходячи з тих способів, які застосовуються при його здійсненні. Застосування конкретного методу залежить від деяких факторів, а саме від: - особливостей форми діяльності та правового становища перевіряючих органів;
- мети і об'єкта контролю;
- підстав для проведення перевірки і т. д. Що ж передбачає фінансовий контроль? Поняття, значення, види, фінансова дисципліна – всі ці терміни підлягають розшифровці тільки при визначенні конкретного методу проведення перевірки. Як класифікуються ті способи, які застосовуються фахівцями? За методикою проведення здійснюваний фінансовий контроль можна підрозділити на: - перевірки, в ході яких розглядаються питання господарської діяльності, які вивчають видаткові документи і звітну документацію;
- обстеження, що охоплюють досить широкий пласт фінансово-економічної діяльності суб'єкта і визначають фінансовий стан підприємства, а також перспективи його подальшої роботи;
- нагляд, що здійснюють контролюючі органи за суб'єктами, що мають ліцензію на проведення фінансової діяльності;
- аналіз, що припускає детальне вивчення річної або періодичної фінансової звітності для винесення загальної оцінки господарюючому суб'єкту;
- моніторинг (спостереження), який постійно ведуть кредитні організації по відношенню до своїх клієнтів;
- ревізія, тобто повне обстеження підсумків фінансово-господарської роботи юридичної особи з метою перевірки її правильності, законності, ефективності та доцільності.

Види перевірок

В залежності від компетенції державного органу або суб'єкта місцевого самоврядування застосовується той чи інший метод здійснення контролю. Так, перевірки бувають: - тематичні, які вивчають окремі сторони роботи підприємства;
- документальні, проводять аналіз тільки на підставі звітів, балансів та ін;
- податкові, які є різновидом тематичних і проводяться посадовими особами ІМНС.
Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
За результатами проведених перевірок складається акт. Винятком є тільки підбиття підсумків роботи представниками Рахункової палати РФ. Тут по закінченні перевірки складається висновок. В актах знаходять відображення факти порушення податкового законодавства і висуваються пропозиції щодо усунення таких.

Принципи

Всі проведені перевірки та ревізії неможливі без гласності та плановості. Всі ці поняття відносяться до основних принципів фінансового контролю. Сюди також можна включити законність і федералізм. Розглянемо поняття, принципи і значення фінансового контролю: 1. Це, насамперед, законність. У фінансовій діяльності це поняття означає те, що створення, розподіл і подальше використання грошових потоків регламентується затвердженими нормами фінансового права. При їх дотриманні забезпечується можливість застосування різних примусових заходів до правопорушника. Якщо юридична особа не виконує приписи законодавчих та інших нормативних актів, то це неодмінно спричинить за собою нестабільність фінансових відносин, а також буде мати багато інших негативних наслідків. 2. Гласність. Даний принцип працює при здійсненні тієї чи іншої фінансової діяльності. Він проявляється в тому, що до громадян за допомогою різних ЗМІ доводяться відомості про зміст проектів фінансово-правових актів, а також про результати роботи, проведеної ревізіями і перевірками. 3. Федералізм. Цей принцип проявляється в тому, що, згідно з Конституцією РФ існують деякі розмежування компетенції суб'єктів РФ в області фінансів, що стосуються грошової емісії, кредитного регулированияналогообложения і т. д. 4. Плановість. Дотримання цього принципу призводить до того, що загальна фінансова діяльність, здійснювана державою, має у своїй основі систему фінансово-планових актів. Їх структури, порядок складання, подальшого затвердження та виконання закріплені у відповідних законодавчих і нормативних актах. Поряд із загальними принципами побудова фінансового контролю здійснюється на певних специфічних принципах, а саме на незалежності, об'єктивності і компетентності перевіряючих органів.

Види контролю

Як бачимо, проведення перевірок в області правильного використання грошових потоків охоплює різноманітні сфери життя суспільства.
Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
Саме тому ефективність такої роботи залежить від її організації, форм і методів. Розглянемо поняття і значення фінансового контролю та його види. Він має розмежування залежно від того, яким суб'єктом здійснюється перевірка, від часу проведення і т. д.

Класифікація

Розглянемо поняття, значення та види фінансового контролю залежно від різних підстав. Наприклад, виходячи з часу проведення. Даний фінансовий контроль поділяють на попередній, а також поточний і наступний. Всі ці види перевірок знаходять поширення в роботі органів, що стежать за дотриманням дисципліни по руху грошових потоків. Що стосується попереднього контролю, то його здійснюють ще до початку утворення, розподілу і використання грошових коштів. Яке поняття та значення фінансового контролю цього виду? Він покликаний попередити порушення щодо дотримання фінансової дисципліни. Оперативні або поточні перевірки проводяться вже при здійсненні грошових операцій. Вони контролюють отримання і подальше використання грошових потоків. В їх завдання входить і розгляд своєчасності і правильності виконання фінансових зобов'язань перед країною і т. д. Яка основна мета подальших перевірок? Вони контролюють витрачання грошових коштів після закінчення тих чи інших фінансових операцій. В такому випадку також велике поняття і значення фінансового контролю. Фінансова дисципліна при наступних перевірках видно найбільш яскраво. Тут можна легко виявити всі її порушення, а також порекомендувати шляхи їх попередження і різні заходи по їх усуненню.
Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
Також мають місце види контролю класифікуються на обов'язковий і ініціативний. Перший з них проводиться згідно з чинним законодавством. Другий – з ініціативи компетентних органів державної сфери. Поняття, значення і види фінансового контролю можуть бути описані в залежності від того, якими він здійснюється органами (суб'єктами). У цьому випадку виділяють перевірки, що проводяться за ініціативою: - органів, які здійснюють місцеве самоврядування та державної влади;
- президента;
- виконавчих органів.

Державний контроль

Він необхідний для впровадження в життя фінансової політики країни та створення найвигідніших умов для економічної стабілізації. Поняття, значення і роль фінансового контролю з боку нашої держави великі. Це не тільки перевірки повноти і правильності виконання федерального бюджету. Він включає в себе і контроль над використанням грошових і кредитних ресурсів, станом зовнішнього, а також внутрішнього боргу, наданням податкових та фінансових переваг і пільг. Здійснюють контроль грошових потоків з боку держави органи законодавчої влади і спеціально створені для цих цілей органи виконавчої влади. До них відносяться: - Федеральне казначейство;
- російська Рахункова палата;
- Центральний банк;
- Служба бюджетно-фінансового контролю. Законодавством затверджена необхідність проведення щорічних комплексних ревізій, а також тематичних перевірок фінансовими та контрольними органами не тільки в органах державної виконавчої влади, але і в інших організаціях, а також на підприємствах.

Інші види контролю

Фінансовий контроль також розмежовується на внутрішньогосподарський і відомчий, аудиторський і громадський. Розглянемо їх докладніше. Отже, висвітлимо поняття та значення фінансового контролю, органи фінансового контролю при здійсненні відомчих перевірок. До організацій, покликаних стояти на сторожі грошової дисципліни, передусім можна віднести міністерство. Його ревізійні органи проводять перевірки діяльності тих установ, які входять у відповідну систему. Така ж робота здійснюється і різноманітними відомствами. А ось внутрішньогосподарський контроль над використанням грошових потоків покликані вести ті суб'єкти господарювання, які не входять в яку-небудь систему. У деяких випадках, які безпосередньо зазначаються в законодавчих актах, господарюючі суб'єкти проводять обов'язкову аудиторську перевірку. Цей вид контролю може бути і ініціативним. В такому випадку аудитори запрошуються за рішенням адміністрації підприємства. Мета такої перевірки полягає у встановленні достовірності бухгалтерської фінансової звітності суб'єктів господарювання.

Робота Мінфіну

Яке поняття та значення фінансового контролю в Російській Федерації? Воно настільки велике, що одним з його основних суб'єктів є Міністерство фінансів Росії. Цей орган виконавчої влади здійснює функції щодо вироблення державної політики, а також нормативно-правового регулювання таких сфер діяльності, як страхова і валютна, банківська і аудиторська. Розглядаються Мінфіном і питання бухгалтерської звітності та обліку, аудиторської діяльності, переробки, виробництва та обігу дорогоцінних каменів і металів і т. д.
Поняття та значення фінансового контролю, його цілі і завдання
Поняття та значення фінансового контролю в РФ формується багато в чому завдяки діяльності цього органу. У своїй роботі Мінфін керується Конституцією Росії, а також актами Президента, державними законами, міжнародними договорами і т. д.

Шляхи вдосконалення

В даний час перед контролюючими органами ставиться завдання підвищення ефективності і дієвості здійснюваних ними перевірок. При цьому найбільш пріоритетними є такі напрямки, як: - прийняття єдиної концепції в галузі фінансового контролю, що дозволить встановити єдині правові і методологічні основи здійснення перевірок, які будуть ґрунтуватися на науково-методичних розробках в області основ оцінки діяльності контролюючих органів;
- перехід до аудиту, що передбачає проведення контролюючими органами аналізу економності та результативності використання федерального бюджету. Одна з найважливіших проблем при здійсненні контролю полягає в низькому відсотку повернення невірно використаних бюджетних коштів. Саме тому варто постійно підвищувати ефективність проведених перевірок і ревізій як основного методу контролю у фінансовій сфері.